Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK JOGA II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK GT II. 2006: IV: Általános szabályok I. A tv. szerkezete és általános rendelkezései II. A társaság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK JOGA II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK GT II. 2006: IV: Általános szabályok I. A tv. szerkezete és általános rendelkezései II. A társaság."— Előadás másolata:

1 A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK JOGA II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK GT II. 2006: IV: Általános szabályok I. A tv. szerkezete és általános rendelkezései II. A társaság létszakai III. A társaság szervei

2 I. A tv. szerkezete és általános rendelkezései Szerkezete (összesen XI fejezet) Általános rész (I-IV., VI. fejezet, zárórendelkezések): valamennyi társaságra vonatkozó közös szabályok Különös rész (VII-X. fejezet): a négy gt-forma, külön fejezetekben Kapcsolódó vállalkozások joga egyesülés (kooperációs jogi személy társasági forma) (XI. fejezet) konszernjogi szabályok (V. fejezet)

3 A tv. szerkezete és általános rendelkezései/2 Általános rendelkezései (9) 1. tárgyi hatály: üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatása kivétel: nonprofit (nyereségszerzésre nem irányuló) gt 2. területi hatály: Magyarország területén székhellyel rendelkező gt magyar cégeljárási jog alapján, magyar cégbíróság, magyar cégjegyzékbe bevezetve nem: magyar vállalkozó külföldön alapít társaságot (külföldi székhelyű társ. tagja lesz) erre: székhelyország társasági joga, jogvita esetén a nki magánjog szabályai

4 A tv. szerkezete és általános rendelkezései/3 3. személyi hatály: magyar társaság alapítója, tagja belföldi külföldi természetes személy jogi személy egyéb jogképes szervezet nincs tehát ún. joint venture szabályozás: speciális szabályok a külföldi betársult tagokra a továbbtársulás lehetősége: hitelezővédelmi okokból korlátozó szabályok kiskorú személy: nem lehet gt korlátlanul felelős tagja természetes személy: egyszerre csak egy gt korlátlanul felelős tagja lehet kkt, bt: sem lehet egynél több esetben korlátlanul felelős tag

5 A tv. szerkezete és általános rendelkezései/4 4. a társasági formák limitációja: numerus claususa szerződési jog: nincs szerződési típuskényszer, nem kell tehát, hogy a megkötött szerződés valamely, a Ptk-ban fölsorolt szerződés formáját öltse gt: csak és kizárólag a GT-ben szabályozott formában alapítható kkt (VII. fejezet): nem jogi személy bt (VIII. fejezet): nem jogi személy kft (IX. fejezet): jogi személy rt (X. fejezet): jogi személy cégnév: választott cégforma, tevékenység, rövidített cégnév: vezérszó, cégforma cégvalódiság és cégkizárólagosság: cégnév: különböznie kell az ország területén bejegyzett más cég nevétől, elsőbbség, priorálási eljárás: a választott cégnév 60 napra lefoglalva legalább két tag: korlátolt felelősségű társaság – kft, rt – egyszemélyes társ. is lehet rt: különleges forma: a társasági jogokról értékpapír – részvény – állítható ki

6 A tv. szerkezete és általános rendelkezései/5 5. szabad társaságalapítás korlátozások – egyes gazdasági tevékenységek csak bizonyos társasági formában végezhetők (pl.: kereskedelmi bank csak rt. lehet) – egyes gazdasági tevékenységekre hatósági alapítási engedély szükséges (pl.: bank, biztosító: PSZÁF engedélye) a tevékenységi kör szabadon megválasztható, de meg kell jelölni a főtevékenységet, illetve működési engedélyhez kötött tevékenység végzéséhez működési engedély szükséges

7 A tv. szerkezete és általános rendelkezései/6 6. társulási autonómia a diszpozitív – kogens szabályok aránya kkt, bt90 – 10 % kft50 – 50 % zrt10 – 90 % törvényességi felügyelet szerve: nem közigazgatási szerv hanem polgári (cég)bíróság tartalma: a működés megfelel-e a törvénynek és a társasági szerződésnek nem: a célszerűsége és gazdaságossága hanem: jogszabályszerűsége

8 A tv. szerkezete és általános rendelkezései/7 7. választottbíróság (1994: LXXI.) a társasági szerződésben meghatározva (módosítással is) állandó: kamarai eseti: ad hoc eljárási szabályok magyar jog szerint külföldi (svájci) jog szerint de mindig a magyar GT-t alkalmazva

9 A tv. szerkezete és általános rendelkezései/8 8. mögöttes jog a Ptk: a gt-nek és tagjainak a GT-ben nem szabályozott vagyoni és személyi jogviszonyaira

10 A tv. szerkezete és általános rendelkezései/9 9. nyilvánosság: gt: az üzleti forgalom nyilvános résztvevője, nyilvánosak tehát a társaságra tagokra vezető tisztségviselőkre felügyelőbizottsági tagokra könyvvizsgálóra vonatkozótények adatok jogok a megyei cégbíróságok által vezetett cégjegyzék: közhiteles-nyilvános nyilvántartás meghatározott adatok közzététele a Cégközlöny című lapban

11 II. A társaság létszakai 1.alapítás 2.módosítás 3.átalakulás 4.egyesülés 5.szétválás 6.jogutód nélküli megszűnés

12 A társaság létszakai/2 1.alapítás: szakaszai (5) a társasági szerződés (tsz) megkötése a tsz ügyvédi ellenjegyzése (közjegyzői okiratba foglalása) a társaság bejelentkezése a cégbíróságnál a bejegyzési eljárás lefolytatása a társaság bejegyzése a cégjegyzékbe

13 A társaság létszakai/3 a tsz megkötése tsz, egyszemélyes kft és rt alapító okirata, rt alapszabálya, nagyobb társaság esetén szindikátusi szerződés azaz részvényesi megállapodás (esetleg: elő- vagy keretszerződésként) a tsz kötelező tartalma általában (5) cégnév székhely tagok felsorolása tevékenységi kör időtartam egyes társasági formákra: külön tartalmi követelmények

14 A társaság létszakai/4 Vagyon: kötelező minimum kft 0,5 MFt törzstőke zrt 5 MFt alaptőke nyrt 20 MFt alaptőke minden tag vagyoni hozzájárulásra köteles pénz apport (nem pénzbeli hozzájárulás) forgalomképes és vagyoni értékű tárgy szellemi alkotás jog az apportérték megállapítása: könyvvizsgáló által a vagyont a tagoknak a cégbejegyzésig szolgáltatniuk kell, rt: + 1 év nem teljesítés esetén: ügyvezetés fölhívása: 30 napos póthatáridő ez eredménytelen: a tag tagsági jogviszonya megszűnik a tsz aláírása (valamennyi tag illetve tv-es képviselője)

15 A társaság létszakai/4 a tsz ügyvédi ellenjegyzése (közjegyzői okiratba foglalása) és a társaság bejelentkezése a cégbíróságnál tsz: minőségi alakisághoz kötött okirat ügyvédi ellenjegyzés előtársaság: keletkezésben lévő gt cégbírósági bejelentkezés (30 napos határidő) előtársaságra: a végleges társaság szabályai, pl.: taggyűlés, ügylet- kötés de: korlátozások, pl.: nem lehet változás a tagok személyében nem módosítható a tsz nem folytatható engedélyköteles tevékenység az előtársasági szakasz vége: vagy: jogerős cégbejegyzés vagy: a cégbejegyzés jogerős elutasítása (ebben az esetben: az addigi ügyletekért a tagok helytállása)

16 A társaság létszakai/5 a bejegyzési eljárás lefolytatása és a társaság bejegyzése a cégjegyzékbe cégtörvény (2006: V.): eljárás: cégbíróság előtti, nemperes eljárás, kötelező jogi képviselettel, csak okirati bizonyítással, folyamata: 3 nap: alaki vizsgálat 8 nap: visszaadás hiánypótlásra 15 nap: érdemi döntés a határidő elmulasztása: a cégbíróság vezetője 3 napon belül intézkedik ha az sem: a cégbejegyzés – a kérelem szerinti tartalommal – a törvénynél fogva létrejön plusz lehetőség: cégtörvény melléklete: 6 szerződésminta (kkt, bt, egyszemélyes kft, többszemélyes kft, egyszemélyes zrt, többszemélyes zrt) egyszerűsített cégeljárás: 2 nap bejegyző végzés jogerőre emelkedése bejegyzés a cégjegyzékbe érvénytelenségi per lehetősége, szigorú feltételekkel csak 6 hónapos jogvesztő határidővel, csak 5 fölsorolt okra hivatkozva (pl.:tevékenységi kör jogellenessége)

17 A társaság létszakai/6 módosítás általános szabály: valamennyi fél beleegyezésével kivétel: a legfelsőbb szerv (taggyűlés): ¾-es jelenlét mellett hozott ¾- es döntésével kivétel a kivétel alól: kkt, bt: egyhangú döntés szükséges cégnév, telephely, tevékenységi kör módosításához: egyszerű többség elég változásbejelentési eljárás: a az alapítás eljárás szabályai szerint cégbejegyzéssel a bejegyzés napjától

18 A társaság létszakai/7 átalakulás társasági formaváltás, egyetemes jogutódlással a régi társaság megszűnése: új társaság megalapítása gt-ből : más gt egyesülés szövetkezet nem! szövetkezetből: gt igen! az alapítás szabályai szerint, azonban nem lehetséges végelszámolási eljárás alatt előtársasági szakaszban az átalakulásról a legfelső szerv voltaképp 2 alkalommal dönt elvi előkészítő döntés (vezető tisztviselők: vagyonmérleg tervezetet készítenek: a könyvvizsgáló ellenőrzi, tőke meghatározása, tagok vagyonhányadának meghatározása, kilépő tagok elszámolása) átalakulási döntés: a Cégközlönyben 2-szer meghirdetve

19 A társaság létszakai/8 egyesülés és szétválás egyesülés összeolvad: 2 vagy több társaság beolvad: 1 vagy több társaság egy másik társaságba szétválás különválás: 1 társaság több társasággá bomlik kiválás: 1 társaság valamely része önálló társasággá válik az átalakulás szabályainak alkalmazásával a korábbitól eltérő forma is választható: pl.: kft + kft = rt esetleg: Gazdasági Versenyhivatal engedélye

20 A társaság létszakai/9 jogutód nélküli megszűnés típusok: tagok önkéntesen VÉGELSZÁMOLÁS, legfelsőbb szerv döntésével a társaságot eleve meghatározott időre hozták létre a bíróság FELSZÁMOLÓ ítélete a cégbíróság érdemi döntése FELOSZLATÁS (kényszer-végelszámolás) MEGSZÜNTETÉS (hivatalbóli törlés) egyéb speciális ok

21 A társaság létszakai/10 tagok önkéntesen legfelsőbb szerv ¾-es döntése (kiv.: kkt, bt: egyhangú döntés) VÉGELSZÁMOLÁSI eljárás legfelsőbb szerv: végelszámoló kijelölése (általában: a vezető tisztségviselő) vagyonkintlevőségek: beszedése követelések: kielégítés vagyon: vagyonaránylagos szétosztása felelősség a kötelezettségekért (elévülési idő: 5 év) korlátozott: a juttatott vagyon erejéig korlátlan: korlátlanul és egyetemlegesen

22 A társaság létszakai/11 bíróság FELSZÁMOLÓ ítélete a gt tartósan fizetésképtelen: csőd-, felszámolási eljárás (1991: IL.) bíróság: jogerős ítélete: a társaság megszűnése felszámolás útján cégbíróság: törli a cégjegyzékből

23 A társaság létszakai/12 Cégbíróság FELOSZLAT (megszűntnek nyilvánít) ismételt törvénysértés esetén törvényességi felügyeleti eljárás kényszer-végelszámolás MEGSZŰNTNEK NYILVÁNÍT (hivatalbóli törlés) nem működő: fantomcég megszüntetésre irányuló eljárás: hivatalbóli törlés de: ha tartozások maradtak: felszámolási eljárás ha vagyon marad, kerül elő: vagyonrendezési eljárás

24 A társaság létszakai/13 egyéb speciális ok: a GT általános és különös részében pl.: kkt és bt: tagok száma egyre csökken és 6 hónap alatt nem lép be új tag mind a négy esetben: megszűnés: a cégjegyzékből való törléssel, a törlés napjától

25 III. A társaság szervei 1.legfelsőbb szerv (taggyűlés) 2.ügyvezetés (vezető tisztségviselők, rt: igazgatóság) 3.felügyelőbizottság 4.könyvvizsgáló

26 III. A társaság szervei/2 1. legfelsőbb szerv (taggyűlés): tagok összessége, közössége neve: kkt, bt: tagok gyűlése kft, egyesülés: taggyűlés rt: közgyűlés a stratégiai döntéshozatal szerve: a társaság működésének legalapvetőbb kérdései: pl.: tsz módosítása, átalakulás, tőkeemelés-tőkeleszállítás, az eredmény-beszámoló elfogadása operatív kérdésekkel nem foglalkozhat: az ügyvezetés hatáskörét nem vonhatja el (kiv.: tsz alapján) taggyűlési eljárás: tag: jelen van, felszólal szavazati joga van, bár korlátozható (tsz: pl.: részvényes: osztalékelsőbbségi részvény fejében) szavazati jog: vagyoni részesedés-arányos (kiv.: ettől eltérő is lehet: pl.: egyenlő) határozathozatal: egyszerű vagyonaránylagos szótöbbség minősített (3/4-es) többség (pl.: tsz módosítása) egyszemélyes társaság: nincs taggyűlés, helyette: egyedüli tag írásbelihatározata

27 III. A társaság szervei/3 2. ügyvezetés (vezető tisztségviselők, rt: igazgatóság)/1 neve:kkt, bt: üzletvezető (feljogosított tag) kft: ügyvezető (egy vagy több) rt: igazgatóság (ügyvezető szerv) igazgatóság tagjai (vezető tisztségviselők) egyesülés: igazgató, vagy igazgatóság természetes személy: személyesen, képviselet nem lehetséges, kivétel: kkt, bt: jogi személy tag is lehet egy személy több társaságnál is megválasztható taggyűlés választja, kivétel: tsz jelölheti ki zrt, kft: felügyelőbizottság nevezheti ki határozott időre, legfeljebb 5 évre, kivétel: tsz szerint: határozatlan időre összeférhetetlenség: nem lehet vezető tisztségviselő végrehajtandó szabadságvesztést kiszabó jogerős büntetőítélet felszámolás és hivatalbóli törlés (feloszlatás) miatt más társasági tisztség, felügyelőbizottsági tagság miatt polgári jogi megbízási jogviszony, létrejötte:megválasztás és elfogadás megszűnése: visszahívás, lemondás

28 III. A társaság szervei/4 2. ügyvezetés (vezető tisztségviselők, rt: igazgatóság)/2 önfelelősség: a tagok és a munkáltató által nem utasítható nem vonható el a hatásköre elvárható gondosság, a társaság gazdasági érdekeinek elsődlegessége kártérítési felelősség: a társaságnak vétkesen okozott károkért polgári jog felelősség (az rt igazgatóságának tagjai egyetemlegesen, kivétel: a határozat ellen szavazott, a döntésben nem vett részt) harmadik személynek okozott károkért a társaság felel, a társaság eztán fordulhat a vezető tisztségviselő ellen (kivétel: felmentvény: taggyűlésen, eredménybeszámoló után, ebben az esetben csak akkor felel, ha a jelentésben foglalt adatok hibásak vagy hiányosak) törvényes képviselő: a külső forgalomban és a munkavállalókkal szemben, cégjegyzés illetve együttes cégjegyzés rt különleges ügyvezetési formái irányító felügyelőbizottság egyszemélyes ügyvezetés igazgatótanács (Board-rendszer)

29 III. A társaság szervei/5 3. felügyelőbizottság tulajdonos belső ellenőrzési szerve: a tagok számára ellenőriz, általános ellenőrzési hatáskör: nincs előtte ügyleti titok testület: 3-15 fő, taggyűlés választja, határozott vagy határozatlan időre elnökét maga választja választása: fakultatív kötelező:nyrt zrt, a részvényesek 5 %-ának kívánságára bármely társaság, ha – teljes munkaidőben, éves átlagban – 200 fő munkavállalót foglalkoztat ha ezt külön tv – pl.: köztulajdon védelmében – előírja tagjai: korlátlanul és egyetemlegesen felelnek külső személyek (díjazásért vagy díjazás nélkül) dolgozói részvétel: 200 fő feletti munkavállalót foglalkoztató társaságnál a felügyelőbizottság 1/3-át a dolgozók közül az üzemi tanács jelöli tagjai egyenjogúak irányító felügyelőbizottság: kft, zrt: taggyűlés felügyelőbizottságot választ, amely kinevezi a vezető tisztségviselőket illetve az igazgatóságot

30 III. A társaság szervei/6 4. könyvvizsgáló (1997: LV.) tevékenységének 3 meghatározója egyéni vagy társas vállalkozó, aki a megbízási szerződésben áll a társaság ügyvezetésével a taggyűlés által választott társasági szerv az állam irányában közrendvédelmi feladatokat lát el feladata: a mérleg auditálása (az éves eredménybeszámoló pénzügyi ellenőrzése) a taggyűlés választja: a könyvvizsgálók nyilvántartásából, határozott időre, max 5 évre választása: fakultatív vagy kötelező: rt számviteli törvény előírja auditálás: a gt eredménybeszámolójának (mérlegének) valódiságát és jogszabályszerűségét ellenőrzi, a mérleg és a teljességi nyilatkozat alapján lehetőségek:auditál az auditot elutasítja korlátozásokkal auditál (az ügyvezetés a taggyűlés elé viszi az audit eredményét, a taggyűlést azonban a könyvvizsgáló véleménye nem köti) közrendvédelmi feladatok: a taggyűlés összehívását kéri, ha megítélése szerint a társaság vagyoni helyzetében jelentős negatív hatás várható vagy a tisztségviselők sértik a társaság érdekeit (ha a cégvezetés nem hívja össze a taggyűlést, a könyvvizsgáló értesíti a cégbíróságot)


Letölteni ppt "A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK JOGA II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK GT II. 2006: IV: Általános szabályok I. A tv. szerkezete és általános rendelkezései II. A társaság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések