Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bevezetés a Katolikus hit rendszerébe Dr. Janka Ferenc.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bevezetés a Katolikus hit rendszerébe Dr. Janka Ferenc."— Előadás másolata:

1 Bevezetés a Katolikus hit rendszerébe Dr. Janka Ferenc

2 A téma felépítése  Hit - lex credendi  Ünneplés - lex celebrandi  Élet - lex vivendi  Imádság - lex orandi

3 Feliratok: Ό ΩΝ – Aki Van ΙΣ ΧΣ / IC XC Színek: vörös: vér, emberség kék: ég, istenség arany:örökkévalóság stóla: főpapság Áldó kéz: Xp monogram 1 Isten – 3 személy: Atya Fiú Szentlélek 2 ujj: Krisztus valóságos Isten és ~ ember Könyv: nyitva – tanító Xp csukva – ítélő Xp Liturgia: Ige asztala + Eukarisztia Fordított perspektíva Ő néz minket, engem

4

5 Gentile da Fabriano: (1423) L’adorazione dei tre magi - Az üdvösség mindenkinek szól -A bölcsek nem üres kézzel jönnek- kultúrájuk kincseit hozzák

6

7 I. HITVALLÁS  I.1.Hiszek, hiszünk  I.1.1.Az ember fogékony Istenre  Nyugtalan szív - Inquietum cor (Szt Ágoston)  I.1.2.Isten találkozik az emberrel  A kinyilatkoztatás  I.1.3.Az ember válasza Istennek: hiszek, hiszünk  A hit

8 PesszimistaKözépOptimista Értelem Tudás tudományok, filozófia, Teológia teljes tudatlanság kritikus találgatás (K. Popper) elégségesen biztos ismeret tökéletes tudás Akarat/ Szabadság egyáltalán nem szabad: fizikai, pszichikai korlátok; külső és belső szabadság kötöttségei ellenére lényeges dolgokban szabad teljesen szabad: önmagát teremtő lény „verum est faciendum” (nemi identitás?) Bizalom teljes bizalmatlanság (a kötődés képességének beteges hiánya) megalapozott bizalom könnyelmű, felelőtlen bizakodás (felelőtlen elköteleződés, függőségek) Hit hétköznapi hit emberi hit önmagamba n, másikban vallásos hit hitre való képtelenség elméleti ateizmusok: a hit - felesleges, téves; káros. megalapozott hit: - értelem, érzelem, gyakorlat. Egyéni, társadalmi, történelmi, kulturális dimenzió. hiszékenység; babona; mágia fanatizmus (esztelen hit, vakhit) I.1.1. Az ember nyitott/fogékony Istenre ( Homo capax Dei )

9 I.1.1. Az ember fogékony Istenre  I.1.1.1. Isten terve az emberrel  Az önmagában boldog Isten szeretetből a saját életének részesévé szándékozik tenni az embert  Nem szükségletből/ ingyenesen, szabadon  Hegel: „Isten a világ nélkül nem lenne Isten”  I.1.1.2. Miért vágyik az ember Istenre  Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette = Isten oltotta bele ezt a vágyat  PJ Az emberi szívben van egy Istennek fenntartott hely, amit semmi más nem képes betölteni  I.1.1.3. Istent megismerhetősége a természetes értelemmel?  A teremtésből  Öt út - Quinque viae: 1. Mozgás/Változás; 2 Okság; 3 Esetleges és szükségszerű; 4. Tökéletességi fokozatok 5. Célszerűség)  Az emberből (A boldogságvágy, a lelkiismeret)

10  I.1.1.4. A természetes értelem szerepe és korlátai  Kegyelem szükséges az akadályok leküzdésére  A kinyilatkoztatás többet mond Isten misztériumáról, mint a természetes ész  Az emberi titok és az isteni titok különbözősége  I.1.1.5. Az Istenről szóló beszéd  A végtelen és a véges nem áll arányossági viszonyban  Analógia entis / hármas út (triplex viae)  Állítás útja – via affirmationis / katafatiké theología  Tagadás útja – via negationis /apofatiké theología  Fokozás útja – via eminantiae / müsztiké theologia/ henószisz

11 A tapasztalás és a fogalomalkotás közötti dinamikus feszültség 1. Tapasztalat 2. Fogalmaink nyitottak (szeretet, szenvedésélet, halál, megtérés, Isten) 2. Fogalmai alakok Közlés: régóta használt, „ismert” fogalmaink sokszor csak hosszú idő múlva telnek meg tartalommal

12 I.1.2.Isten találkozik az emberrel A kinyilatkoztatás I.1.2.6. Események és szavak I.1.2.7. Ádám, Éva, bűnbeesés I.1.2.8. Ábrahám, Sínai szövetség Mózes – Törvény; Dávid; I.1.2.9. Teljesség: Jézus Krisztus

13 A kinyilatkoztatás továbbadása  I.1.2.11. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön (1 Tim 2,4)  I.1.2.12. Az Apostoli hagyomány / Traditio apostolica  Prédikáció, tanúságtétel, intézmények, kultusz, sugalmazott írások.  Krisztus – Szentlélek, apostolok, utódaik  I.1.2.13-17. A Szentírás a Szenthagyomány és a Tanítóhivatal. Az egy hitletétemény (depositum fidei)  Az Egyház egészére van bízva (sensus fidei, consensus fidelium)  Hitelesen a tanítóhivatal magyarázza: Róma püspöke és a vele közösségben levő püspökök testülete  A kinyilatkoztatott igazságok (hit és erkölcs) dolgában megkapja az igazság biztos karizmáját

14 A Szentírás  I.1.2.18. Szerzője Isten - nem holt betű, hanem élő Ige  A sugalmazás;  Célja: az ember üdvössége, nem természettudományos igazságok közlése!  I.1.2.19. Olvasásának szabályai  A Szentlélek segítségével kell olvasni  Isteni és emberi mű (szerző világképe, irodalmi műfajok, cél)  Az egész Szentírást figyelembe kell venni  Összhangban az élő egyházi hagyománnyal  Hithasonlóság (analógia fidei) és az igazságok hierarchiája  A Kánon  A sugalmazott könyvek teljes jegyzéke  Ósz 46  Úsz 27  Kölcsönösen egymásra vonatkoznak  A hit mércéje, lelki táplálék, a teológia és a lelkipásztorkodás lelke  Olvassuk gyakran!

15 I.1.3. Az ember válasza Istennek: a hit  I.1.3.25. A hit az egész emberi személy ráhagyatkozása Istenre  I.1.3.26 A hit legjelentősebb tanúi:  Ábrahám  A Boldogságos Szűz Mária  I.1.3.27. Mi a hit  „Amit hiszünk”: (fides quae)  „Amivel hiszünk” (fides qua) – minden képességünkkel  I.1.3.28. A hit jellemzői  Isten ajándéka  Emberi tett  Biztos, tevékeny, folytonosan növekszik/érik  Kételyek, válságok – mélyülő kapcsolat  A mennyország előíze  I.1.3.29. Hit és tudomány  A hit felülmúlja az észt, de sosem ellentétes vele, mert mindkettő Istentől ered

16 Hiszünk  I.1.2.30. A hit személyes és egyházi cselekedet  A hit személyes cselekedet  Az Egyház hite megelőzi megszüli és táplálja a hitünket  Az Egyház Anya és Tanító (Mater et magistra)  I.1.2.31 A hitvallási formulák teszik lehetővé a hit igazságainak kifejezését, elsajátítását, ünneplését és másokkal való megosztását  I.1.2.32. Egység a sokféleségben  Különböző nyelvű, kultúrájú, szertartású hívek  Egy Isten, aki Szentháromság, egy apostoli hagyomány, egy keresztség  „A lényeges dolgokban egység, a szolgálat tetteiben szabadság és mindenben szeretet”

17  Az életadó szt. kereszt (XII.sz.)  Krisztus győzelme – Atya keze a győzelmi koszorút adja  Az élet fája – tudás fája  Első Ádám/halál – Második Ádám/ feltámadás  12 galamb – 12 apostol  Mária - János Egyház és a szeretett tanítvány(ok)  Akantusz – örök élet  Kis kígyó - gonosz jelképe  4 ágú forrás – 4 evangélium  A szarvasok - a lélek szomja Isten után (Zsolt 42,2)

18 I.2.A keresztény hitvallás  Az apostoli hitvallás és Nicea Konstantinápolyi hitvallás  Hiszek egy Istenben (36)  I.2.1. Hiszek az Atyaistenben  2.1.1.Teremtő  2.1.2.Az ember  2.1.3.A bűnbeesés  I.2.2. Hiszek Jézus Krisztusban  2.2.1.Krisztus misztériuma  I.2.3. Hiszek a Szentlélekben  2.3.1.A Szentlélek  2.3.2.Hiszem az Egyházat: egy, szent, katolikus és apostoli  2.3.3.Mária, Krisztus anyja és az egyház anyja  2.3.4.Végső dolgok

19 I.2.1. Hiszek az Atyaistenben  I.2.1.1.Teremtő  Kiv 3,6: Isten neve – YHWH nem definíció, hanem ígéret  Én vagyok aki vagyok (veled, érted, a szabadító)  Isten  Igazság (matematikai, jogi, személyes) 41.  Szeretet (apa-anya; vőlegény-menyasszony; barát) 42.  A hit - minden képességünkkel  Mindenható – nem emberi elgondolás szerint 50.  Vagy képes és nem akarja, rossz / Vagy nem képes de szeretné – nem mindenható  A szeretet mindenhatósága (a szeret hatalma nem a hatalom szeretete)  Teremtő  Mindent; ex nihilo; szabadon, szavával;  Rossz? Privatio boni debiti; Mysterium iniquitatis; jóra fordítja; 57-58.  Ég és föld, látható és láthatatlan ( angyalok, bukott angyalok) 59-61.

20  I.2.1.2.Az ember  Isten képmása – személyi méltóság (individuum, kapcsolatok: Isten, felebarát, teremtett világ) 66.  Célja: az isteni természetben/életben részesüljön 67.  Test és lélek egysége 69.  Lélek – közvetlenül Isten teremti és örök rendeltetése van 70.  Férfi és nő – egyenlő méltóság (de nem egyformaság) 71.  Személyes kapcsolat; házasságban egy testté, élet továbbadása, felelős uralkodás – „művelni és őrizni”  Eredeti állapot - harmónia 72.  I.2.1.3.A bűnbeesés  A történelemben jelen van a bűn  Az angyalok bukása – Szentírás/Egyházi hagyomány – a jónak teremtett angyalok egy része szabad és visszavonhatatlanul visszautasította Istent és az ő uralmát; létrehozták a poklot

21  Ősbűn, áteredő bűn 75-77.  Bizalmatlanság, engedetlenség, jó és rossz tudója = meghatározója/ olyan, mint az Isten  Áteredő bűn – nem személyes bűn, hanem hajlam, nem utánzás, hanem továbbadás révén; misztérium  Az ember értelme elhomályosult, akarat rosszra hajlóvá lett 77. (érzelmei összezavarodtak, képzelőereje meggyöngült)  Isten megígéri a megváltót (protoevangélium Ter 3,15; „felix culpa”)  Excursus:  Nincs bűn (József A.: Én nem tudtam)  Elterelés (Pilinszky: B.I. kisasszony – Fedő bűnnel…)  Nincs bocsánat (J A.: Tudod, hogy nincs bocsánat)  (Misszió – filmjelenet)

22  A. Rubljov Szentháromság

23 Krisztus misztériuma I.2.2. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában  I.2.2.1. Jézus Krisztus a mi Urunk (81-84)  Jézus: Isten megszabadít  Krisztus: (Messiás) fölkent  Úr: Küriosz – (lábmosás)

24  I.2.2.2. Fogantatott a Szentlélektől, született Szűz Máriától (85-111)  Teremtés, evolúció („aktív öntranszcendencia”); szűzi foganás, feltámadás; - az emberi lélek közvetlen teremtése  Jézus élete, tanítása, csodái, színeváltozása  Piero della Francesca: Pala di Brera/ di Montefeltro1472, Sacra conversatione

25

26

27

28  I.2.2.3. Szenvedett Poncius Pilátus alatt, keresztre feszítették,  meghalt és eltemették (112-124)  I.2.2.4. Alászállt a poklokra, harmadnapon halottaiból föltámadt (125-131

29  I.2.2.5. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján (132)  I.2.2.6. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat (133-135)

30 I.2.3. Hiszek a Szentlélekben  I.2.3.1. Hiszek a Szentlélekben (136-146)  A harmadik isteni személy: Úr, éltető, imádatra és dicsőítésre méltó, sugalmazó  Paraklétosz, pártfogó, vigasztaló  Tevékenysége és kiáradása (Pünkösd)

31 I.2.3.2. Az Egyház és a végső dolgok  I.2.3.2. Hiszem a szent katolikus Anyaszentegyházat  I.2.3.2.1. Az egyház Isten tervében (147-152)  Eredete, küldetése, misztériuma (láthatóban a láthatatlan),  Az üdvösség egyetemes szentsége (Isten és ember, az emberek egységének jel és eszköz)  I.2.3.2.2. Az Egyház: Isten népe, Krisztus teste a Szentlélek temploma  Az Atyától ered, feje Krisztus, törvénye a szeretet, küldetése „kreatív kisebbség” (föld sója, világ világossága, célja: Isten országa (baszileia)  I.2.3.2.3. Az Egyház egy, szent, katolikus és apostol  Egység –koncentrikus körök; szent: alapja Krisztus; katolikus- egyetemes; apostoli: tanítás - hagyomány, szervezet - folytonosság,  I.2.3.2.4. A hívők: hierarchia; világiak; Istennek szentelt élet

32  I.2.3.2.5. Hiszem a szentek közösségét  I.2.3.2.6. Mária, Krisztus Anyja, az Egyház Anyja  I.2.3.3. Hiszem a bűnök bocsánatát  Keresztség és a kiengesztelődés szentsége  Jézus akarata: Vegyétek a Szentlelket (Jn 20,22-23)  I.2.3.4. Hiszem a test feltámadását (202-206)  A bibliai, és a keresztény hit valamint a görög filozófia emberképének (test) különbsége  I.2.3.5. Hiszem az örök életet  Az ember örök sorsa: üdvösség, kárhozat  Isten szeretete és a kárhozat lehetősége;  Ítélet, végérvényesség; köztes idő, tisztulás  I.2.3.6. Ámen


Letölteni ppt "Bevezetés a Katolikus hit rendszerébe Dr. Janka Ferenc."

Hasonló előadás


Google Hirdetések