Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az idősellátás aktuális kérdései Szombathely, 2015. október 08. Skultéti József osztályvezető, szakmai főtanácsadó Budapest Főpolgármesteri Hivatal Kulturális,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az idősellátás aktuális kérdései Szombathely, 2015. október 08. Skultéti József osztályvezető, szakmai főtanácsadó Budapest Főpolgármesteri Hivatal Kulturális,"— Előadás másolata:

1 Az idősellátás aktuális kérdései Szombathely, október 08. Skultéti József osztályvezető, szakmai főtanácsadó Budapest Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Sport, Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály

2 Magyarország népességének alakulása 2015 és 2050

3 Születéskor várható élettartam 2001–2013

4

5 Demográfiai folyamatok  Magyarország egyedülállóan kedvezőtlen demográfiai trendekkel jellemezhető: több mint harminc éve szinte folyamatosan csökkent a népesség (33 év alatt mintegy 800 ezer fővel) végre 2014-ben 3,2%-kal több gyermek született 2013-hoz képest - 1,34-ről 1,41-re nőtt a termékenységi arányszám, 2014-ben a házasságkötések száma 4,6%-kal emelkedett, míg a válások száma 3,6%-kal csökkent, sőt a születéskor várható átlagos élettartam, mind a 65 éves korban várható átlagos élettartam folyamatosan emelkedik (évente 2-3 hónappal), de a magyarok szubjektív értékelése minden korosztályban rendre elmarad az európai átlagtól. A 65–74 éves magyarok mindössze 16 százaléka (a 28 tagállamban átlagosan 37%), a 75 événél idősebbek 7,8 százaléka (uniós átlag 28%) érzi úgy, hogy jó, vagy nagyon jó az egészségi állapota. Az életkor előre-haladtával a mindennapi tevékenységeket korlátozó problémák is gyakoribbak: a mozgás korlátozottsága a évesek harmadát, és a 75 év felettiek kétharmadát érinti. Mindez az önellátás képességét is befolyásolja: a 65 év felettiek 29 százaléka korlátozott legálabb egy, önellátással kapcsolatos tevékenységben (étel elfogyasztás, ágyból felkelés, lefekvés stb.) Népesség száma (fő) X évesek száma (fő) X évesek aránya (%)18,520,122,526,2 A magyarországi népességváltozás lehetséges forgatókönyve (Forrás: Hablicsek László: a magyarországi népességváltozás lehetséges forgatókönyve 2014)

6 kerület lakosság (fő) szoc-gyv ellátottak száma (fő) 3/2 szoc-gyv szolgáltatások száma Díjbeszedő Rt.-nél nyilván tartott adósság (eFt.) 60 évnél idősebbek aránya (%) 18 év és alattiak aránya(%) I ,078 ? ,332 0,121 ! II , ,324 ! 0,146 III , ,244 0,147 IV , ,181 0,159 V , ,312 0,104 !! VI , ,249 0,129 VII , ,224 0,143 VIII ,061 ! ,213 0,172 IX , ,236 0,161 X , ,213 0,168 XI , ,283 0,146 XII , ,326 ! 0,138 XIII , ,255 0,143 XIV , ,287 0,154 XV , ,256 0,153 XVI , ,252 0,157 XVII , ,213 0,162 XVIII , ,236 0,161 XIX , ,226 0,156 XX , ,243 0,163 XXI , ,216 0,156 XXII , ,239 0,161 XXIII , ,214 0,172 összesen , ,252 ( fő)0,153 ( fő) Budapest legfontosabb szociális jellemzői Forrás: KSH. tematikus adatszolgáltatás 2012.

7 I. Házi segítségnyújtás II. Jelzőrendszeres hsg III. Nappali ellátás IV. Idősek ápoló gondozó otthona V. Idősek átmeneti otthona 1. megkereső tevékenység 2. állapot életvitel felmérése 3. mentálhigiénés ellátás 4. fizikai alapszükségletek 5. Ápolási - gondozási feladatok 6. Probléma-elemzés és kezelés 7. hivatalos ügyintézés 8. Foglalkoztatás 9. életvezetési tanácsadás 10. információs szolg 11. csoport munka 12. Szociális készségek és kompetenciák fejlesztése 13. Egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása és / vagy kapcsolattartás 14. családi, társadalmi kapcsolatok fenntartásának támogatása 15. Vonulás 16. Fiziológiai szükségletek 17. Szabadidős tevékenység szervezése

8 Idősek szociális ellátása - pénzbeni ellátások: időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól Ft Időskorúak járadéka: megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező idősek támogatása Jogosultság:  62 év, ha a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80,  Egyedülálló, év közötti - 95 %-át  Egyedülálló, 75 éven felüli 130 % (emelt összegű járadék) Jegyzői hatáskör

9 Idősek szociális ellátása - pénzbeni ellátások: ápolási díj Tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi támogatás Jogosultság: járási hivatal dönt: 1. Normatív: súlyos, fokozott ápolást igénylő fogyatékosok, tartósan beteg 18 év alatti – 2. Fokozott ápolást igénylő: önállóan nem képes: étkezni,vagy tisztálkodni, vagy öltözködni, vagy illemhelyet használni, vagy lakáson belül közlekedni. Szociális és Gyermekvédelmi főigazgatóság szakvéleménye 3. Kiemelt ápolási díj: komplex minősítést a rehabilitációs szakigazgatási szerv ad ki az ápolt számára (E minősítés egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes), az ápoló igényli 4. Méltányosság: tartós betegek, idősek: Házi orvos igazolása – a tartós betegségről, az állandó és tartós gondozásról. Egy főre eső havi családi jövedelemhatár vizsgálata - települési önkormányzat képviselő-testülete Havi összege: normatív alapú öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege100 %, emelt összegű 150 %, kiemelt 180 %, méltányos 80 %.

10 Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, időszakos, vagy tartós létfenntartási gondok Települési önkormányzat képviselő testülete- megállapítás szabályai helyi rendeletben Adható alkalmanként és havi rendszerességgel. Fővárosi hajléktalanok- fővárosi önkormányzat Települési önkormányzat rendeletében szabályozza Aki az eltemettetésről gondoskodott, de arra nem volt közteles, vagy Köteles volt, de a költségek létfenntartását veszélyeztetik Nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetési költségnél Idősek szociális ellátása - pénzbeni ellátások: önkormányzati segély

11 1. Köztemetés - a haláleset helye szerint illetékes polgármester kötelessége, ha: - nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az - az eltemettetésről nem tud gondoskodni. Megtérítési kötelezettsége van a lakóhely szerinti önkormányzatnak 2. Közgyógyellátás 3. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 4. Adósságkezelési szolgáltatás 5. Energia felhasználási támogatás (2008- tól) Lehet még: élelmiszer, tankönyv, tüzelő segély, közüzemi díjak, gyermekétkeztetés, családi szükségleteket kielégítő gazdálkodási támogatás (földprogram) Idősek szociális ellátása - természetben nyújtott ellátások

12 Egészségi állapota megőrzése, helyreállítása. Közgyógyellátási igazolvánnyal jogosult gyógyszer, gyógyászati segédeszköz protetikai és fogszabályzó eszköz gyógyfürdőben fizio-terápiás kezelés. Jogcímek: alanyi jogon: meghatározott ellátást kap normatív alapon: gyógyszerköltség szerint méltányosságból: önkormányzati rendelet alapján július 1-től gyógyszerkeret krónikus betegségnél Ft/hó. Akut betegség eseti keret évi Ft megállapítás változott: házi orvos igazolása- MEP vizsgálata – szakhatósági állásfoglalás – jegyző határozata – felülvizsgálat – gyógyszertár Igazolványért önkormányzati térítés a gyógyszerkeret éves összegének 30 %-a Idősek szociális ellátása - természetben nyújtott ellátások : közgyógyellátás

13 Idősek szociális ellátása - szociális szolgáltatások (alapellátás) Falu- tanyagondnoki szolgáltatás: aprófalvak, külterületi, tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányok csökkentése, alapvető szükségletek kielégítése, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás Falugondnok: 600 fő alatti Tanyagondnok: fő közötti külterület, tanya Feladatai önkormányzati rendeletben szabályozottak: közreműködés étkeztetés, házi segítség, közösségi és szociális információk, orvosi rendelésre szállítás, gyógyszerkiváltás Étkeztetés: Szociálisan rászorultak részére főétkezésként napi egyszeri meleg étel (diéta is), különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, hajléktalanságuk miatt saját főzésre nem képesek Rászorultság feltételei változtak től: önkormányzati rendeletben szabályozott Térítési díjas szolgáltatás, normatív támogatása differenciált (az igénybe vevő jövedelme alapján)

14  1970-es években megszervezett modell: többségében társadalmi gondozókkal indult  1980-tól szabályozott forma:hivatásos és tiszteletdíjas gondozók látják el a feladatot  Célja: az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartása, lakásán, lakókörnyezetében a szükségletek biztosítása.  Szociális rászorultság – egészségi állapota indokolja (házi orvosi igazolás) volt években.  – gondozási szükséglet vizsgálata, napi 1 óra és 4 óra közötti, 4 órát meg nem haladó mértékű gondozás esetén kötelező a gondozást biztosítani a települési önkormányzatnak. Házi gondozó feladatainak fő területei (a 2/2015. (I. 14.) EMMI rendelet alapján): 1.Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása területén, 2.A személyi higiénia megtartásában való közreműködés keretei között, 3.A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködésben, 4.A háztartási tevékenységben való közreműködésben, 5.A fizikai támogatás körében, 6.A háziorvos írásos rendelésén alapuló terápiakövetése területén, 7.Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítésében” Idősek szociális ellátása - szociális szolgáltatások (alapellátás) - hsg

15 A saját otthonukban élő idősek, fogyatékosok, pszichiátriai betegek, akik egészségi állapotuk miatt rászorulnak, készüléket használni tudják Jelzések többsége szociális jellegű, azonnali segítség kérése Szociális rászorultság: egyedül élő 65 éven felüli, vagy társával élő, de egészségi állapota indokolja, súlyosan fogyatékos, pszichiátriai beteg = orvosi igazolás től csak az nyújthat, akinek van házi gondozó szolgálata is, de ha nincs saját házi segítségnyújtás, megállapodást is köthet a fenntartó (10 e. feletti önkormányzattal, kistérségi társulással, megyei önkormányzattal) segélyhívó készülék (testen viselhető) jelzést továbbító berendezés fogadó- vevőkészülék- számítógép (dokumentálás) diszpécser központ (fogadja a segélyhívásokat) szakmai központ: a dolgozók foglalkoztatása – legalább 40 készülék megfelelő használata január 1-től pályázati úton támogatott a működés és szervezése állami feladat! Idősek szociális ellátása - szociális szolgáltatások (alapellátás) – jelzőRs hsg

16 Idősek Klubja: saját otthonukban élők, önmaguk ellátására részben képesek – nyitott! 18 év feletti egészségi állapotuk miatt, koruk alapján igénylők = idősek klubja szabadidős programok szervezése, szükség szerint az eü alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése, hivatalos ügyek intézésének segítése, munkavégzés lehetőségének szervezése, életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése. Demens személyek Klubja – IK az alábbi eltérésekkel: naponta egyéni és csoportos foglalkozások, egyéni gondozási terv készül a DC szakvéleménye és a szociális, mentálhigiénés munkatárs állapotfelmérése alapján, gondozói felügyelet a nyitvatartási idő alatt folyamatosan, a demens személyek nappali ellátásának szakmai programja (állapot-felmérési módszerek bemutatása, a meglévő képességek megőrzésére és fejlesztésére irányuló program, biztonságos tárgyi környezet és a területileg illetékes szakorvosi /pszichiátriai, neurológiai, geriátriai/ ellátással való együttműködés módja) Idősek szociális ellátása - szociális szolgáltatások (alapellátás) – nappali ellátások (IDPBSzFo)

17 Életkoruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt rászorulók, ha az alapszolgáltatásokban nem lehet ellátni. Ápolást, gondozást nyújtó intézmények: önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek gondozása, ha ellátásuk más módon nem megoldható, teljes körű ellátás: étkeztetés, ruházat, textília, mentális gondozás, egészségügyi alapellátás, szocioterápia, vagyonmegőrzés, temettetés, lakhatás. = Idősek otthona Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: Ideiglenes jelleggel, legfeljebb 1 év- különös méltánylást érdemlő esetben orvosi véleményre 1 évre meghosszabbítható, teljes körű ellátás biztosítása = Időskorúak gondozóháza Idősek szociális ellátása - szociális szolgáltatások – szakosított ellátások

18 szociális ellátások idősek számára Időszak/év Házi segítségnyújtást igénybe vevők száma (fő) Idősek klubjában ellátottak száma (fő) Idősek klubjainak száma (db) Szociális étkeztetést igénybe vevők száma (fő) Forrás: KSH. tematikus adatszolgáltatás

19 Az idősek számára biztosított legfontosabb szociális gondoskodási formák arányváltozásai év szociális étkeztetést igénybe vevők száma (fő) házi segítség- nyújtást igénybe vevők száma (fő) idősek klubjaiban ellátottak száma (fő) idősek klubjainak száma (db) idősek klubjaiban működő férőhelyek száma (db) Forrás: KSH Statinfo tájékoztatási adatbázis szociális alap és nappali ellátás (országos adatok) A táblázatból látható, hogy közel 20 év alatt – az időskorúk számarányának- és a születéskor várható élettartam növekedése és az időskorúak ellátási igények érzékelhető emelkedése mellett/ellenére- több mint négyszeresére emelkedett a házi segítségnyújtást igénybe vevők száma, 60 %-al többen részesülnek a szociális étkeztetésben és a több, mint 20 %-al csökkenő számú idősek klubjaiban, azonos engedélyezett férőhelyszám mellett 10 %-al kevesebb nyugdíjas-korú részesül az időskorúak nappali ellátásában.

20 Idősek ezrei ellátás nélkül!!! MNO Szabó Emese, május 7. csütörtök 19:08, frissítve: péntek 09:42 Idősek ezrei várják hiába házi gondozójukat több mint másfél száz településen, mivel az államkincstár költségvetési csalás gyanúja miatt felfüggesztette a szolgáltatás finanszírozását. Országszerte hat megye 155 településén működött, 600 dolgozót foglalkoztatott és több mint 7 ezer rászorulót látott el – költségvetési csalás gyanúja (3,1 md.Ft.). Szegedi Törvényszék: „……ítélethozatal jövő évben” azonban jogos elvárás lenne, hogy amíg a költségvetési csalás gyanúja miatt megindult nyomozás véget nem ér, az állam más módon gondoskodjon ellátásukról – de erről még nem történt intézkedés.

21 A házi segítségnyújtás problémái  A szolgáltatás helye: nagyváros, kisváros, kisebb vagy nagyobb település  a lakás komfortja  a közszolgáltatások elérése  tömbösités – ne az utcán töltsük az időt - eszköz: kerékpár - bérlet  tevékenység – mit csinálhat (tevékenységi lista)  a 20 pont dilemmája!? (régiek, újak)  folyamatos állapotváltozás  belefér a 8 órába a 9 ellátott?  ingyen bejárónő, társalkodónő, vagy segítő társ, összekötő kapocs a család és a társadalom között  folyamatos állapotváltozás  finanszírozás 9fő/év / Gondozónő bére Ft  kórházba kerülés!?  GSZV - gondozási terv – tevékenységek (hozzátartozó átvállalása)

22 Az idősotthoni ellátás problémái – a változó közétkeztetés 37/2014.(IV. 30.) számú EMMI rendeletből fakadóan :  nyugdíjas-korú, többségében fokozott gondozást-ápolást igénylő gondozottaink étkezési szokásait radikálisan és rövid idő alatt (átmenet és szoktatási idő nélkül) megváltoztatja és következményeként egészségi állapotukat nem feltétlenül javítja,  különféle személyi- és tárgyi feltételeinek megteremtése és biztosítása folyamatosan, jelentős összegű inkább állami, mint egyházi, civil fenntartókat érintő, intézményi szintű –térítési díj-növelésben kevésbé megjeleníthető- többletkiadással jár,  mezőgazdasági (zöldség-gyümölcstermesztés és élelmiszeripari) élénkítő hatása bizonytalan, mert a nagylétszámú intézmények beszerzéseinél nem biztosítható a magyar élelmiszeripari termékek, kiskereskedők és beszállítók aránynövekedése,  az idősotthonok költséghatékonyságának csökkenésével, az elkészített/felkínált élelmiszerek pazarlásával jár,  kedvezőtlen hangulati tényezőként jelentkezik az intézmény/ek mindennapjaiban, megkeserítve az ellátott közel időskorú és hozzátartozóik életét, valamint a róluk gondoskodó több mint 90 ezer szakember „hiábavaló” gondoskodását, ráadásul  előírásai az előbbiekben megfogalmazottak szerint nem, vagy csak korlátozottan betarthatóak.

23 Az idősotthoni ellátás problémái – demens gondozottaink ellátása  A demencia Európában több mint hétmillió, Magyarországon legalább 230 ezer embert és 720 ezer családtagját érintő kórkép, 2050-re világviszonylatban több mint 100 millió demens beteggel számolhatunk várhatóan.  Az ellátások minden területén a gondoskodás elsőrendű célja, hogy a demenciával küzdő idős ember a szellemi leépülése során életminőségét megőrizve, jó közérzettel, boldogan élje életét, érzékelje a jó bánásmódot, képes legyen az adott pillanatok élvezetére, állapotromlását késleltető támogatást kapjon.  A tartós bentlakásos intézmények keretein belül egyre nagyobb számban és arányban gondoznak demenciában szenvedőket, a várakozók körében is hasonló előfordulás prognosztizálható. Az ellátás hatékonyságát gátló tényező, hogy a hatályos jogszabályok az idősek otthonában nem szabályozza külön a személyi és tárgyi feltételeket, nem különíti meg a demens betegeket ellátását az alkalmazandó létszámnorma tekintetében –így az intézmény vezetőjén, illetve a fenntartón múlik, hogy a rendelkezésére álló humánerőforrást az intézményen belül hogyan csoportosítja és hogyan biztosítja ezzel az ott élő, fokozott gondozást ápolást igénylők szakszerű ellátását.  Az ellátás hiányosságai: a demenciával küzdő idősek száma folyamatosan növekedik, a gondozó családok nem kapnak megfelelő tájékoztatást és támogatást (pedig a becslések szerint az ellátásuk legalább 80%-ban a gondozó családok terhe), a demenciával küzdők nappali ellátása még nem megfelelően épült ki, az idősek klubjai a demenciával küzdőket csak mérsékelt számban tudják fogadni, a házi segítségnyújtás időráfordítása és kapacitása nem elegendő, a bentlakásos otthonok kapacitása nem változik, miközben több megyében hosszúak a várólisták és (szinte) minden intézményben a gondozott demensek aránya 30-40% közötti és tendenciaszerűen növekvő arányú.  A demens betegek ellátása speciális többletköltségekkel jár: a szükséges magasabb gondozói és intézményüzemeltetői létszám, többlet gyógyszerköltség (minimális, illetzve nem igazolható, mert az ápolási részlegen élők gyógyszerköltségei is hasonló nagyságrendet képviselnek), magasabb gyógyászati segédeszköz költség (főleg inkontinencia termékek), többlet textília és ruházat biztosítása - többletmosatással, magasabb élelmezési kiadások - a gyakoribb étkeztetés és bőséges folyadékbevitel miatt, szupervíziós költségek.  A betegek a betegségükből adódóan a környezetükben található eszközökben, tárgyakban gyakran tesznek akaratlanul kárt (törés, rongálás), ezért akár három-négyszeresére is emelkedhet más gondozási egységekhez képest a karbantartási költség.

24 Az idősotthoni ellátás problémái – dolgozóink megtartása és a finanszírozás kérdőjelei  A szociális szférában dolgozók társadalmi presztízse alacsony, jövedelmük jelentősen elmarad az átlagtól.  A pénzügyi korlátok miatt hiányos munkafeltételek, szegényes munkakörülmények – ugyanakkor rendkívüli fizikai terhelés és a női munka túlsúlya ~95 % !!  Az egyéb jóléti juttatások minimális szintje, a beszűkült képzési és továbbképzési lehetőségek, nincs pályakép!  Csökkenő szakmai létszám – növekvő ellátási feladatok.  Nem megoldott a „segítők segítése”: hiányoznak a szupervízió, a munkahelyi mentálhigiéné feltételei, az igényekhez képest kevés továbbképzési lehetőség áll rendelkezésre. ( ) térítési díj fizetésének elmaradása hitelfelvétel és rezsielmaradás fizetése

25 Ellátási problémák a szociális szolgáltatások területén  Nem ismertek a szükségletek, az elvárások és a működő szolgáltatások hasznossága, hatásossága és hatékonysága,  a meglévő szolgáltatásoknak lefedettsége területileg egyenlőtlen,  nem biztosított a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés (lakosságszámhoz van kötve, hogy hol mit kell biztosítani),  a szolgáltatásfejlesztésnek nem feltétele a valós szükséglet vizsgálata, ugyanakkor a jelenlegi gondozási szükséglet-vizsgálat kétszeresen sem tölti be funkcióját  a szolgáltatások hozzáférésének kritériumai nincsenek minden szolgáltatás esetében meghatározva,  meghatározatlan a szociális szolgáltatások elvárt mennyiségi - minőségi minimuma,  a szociális intézményekben egyre növekvő veszélyforrás a csökkenő szakmai- és intézmény-üzemeltetői dolgozói létszám – a növekvő ellátási feladatok mellett,  a hatósági és szakmai ellenőrzések összehangolatlanul és minden megyében különböző módon és jogértelmezés szerint történnek. ( )

26 Problémák, hiányosságok  időskorúak ellátás nélkül – a koordináció hiánya  hozzáférés: - egyenlőtlen, igazságtalan  szociális és egészségügyi szolgáltatások összehangolásának hiánya  kevés átmeneti és speciális ellátást nyújtó intézmény  szabályozatlan ellátás: demencia és gerontológiai rehabilitáció  A szociális terület szakemberei: - túlterheltek, alulfizetettek - alacsony társadalmi megbecsülés - túlterheltek, alulfizetettek - alacsony társadalmi megbecsülés  férőhelyhiány  ápolási díj: - kevesen kapják és alacsony összegben  ápolási-gondozási szükséglet: hiányos adatok ( )

27 Fejlesztési irányok  család-közeli, otthon-közeli formák előtérbe kerülése  szociális alapszolgáltatások fejlesztése  átláthatóság és kiszámíthatóság  mérhető teljesítmény  ellenőrzés: feladatfinanszírozás és minőség  minőségbiztosítási rendszer kialakítása ( )

28 Fejlesztendő területek  demens és Alzheimer betegek nappali és szakosított ellátása  szociális és gondozási rászorultság vizsgálata  komplex, integrált szolgáltatások  szolgáltatási igénybevevők jogainak védelme, érdekérvényesítés  ellátott-jogi képviselők tevékenysége ( )

29 A Fővárosi Önkormányzat ellátási kötelezettsége A Fővárosi Önkormányzat a szociális gondoskodás szakosított ellátási formái keretében 12 Idősek Otthonában (29 székhely és telephely együtt) és a hajléktalan személyek számára szolgáltatásokat nyújtó Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei 17 telephelyén összesen 7654 férőhelyen biztosítja az ellátást igénylők elhelyezését, ápolását, gondozását. Működő férőhelyei közül: 3754 időskorúak otthonában és az ország legnagyobb hajléktalan-ellátó intézményében az átmeneti szállásokon és éjjeli menedékhelyeken 1774-, hajléktalanok nappali melegedőiben 590-, családok átmeneti otthonaiban 94 -, kereskedelmi szálláshelyeken 1200 férőhely biztosított - 3 utcai gondozó szolgálat működtetése mellett.

30 Idősek Otthona Budapest, XVIII. Alacskai út 22.

31 Idősek Otthona Budapest, IV. Baross utca 100.

32 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az idősellátás aktuális kérdései Szombathely, 2015. október 08. Skultéti József osztályvezető, szakmai főtanácsadó Budapest Főpolgármesteri Hivatal Kulturális,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések