Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az „Út a munkához” program végrehajtásának tapasztalatai és eredményei Ózd városban Budapest, 2009. november 24. Krokavecz Györgyné osztályvezető Ózd Városi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az „Út a munkához” program végrehajtásának tapasztalatai és eredményei Ózd városban Budapest, 2009. november 24. Krokavecz Györgyné osztályvezető Ózd Városi."— Előadás másolata:

1 Az „Út a munkához” program végrehajtásának tapasztalatai és eredményei Ózd városban Budapest, 2009. november 24. Krokavecz Györgyné osztályvezető Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Osztály Szociális és Egészségügyi Osztály

2 Az aktív korúak ellátásának új rendszerét megalapozó jogszabályi háttér Az egyes szociális és foglalkoztatási törvények módosításáról szóló 2008. CVII. törvény [amely egyebek mellett módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt, és a foglalkozás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényt (Hatályos: 2009. I.1- től)] Az egyes szociális és foglalkoztatási törvények módosításáról szóló 2008. CVII. törvény [amely egyebek mellett módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt, és a foglalkozás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényt (Hatályos: 2009. I.1- től)] A rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét érintő törvények módosításáról és egyéb, munkaügyi szempontból szükséges intézkedésekről szóló 2009. évi XXXVIII. törvény (Hatályos: 2009. VI.1-től) A rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét érintő törvények módosításáról és egyéb, munkaügyi szempontból szükséges intézkedésekről szóló 2009. évi XXXVIII. törvény (Hatályos: 2009. VI.1-től) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 341/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (Hatályos: 2009. I.1-től) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 341/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (Hatályos: 2009. I.1-től) Egyes kormányrendeleteknek az aktívkorúak ellátásával összefüggő módosításáról szóló 75/2009.(IV. 8.) Korm. rendelet (Hatályos: 2009. IV.11-től) Egyes kormányrendeleteknek az aktívkorúak ellátásával összefüggő módosításáról szóló 75/2009.(IV. 8.) Korm. rendelet (Hatályos: 2009. IV.11-től)

3 Hatáskörök A települési önkormányzat jegyzője rendelkezik hatáskörrel:  a rendelkezésre állási támogatás és  a rendszeres szociális segélyre való jogosultság megállapítása tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 25. §-a (3) bekezdésének ab) és ac) pontjai alapján, 25. §-a (3) bekezdésének ab) és ac) pontjai alapján,  munkaköri alkalmassági vizsgálat lebonyolítása tekintetében, a 63/ 2006. (III.27.) Korm. rendelet módosított 18. §-a alapján. Korm. rendelet módosított 18. §-a alapján. A települési önkormányzat rendelkezik hatáskörrel:  a közcélú munka megszervezése tekintetében, az Szt. 36. §-a (1) bekezdése alapján, bekezdése alapján,  rendszeres szociális segélyben részesülő, egészségkárosodott személy közcélú foglalkoztatása érdekében megállapodás megkötése közcélú foglalkoztatása érdekében megállapodás megkötése vonatkozásában, az Szt. 37/C. § (4) bekezdése alapján, vonatkozásában, az Szt. 37/C. § (4) bekezdése alapján,  Közfoglalkoztatási terv készítése tekintetében az Szt. 37/A. §-ának (1) bekezdése alapján. alapján.

4 Helyi jogalkotás szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §- ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az abban meghatározottak szerint Ózd város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 26-án eleget tett rendeletalkotási kötelezettségének, és módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 18/2007. (X.10.) rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) A módosított Rendelet megállapítja: a rendszeres szociális segélyben részesülő, egészségkárosodottnak nem minősülő személyek együttműködésének eljárási szabályait, a beilleszkedést segítő programok típusait, és az együttműködés megszegésének eseteit.

5 Az „Út a munkához” program végrehajtása érdekében Ózd városban szervezett közcélú foglalkoztatás bemutatása

6 Az „Út a munkához” program végrehajtását támogató környezet  Mind Ózd város Vezetése, mind a Képviselő-testület kiemelt célnak és feladatnak tekintette az „Út a munkához” program keretében megvalósuló közcélú foglalkoztatás megszervezését.  A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal által az egységes jogértelmezés és jogalkalmazás érdekében biztosított szakmai munka: képzések szervezése, szakmai kiadványok, napi on- line információs kapcsolat feltételeinek kialakítása és fenntartása.  A Szociális és Munkaügyi Minisztérium munkatársainak folyamatos szakmai iránymutatása.  A Szociális Igazgatási Mintahelyek aktív részvétele a képzésekben, és a Mintahelyek Munkatársainak napi készenléte a kollegiális szakmai segítségnyújtásra.

7 Közfoglalkoztatási terv  Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/KH/2009.(III.12.) számú határozatával fogadta el Ózd város Közfoglalkoztatási tervét  Tartalmi elemei teljes körűen megfelelnek az Szt. 37/A. §-ában foglaltaknak.  A Közfoglalkoztatási terv tervezete előzetes véleményezésre megküldésre került  a helyi Szociálpolitikai Kerekasztal szervezeteinek, és  a foglalkoztatási szervnek.  A Közfoglalkoztatási terv módosítására került sor a Képviselő-testület 151/KH/2009. (X.29.) számú határozatában a foglalkoztatásba bevont létszám, a foglalkoztatásba bevont létszám, a munkáltatók száma, a munkáltatók száma, a munkafeladatok, és a munkafeladatok, és a munkakörök, és a munkakörök, és a felhasznált pénzeszközök a felhasznált pénzeszközök változása okán. változása okán.

8 A közcélú foglalkoztatás érdekében kötött Megállapodások sajátosságai I. Ózd város Önkormányzata a közfoglalkoztatás megszervezése keretében az állami vagy önkormányzati feladatot ellátó szervezettel tevékenységének segítése, illetve az abban való közreműködés érdekében egyedi Megállapodást kötött valamennyi munkáltatóval/foglalkoztatóval. A Megállapodások tartalma eltér A Megállapodások tartalma eltér a munkáltatói jogkör gyakorlása, és a a munkáltatói jogkör gyakorlása, és a finanszírozás mértéke tekintetében. finanszírozás mértéke tekintetében. A munkáltatói jogkör gyakorlója A munkáltatói jogkör gyakorlója Jegyző, Jegyző, Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője, Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője, Non-profit Kft. ügyvezetője, Non-profit Kft. ügyvezetője, Gazdasági társaság ügyvezetője. Gazdasági társaság ügyvezetője.

9 A közcélú foglalkoztatás érdekében kötött Megállapodások sajátosságai II. A finanszírozási feltételek biztosítása tekintetében a Megállapodások az alábbi eltéréseket mutatják: Ózd város Önkormányzata a 95%-os központi bértámogatás átadása mellett a munkáltató/foglalkoztató rendelkezésére bocsátja az 5% -os önerő összegét, vagy az 5% -os önerő összegét, vagy a dologi kiadások költségeit, vagy a dologi kiadások költségeit, vagy az 5%-os önerő összegét és a dologi költségeket, illetve az 5%-os önerő összegét és a dologi költségeket, illetve a 95%-os központi bértámogatás átadásán túl nem nyújt további támogatást. a 95%-os központi bértámogatás átadásán túl nem nyújt további támogatást.

10 A közcélú foglalkoztatás érdekében kötött foglalkozás-egészségügyi megállapodás A közcélú foglalkoztatás érdekében kötött foglalkozás-egészségügyi megállapodás A 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet módosított 18. §-a alapján a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat lebonyolítására háromoldalú megállapodást kötött Ózd város Jegyzője, Ózd város Jegyzője, Az É-mo.-i Regionális Munkaügyi Központ, és Az É-mo.-i Regionális Munkaügyi Központ, és Két háziorvos – akik munkaköri alkalmassági vizsgálat elvégzésére jogosultak –, valamint Két háziorvos – akik munkaköri alkalmassági vizsgálat elvégzésére jogosultak –, valamint az Almási Balog Pál Kórház Nonprofit Kft. az Almási Balog Pál Kórház Nonprofit Kft. Ezzel jelentős mértékben lerövidült a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra való várakozás időtartama, a feladatok meghatározásával minden szereplő részére áttekinthetővé és gördülékennyé vált a program megvalósításának ezen szegmense.

11 A közcélú foglalkoztatás 2009. évre tervezett helyi költségvetési forrásai A személyi feltételek biztosításához szükséges önkormányzati (5%) önerőre 35 Mft lett előirányozva A személyi feltételek biztosításához szükséges önkormányzati (5%) önerőre 35 Mft lett előirányozva A dologi kiadásokra a 2009. évre A dologi kiadásokra a 2009. évre intézményi (közoktatási, szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi), intézményi (közoktatási, szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi), városüzemeltetési és városüzemeltetési és városfejlesztési feladatok városfejlesztési feladatok ellátásához szükséges felújításokra és beruházásokra tervezett kiadásokat teljes körűen a közcélú foglalkoztatás dologi kiadásainak előirányzataként csoportosította és tervezte meg a Képviselő-testület 78,8 Mft összegben A dologi kiadások előirányzatának felhasználásáról negyedévenként átruházott hatáskörben három bizottság együttesen dönt: Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottság Városfejlesztési-, és Üzemeltetési Bizottság és a Városfejlesztési-, és Üzemeltetési Bizottság és a Gazdaságfejlesztési Bizottság. Gazdaságfejlesztési Bizottság. A közcélú foglalkoztatást elősegítő pályázatokhoz szükséges önerő forrásaként A közcélú foglalkoztatást elősegítő pályázatokhoz szükséges önerő forrásaként 15 Mft előirányzat került a költségvetésben elfogadásra. 15 Mft előirányzat került a költségvetésben elfogadásra.

12 Dologi kiadásokra pályázati forrásból rendelkezésre álló pénzeszköz Pályázat Önkormányzati Elnyert Pályázat Önkormányzati Elnyert önerő támogatás önerő támogatás CÉDE e/ÉM/2009/244 Alsófokú intézmények közfoglalkoztatás keretében történő felújításaihoz dologi kiadások biztosítása 1,8 Mft 10 Mft LEKI e/ÉM/2009/510 Önkormányzat közfoglalkoztatás keretében végzett, nem vállalkozásjellegű tevékenységeihez kapcsolódó anyagbeszerzésre 3,4 Mft 19,3 Mft LEKI e/ÉM/2009/509 Önkormányzat közfoglalkoztatás keretében végzett, nem vállalkozásjellegű tevékenységeihez kapcsolódó eszközbeszerzés 3,4 MfT 19,4 Mft Összesen: 8,6 Mft 48,7 Mft

13 I. Személyi feltételek a program megvalósításában I. Foglalkoztatási tanácsadó alkalmazása 2008. szeptember 1-től 2009. április 30-ig a polgármesteri kabinetben. Feladata volt a Közfoglalkoztatási terv elkészítése. Foglalkoztatási tanácsadó alkalmazása 2008. szeptember 1-től 2009. április 30-ig a polgármesteri kabinetben. Feladata volt a Közfoglalkoztatási terv elkészítése. Egy fő ügyintéző kinevezése a Szociális és Egészségügyi Osztályon „közfoglalkoztatási ügyintéző” munkakörbe, aki a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos feladatokat végzi, úgymint: Egy fő ügyintéző kinevezése a Szociális és Egészségügyi Osztályon „közfoglalkoztatási ügyintéző” munkakörbe, aki a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos feladatokat végzi, úgymint: kiközvetítés; kiközvetítés; megállapodások megkötése a foglalkoztatókkal/munkáltatókkal; megállapodások megkötése a foglalkoztatókkal/munkáltatókkal; folyamatos kapcsolattartás az Ózdi Munkaügyi Kirendeltséggel, folyamatos kapcsolattartás az Ózdi Munkaügyi Kirendeltséggel, folyamatos kapcsolattartás munkáltatókkal/foglalkoztatókkal; folyamatos kapcsolattartás munkáltatókkal/foglalkoztatókkal; munkaköri alkalmassági vizsgálatok adatainak egyeztetése; munkaköri alkalmassági vizsgálatok adatainak egyeztetése; normatív állami támogatás visszaigénylése; normatív állami támogatás visszaigénylése; költségvetési előirányzat felhasználásának nyilvántartása; költségvetési előirányzat felhasználásának nyilvántartása; a Közfoglalkoztatási terv megvalósulásának figyelemmel kísérése, a Közfoglalkoztatási terv megvalósulásának figyelemmel kísérése, adatszolgáltatás. adatszolgáltatás.

14 II. A Szociális és Egészségügyi Osztály Személyi feltételek a program megvalósításában II. A Szociális és Egészségügyi Osztály Ügyintézők száma: 11 fő Ügyintézők száma: 11 fő Végzettség szerinti: Végzettség szerinti: 1 fő egyetemi 1 fő egyetemi 6 fő főiskolai 6 fő főiskolai 3 fő felsőfokú 3 fő felsőfokú 1 fő középfokú (jelenleg képzésben 1 fő középfokú (jelenleg képzésben vesz részt) vesz részt) végzettséggel rendelkezik. végzettséggel rendelkezik. Ügyiratszám alakulása 2009. szeptember 30-ig: Ügyiratszám alakulása 2009. szeptember 30-ig: Főszám: 14 233 db, Főszám: 14 233 db, ebből aktív korúak ellátása: 4 355 db ebből aktív korúak ellátása: 4 355 db Alszám: 43 296 db Alszám: 43 296 db ebből aktív korúak ellátása: 26 068 db [a magas alszámot indokolja az előleg és a vagyonvizsgálat magas száma is] ebből aktív korúak ellátása: 26 068 db [a magas alszámot indokolja az előleg és a vagyonvizsgálat magas száma is] Egy ügyintéző átlagosan 5230 db iratot intézett, Egy ügyintéző átlagosan 5230 db iratot intézett, ebből aktív korúak ellátásának ügye: 2766 db ebből aktív korúak ellátásának ügye: 2766 db

15 III. Közfoglalkoztatás-szervezők alkalmazása Személyi feltételek a program megvalósításában III. Közfoglalkoztatás-szervezők alkalmazása Ózd város Önkormányzata pályázat útján 14 fő közfoglalkoztatás-szervező alkalmazására kapott lehetőséget. Munkáltató szerinti alkalmazásuk: ÓZDSZOLG Nonprfit kft. (városüzemeltetés) 10 fő ÓZDSZOLG Nonprfit kft. (városüzemeltetés) 10 fő Ózdi Művelődési Intézmények 1 fő Ózdi Művelődési Intézmények 1 fő Alsófokú Oktatási Int. Gondnoksága 1 fő Alsófokú Oktatási Int. Gondnoksága 1 fő ÓZDINVEST Kft. 1 fő ÓZDINVEST Kft. 1 fő Polgármesteri Hivatal 1 fő Polgármesteri Hivatal 1 fő Összesen: 14 fő Összesen: 14 fő Foglalkoztatási területek: Zöldfelület-gazdálkodás Zöldfelület-gazdálkodás Városüzemeltetés Városüzemeltetés Műszaki csoport Műszaki csoport Munkaügyi csoport Munkaügyi csoport Mélyépítő üzem Mélyépítő üzem Városi Múzeum Városi Múzeum Koordináció a közfoglalkoztatás-szervezőkkel kapcsolatos feladatellátásban Koordináció a közfoglalkoztatás-szervezőkkel kapcsolatos feladatellátásban

16 Közcélú foglalkoztatásban résztvevők számának alakulása 2009. I. 1. és X. 31. között

17 Közcélú foglalkoztatásban résztvevő munkáltatók/foglalkoztatók és 2009. október hónapban alkalmazott létszámadatai Polgármesteri Hivatal 7 fő Polgármesteri Hivatal 7 fő Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 160 fő Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 160 fő Kistérségi Közszolgáltató Gazdasági Iroda 58 fő Kistérségi Közszolgáltató Gazdasági Iroda 58 fő (szociális és gyermekjóléti intézmények) (szociális és gyermekjóléti intézmények) Ózdi Művelődési Intézmények 16 fő Ózdi Művelődési Intézmények 16 fő Sportcentrum Kht. 23 fő Sportcentrum Kht. 23 fő ÓZDINVEST Kft. (100%-os önkormányzati tulajdonú 10 fő ÓZDINVEST Kft. (100%-os önkormányzati tulajdonú 10 fő gazdasági társaság) gazdasági társaság) Ózdszolg Nonprofit kft. 506 fő Ózdszolg Nonprofit kft. 506 fő Vízmű kft. 15 fő Vízmű kft. 15 fő Ózdi Rendőrkapitányság 8 fő Ózdi Rendőrkapitányság 8 fő Közterületfelügyelet – Városőrség 16 fő Közterületfelügyelet – Városőrség 16 fő Vöröskereszt Ózdi Szervezete 1 fő Vöröskereszt Ózdi Szervezete 1 fő Katasztrófavédelem Ózdi Irodája 1 fő Katasztrófavédelem Ózdi Irodája 1 fő Összesen: 821 fő Összesen: 821 fő

18 Közcélú foglalkoztatás keretében betöltött munkakörök Könyvtáros, karbantartó, portás, takarító, múzeumi adatrögzítő, segédmunkás, dekoratőr, adminisztrátor, ped. asszisztens, óvodatitkár, dajka, éjjeli őr, személyi vagyonőr, fejlesztő pedagógus, konyhai kisegítő, villanyszerelő, lakatos, gépkocsivezető, gondozónő, ügyintéző, parkgondozó, kőműves, úttisztító, pedellus, pataktisztító, festő, kérdezőbiztos, jegypénztáros, rendezvényszervező, kiállítás- rendező, esztergályos, gépkocsi szerelő, csőszerelő, erősáramú gépszerelő, ács- állványozó, városőr, telepőr,...

19 Tervezett munkák 2009. évre A felsorolás nem teljes körű, de mutatja a feladatok és tevékenységek széles spektrumát, és azt, hogy Tervezett munkák 2009. évre A felsorolás nem teljes körű, de mutatja a feladatok és tevékenységek széles spektrumát, és azt, hogy az „Út a munkához” program az állami és önkormányzati feladatok milyen átfogó és széleskörű tevékenységeiben realizálódik. Külterületi út felújítása Külterületi út felújítása Járda építése Járda építése Közvilágítás kiépítése Közvilágítás kiépítése Bekötő út kiépítése Bekötő út kiépítése Tekepálya és öltözőinek felújítása Tekepálya és öltözőinek felújítása Szabadidős sportrendezvények Szabadidős sportrendezvények Csapadékvíz elvezető árok burkolása, felújítása Csapadékvíz elvezető árok burkolása, felújítása Patakmeder tisztítása Patakmeder tisztítása Patakmeder melletti támfal újjáépítése Patakmeder melletti támfal újjáépítése Árokburkolás Árokburkolás Parkosítás, utcabútorok kihelyezése... Parkosítás, utcabútorok kihelyezése... Iskola, óvoda kerítésének felújítása Iskola, óvoda kerítésének felújítása Tantermek padozatának felújítása Tantermek padozatának felújítása Tornaterem felújítása Tornaterem felújítása Óvoda homlokzatának felújítása Óvoda homlokzatának felújítása Iskolában étkező padozatának Iskolában étkező padozatának Autóbusz megállók felújítása Autóbusz megállók felújítása Pihenőpark kialakítása Pihenőpark kialakítása Útpadka felújítás Útpadka felújítás Korlátok, átjárók, hídkorlátok pótlása, felújítása Korlátok, átjárók, hídkorlátok pótlása, felújítása Életveszélyessé vált épületek bontása Életveszélyessé vált épületek bontása Játszótér eszközeinek felújítása Játszótér eszközeinek felújítása

20 Speciális tevékenységek az „Út a munkához” program keretében I. Városőrség [2009. június 5-től működik Képviselő-testület döntése alapján] A közterület - felügyelet szervezetéhez integráltan működik, 16 fő közcélú foglalkoztatás keretében alkalmazott, vagyonőr képesítéssel rendelkező személy részvételével, két fő nyugalmazott rendőr (egyéb munkaviszony keretében) irányításával : Ózd város közigazgatási területén a közrend, közlekedésbiztonság megőrzése, Cél: Ózd város közigazgatási területén a közrend, közlekedésbiztonság megőrzése, bűncselekmények és balesetek megelőzése bűncselekmények és balesetek megelőzése : Tevékenységi kör: Járőrtevékenység segítése, Járőrtevékenység segítése, Közös szolgálat ellátása rendészeti szervekkel, Közös szolgálat ellátása rendészeti szervekkel, Közreműködés városi rendezvények, sportesemények biztosításában, Közreműködés városi rendezvények, sportesemények biztosításában, Iskolák, óvodák környékének ellenőrzése, Iskolák, óvodák környékének ellenőrzése, Közterületi műtárgyak, műemlékek őrzése, Közterületi műtárgyak, műemlékek őrzése, Illegális szemétlerakók megfigyelése, Illegális szemétlerakók megfigyelése, Temetők ellenőrzése. Temetők ellenőrzése.

21 Speciális tevékenységek az „Út a munkához” program keretében II. Telepőrség 2009. július 15-től működik Az ÓZDSZOLG Nonprofit kft. szervezetéhez integráltan végzi tevékenységét. 20 fő roma személy közcélú foglalkoztatás keretében látja el a telepőri feladatokat. A Telepőrök az adott romatelepen élők köréből kerülnek ki. Cél: A romatelepen a bűnmegelőzés segítése, bűnmegelőzés segítése, közrend, közrend, közbiztonság, közbiztonság, köztisztaság köztisztaság megőrzésének segítése. megőrzésének segítése. A Telepőrség valamennyi roma telepen végez feladatot, a Telepőrség vezetőjének – aki a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke - irányításával és koordinálásával.

22 Speciális tevékenységek az „Út a munkához” program keretében III. Roma pedellus program A korábbi években sikeresen működött, pályázati program keretében került kidolgozásra, azonban az elmúlt években már nem volt ilyen pályázati lehetőség. Ez a tevékenység került az „Út a munkához” program keretében ismét beindításra. Azokban az iskolákban, ahol jelentős számú roma gyermeket oktatnak, roma származású pedellusokat alkalmaznak az intézmények a közcélú foglalkoztatás keretében. Tervezés alatt van óvodákban is megvalósítani ezt a tevékenységet „Roma dajka” program keretében.

23 Speciális tevékenységek az „Út a munkához” program keretében IV. Roma védőnői program [tervezés, előkészítés alatt] 2002-2003. évben pályázati program keretében valósult meg, és hatékonyan működött. Pénzforrás hiányában nem volt fenntartható a pályázat lejártát követően a program. A közcélú foglalkoztatás keretében olyan roma fiatalok alkalmazására kerülne sor, akik személyisége és képessége erre alkalmassá teszi őket, és akár hosszú távú elhivatottság is kialakulhat, továbbtanulással párosulva. Cél: roma fiatalok segítsék a védőnők munkáját azokban a védőnői körzetekben, ahol jelentős a roma lakosság száma. ahol jelentős a roma lakosság száma. Tevékenység (tervezet): a védőnőkkel együtt, segítőként vesznek részt  a család-látogatásokon,  a védőnők által a várandós anyáknak szervezett foglalkozásokon,  a felvilágosító tevékenységben, stb.

24 Az „Út a munkához” program hatása, jelentősége Ózd városban

25 Az „Út a munkához” program, mint aktív szociálpolitikai eszköz A közcélú foglalkoztatást a személyes gondoskodást nyújtó - szociális és gyermekvédelmi – ellátások területén és a szociális igazgatásban dolgozó szakemberek aktív szociálpolitikai eszközként kezelik, be a szakmai munkájukba. kezelik, és építik be a szakmai munkájukba. Nézetünk szerint az egyéb szociálpolitikai eszközökkel együtt, komplexen alkalmazva ad adekvát és hatékony választ az egyén/család életében – a (tartós) munkanélküliség okozta – súlyos életvezetési problémákra.

26 Az „Út a munkához” program hatása I. A közcélú foglalkoztatás hatását csak átfogóan, komplexitásában lehet és kell értékelni, hiszen az általa számos területen elindított rövid és hosszú távú pozitív folyamatok kölcsönhatásban, egymást erősítve érvényesülnek mind az egyén, a család, mind a közösség, a helyi társadalom életében. Ennek elemzése az elkövetkező időszak feladata, és célnak tekintjük a szakmai tapasztalatok folyamatos beépítését, hasznosítását a program végrehajtása során.

27 Az „Út a munkához” program „sorsfordító” hatása az egyénre II. Azonnal érvényesül az egyének és családok gazdálkodásában a munkabérből szerzett rendszeres jövedelem hatása. Azonnal érvényesül az egyének és családok gazdálkodásában a munkabérből szerzett rendszeres jövedelem hatása. Azok, akik – rendszeres jövedelem hiányában – „tartozás- csapdába” kerültek, esélyt kapnak az abból való kitörésre. Azok, akik – rendszeres jövedelem hiányában – „tartozás- csapdába” kerültek, esélyt kapnak az abból való kitörésre. Számosan vannak, akik számára a közcélú foglalkoztatásban való részvétel az utolsó és egyetlen esélyt jelenti a „talponmaradásra”. Számosan vannak, akik számára a közcélú foglalkoztatásban való részvétel az utolsó és egyetlen esélyt jelenti a „talponmaradásra”. Akik az elmúlt félévben váltak munkanélkülivé (az egyéb feltételek fennállása esetében) előzetesen együttműködőként részt vehetnek a közcélú foglalkoztatásban, elkerülve ezzel személyes életükben a munkanélküliség tartóssá válását és annak romboló hatásait. Akik az elmúlt félévben váltak munkanélkülivé (az egyéb feltételek fennállása esetében) előzetesen együttműködőként részt vehetnek a közcélú foglalkoztatásban, elkerülve ezzel személyes életükben a munkanélküliség tartóssá válását és annak romboló hatásait. Folyamatosan kifejti a programban résztvevő egyén személyiségére, készségeire, képességére gyakorolt pozitív hatását. Folyamatosan kifejti a programban résztvevő egyén személyiségére, készségeire, képességére gyakorolt pozitív hatását.

28 Az „Út a munkához” program jelentősége, eredményei Ózd városban A lakosság a program értékteremtő tulajdonságát egyre jelentősebb mértékben fölismeri és elismeri. A lakosság a program értékteremtő tulajdonságát egyre jelentősebb mértékben fölismeri és elismeri. A város fejlődésében realizálódik értékteremtő tulajdonsága. A város fejlődésében realizálódik értékteremtő tulajdonsága. Az intézményekben a közcélú foglalkoztatás keretében megvalósuló felújítások, beruházások jelentős mértékben hozzájárulnak az adott intézmény által nyújtott szolgáltatások színvonalának emeléséhez. Az intézményekben a közcélú foglalkoztatás keretében megvalósuló felújítások, beruházások jelentős mértékben hozzájárulnak az adott intézmény által nyújtott szolgáltatások színvonalának emeléséhez. Az eddigi – immár 45 helyszínen megvalósított - felújítási és beruházási munkálatok kivitelezésére Az eddigi – immár 45 helyszínen megvalósított - felújítási és beruházási munkálatok kivitelezésére az Önkormányzatnak e program nélkül nem lett volna lehetősége. az Önkormányzatnak e program nélkül nem lett volna lehetősége.

29 Összegzés Ózd városban az „Út a munkához” program végrehajtása keretében megvalósított közcélú foglalkoztatás hatása és eredményei a természetes és épített környezetben látványosan, az egyének és a családok életében – ha a válság okozta krízis miatt talán kevésbé látványosan is – egyértelműen érvényre jutnak. A közel egy éves tapasztalat alapján Ózd városban az „Út a munkához” program szakmai, mikro-társadalmi, és gazdasági eredményessége, szükségszerűsége és hatékonysága igazolódott be.

30 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Elérhetőség: Tel: 48/ 574 150 Elérhetőség: Tel: 48/ 574 150 E-mail: krokaveczne@ozd.hu E-mail: krokaveczne@ozd.hu


Letölteni ppt "Az „Út a munkához” program végrehajtásának tapasztalatai és eredményei Ózd városban Budapest, 2009. november 24. Krokavecz Györgyné osztályvezető Ózd Városi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések