Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jeroboám útján az európai krízis szellemi háttere Világ-egyetemi előadás dr. Viczián Miklós.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jeroboám útján az európai krízis szellemi háttere Világ-egyetemi előadás dr. Viczián Miklós."— Előadás másolata:

1 Jeroboám útján az európai krízis szellemi háttere Világ-egyetemi előadás dr. Viczián Miklós

2 Mivel szeretnék foglalkozni – és mivel nem? Az egész mai krízis szellemi hátterét csak a keresztyénség szempontjából szeretném vizsgálni. Kiindulás: 54. kérdés: Mit hiszel az egyetemes keresztyén Anyaszentegyházról? Felelet: Hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva a világ végezetéig az egész emberi nemzetségből Szentlelke és Igéje által magának az igaz hitben megegyező, örökéletre elválasztott sereget gyűjt, azt oltalmazza és megtartja; és hiszem, hogy ennek a seregnek én is élő tagja vagyok és mind-örökké az maradok.

3 Jeroboám útja

4 Roboám Salamon fia A királyi udvarban nevelkedik Multikulturális környezet Trónkövetelése: a születés jogán Jerboám A kényszermunkák felügyelője Együtt él a néppel Ahijjá próféta felkeni királlyá Menekülni kényszerül Trónkövetelése: Isteni felkenés jogán 1.Isten Jeruzsálemet választotta ki, hogy „ott legyen a neve”. 2.Isten döntése, hogy Salamon utódjától elveszi, az északi tíz törzset. 3.Isten döntése, hogy ennek a tíz törzsnek Jeroboám lesz a királya. 4.Isten az ígéretei mellé egy feltételt is szab Jeroboámnak: „ha hallgatsz mindarra, amit parancsolok neked, ha az én utamon jársz, és azt teszed, amit én helyesnek látok”. Jeroboám útja / a kettészakadt ország

5 Jeroboám útja / vallás torzítás 1.Voltak papjai, csak éppen nem Áron házából valók, vagyis nem Isten által elhívottak, 2.volt áldozat, csak éppen nem a Sinai hegyen Mózesnek adott rendelkezés szerint, 3.voltak szent ünnepeik, csak éppen nem az Úr által rendelt időben, 4.Megjelentek a bálványok és a tévtanítás: „Itt vannak isteneid, ó Izráel, akik kihoztak téged Egyiptomból!”

6 Jeroboám útja / következmény „Asszíria királya azután másokat hozott Bábelból, Kútából, Avvából, Hamátból, Szefarvaimból, és letelepítette őket Samária városaiba, Izráel fiai helyébe. Azok birtokba vették Samáriát, és letelepedtek városaiban.” (2Kir. 17,24)… … „mindegyik pogány nép megcsinálta a maga istenét is, és elhelyezte az áldozóhalmokon levő templomokba, amelyeket a samáriabeliek készítettek: mindegyik nép abban a városban, amelyben lakott.” (2Kir. 17,29) Mindezek pedig példaképen estek rajtok; megírattak pedig a mi tanulságunkra. (1 Kor. 10,11)

7 A „keresztyén” Európa két évezrede

8 AD 30…100 …313 …380 …1054 …1517 …1789 …1975... „Jöjj át Macedóniába!” Acs. 16,9

9 Gyermekbetegségek A sztoicizmus (alapítója Zeno, Kr. e. 350-260) a legfőbb jó, a boldogság: ösztönökön való uralom, a kötelesség pontos teljesítése, az igazságosság követése, az erény, mértékletesség és bölcsesség. A gyönyört, fájdalmat meg kell vetni. epikureizmus (alapítója Epikuros, Kr. e. 342-272.) legfőbb jó a gyönyör, a lehető legnagyobb boldogsághoz vezető út a felebaráti szeretet. A gnoszticizmus gnózis szó jelentése - a tudás. Ez a tudásanyag feltárja előttük azokat a titkokat és elrejtett összefüggéseket, amik az események mögött állnak.

10 Serdülőkor. Az első Keresztyénüldözések. Isten népe részéről: Jézus Krisztus, István, Jakab Pogány hatalom részéről: 1.Néró. (64) a római tűzvész után. 2.Septimus Severus (202) dekrétuma: Súlyos büntetés, akik zsidó vagy keresztyén hitre térnek. 3.Decius (250) első általános keresztyén-üldözés: mindenkinek kötelező volt áldozatot bemutatni a császár tiszteletére. 4.Valerianus (257-258) második általános üldözést: minden egyházi tisztviselőt ki kell végezni. 5.Diocletianus és Galerius (303-313) harmadik általános keresztyénüldözés. Milánói ediktum Nagy Konstantin & Licinius (313) szabad vallásgyakorlás

11 Ifjúkor. Államvallás. 325. Niceai Zsinat. Apostoli hitvallás Arianizmus eretnekké nyilvánítása 380. Konstantinápoly. Theosodius államvallássá nyilvánítja a keresztyénséget Egyházatyák. Ambrosius (340-397) antifonális éneklésmód Hieronymus (345-420) Vulgata Augustinus (354-430) De Civitate Dei, Confessiones Pelagius eretneksége: nincs eredendő bűn, van szabadakarat

12 Felnőttkor. Belső/külső harcok Fokozódó rivalizálás a keleti és nyugati keresztyénség között 1054 egyházszakadás. 1204 Konstantinápoly feldúlása 1274 lyoni-, 1439 Bázel-ferrarai zsinat 1453 Konstantinápoly török megszállása

13 Felnőttkor. Fényűzés, világi hatalom. Reformációs mozgalmak Vald Péter (1140 k. – 1218 előtt) – Franciaország John Wycliffe (1320 – 1384) – Anglia Husz János (1369 – 1415) – Csehország Girolamo Savonarola (1452 – 1498) – Itália Luther Márton (1483 – 1546) Németország Kálvin János (1509 – 1564) Genf (Svájc) Notre Dame, Párizs 1163-1320 Notre Dame, Reims 1211-1311 Szt. Péter bazilika, Vatikán 1505-1667 Ál-Izidori gyűjtemény: 850 körül

14 Hanyatló erő. Felvilágosodás, ipari forradalom, szinkretizmus Laplace: „Erre a feltevésre nem volt szükségem”. James Watt: gőzgép, nagyvárosok, a Föld tartalékainak felélése Földrajzi felfedezések: Gyarmatosítás, idegen vallási kultúrák, szinkretizmus

15 Ők ugyan megismerték Istennek azt az elhatározását, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra, mégis nem csak maguk cselekszik ezeket, hanem azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket művelnek. (Róm. 1,32) „A felvilágosodás az ember kilábalása maga okozta kiskorúságából. Kiskorúság az arra való képtelenség, hogy valaki mások vezetése nélkül gondolkodjék. Magunk okozta ez a kiskorúság, ha oka nem értelmünk fogyatékosságában, hanem az abbeli elhatározás és bátorság hiányában van, hogy mások vezetése nélkül éljünk vele. Sapere aude! Merj a magad értelmére támaszkodni! ( Immanuel Kant : Mi a felvilágosodás? 1784)

16 … Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a Teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Ámen. (Róm. 1,22-25) Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolonddá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével. Hanyatló erő

17 1.Angliai kezdet. Kőműves cégek, szakmai titkok. „A Világegyetem Nagy Építőmestere”. Előzmény: Templomosok, (Torinói lepel, vezetőjük a nagymester) Rózsakeresztes lovagok. A francia-német (szekuláris) vonal. Egyház-, és hatalomellenesség, fokozódó okkult befolyás. Illuminátus rend 1776 (forradalom nélküli hatalomátvételt) Szabadkőműves mozgalom

18 Charles Haddon Spuregon (1834-1892) Angliai ébredés Thomas Chalmers (1780-1847) Skót lelki ébredés Evangéliumi Alliance John Nelson Darby (1800-1882) Testvérgyülekezeti mozgalom Paavo Ruotsalainen (1780-1847) Finn ébredés Abraham Kuyper (1837-1920) holland ébredés Johann H. Wichern (1808-1881) Német belmisszió Charles G. Finney (1792-1876) amerikai ébredés XIX. századi ébredési mozgalmak

19 A New Age kezdete 1875. Helena P. Blavatsky Theozófiai Társulat alapítása telepatikus kapcsolatban áll az ősi bölcsesség két "Mesterével" (névszerint Morya és Koot Hoomi) Lucifer mindent tudás és titkos ismeret forrása Feminista mozgalom Annie Besant (1847-1933) a Theozófiai Társulat elnöke, szabadkőműves Hirdette a Világ Tanítójának, az Úr Maitreya-nak, vagyis a föld nagy szellemi tanítómesterének közeli eljövetelét. A New Age prófétanője Alice A. Bailey-nek (1880-1949) Telepatikus „tanácsadója: Djwhal Khul Arcane Society a Misztikus Tanok Társulata 1922 Lucifer Publishing Company  Lucis Trust (Rockefeller)  World Goodwill (ENSz)

20 Maitreya már megszületett Maitreya = Világ Tanító, a Legfőbb Létező manifesztációja, A Vizöntő kor Avatarja (Messiás, Krisztus, Mahdi Imam, Krishna, az 5. Buddha…) Benjamin Crème (1922-) New Age „apostola”, az UFO vallás alelnöke: „Megvilágosodott tanítók fogják vezetni az emberiséget a Vízöntő korba, a béke, a testvériség, a szeretet és közösség korába.” Krisztus és Lucifer egyazon erő David Spangler (1945-). Látnok, a skóciai Findhorn Foundation átalakítója spirituális oktatóközponttá. A modern New Age szellemiség képviselője, a Látomások – A New Age születése könyv szerzője. „Krisztus és Lucifer ugyanaz az erő.” „Senki nem léphet be az ÚJ VILÁGRENDbe, csak beavatás útján, ha fogadalmat tesz, hogy imádja Lucifert.” Öregkor. New Age szellemiség kiteljesedése

21 Az antropozófia és a Waldorf pedagógia Rudolf Steiner (1861–1925) Az ember felváltva él a különböző világokban. A népek, az emberiség, a Föld, a Naprendszer és az egész világegyetem fejlődik. Jelenleg a 4. kozmikus-, 5. geológiai- és 5. kultúrkorszakban élünk. A magasabb világokban számos olyan lény él, akik az emberiség fejlődésén munkálkodnak. Az emberi történelem legfontosabb eseménye Krisztus földi megjelenése. Arany hajnal 1887. Az Aranyhajnal Titkos Rendje. 1906. Astrum Argentum A... A... (Ezüst csillag) Okkultista ébredés: a kereszténység szervezett módon történő háttérbeszorításának kezdete. Aleister Crowley (1875 – 1947) okkultista, a buddhizmus és a Raja Joga népszerűsítője, jógi Öregkor. New Age szellemiség kiteljesedése Rudolf Steiner Ház

22 1.Panteizmus, kozmosz-hit (Kozmosz = Isten); 2.Monoteizmus (minden egy); 3.Önmegváltás; 4.„Magasabb tudatállapot” elérése; 5.„Kozmikus tudat” (globális gondolkodás); 6.Asztrológiai szemlélet; 7.Reinkarnációs hit (lélekvándorlás); 8.Energia-miszticizmus; 9.Evolúciós elmélet elfogadása; 10.Szinkretizmus (irányzatok, vallások összekeverése); 11.Kapcsolat túlvilági, vagy kozmikus lényekkel (spiritizmus, démonizmus, UFO-hit); 12.Mágia (szert tenni szellemi hatalomra, paranormális képességre, levitáció, stb.);  A NEW AGE jellemzői Forrás: https://hu.wikipedia.org /wiki/New_Age

23 13.Kövek, kristályok hatásába vetett hit; 14.A „tudatalatti” hatalma; 15.A homoszexualitás elfogadása; 16.A feminizmus támogatása, a nőiesség, a „női elv” előtérbe helyezése; 17.Meditációs gyakorlatok (befelé irányuló lélektani technikák); 18.Pozitív gondolkodás és hipnózis (önszuggesztió és a regressziós hipnózis); 19.Guruk (mesterek nagy szerepe); 20.A „szellemi” mesterek, tanítók megjelenése a szellemvilágból; 21.A Gaia-elmélet vallása („a világ meggyógyítása”); 22.Az igazság viszonylagosítása (az egység-elv alapján); 23.A „bűn” eltüntetése (minden csak nézőpont kérdése);

24 A Terv A Terv az Új Korszakhoz vezető, fokozatokban megvalósítandó lépéseket, illetve az új világ megvalósulása utáni ideális állapotokat vázolja fel, A Terv-ben a széleskörű New Age hálózat minden alszervezetének meg van a maga szerepe … A Terv egészének fenntartások nélküli elfogadása elkerülhetetlen feltétele annak, hogy valaki az eljövendő Új Korszak részese lehessen. A New Age hívők nem kételkedhetnek a Terv bölcsességében és kivitelezésének szükségességében. Senki nem felelős személyesen a Terv kivitelezésével járó következményekért. Alice Bailey médiumként Djwhal Khul-tól, a Hierarchia Bölcs Mestertől kapta meg a Terv részleteit. (THE EXTERNALISATION OF THE HIERARCHY)

25 A Terv beindul nyilvánosan 1975. Hair. Hippi mozgalom. Hagyományos értékek lebontása Dalok a Hair-ből: Aquarius: Vízöntő korszak eljövetele, béke szeretet, bizalom… Sodomy: A perverz szex megéneklése Hashish: a kábítószer dicsérete Hare Krishna: dob, zene, boldogság, szabadság, marihuána, Hare Rama, Hare Krishna Vallási átrendeződés 1.A világ vallásait minden lehetséges módon át kell rendezni … hogy a jövőben az egyházak is a szellemi inspiráció befogadóivá válhassanak. 2. fokozatosan fel kell számolni az ortodox zsidó hitet … nem esek abba a hibába, hogy ne ismerném el azokat a zsidókat, akik … ugyanannak a szellemi hitnek az arisztokráciájába tartoznak, mint amelyikbe a Hierarchia is tartozik. 3.Felkészülni az Új Korszakot bevezető kinyilatkoztatásokra, és lefektetni az új világvallás alapjait, ami akkor fog megtörténi, amikor a Hierarchia megjelenik a földön. (Alice A. Bailey, The Externalisation of the Hierarchy, 1957, Lucis Publishing Company, 544-545. o.)

26 A cél a Vízöntő korszakában létrehozni egy világkormányt ennek a spiritualizmusnak az égisze alatt. A mozgalom ezáltal a titkos háttérhatalmak egy fontos eszköze ahhoz, hogy az emberiség önszántából vesse alá magát az általuk megvalósítandó sátáni Világrendnek. Fedő szervezetek: Amnesty International, Zero Population Growth, New World Aliance, World Goodwill, Planetary Initiative, Christian Science, Lucis Trust

27 Az ENSz szerepe a New Age bevezetésében Sri Chinmoy (1931-2007) és a Béke-meditáció bengáli-amerikai vaisnava szellemi vezető, vallási tanító, guru U Thant Kurt Waldheim Pérez de Cuéllar Kofi Annan és felesége Meditációs szoba az ENSz-ben. Létrehozója: Luci’s Trust Robert Muller (1923-2010) főtitkár helyettes: „készülünk belépni a kozmikus korba, és azzá válunk, amit mindig is vallottunk: Isten planétája”.

28 Egy világ Egy álom 21. All of us will work to implement the Agenda within our own countries… Mindannyian azon fogunk dolgozni, hogy végrehajtsuk a Tennivalókat a saját országunkban.

29 Sustainable Development Goals (Fenntartható fejlődés céljai) Szegénység - NEM Zero éhezésJó egészség Minőségi oktatásNemek egyenlősége Tiszta víz Tiszta energia Munka - növekedés Ipar - fejlesztés Egyenlőség Fenntartható városok Felelős fogyasztás KlímavédelemÉlet a vízben Élet a szárazföldön Béke, jog Erős intézmények Partnerség a célokért CÉLOK a fenntartható fejlődésért 91. pont, 35 oldal.

30 29. Elismerjük a migránsok pozitív hozzájárulását a növekedéshez és fenntartható fejlődéshez. Elismerjük, hogy a nemzetközi migráció egy nagy jelentőséggel bíró többdimenziós realitás …... a kibocsájtó országok, a tranzit országok és a cél országok szempontjából, amely összehangolt és átfogó válaszokat igényel. Nemzetközi együttműködésben fogjuk biztosítani a biztonságos, rendezett, és folyamatos migrációt, beleértve az emberi jogok teljes körű érvényesítését, és a migránsokkal való emberséges bánásmódot függetlenül a menekültek és áttelepült személyek migrációs státuszától. Egy ilyen együttműködés erősíteni fogja a menekülte- ket befogadó közösségek megújulását, különösen a fejlődő országokban.

31 Emberi megoldások a migráns áradat megfékezésére (tiszai árvíz tanmese)

32 Kié az utolsó szó? „Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: vajon nem ez-e a Krisztus?” Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. (Jn. 4,29-30)

33 Nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ne szégyelld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt! (2Tim. 1,7-8)

34

35 Sustainable Development Goals (Fenntartható fejlődés céljai) Goal 1. Szegénység felszámolása Goal 2. Éhség felszámolása. Fentartható mezőgazdaság Goal 3. Egészséges élet biztosítása Goal 4. Egyenlő hozzáférés az oktatáshoz Goal 5. Nemek közti egyenlőség Goal 6. Egészséges ivóvízhez való hozzáférés joga Goal 7. Energiához való hozzáférés joga Goal 8. Fenntartható gazdasági növekedés, munkahelyteremtés Goal 9. Rugalmas infrastructura, innováció, iparosítás támogatása

36 Goal 10. Csökkenteni fogjuk az országok közti gazdasági különbségeket Goal 11. Az emberi településeket élhetőbbé fogjuk tenni Goal 12. Biztosítjuk a termelés és fogyasztás egyensúlyát Goal 13. Azonnali akciók a klímaváltozás megakadályozására Goal 14. Megőrizni az óceánok és a vízkészletek megóvására Goal 15. A biodiverzitás megóvása, elsivatagosodás megállítása Goal 16. Békés társadalom fenntartható fejlődése. Egyenlő hozzáférés a joghoz. Goal 17. Globális partnerség, fenntartható fejlődés.


Letölteni ppt "Jeroboám útján az európai krízis szellemi háttere Világ-egyetemi előadás dr. Viczián Miklós."

Hasonló előadás


Google Hirdetések