Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Idézés, hivatkozás, plágium © ˶…..˝ §. Szerzői jog 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 1.§ (1) Ez a törvény védi az irodalmi, tudományos és művészeti.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Idézés, hivatkozás, plágium © ˶…..˝ §. Szerzői jog 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 1.§ (1) Ez a törvény védi az irodalmi, tudományos és művészeti."— Előadás másolata:

1 Idézés, hivatkozás, plágium © ˶…..˝ §

2 Szerzői jog 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 1.§ (1) Ez a törvény védi az irodalmi, tudományos és művészeti alkotásokat. (3) A szerzői jogi védelem az alkotást a szerző szellemi tevékenységéből fakadó egyéni, eredeti jellege alapján illeti meg. A védelem nem függ mennyiségi, minőségi, esztétikai jellemzőktől vagy az alkotás színvonalára vonatkozó értékítélettől.

3 4. § (1) A szerzői jog azt illeti, aki a művet megalkotta (szerző). (2) Szerzői jogi védelem alatt áll - az eredeti mű szerzőjét megillető jogok sérelme nélkül - más szerző művének átdolgozása, feldolgozása vagy fordítása is, ha annak egyéni, eredeti jellege van.

4 9. § (1) A szerzőt a mű létrejöttétől kezdve megilleti a szerzői jogok - a személyhez fűződő és a vagyoni jogok - összessége. 10. § (1) A szerző határoz arról, hogy műve nyilvánosságra hozható-e. 12. § (1) A szerzőt megilleti a jog, hogy művén és a művére vonatkozó közleményen - a közlemény terjedelmétől és jellegétől függően - szerzőként feltüntessék. A szerzőt a mű részletének átvétele, idézése vagy ismertetése esetén is meg kell jelölni.

5 A szabad felhasználás esetei 34. § (1) A mű részletét - az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben és az eredetihez híven - a forrás, valamint az ott megjelölt szerző megnevezésével bárki idézheti.

6 (2) Nyilvánosságra hozott irodalmi vagy zenei mű, film részlete, vagy kisebb terjedelmű ilyen önálló mű, továbbá képzőművészeti, építészeti, iparművészeti és ipari tervezőművészeti alkotás képe, valamint fotóművészeti alkotás szemléltetés érdekében iskolai oktatási célra, valamint tudományos kutatás céljára a forrás és az ott megjelölt szerző megnevezésével a cél által indokolt terjedelemben átvehető, feltéve, hogy az átvevő művet nem használják fel üzletszerűen. Átvételnek minősül a mű olyan mértékű felhasználása más műben, amely az idézést meghaladja.

7 A SZERZŐI JOG MEGSÉRTÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI Polgári jogi jogkövetkezmények 94. § (1) Jogainak megsértése esetén a szerző a jogsértővel szemben - az eset körülményeihez képest - a következő polgári jogi igényeket támaszthatja

8 a) követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását; b) követelheti a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől; c) követelheti, hogy a jogsértő - nyilatkozattal vagy más megfelelő módon - adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;

9 (2) A szerzői jog megsértése esetén a szerző a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést is követelhet. Az e törvényben szabályozott személyhez fűződő joga megsértése esetén a szerző a polgári jog általános szabályai szerint sérelemdíjat is követelhet.

10 Idézés Szó szerinti: egy szöveg szó szerinti megismétlése Tartalmi (parafrázis): egy szövegnek a saját szavainkkal megfogalmazott átvétele, megismétlése

11 Kereszthivatkozás/közvetett hivatkozás: Hivatkozás olyan idézetre, amit nem az eredeti műből vettünk, hanem egy általunk olvasott műben idézték. Pl. eredeti nyelvű idézet anyanyelvi forrásból Csak nagyon ritkán használható, ha az eredeti forrást nem tudjuk előkeríteni. Cél: keressük meg az eredeti művet! Mindig föl kell tüntetni az eredeti forrás adatait és az idéző mű adatait is.

12 Hivatkozás Az idézet forrásának és szerzőjének pontos megjelölése az átvevő műben.

13 Mennyit idézhetünk? „az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben” nem lehet teljes mű felhasználás nem lehet aránytalanul sok átvétel az idézés célja kapcsolata saját gondolatainkkal

14 Milyen célból idézhetünk? A kutatási téma szakirodalmának feldolgozása, elméleti alapvetés. Mások gondolatainak összevetése a sajátjainkkal. Saját gondolataink alátámasztása.

15 Mit idézhetünk? Csak nyilvánosságra hozott szellemi alkotást idézhetünk! Az idéző műnek (saját cikkünk, könyvünk, stb.) is önálló műnek kell lennie. Önálló, egyéni, eredeti gondolatokat kell tartalmaznia.

16 Megalapozottság Az idézet beleillik a saját egyedi művünk gondolatmenetébe.

17 Beazonosíthatóság „A mű részletét […….] a forrás, valamint az ott megjelölt szerző megnevezésével bárki idézheti.” A forrásmegjelölés kötelező!

18 Szöveghűség Szó szerinti idézetet csak betűhíven írhatunk le.

19 Változatlan tartalom Parafrázis = tartalmi idézés: saját szavainkkal fogalmazzuk meg az idézett szerző gondolatait. Idegen nyelvű szöveg idézése: a fordítás a mondanivalót hűen tükrözze. Vigyázat! Ha a tartalmi idézés – véletlenül ­̶ szó szerint az eredeti szöveget ismétli meg idézőjelek nélkül, plágium.

20 Formai követelmények Az idézett szöveget egyértelműen jelezni kell. Egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az idézett (szó szerinti vagy tartalmi) részletnek, el kell különülnie a saját szövegtől. A szó szerinti idézetet idézőjelek közé kell tenni.

21 Plágium A szerzői jog megsértése. Más szerző szellemi termékének felhasználása a forrás és a szerző megnevezése nélkül. Más szellemi termékének sajátunkként való feltüntetése.

22 Akkor is plágium, ha nem szándékos! Azaz: ha nem azonosítható be egyértelműen, ha nem megalapozott.

23 Szabvány MSZ ISO 690 Bibliográfiai hivatkozások. 2. kiad. Bp. : Magyar Szabványügyi Hivatal, 1990. 22 p. ajánlás, nem kötelező

24 meghatározza a publikált könyvekre és időszaki kiadványokra, a bennük található fejezetekre és cikkekre stb.... vonatkozó bibliográfiai hivatkozások adatelemeit előírja a hivatkozások adatelemeinek sorrendjét és a forráskiadványból származó információk leírására és megjelenítésére vonatkozó szabályokat a hivatkozások bibliográfiai jegyzékének összeállításához, illetve a szöveges részben előforduló hivatkozások megfelelő feltüntetéséhez

25 Doktori szabályzat A disszertáció formai előírásai (96-97. oldal) „ Más szerzők műveire kétféle módon lehet hivatkozni: a.) a számozott hivatkozásokat a szövegben való előfordulásuk sorrendjében kell felsorolni, a szövegben pedig arab számokkal (pl. 1-5 vagy 6, 12) kell utalni a közlemények jegyzékére, vagy b.) a hivatkozások az irodalomjegyzékben ABC sorrendben szerepelnek, a szövegben a szerző(k) nevével és az évszámmal (pl. Kovács és mtsai 1999, Kovács és Kiss 2005) történik utalás a közleményekre.”

26 „ Valamennyi közleményt, amely a disszertációban szerepel, fel kell tüntetni az irodalomjegyzékben, valamint a könyvtári adatlapon, és az irodalomjegyzékben felsorolt összes közleményre hivatkozni kell a disszertációban. Az irodalomjegyzékben a közlemények valamennyi szerzőjét fel kell tüntetni. A folyóiratok neveit a PubMed-ben vagy a Social Science Citation Index-ben szereplő rövidítések szerint kell megadni. A hazai folyóiratok rövidítéseit az adott folyóirat szerkesztősége által alkalmazott jelölés alapján kell alkalmazni. Az idézett közlemények év-, kötet- és oldalszámozását (kezdő és utolsó oldal) fel kell tüntetni.”

27 „Az alábbiakban megadjuk a hivatkozások követendő formáit: Jaiswal SP, Jain AK, Naik G Soni N, Chitnis DS. (2001) Viral hepatitis during pregnancy. Int J Gynaecol Obstet, 72: 103-108. Marby T, Markham KR, Thomas MB. The systematic identification of flavonoids. Springer-Verlag, New-York, 1970: 62-68. Rácz K. Adrenocorticotropin. Cushing-kór, Nelson- szindróma. In: Leövey A (szerk.), A klinikai endokrinológia és anyagcsere-betegségek kézikönyve. Medicina Könyvkiadó Zrt, Budapest, 2001: 178-186. ”

28 Amit nem rendez a Doktori szabályzat Szó szerinti idézet hivatkozása Kereszthivatkozások írásmódja Nevek írásmódja Egész könyv hivatkozása (oldalszámok nélkül) Szerző nélküli mű hivatkozása Szerkesztett mű hivatkozása Egy szerző több művének hivatkozása egy tételben Füzetszámonként újrainduló oldalszámozás Hiányzó kiadó és kiadási hely írásmódja Speciális dokumentumok hivatkozása (internetforrás, jogszabály)

29 A Doktori szabályzatban nem rendezett eseteket a szabályzatban megfogalmazott elvek, stílus és az ott található példák alapján írjuk le. A disszertációnkon belül azonos stílusban!

30 Alapkövetelmények Be kell tartani: Jogszabályi előírások Doktori szabályzat előírásai Nemzetközi/hazai szabvány ajánlásai

31 A disszertáción belül a hivatkozás legyen: Következetes: azonos szerkesztési elvek Pontos: a szó szerinti betűhív, a tartalmi az idézett mű gondolatait foglalja össze Azonosítható: egyértelműen különüljön el saját szövegüktől, (a szó szerinti idézőjelben) Áttekinthető: a hivatkozásjegyzék rendje, szerkesztésének legyen rendszere

32 Az idézet jelölése a szövegben Szó szerinti idézet: Az idézett szövegrész után zárójelben: az idézett szerző/k neve, köztük és az idézett mű kiadásának évszáma utána vessző majd p. aztán az idézet oldalszáma az idézett műben.

33

34

35 „A próba- és tesztfeladatok ismertetésekor a megnevezésen, az alkalmazás területének megjelölésén, az eszközigényen, a végrehajtás és az eredmény megállapításának módján kívül, ahol rendelkezésünkre állt. úgynevezett. orientáló értékeket is megadtunk, így a mért eredmények összevetésére közvetlenül is mód nyílik.” (Rigler és Koltai 2005, p. 7.) A hivatkozásjegyzékben: Rigler E, Koltai M. Röplabdázók felmérő és felkészítő eljárásai. TF, Budapest, 2005. a Doktori szabályzatban nem rendezett eset, saját döntés.

36 Azonosítható így is, de nem ez a követendő! Vagy a szövegben: (Rigler és Koltai 2005) De a hivatkozásjegyzékben: Rigler E, Koltai M. Röplabdázók felmérő és felkészítő eljárásai. TF, Budapest, 2005: 7.

37 Parafrázis = tartalmi idézés (a szerzőnek a saját szavainkkal megfogalmazott gondolatai) : Az idézett szöveg után zárójelben: a hivatkozott szerző/k neve, köztük és a hivatkozott mű kiadásának évszáma. Ha egy zárójelben több forrásra hivatkozunk, köztük vessző van.

38 Példa: Hivatkozás a szövegben egy szerzős könyvre : (Nagykáldi, 1979) Nagykáldi, C., Pilvein, M., Ozsváth, K.(1979) Zustandsdiagnostische Parametern bei Fechtern der Nationalmannschaft. In: V.th European Congress of Sport Psychology. (2),92-96. Köln.

39 Hivatkozás a szövegben több szerzős könyvre : (Eklund, Gould, Jackson, 1993) Eklund, R. C., Gould, D., Jackson, S. A. (1993) Psychological foundation of Olympic wrestling exellence: Reconciling individual differences and nomothetic characterization. Journal of Applied Sport Psychology. 5, 35-47.

40 Hivatkozás a szövegben sok szerzős könyvre: (Church és mtsai, 2007) Church TS, Earnest CP, Skinner JS, Blair SN.(2007) Effects of different doses of physical activity on cardiorespiratory fitness among sedentary, overweight or obese postmenopausal women with elevated blood pressure. The Journl of the American Medical Association,19:2081-2091.

41 Hivatkozás több műre: (Mischel, 1977, Epstein, 1979) Mischel, W. (1977) On the future of personality measurement, American Psychologist, 32, 246-254. Epstein, S. (1979) The stability of behavior: On predicting most of the people most of the time. Journal of Personality and Social Psychology, 37, 1097-1126.

42 Hivatkozás a szövegben, ha a szerző neve a hivatkozott szöveg része: Rókusfalvy (1977) viszont már a sporttevékenység vonatkozásában… Rókusfalvy P. (1977) Pszichológia testnevelőknek és edzőknek. Sport kiadó, Budapest.

43 Hivatkozás a szövegben egy szerző több művére, ha a szerző neve a hivatkozott szöveg része: Nagykáldi (1970a és 1970b) érzékeny és változékony funkciókat talált Nagykáldi Cs. (1970a) Sportteljesítmények és a figyelem intenzitása közötti korreláció vívásban és úszásban. TF Tudományos Közlemények, 4. 240-247. Nagykáldi Cs. (1970b) Labdarugók észlelési értékeinek változása különböző edzettségi szakaszokban. TF Tudományos Közlemények, 4. 248-252.

44 Kereszthivatkozás a szövegben: Kluckhohn, Murray és Schneider (1953) (idézi Allport (1980) Kluckhohn, C., Murray, H. A. Schneider, D. M. (1953) Personality in nature, society and culture. New York, Knopf. Allport, G. W. (1980) A személyiség alakulása. Gondolat kiadó.

45 Hivatkozásjegyzék, felhasznált irodalom, bibliográfia Hivatkozásjegyzék: Csak azokat a dokumentumokat tartalmazza, amelyekre hivatkozás történt a szerző művében. Felhasznált irodalom/Irodalomjegyzék : Csak azokat a dokumentumokat tartalmazza, amelyeket a szerző a mű elkészítése során elolvasott. Bibliográfia: Minden olyan dokumentumot tartalmaz, amelyet a szerző fontosnak tart a mű témájában (függetlenül attól, hogy elolvasta-e.)

46 A hivatkozás szerkesztése Adatelemek Sorrend Tagolás, központozás

47 Az adatelemek forrása: A könyv belső címoldala és ennek a verzója címlapbelső címoldalverzó

48 Könyvfejezetek, tanulmányok esetében ezen kívül még: A befoglaló mű – amiben a tanulmány megjelent – tartalomjegyzéke. A tanulmány első és utolsó oldala, vagy az egész tanulmány.

49 Folyóiratcikk esetében: A folyóirat címlapja vagy kolofonja, ahol a megjelenésére vonatkozó adatok szerepelnek. A tartalomjegyzék. A cikk első és utolsó oldala vagy az egész cikk.

50 Folyóiratcímek rövidített változatának forrása: SCIEX/SSCI listák http://tf.hu/oktatas/konyvtar/forrasok/ssci- folyoiratlistak/ PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

51 http://tf.hu/oktatas/konyvtar/forrasok/adatbazisok/

52

53

54

55

56

57

58 A szerzők nevének írásmódja: Névelőzékeket el kell hagyni: prof., dr., br., gr., stb. Utónév első betűjét kell leírni: JánosJ De: Csaba Cs, nem C Több utónév esetén mindegyiknek az első betűjét egymás után szóköz nélkül: János KárolyJK Utána nem kell pontot tenni! Utónevet hátra kell vetni: Stuart BiddleBiddle S Nem kell elé vessző és utána pont!

59 Adatelemek a hivatkozásjegyzékben Könyvre történő hivatkozás: az összes szerző neve vesszővel elválasztva a könyv címe utána pont a kiadó neve utána vessző a kiadás helye (városnév) utána vessző a kiadás éve utána kettőspont a hivatkozott fejezet első és utolsó oldalának oldalszáma köztük gondolatjel, utána pont

60 Példa hivatkozásjegyzékben: Szó szerinti idézet hivatkozása: Rigler E, Koltai M. Röplabdázók felmérő és felkészítő eljárásai. TF, Budapest. 2005: 7. Parafrázis/tartalmi idézés hivatkozása: Tóth E. A női versenytorna. I-II. rész. Módszertani Könyv. Sport Propaganda Vállalat, Budapest, 1985: 45-89.

61 Példa hivatkozásjegyzékben: Szerkesztett könyv Hamar P. (szerk.) Gimnasztika kisokos. TF, Budapest, 2015: 77 A szerkesztő elnevezése a könyv nyelvén! (Ed.), (Hrsg.)

62 Adatelemek a hivatkozásjegyzékben Könyvfejezetre történő hivatkozás: a fejezet összes szerzőjének neve a kötetben megjelent sorrendben vesszővel elválasztva a fejezet vagy tanulmány címe, ahogyan a kötetben szerepel utána pont, majd In: a kötet szerkesztőjé/inek neve/i, ahogy a kötetben szerepel/nek vesszővel elválasztva, majd (szerk.) a mű nyelvén, aztán vessző

63 a kötet pontos címe utána pont a kiadó neve utána vessző a kiadás helye (városnév) utána vessző a kiadás éve utána kettőspont a fejezet vagy tanulmány első és utolsó oldalának oldalszáma köztük gondolatjel, utána pont

64 Példa hivatkozásjegyzékben: Gill DL. Gender and Sport Behavior. In: Horn TS (Ed.), Advances in Sport Psychology. Human Kinetics, Champaign, Illinois, 1992: 143-160.

65 Adatelemek a hivatkozásjegyzékben Folyóiratcikkre történő hivatkozás: az összes szerző neve a folyóiratban megjelent sorrendben vesszővel elválasztva a megjelenés évszáma, amikor a cikk megjelent zárójelben a cikk címe, ahogyan a folyóiratban szerepel utána pont a folyóirat rövidített címét utána vessző

66 ha évfolyamonként kezdődik újra az oldalszámozás: annak a folyóiratfüzetnek az évfolyamát, amiben a cikk megjelent utána kettőspont ha számonként újrakezdődik az oldalszámozás: annak a folyóiratfüzetnek a számát, amiben a cikk megjelent zárójelben, ilyenkor ezután jön a kettőspont Csak ilyen esetben: az évfolyamszám után jön a füzetszám. a cikk első és utolsó oldalának oldalszáma köztük gondolatjel, utána pont

67 Példa hivatkozásjegyzékben: ha évfolyamonként kezdődik újra az oldalszámozás Hart N, Sarga L, Csende Z, Koltai E, Koch LG, Britton SL, Davies KJ, Kouretas D, Wessner B, Radak Z. (2013) Resveratrol enhances exercise training responses in rats selectively bred for high running performance. Food Chem Toxicol, 61:53-59

68 Feloldása a hivatkozásjegyzékben: ha számonként újrakezdődik az oldalszámozás Hollenbach S, Dhénaut A, Eckert I, Radicella JP, Epe B. (1999) Overexpression of Ogg1 in mammalian cells: effects on induced and spontaneous oxidative DNA damage and mutagenesis. Carcinogenesis, 20(9):1863-1868

69 Adatelemek a hivatkozásjegyzékben Internetforrásra történő hivatkozás: az összes szerző neve az internetforrásban megjelent sorrendben utána pont (a megjelenés éve, ha megállapítható és fontos kerek zárójelben) a dokumentum címe utána pont az internetforrás URL-je, elérési útvonala (linkje) az utolsó megtekintés időpontja Megtekintve, vagy Utolsó megtekintés, aztán kettőspont, majd a dátum

70 Példa: Hivatkozás a szövegben: (Németh E és Nagykáldi Cs. 2005)

71 Feloldása a hivatkozásjegyzékben: Németh E., Nagykáldi Cs.(2005) Anxiety and assertiveness of policemen doing or not doing judo. Europaen Police College, CEPOL eDoc http://edoc.cepol.net/5100http://edoc.cepol.net/5100 Utolsó megtekintés: 2016. 04. 25.

72 Adatelemek a hivatkozásjegyzékben Jogszabályra történő hivatkozás: a jogszabály számozása utána pont az internetforrás URL-je, elérési útvonala (linkje) az utolsó megtekintés időpontja Megtekintve, vagy Utolsó megtekintés, aztán kettőspont, majd a dátum vagy a Magyar Közlönyben történt megjelenésének adatai

73 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900 076.TV Utolsó megtekintés: 2016.04.27. 1209/2016. (IV. 25.) Korm. Határozata a turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól. (2016) Magyar Közlöny, 71: 4008.

74 Jogszabályok számának és elnevezésének írásmódja Törvény: év, római számmal a törvény száma, elnevezése (dátum nincs) Alsóbb szintű jogszabály: jogszabályszám per év, dátum zárójelben, jogszabály kiadója, elnevezése

75 Speciális dokumentumfajták Könyvként kell hivatkozni: Konferenciakötet Lexikon, enciklopédia Brosúra Jelentés

76 Könyvfejezetként kell hivatkozni: Konferenciaelőadás a konferenciakötetben, Lexikon, enciklopédia szócikk

77 Feladat: hivatkozások ellenőrzése Állapítsák meg, hogy a prezentációban TF-es disszertációkból példának vett szövegközi és irodalomjegyzékben lévő hivatkozások megfelelnek-e a Doktori szabályzatban foglaltaknak és a jogszabályoknak.

78 Nem felel meg a Doktori szabályzatban foglaltaknak! Hivatkozás a szövegben: (Nagykáldi, 1979) Helyesen: (Nagykáldi és mtsai 1979) Hivatkozás az irodalomjegyzékben: Nagykáldi, C., Pilvein, M., Ozsváth, K.(1979) Zustandsdiagnostische Parametern bei Fechtern der Nationalmannschaft. In: V.th European Congress of Sport Psychology. (2),92-96. Köln. Helyesen: Nagykáldi C, Pilvein M, Ozsváth K. Zustandsdiagnostische Parametern bei Fechtern der Nationalmannschaft. In: V.th European Congress of Sport Psychology. 2. Köln, 1979: 92-96.

79 Nem felel meg a Doktori szabályzatban foglaltaknak! Hivatkozás a szövegben: (Eklund, Gould, Jackson, 1993) Helyesen: (Eklund és mtsai 1993) Hivatkozás az irodalomjegyzékben: Eklund, R. C., Gould, D., Jackson, S. A. (1993) Psychological foundation of Olympic wrestling exellence: Reconciling individual differences and nomothetic characterization. Journal of Applied Sport Psychology. 5, 35-47. Helyesen: Eklund RC, Gould D, Jackson SA. (1993) Psychological foundation of Olympic wrestling exellence: Reconciling individual differences and nomothetic characterization. J Appl Sport Psychol, 5: 35-47.

80 Majdnem megfelel a Doktori szabályzatban foglaltaknak! Hivatkozás a szövegben: (Church és mtsai, 2007) Helyesen: (Church és mtsai 2007) Hivatkozás az irodalomjegyzékben: Church TS, Earnest CP, Skinner JS, Blair SN.(2007) Effects of different doses of physical activity on cardiorespiratory fitness among sedentary, overweight or obese postmenopausal women with elevated blood pressure. The Journl of the American Medical Association, 19: 2081-2091. Helyesen: Church TS, Earnest CP, Skinner JS, Blair SN.(2007) Effects of different doses of physical activity on cardiorespiratory fitness among sedentary, overweight or obese postmenopausal women with elevated blood pressure. JAMA, 19: 2081-2091. A folyóirat címének rövidítése nem azonos a PubMed és az SSCI adatbázisban!

81 Majdnem megfelel a Doktori szabályzatban foglaltaknak! Hivatkozás a szövegben: (Mischel, 1977, Epstein, 1979) Helyesen: (Mischel 1977, Epstein 1979) Hivatkozás az irodalomjegyzékben: Mischel, W. (1977) On the future of personality measurement, American Psychologist, 32, 246-254. Epstein, S. (1979) The stability of behavior: On predicting most of the people most of the time. Journal of Personality and Social Psychology, 37, 1097-1126. Helyesen: Mischel, W. (1977) On the future of personality measurement. Am Psychol, 32: 246- 254. Epstein, S. (1979) The stability of behavior: On predicting most of the people most of the time. J Pers Soc Psychol, 37: 1097-1126.

82 Majdnem megfelel a Doktori szabályzatban foglaltaknak! Hivatkozás a szövegben helyes: Rókusfalvy (1977) Hivatkozás az irodalomjegyzékben: Rókusfalvy P. (1977) Pszichológia testnevelőknek és edzőknek. Sport kiadó, Budapest. Helyesen: Rókusfalvy P. Pszichológia testnevelőknek és edzőknek. Sport kiadó, Budapest, 1977: 226

83 Majdnem megfelel a Doktori szabályzatban foglaltaknak! Hivatkozás a szövegben helyes: Nagykáldi (1970a és 1970b) Hivatkozás az irodalomjegyzékben: Nagykáldi Cs. (1970a) Sportteljesítmények és a figyelem intenzitása közötti korreláció vívásban és úszásban. TF Tudományos Közlemények, 4. 240-247. Nagykáldi Cs. (1970b) Labdarugók észlelési értékeinek változása különböző edzettségi szakaszokban. TF Tudományos Közlemények, 4. 248-252. Helyesen: Nagykáldi Cs. (1970a) Sportteljesítmények és a figyelem intenzitása közötti korreláció vívásban és úszásban. TF Tudományos Közlemények, 4: 240-247. Nagykáldi Cs. (1970b) Labdarugók észlelési értékeinek változása különböző edzettségi szakaszokban. TF Tudományos Közlemények, 4: 248-252.

84 Nem megfelel a Doktori szabályzatban foglaltaknak! Hivatkozás a szövegben: Kluckhohn, Murray és Schneider (1953) (idézi Allport (1980) helyesen: Kluckhohn és mtsai (1953)……(idézi Allport 1980) Hivatkozás az irodalomjegyzékben: Kluckhohn, C., Murray, H. A. Schneider, D. M. (1953) Personality in nature, society and culture. New York, Knopf. Allport, G. W. (1980) A személyiség alakulása. Gondolat kiadó.

85 Helyesen: Kluckhohn C, Murray HA, Schneider DM. Personality in nature, society and culture. Knopf, New York, 1953: 701 Idézi: Allport GW. A személyiség alakulása. Gondolat kiadó, Budapest, 1980: 599

86 Helyesen: Hayek FA von. Út a szolgasághoz. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1991. Idézi: Fisichella D. A politikatudomány alapvonalai. Osiris Kiadó, Budapest, 2000: 101.

87 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Idézés, hivatkozás, plágium © ˶…..˝ §. Szerzői jog 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 1.§ (1) Ez a törvény védi az irodalmi, tudományos és művészeti."

Hasonló előadás


Google Hirdetések