Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A földmérési jogszabályok és a KCR Horváth Gábor István FÖMI önálló osztályvezetője Földmérő nap Budapest 2015. 04. 21.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A földmérési jogszabályok és a KCR Horváth Gábor István FÖMI önálló osztályvezetője Földmérő nap Budapest 2015. 04. 21."— Előadás másolata:

1 A földmérési jogszabályok és a KCR Horváth Gábor István FÖMI önálló osztályvezetője Földmérő nap Budapest 2015. 04. 21.

2 2 A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. Törvény módosítása T/3786 http://www.parlament.hu/folyamatban-levo-torvenyjavaslatok Földmérő nap Budapest 2015. 04. 21.

3 3 Az Fttv. 5. § a következő (6a)-(6d) bekezdéssel egészül ki: (6a) Az elektronikus formában kiadott papír alapú térképmásolatot csak megfelelő tartalommal kell kiadni. (6b) A (6a) szerint kiadott hiteles másolatot a FÖMI adja ki és hitelesítési záradékkal kell ellátni. Az így kiadott térképmásolat kizárólag elektronikus formában rendelkezik hiteles tanúsító erővel. (6c) Az így kiadott térképmásolat elektronikus formában hitelesen tanúsítja, hogy a másolat a kiadást megelőző napig az eredetivel megegyezik. (6d) Az elektronikus formában szolgáltatott hitelesítés nélküli tanúsító erővel nem rendelkezik. DIGITÁLIS TÉRKÉPMÁSOLAT Földmérő nap Budapest 2015. 04. 21.

4 4 Az Fttv. 6. §-a a következő (18) és (19) bekezdéssel egészül ki: „(18) Az erdészeti hatóság évente egy alkalommal díj-, költség és térítésmentesen jogosult a 3. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt adatbázisból az Országos Erdőállomány Adattár nyilvántartásához szükséges adatok igénylésére. (19) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a kezelésében lévő és a 3. § (1) bekezdés i) pontjába tartozó adatbázis távérzékelési adatait, amennyiben azok digitálisan rendelkezésre állnak és a technikai feltételek adottak, hálózaton keresztül díjmentesen szolgáltatja.” ARCHIV LÉGIFELVÉTELEK Földmérő nap Budapest 2015. 04. 21.

5 5 Az Fttv. 13. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki: „(2) Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis a 11. § (1) bekezdésben meghatározottakon túl tartalmazza a 10. § (3) bekezdésének a)–f) és h) pontjában meghatározott alaphálózati pontokat, valamint a központi címregiszterről és címkezelésről szóló kormányrendeletben meghatározott ingatlanokhoz rendelt címkoordinátát is.” EOVA I–IV., EOMA I–III., Bendefy I–III., aktív GNSS, Geodinamikai Alaphálózat, OGPSH, INGA. ALAPPONTOK TÉRKÉPEN Földmérő nap Budapest 2015. 04. 21.

6 6 KÖZHITELESSÉG Földmérő nap Budapest 2015. 04. 21. 16. § (1) Az állami alapadatok adatbázisai az ellenkező bizonyításáig hitelesen tanúsítják a rögzített adattartalom fennállását. Az Fttv. 16. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: „(2a) Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis az ellenkező bizonyításáig közhitelesen tanúsítja a 11. § (1) bekezdés b), c) és f) pontjaiban rögzített adattartalom fennállását.” b) a település közigazgatási és fekvéshatárait, c) földrészlet határvonala és helyrajzi száma f) pincék bejáratai,

7 7 Az Fttv. 16. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: „(5) A hitelesített állami alapadatok csak egy ingatlanügyi hatósági eljárásban használhatóak fel.” 1996. évi LXXVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről 7. § Az adatszolgáltatási díj az adat egyszeri és egy eljárásban való felhasználásának jogát foglalja magában. EGY ELJÁRÁS Földmérő nap Budapest 2015. 04. 21.

8 8 Az Fttv. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Az (1) bekezdés szerinti hiba kijavítása nem érinti és nem változtatja meg a fennálló természetbeni határvonalat és a birtoklási viszonyokat, kizárólag a térképi határvonalakat érintheti. Amennyiben a kijavítás ellentétes a fennálló birtoklási viszonyokkal, úgy a kijavítás a természetbeni határvonalat nem változtathatja meg, arra csak a kiigazítással érintett szomszédos földrészlet tulajdonosának hozzájárulása esetén, jogerős közigazgatási határozat vagy bírósági ítélet alapján van lehetőség.” Az Fttv. 17. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: „(5) A felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavításához nincs szükség előzetes hatósági engedélyre vagy bírósági határozatra.” TÉRKÉPI HIBA KIJAVÍTÁSA Földmérő nap Budapest 2015. 04. 21.

9 9 Az Fttv. 20. alcíme a következő 25/A. §-sal egészül ki: „25/A. § (1) A 26. § (1) bekezdés szerinti földmérési jelet csak a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által nyilvántartásba vett földmérő pótolhatja, vagy helyezheti át. (2) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv azt a földmérőt veszi nyilvántartásba, aki rendelkezik a) felsőfokú szakirányú végzettséggel, b) a feladat elvégzéséhez szükséges geodéziai pontmeghatározásra alkalmas műszerrel, és c) szakmai referencia munkákkal. BESZÁLLÍTÓI JEGYZÉK Földmérő nap Budapest 2015. 04. 21.

10 10 (3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás bárki számára ingyenesen hozzáférhető országos nyilvántartás, amely tartalmazza a tevékenység végzésére jogosult személy: a) természetes személyazonosító adatait, b) nyilvántartásba vételének számát, c) szakképzettségét, d) vállalkozásának megnevezését, e) telephelyének címét, f) elérhetőségeit. (4) A nyilvántartásban szereplő személy a (3) bekezdés d)–f) pontjában meghatározott adatainak a nyilvánosságra hozatalát az adatnyilvántartónál írásban megtilthatja. (5) A (2) bekezdésben meghatározott nyilvántartás a (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatok tekintetében közhitelesnek minősül.” BESZÁLLÍTÓI JEGYZÉK Földmérő nap Budapest 2015. 04. 21.

11 11 Az Fttv. 28. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2a) Amennyiben a földrészlet tulajdoni lapján az ingatlan területével, határvonalával vagy tulajdonjogával kapcsolatos perfeljegyzés vagy jogorvoslati kérelem szerepel, akkor földmérési munka az ingatlannal kapcsolatban nem végezhető, kivéve, ha azt a) a 17. § szerinti eljárásban az ingatlanügyi hatóság, b) a perben kirendelt igazságügyi szakértő, vagy c) a per során bírósági elrendelés alapján eljáró, ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező földmérő végzi.” PERFELJEGYZÉS Földmérő nap Budapest 2015. 04. 21.

12 12 Az Fttv. 6. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: kompenzációs adatigénylésre „(12) A 18. § (7) és (8) bekezdése, valamint a 19. § (8) bekezdése alapján átadott adatokért az állami átvételi alkalmasság megállapítását követően az adatállománnyal rendelkezni jogosult a 3. § (1) bekezdés a), b), e), f), h) és i) pontjában meghatározott állami alapadatok adatbázisaiból, valamint a miniszter felelősségi körébe tartozó állami topográfiai térképi adatbázis felhasználásával készült digitális domborzatmodellből külön megállapodás alapján díjmentes kompenzációs adatigénylésre jogosult.” KOMPENZÁCIÓ KITERJESZTÉS Földmérő nap Budapest 2015. 04. 21.

13 13 Az Fttv. 32. §-a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki: „(6) Az e törvény rendelkezései alapján átadott és teljes mértékben közpénzek felhasználásával készített adatállományokat a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv kezeli és szolgáltatja. (7) Az e törvény rendelkezései alapján a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv részére átadott, részben közpénzek felhasználásával készített államilag át nem vett adatállományok szolgáltatása az adatokkal rendelkezni jogosulttal kötött egyedi megállapodás alapján történhet.” KÖZPÉNZEK Földmérő nap Budapest 2015. 04. 21.

14 14 A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 412. oldalas Földmérő nap Budapest 2015. 04. 21.

15 15 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet jogállása és illetékességi területének meghatározása 2.Az ingatlanügyi hatóságok kijelölése Járási földhivatal = Járási hivatal Megyei földhivatal= Kormányhivatal FÖMI= központi szerv 3.Földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv kijelölése FÖMI 4. A telekalakítási hatóság kijelölése Első fokon az ingatlan fekvése szerint illetékes Járási hivatalt, másodfokon a Kormányhivatalt jelöli ki Földmérő nap Budapest 2015. 04. 21.

16 16 A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás FÖLDHIVATALI FŐOSZTÁLY FÖLDHIVATALI OSZTÁLY FÖLDMÉRÉSI ÉS FÖLDÜGYI OSZTÁLY Földmérő nap Budapest 2015. 04. 21.

17 17 INGATLANÜGYI HATÓSÁGOK JÁRÁSI HIVATAL KORMÁNYHIVATAL FÖMI AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSÉRT FELELŐS MINISZTER törvényességi és szakszerűségi ellenőrzést folytathat le jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezheti INGATLANÜGYI HATÓSÁG FÖLDMÉRÉSI ÉS TÉRINFORMATIKAI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV INGATLANÜGYI HATÓSÁG MEZŐGAZDASÁGI IGAZGATÁSI SZERV FÖLD TULAJDONJOGÁNAK HATÓSÁGI JÓVÁHAGYÁSA TÖBB KORMÁNYHIVATAL ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN CSERESZERZŐDÉS TELEKALAKÍTÁSI ELJÁRÁS Földmérő nap Budapest 2015. 04. 21.

18 18 MEZŐGAZDASÁGI IG. SZERV 5. Egyes mezőgazdasági igazgatási szervek kijelölése Első fokon a Járási hivatal jár el: a)szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartásának ellenőrzésére, továbbá az ezzel kapcsolatos jogkövetkezmények alkalmazására, b)mezőgazdasági igazgatási szervként a földműves nyilvántartás vezetésére c)2013. évi CCXII. Törvényben meghatározott, a biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzésére. d)mezőgazdasági igazgatási szervként a hatósági jóváhagyáshoz kötött földhasználati szerződések hatósági jóváhagyására irányuló eljárások lefolytatására. Másod fokon a Kormányhivatal jár el: a)-d) pontokban és a föld tulajdonjogának hatósági jóváhagyáshoz kötött megszerzésének jóváhagyására irányuló eljárásban. Földmérő nap Budapest 2015. 04. 21.

19 Felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítása 13. § (1) A felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárás hivatalból, a járási földhivatal észlelése alapján, a tulajdonos vagy vagyonkezelő bejelentésére (amennyiben ingatlanrendező földmérő jogosultsággal rendelkező személy által készített szakvéleményt mellékel), vagy a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvényben meghatározott földmérési jogosultsággal rendelkező személy bejelentésére indul. 19 FELMÉRÉSI HIBA II. FEJEZET AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI Földmérő nap Budapest 2015. 04. 21.

20 20 2012. évi XLVI. Törvény 29/A. § Az ingatlanügyi hatóság a földmérő vállalkozó vagy vállalkozás részére az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési munkák végzése céljából a tulajdoni lapon szereplő természetes személyazonosító adatokat, jogokat és tényeket átadja. FÖLDMÉRÉSI FÖLDKÖNYV Földmérő nap Budapest 2015. 04. 21.

21 21 FÖLDMÉRÉSI FÖLDKÖNYV II. FEJEZET AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI 15. Adatleválogatást igénylő adatszolgáltatás elektronikusan feldolgozható formában 23. § A járási földhivatal az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendelet szerinti földmérési földkönyvet elektronikusan szerkeszthető formában is szolgáltathatja. Földmérő nap Budapest 2015. 04. 21.

22 22 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 118/A. § Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési munkákhoz a tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv szerinti személyes adatok kezelésére törvényi felhatalmazással rendelkező földmérő vagy földmérési vállalkozás, kisajátítás esetén a kisajátítást kérő vagy a megbízásából eljáró személy részére a földhivatal elektronikusan szerkeszthető formában földmérési földkönyvet szolgáltat. A földmérési földkönyv az ingatlan adatain felül tartalmazza: a) az ingatlan tulajdonosa aa) nevét, ab) lakcímét (székhelyét), ac) tulajdoni hányadát, ad) tulajdonszerzésének jogcímét, b) a tulajdoni lapon széljegyzett jogosultak adatait, c) az ingatlanon fennálló egyéb jogok és tények megnevezését, d) az ingatlanon fennálló egyéb jogok és tények jogosultjának megnevezését és lakcímét (székhelyét). FÖLDMÉRÉSI FÖLDKÖNYV Földmérő nap Budapest 2015. 04. 21.

23 23 TERMŐFÖLD III. FEJEZET A TERMŐFÖLD HASZNOSÍTÁSÁVAL, VÉDELMÉVEL ÉS A FÖLDMINŐSÍTÉSSEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RÉSZLETES SZABÁLYAI Földmérő nap Budapest 2015. 04. 21.

24 24 EGYESÍTETT ELJÁRÁS IV. FEJEZET AZ EGYESÍTETT MŰVELÉSI ÁG VÁLTOZÁSI ELJÁRÁS A járási földhivatal olyan eljárást folytat le, amely a következő sorrendben magában foglalja: 1.a tényleges művelési ágának, minőségi osztálynak és a kataszteri tiszta jövedelem értékének megállapítására irányuló földminősítési eljárást 2.az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázist érintő adatváltozás átvezetésére irányuló eljárást, 3.vázrajz benyújtása esetén, annak a záradékolásra irányuló eljárást 4.az adatváltozás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányuló eljárást. Földmérő nap Budapest 2015. 04. 21.

25 25 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet V. FEJEZET TELEKALAKÍTÁSI ELJÁRÁS GD-T kell !!!!!!! VI. FEJEZET FÖLD TULAJDONJOGÁNAK MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ SZERZÉSI KÉPESSÉG IGAZOLÁSA Földmérő nap Budapest 2015. 04. 21. 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet

26 26 INGATLANÜGYI HATÓSÁGOK VII. FEJEZET FÖLDMÉRÉSI, TÉRKÉPÉSZETI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS FELADATOK Járási hivatalok elsőfokú hatósági jogkörei Kormányhivatalok másodfokú hatósági jogkörei A FÖMI országos illetékességgel, mint ingatlanügyi hatóság jogkörei A FÖMI országos illetékességgel, mint földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv jogkörei Földmérő nap Budapest 2015. 04. 21.

27 27 MÓDOSÍTÓ 4. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: (A Kormány a FÖMI-t jelöli ki ingatlanügyi hatóságként),,e)a részadat-szolgáltatás során átadott adatok törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott céllal történő felhasználásának, harmadik személy részére történő továbbítását tiltó szabályok betartásának ellenőrzése.” Földmérő nap Budapest 2015. 04. 21.

28 28 KÖZPONTI CÍMREGISZTER Földmérő nap Budapest 2015. 04. 21. KCRKCR

29 29 KÖZPONTI CÍMREGISZTER Földmérő nap Budapest 2015. 04. 21.

30 30 http://njt.hu/ Földmérő nap Budapest 2015. 04. 21.

31 31 2014. évi XCIII. törvény a központi címregiszter létrehozásával összefüggő, valamint egyes igazgatási tárgyú törvények módosításáról 1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása 2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása 3. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása 4. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap- másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása 5. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása 6. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény módosítása 7. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása 8. Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény módosítása 9. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosítása 10. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása 11. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény módosítása 12. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosítása 13. Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény módosítása Földmérő nap Budapest 2015. 04. 21.

32 32 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet a központi címregiszterről és a címkezelésről A Magyarország területén található ingatlannak címmel kell rendelkeznie. Ingatlan minden  beépítésre szánt területen fekvő telek;  beépítésre szánt területen fekvő telken  ba) létesített épület,  bb) létesített épületen belül található lakás,  bc) létesített önálló, épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince;  beépítésre nem szánt területen fekvő telek, ha azon  ca) épületet létesítettek,  cb) létesített önálló épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince található [a továbbiakban a bc) és cb) alpontok együtt: pince];  olyan, telekkel alkotórészi kapcsolatban lévő önálló rendeltetési egység, amelynek e rendelet céljával összhangban a címképzésért felelős szerv cím képzését szükségesnek tartja. Földmérő nap Budapest 2015. 04. 21.

33 33 Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 5. § (3a) Az ingatlanok címadatát az ingatlan- nyilvántartás az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: Interop. tv.) meghatározott központi címregiszterből (a továbbiakban: KCR) történő automatikus adatátvétel útján származtatott adatként tartalmazza. Földmérő nap Budapest 2015. 04. 21.

34 34 Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 14. § Az ingatlan-nyilvántartás az ingatlan következő adatait tartalmazza: a) a település nevét, az ingatlan fekvését (belterület, külterület megjelölése), a KCR-ből automatikus adatátvétel útján átvett címadatokat a helyrajzi számát és területnagyságát, Földmérő nap Budapest 2015. 04. 21.

35 35 Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet Címkoordináta: a címhez rendelt azon helyzetet leíró méter élességű koordinátapár, amely az adott ingatlan, épület illetve építmény objektumokat egyértelműen azonosítja. Önálló címkoordinátát kell képezni minden, a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó földrészletnek és beépítettség esetén az épületnek és pincének is. Földmérő nap Budapest 2015. 04. 21.

36 36 Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet 11. § (6) Az épület feltüntetési vázrajznak és a változási állománynak tartalmaznia kell az újonnan létesített, valamint a már meglévő épületek főbejáratainak az épület objektumán belüli címkoordinátáját. (7) A telekalakítási vázrajznak és a változási állománynak tartalmaznia kell az újonnan kialakított ingatlanok címkoordinátáit. Amennyiben az ingatlan nem beépített, vagy a közterület felöli bejárat egyértelműen nem határozható meg, akkor a helyrajzi szám beszúrási pontját kell címkoordinátaként megadni. Földmérő nap Budapest 2015. 04. 21.

37 37 Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet Földmérő nap Budapest 2015. 04. 21. 6. melléklet a 25/2013. (IV. 16.) VM rendelethez PONTKÓDOK az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban

38 38 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet Földmérő nap Budapest 2015. 04. 21.

39 39 Földmérő nap Budapest 2015. 04. 21.

40 40 Földmérő nap Budapest 2015. 04. 21.

41 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET www.fomi.hu Földmérő nap Budapest 2015. 04. 21.


Letölteni ppt "A földmérési jogszabályok és a KCR Horváth Gábor István FÖMI önálló osztályvezetője Földmérő nap Budapest 2015. 04. 21."

Hasonló előadás


Google Hirdetések