Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Roxer Egon osztályvezető Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály Aktuális jogszabályváltozások,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Roxer Egon osztályvezető Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály Aktuális jogszabályváltozások,"— Előadás másolata:

1 1 Roxer Egon osztályvezető Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály Aktuális jogszabályváltozások, 2014 évi ellenőrzési tapasztalatok, 2015 évben tervezett ellenőrzések.

2 A fogyasztóvédelem szemléletváltása 1011/2012. (I.23.) Korm. határozat Magyarország IV. középtávú fogyasztóvédelmi politikájának megvalósításáról 2012 A IV. Középtávú Fogyasztóvédelmi Politika: Alternatív és preventív eszközök alkalmazására (Pl.: KKV tv alkalmazása) 2014  Létrejött az NFM –ben a Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság 2015  Szakhatósági hatáskörök kormányhivatali integrációja  A fogyasztóvédelem szolgáltató funkciójának erősítése, cél a megelőzés, az ismeretek bővítése mind fogyasztói mind pedig vállalkozói oldalon. 2

3 3 JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 2014-2015

4 4 A FOGYASZTÓVÉDELEMRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 1997. ÉVI CLV. 2014.01.01-től „16/B. §-Tilos fogyasztói csoportot létrehozni.” 2014.01.13-tól „45/A. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi … e) a vállalkozás válaszirat küldésére vonatkozó – békéltető testületi eljárásban fennálló – kötelezettségével összefüggő, rendelkezések betartását 2014.02.01-től „17/D. § (1) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozó, a kis- és közép vállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá nem tartozó vállalkozás köteles fogyasztóvédelmi referenst foglalkoztatni.”

5 5 AZ EGYES TARTÓS FOGYASZTÁSI CIKKEKRE VONATKOZÓ KÖTELEZŐ JÓTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ KORMÁNYRENDELET 151/2003. (IX. 22.) 2014.04.09-től „1. § (3) Az e rendelet szerinti jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból eredő jogok érvényesítéséhez a vállalkozás az e rendeletben foglaltakon túl további követelményt nem támaszthat a fogyasztóval szemben, …” „4. § (3) A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. „5. § (4) Kicserélés iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját.” 2014.09.15-től A jótállási kötelezettség alá eső tartós fogyasztási cikkek köre kiegészült. (pl.: a termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei, ékszerek, világítástechnika, stb)

6 6 A FOGYASZTÓ ÉS A VÁLLALKOZÁS KÖZÖTTI SZERZŐDÉSEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL 45/2014. (II.26.) K ORM. RENDELET. 2014.06.13-tól: Hatályát vesztette az üzleten kívül a fogyasztóval kötött szerződésekről szóló 213/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet, és a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. A szerződéskötést megelőző – részletes, taxatíve felsorolt - tájékoztatás tartalmi elemeit a Rendelet 11. §-a tartalmazza. (termék tulajdonságai, vállalkozás adatai, elállás joga, tájékoztató a békéltető testületről …) Elállás joga: A Rendelet alapján a fogyasztó a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja elállási jogát. Ha a vállalkozás az elállási jogról nem tájékoztatja a fogyasztót, az elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik A vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által megfizetett teljes összeget.

7 7 S ZERZŐDÉSEKRE, A FOGYASZTÓ ÉS VÁLLALKOZÁS KÖZÖTTI SZERZŐDÉS KERETÉBEN ELADOTT DOLGOKRA VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGI ÉS JÓTÁLLÁSI IGÉNYEK INTÉZÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET 19/2014. (IV. 29.)NGM 2014.05.14-től hatályát vesztette a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet. „3. § (1) Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének – a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló – módjára.” Az 5. § szerint mind a forgalmazónak, mind a javítószolgálatnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

8 8 PANASZÜGYINTÉZÉS 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztói szerződés hibás teljesítése miatt, vagy jogszabályon alapuló jótállás keretében érvényesített kifogás intézése során a forgalmazó jegyzőkönyvet köteles felvenni. (jegyzőkönyv minta az NFH honlapján) Ha a váll. az igény bejelentésekor nem tud nyilatkozni álláspontjáról, öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót. A kijavításra átvett dolgokat elismervény ellenében kell átvenni, melyen egyebek közt fel kell tüntetni az időpontot, amikor a kijavított dolgot a fogyasztó átveheti.

9 9 F GYTV. 17/A § (3)-(8): A vállalkozás köteles a fogyasztók szóban, (telefonon) tett panaszáról – ha annak elintézésével a fogyasztó nem ért egyet, vagy nem lehet azonnal kivizsgálni – jegyzőkönyvet felvenni. A személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni, a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt melyet a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni, a fogyasztónak legkésőbb harminc napon belül az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni, tájékoztatni arról, mely hatóság eljárását kezdeményezheti.

10 10 A fogyasztói panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kellene: a fogyasztó neve, lakcíme, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, a jegyzőkönyvet helyben felvevő személy és a fogyasztó aláírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

11 11 Idegenforgalmilag frekventált helyen található vendéglátó egységek és személy taxi szolgáltatás ellenőrzése

12 12 Vendéglátó egységek ellenőrzésének főbb szempontjai Fogyasztók anyagi érdekének védelme: Próbavásárlások: áralkalmazás, számolás, akciók, számlaadás, Fogyasztók tájékoztatása : Ár-egységár feltüntetése, külső ártájékoztató, Nyitvatartási idő, Vásárlók könyvének kezelése, Forgalmazás jogszerűsége: Kereskedő adatainak feltüntetése, Vizsgáltuk: Mérőeszközök hitelességét, A rendezvények működésének szabályosságát, A Dohány-alkohol termékek reklámozását, és a 18 éven aluliaknak történő kiszolgálását.

13 13 Próbavásárlások tapasztalatai Jellemző kifogások: árfeltüntetés, külső ártájékoztató hiánya, csomagolóanyag belemérése (átlagban 104.-Ft többlet a vevő kárára), italok „szűk” mérése, mérőeszköz használat mellőzése, hiteles űrmérték és mérleg hiánya, vásárlók könyvével kapcsolatos hiányosság, kitelepülésen a vállalkozás adatainak feltüntetése. Nem tapasztaltunk hiányosságot: a taxi ellenőrzések során, nyugtaadás hiánya 1 alkalommal fordult elő. A próbavásárlások kifogásolási aránya: ~ 33%

14 14 Rendezvények Például: Harley-Davidson Fesztivál Alsóörs 2014. június Utcazene Fesztivál Veszprém 2014. július Művészetek Völgye Kapolcs 2014. július Borhetek Balatonfüred 2014. augusztus Borfesztivál Balatonalmádi 2014. augusztus Jellemző hiányosságok: mérőeszköz használat hiánya, a hiteles mérőeszközök hiánya, a kereskedők adatainak feltüntetése. (név, székhely) Kifogásolási arány: 50-70%

15 15 18 éven aluliak védelme 2014-ben évben kiemelt témavizsgálatot folytattunk a 18. életévüket be nem töltött személyek védelme érdekében. Az alkoholtartalmú italok és dohánytermékek kiszolgálására folytatott próbavásárlások eredménye: Ellenőrzött egység (db) Kifogásolt egység (db) Kifogásolási arány (%) Hipermarket, szupermarket, bevásárló- központ, áruházlánc 201155 Kisebb élelmiszerbolt, non-stop üzlet13538,46 Nemzeti Dohánybolt1200 Vendéglátó-ipari egység400 Egyéb100 Összesen 501632

16 16 Kifogásolási arányok alakulása az idegenforgalmi szezon ellenőrzések alapján 2006. évben 80 % 2008. évben 52 % 2011. évben 49 % 2012. évben 36 % 2014. évben 33 % A csökkenő kifogásolási arány, pozitívan értékelhető, hogy: a kifogások nem halmozottan fordultak elő, a kisebb hiányosságokat az ellenőrzés során pótolták, így az ellenőrzések számához viszonyítva, a megindított eljárások száma kedvezőbb arányt mutat.

17 17 Árfelszámítás és árfeltüntetés átfogó ellenőrzése Az árfeltüntetés ellenőrzésének fő célja: a fogyasztók anyagi érdekeinek védelme  201 kereskedelmi egységben, 149 esetben tapasztaltunk jogsértést, így a kifogási arány: 74%  35 üzletben történt többletelszámolás, melyek során 7374.- Ft eltérés adódott a fogyasztó hátrányára.(üzletenként 210.- Ft)  Jellemző hiányosságok: ár, egységár hiányzik, csomagolóanyag belemérés, akció vagy „ajándék” nem teljesül, számolás  Ismételt ellenőrzés: 20 egységből 17-ben ugyanaz a hiányosság !  Jogkövetkezmények: 132 db közigazgatási eljárást folytattunk le

18 18 Leggyakrabban előforduló jogsértések I. 35 üzletben történt többletelszámolás, melyek során 7374.- Ft eltérés adódott a fogyasztó hátrányára.(üzletenként 210.- Ft)

19 19 Leggyakrabban előforduló jogsértések II. Megtévesztő kereskedelmi gyakorlat: olcsóbb, de az ajándék nincs ingyen! 1199.- Ft 999.- Ft egységár 200.-Ft egységár 250.-Ft

20 20 Leggyakrabban előforduló jogsértések III. Az előre csomagolt tömegre értékesített terméket a csomagoló anyaggal együtt mérik le.

21 21 2015. évi ellenőrzési tervek A 2015 évi Ellenőrzési és Vizsgálati Program az NFH honlapján megtalálható. (www.nfh.hu) Az idegenforgalmi szezont érintő ellenőrzések: Általános kereskedelmi feltételek, árfeltüntetés, és árfelszámítás átfogó vizsgálata különös tekintettel az áruházláncok akciós ajánlataira. Az idegenforgalmi főszezonban végzett kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységek ellenőrzése, különös tekintettel a rendezvényekre kitelepült egységekre és a taxi szolgáltatás ellenőrzésére. Mutatványos berendezések üzemeltetési feltételeinek ellenőrzése. Szálláshelyekkel kapcsolatos megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok feltárása a nemzeti tanúsító védjegyrendszer tükrében. Szezonális termékek piacfelügyeleti vizsgálata. A 18 évet be nem töltött személyek védelmét szolgáló jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzése, különös tekintettel az alkoholtartalmú italokkal és dohánytermékkel való kiszolgálás ellenőrzésére. Prevenció: rendezvény előtti tájékoztató tevékenységre vonatkozó jogszabályokról, és az ellenőrzés módszertanáról a résztvevő vállalkozásoknak.

22 22 SZÁLLÁSHELYEK MINŐSÍTÉSÉRŐL A 239/2009(X.20.) Korm.rendelet a 45/1998 (VI.24) IKIM rendelet 2.számú melléklete szerinti szálláshely osztályba sorolást 2012. július 1.-én hatályon kívül helyezte. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége 2012. június 12-én megállapodást kötött, mely szerint a HOTELSTARS harmonizált európai minősítő rendszert - NEMZETI SZÁLLODAI TANÚSÍTÓ VÉDJEGGYÉ emelve - alkalmazzák a hazai szállodák minősítésére. A régi *** alkalmazása a Fttv. feketelistájának 3. pontjában nevesített – a törvény szerint tisztességtelennek minősülő – kereskedelmi gyakorlat lehet: „3. Minőségi jelzés, bizalmi jegy vagy hasonló megkülönböztető jelzés jogosulatlan feltüntetése.”

23 23 A mutatványos berendezésekről Az ellenőrzések célja: a fogyasztók biztonságának megóvása Ellenőrzés szempontjai: A berendezés rendelkezik-e megfelelőségi tanúsítvánnyal, az üzemeltetési előírások betartása (üzemeltetési napló vezetése) a személyzet kezelői vizsgájának, oktatásának ellenőrzése, időszakos műszaki felülvizsgálat megtörténte.

24 24 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály 8200 Veszprém, Budapest u. 3-5. Telefon: 88/550-510 e-mail: fogyved_kdf_veszprem@nfh.hu www.nfh.hu


Letölteni ppt "1 Roxer Egon osztályvezető Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály Aktuális jogszabályváltozások,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések