Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Megjelent erdészeti pályázati felhívások Kiss János Nyíregyháza, 2016.április 11.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Megjelent erdészeti pályázati felhívások Kiss János Nyíregyháza, 2016.április 11."— Előadás másolata:

1 Megjelent erdészeti pályázati felhívások Kiss János Nyíregyháza, 2016.április 11.

2 Az előadás összefoglalja a támogatások lényeges, jellemzőit, különös tekintettel a szakmai elvárásokra. Teljes körű tájékoztatás a mindenkor hatályos pályázati felhívásból nyerhető, amely a www.palyazat.gov.hu címen érhető el.

3 Új pályázási rendszer! Csak elektronikus benyújtás lehetséges. Az ügyfélnek, vagy a meghatalmazottnak rendelkeznie kell ügyfélkapus elérhetőséggel, és rendszeresen figyelt e- mail fiókkal. A határidők túllépése buktató erejű.

4 Nem támogatási rendelet, hanem pályázati felhívás! A pályázati felhívás könnyen módosítható, ezért folyamatos figyelése szükséges. Mindig a benyújtási határidő utolsó napján érvényes pályázati felhívás szerint kell benyújtani a pályázatot.

5 3 db erdészeti felhívás jelent meg! Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása. NATURA 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések. Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek.

6 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása. Rendelkezésre álló forrás: 6.783.558.439 Ft. Igénylők köre: minden erdészeti hatóság által nyilvántartott erdőgazdálkodó (magán, közösségi, állami). Csak elvégzett munkákra vehető igénybe!!!

7 Nem vehető igénybe támogatás! Tőrevágással, sarjaztatással történő erdő- helyreállításra (akác, hazai nyár, mézgás éger). Árvízkárra a „nagyon mély és mély fekvési besorolású ártéren”.

8 A támogatás igénybevételének feltételei! Erdőgazdálkodói nyilvántartásba vétel. A károsodott terület erdőrészletként van nyilvántartva. Erdőterv határozat, kivéve az erdőtelepítések. Az igénylő nem került kizárásra szándékosság miatt az EMVA erdészeti jogcímek valamelyikéből. Tűzkár esetén az erdőtűz nem az erdőgazdálkodó szándékos, vagy gondatlan magatartása miatt következett be.

9 A támogatás igénybevételének feltételei! A 2014. július 1. után keletkezett abiotikus károkra igényelhetők, a kár bekövetkezését követő 2 naptári éven belül. Ha az erdészeti hatóság határozatban engedélyezi az erdősítési határidő módosítását, akkor a káresemény bekövetkezését követő 4 naptári éven belül igényelhető.

10 Elektronikusan benyújtandó mellékletek. Erdészeti térkép a károsodott terület bejelölésével. HIÁNYPÓTOLHATÓ Tűzkár esetén tűzvizsgálati jelentés másolata, vagy tűzeseti hatósági bizonyítvány. HIÁNYPÓTOLHATÓ Erdészeti hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány a károsításról.HIÁNYPÓTOLHATÓ A helyreállítás során felhasznált erdészeti szaporítóanyag származási bizonylatának másolata.HIÁNYPÓTOLHATÓ Részterület esetén mérési jegyzőkönyv az érintett területről koordinátajegyzékkel ( legalább 5 méteres pontosság szükséges).

11 Igénylési időszak. 2016. évi egységes kérelem benyújtási időszak, 04.15-05.15.

12 Területi korlát. Teljes erdőrészletre, vagy részterületre is igényelhető, minimum 0,5 ha egybefüggő területnagyságtól.

13 Csemeteszám! A helyreállított területen a korábbi erdősítésből származó életképes és az újonnan beültetett csemeték együttes mennyiségének el kell érni a meghatározott minimális darabszámot.

14 Támogatás egyéb jellemzői. Egy támogatási kérelemben, több típusú természeti katasztrófa által okozott erdőkár után is igényelhető támogatás. Ugyanazon erdőterületre jelen felhívás alapján egy adott típusú természeti katasztrófa után csak egyszer vehető igénybe támogatás.

15 Területi lehatárolás. MePAR szerinti fizikai blokk azonosítója. Erdőrészlet azonosítója. Részterület esetén mérési jegyzőkönyv koordinátákkal.

16 Ellenőrzés. Adminisztratív. Helyszíni.

17 Jogkövetkezmények. Ha a meghatározott minimális csemeteszám nem teljesül, akkor a támogatási jogosultság megszűnik. Ha ez szándékosságon, vagy gondatlanságon alapul, akkor a jogkövetkezményeket megállapító döntés kézhezvételét követő 2 naptári évben támogatási kérelmet ezen a jogcímen nem nyújthat be. Részterületes igénylésnél a terület-állandósítás hiánya, vagy nem megfelelő volta esetén a támogatás 10%-al csökkentésre kerül.

18 Támogatási kategóriák. Jobbára újraerdősítéssel járó helyreállítás. Jobbára nem újraerdősítéssel járó helyreállítás. A fenti alaptámogatásokon túl kiegészítő támogatás is igényelhető, de csak az alaptámogatással érintett területekre!

19 Jobbára újraerdősítéssel járó helyreállítás. Károsodás mértéke ◦ Részterület esetén >50% ◦ Teljes erdőrészlet esetén >70% Helyreállítás módja ◦ gépi erdősítés ◦ kézi erdősítés Támogatás ◦ T-B: 2.103 euro/ha ◦ ELL: 1.924 euro/ha ◦ A: 1.587 euro/ha ◦ NNY: 1.561 euro/ha

20 Jobbára nem újraerdősítéssel járó helyreállítás. Károsodás mértéke ◦ Teljes erdőrészlet esetén >=50% és <=70% Helyreállítás módja ◦ kézi erdősítés Támogatás ◦ T-B: 1.619 euro/ha ◦ ELL: 1.307 euro/ha ◦ A: 1.139 euro/ha ◦ NNY: 1.097 euro/ha

21 Kiegészítő támogatások. 10 fokot meghaladó lejtésű területen padka létesítése. ◦ Támogatás: 0,13 euro/m 15 fokot meghaladó lejtésű területen rőzsefonat, vagy talajfogó gát létesítése. ◦ Támogatás: 1 euro/m

22 Fontos tudnivalók! Az erdészeti hatósági bizonyítványnak pontosan a támogatásban igényelt kárt kell igazolnia, melynek alapja lehet. B típusú erdővédelmi jelzőlap. Korábbi hatósági jegyzőkönyv.

23 Rangsorolás. Az Irányító Hatóság a rendelkezésre álló kerettől függően adja ki a támogatói okiratot. Minimális pontszámot állapítanak meg, amely alatt a támogatás elutasításra kerül.

24 NATURA 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések. Rendelkezésre álló forrás: 25.500.000.000 Ft. Igénylők köre: magán erdőgazdálkodó (nem lehet olyan szervezet, amely legalább 50%-ban állami tulajdon, nem lehet olyan erdőrészlet, amely legalább 50%-ban állami tulajdon).

25 Kötelező képzés! A támogatási okirat kézhezvételétől számított 10 hónapon belül részt kell venni. A korábbi időszakban ugyanezen képzésen résztvevőknek is kötelező újra teljesíteni a feltételt.

26 Területi korlát. Csak teljes erdőrészlet támogatható. A minimális támogatható terület 1,0 ha, az erdőrészlet területe legalább 0,25 ha legyen.

27 Igénylési időszak. 2016. évi egységes kérelem benyújtási időszak, 04.15-05.15.

28 Jogkövetkezmények. Erdővédelmi, vagy természetvédelmi bírság esetén teljes visszafizetés. A kötelező monitoring elmulasztása esetén 5% visszafizetés.

29 Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek. Rendelkezésre álló forrás: 2.705.471.791 Ft. Igénylők köre: magán erdőgazdálkodók, önkormányzatok. De minimis támogatásnak minősül ( feltétel, hogy 3 egymás utáni pénzügyi évben összesen 200.000 euro de minimis támogatás folyósítható).

30 Egységárak. Kézi bef.áp.: 149 eu; KMR régió 119 eu Gépi bef.áp.:92 eu; KMR régió 74 eu Tisztítás természetszerű, átmeneti és származék erdőkben: 149 eu; KMR régió 119 eu Tisztítás faültetvény és kultúrerdőkben: 76 eu; KMR régió 61 eu. Nyesés: 113 eu; KMR régió 90 eu.

31 A támogatás igénybevételének feltételei! Erdőgazdálkodói nyilvántartásba vétel. Az érintett terület erdőrészletként van nyilvántartva. Erdőterv határozat, kivéve az erdőtelepítések. Tisztítás és befejezett ápolás tekintetében az erdészeti hatósághoz történő bejelentés.

32 Területi korlát. Egy kérelemben minimálisan 2,0 ha támogatható, az erdőrészlet, vagy részterület legalább 0,5 ha legyen. Befejezett ápolás: teljes erdőrészlet és részterület. Tisztítás: teljes erdőrészlet. Nyesés: teljes erdőrészlet.

33 Támogatás egyéb jellemzői. Egy erdőrészletre egy kérelem benyújtási időszakban csak egy tevékenységre igényelhető támogatás. Azonos tevékenység típusra nem igényelhető támogatás NNY célállományok esetében 3, egyéb célállományok esetében 5 éven belül. Be kell számítani a korábbi fiatal erdők ápolás támogatás keretében elvégzett tevékenységeket is.

34 Támogatás egyéb jellemzői. Nyesés esetében a 4 évnél idősebb, de 25 évnél fiatalabb NNY állományokban végezhető, ahol a darabszám eléri a 300 db/ha mennyiséget és az átlagmagasság meghaladja a 12 m-t.

35 Ellenőrzés. Adminisztratív. Helyszíni ( kifizetési igénylés benyújtását követő 90 napig!)

36 Támogatási kategóriák. Befejezett ápolás. Tisztítás. Törzsnevelési jellegű beavatkozás.

37 Befejezett ápolás. Intenzíven terjedő idegenhonos fafaj 1 évesnél idősebb egyedei nem találhatók, kivéve az akácos célállományok. A fő és elegyfajok csúcshajtását elérő – faültetvény természetesség esetében a 220 cm-t meghaladó- cserjék és lágyszárúak nem találhatók. Az erdősítés műszaki befejezését követő 5 éven belül igényelhető.

38 Tisztítás. Intenzíven terjedő idegenhonos fafaj 1 évesnél idősebb egyedei nem találhatók, kivéve az akácos célállományok. A fő és elegyfajok csúcshajtását elérő cserjék és lágyszárúak nem találhatók.

39 Nyesés. Legalább 5 m magasságig elvégezni. Tőben mérve 3 cm-nél vastagabb, vagy 1 évesnél idősebb ágak nem találhatóak. A levágott ágakat kihordani, sorba rendezni, vagy aprítani szükséges.

40 Jogkövetkezmények. Befejezett ápolás és tisztítás esetében megszűnik a támogatási jogosultság az érintett erdőrészletre: ◦ Intenzíven terjedő idegenhonos fafaj 1 évesnél idősebb egyedei csoportosan megtalálhatók, kivéve az akácos célállományok. ◦ A fő és elegyfajok csúcshajtását elérő – faültetvény természetesség esetében a 220 cm-t meghaladó- cserjék és lágyszárúak csoportosan megtalálhatók. ◦ Az erdőállapot leírások hiányoznak. ◦ A tervezett és végrehajtott erdőgazdálkodási tevékenységek bejelentése hiányzik.

41 Jogkövetkezmények. Befejezett ápolás és tisztítás esetében a támogatási összeg 10%-al csökken: ◦ Intenzíven terjedő idegenhonos fafaj 1 évesnél idősebb egyedei szálanként megtalálhatók, kivéve az akácos célállományok. ◦ A fő és elegyfajok csúcshajtását elérő – faültetvény természetesség esetében a 220 cm-t meghaladó- cserjék és lágyszárúak szálanként megtalálhatók.

42 Jogkövetkezmények. Nyesés esetén megszűnik a támogatási jogosultság az érintett erdőrészletre: ◦ A legalább 5 m nyesési magasság nincs meg. ◦ Tőben mérve 3 cm-nél vastagabb, vagy 1 évesnél idősebb ágak találhatók. ◦ A levágott ágak kihordása, sorba rendezése, vagy aprítása nem történt meg. ◦ Részterület esetén a lehatárolás nem, vagy hiányosan történt és az meghiúsította az ellenőrzést. ◦ Az erdőállapot leírások hiányoznak.

43 Jogkövetkezmények. Nyesés esetén a támogatás 20%-al csökken: ◦ Részterület esetén a lehatárolás nem, vagy hiányosan történt, de ez nem meghiúsította meg az ellenőrzést.

44 A tevékenységek végrehajtására rendelkezésre álló idő. A támogatási kérelem benyújtását követően, de legkorábban 2016. 04. 15-én kezdhető meg saját felelősségre. A támogatói okirat kézhezvételétől számított 24 hónap áll rendelkezésre a feladat elvégzésére, a kifizetés igénylésére és a kifizetés teljesítésére.

45 Támogatási kérelem benyújtási időszakok. 2016.04.15.-05.16. 2017.02.01.-02-28. 2018.02.01.-02.28. 2019.02.01.-02-28. 2020.02.01.-02.29.

46 Kifizetés igénylés. Az erdőrészletben, vagy részterületen elvégzett feladat végrehajtását követő 20 napon belül kötelező benyújtani, az erdőállapot leíró lappal együtt. Az erdőállapot leíró lapokat az erdőgazdálkodó és a szakszemélyzet teljes felelősséggel írja alá.

47 Rangsorolás. Az Irányító Hatóság a rendelkezésre álló kerettől függően adja ki a támogatói okiratot. Minimális pontszámot állapítanak meg, amely alatt a támogatás elutasításra kerül. Plusz foglalkoztatás is vállalható.

48 Köszönöm a figyelmet! Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Megjelent erdészeti pályázati felhívások Kiss János Nyíregyháza, 2016.április 11."

Hasonló előadás


Google Hirdetések