Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A TANKÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE A KÖZNEVELÉS RENDSZERÉBEN

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A TANKÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE A KÖZNEVELÉS RENDSZERÉBEN"— Előadás másolata:

1 A TANKÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE A KÖZNEVELÉS RENDSZERÉBEN
Eger, május 19.

2 Hivatkozott jogszabályok
A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI r.) A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet (továbbiakban: R.)

3 A Tankötelezettség Nkt. 45.§ (1) bekezdése rögzíti: „Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.”

4 A tankötelezettség kezdete
Főszabály: a tankötelezettség hatévesen kezdődik, a törvény azonban ettől eltérő megoldásokat is lehetővé tesz. „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.” (Nkt. 45.§ (2) bek.)

5 A tankötelezettség megállapítása
Nkt. 45.§ (4) A tankötelezettség kezdetéről a) az óvoda vezetője, b) ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság, c) az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt. EMMI rendelet 21. § (1) A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének jellemzőit az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet határozza meg.

6 A tankötelezettség vége
2012. szeptember 1-je előtt: A tankötelezettség azon tanítási év végéig tartott, amelyben a tanulók tizennyolcadik életévüket betöltötték. 2012. szeptember 1-jétől: „A tankötelezettség a tanuló tizenhatodik életévének betöltéséig tart.” (Nkt. 45.§ (3) bek.) Mivel a tankötelezettség a tanuló születésnapjáig tartott, ezért a tanulói jogviszonya tanév közben is megszüntethető volt!

7 A tankötelezettség felső határának módosítása
Az Nkt. módosító évi CV. törvény 28. § 2015. január 1-jétől: „A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti.” (Nkt. 45.§ (3) bek.)

8 Átmeneti rendelkezés Nkt. 97.§ (1) „Azok a tanulók, akik tanulmányaikat az iskolai nevelés-oktatás kilencedik évfolyamán a 2011/2012. tanévben vagy azt megelőzően kezdték meg, tankötelezettségük azon tanítási év végéig tart, amelyben a tizennyolcadik életévüket betöltik vagy sikeres érettségi vizsgát vagy szakmai vizsgát tettek.” 2011/2012. 2012/2013. 2013/2014. 2014/2015. 2015/2016. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf.

9 Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók tankötelezettségének teljesítése
A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti. A tankötelezettség meghosszabbításáról a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az iskola igazgatója dönt. (Nkt. 45.§ (3) bek.)

10 SNI tanulókra vonatkozó átmeneti rendelkezés
„Azon sajátos nevelési igényű tanulók tankötelezettsége, akik esetében a szakértői és rehabilitációs bizottság e törvény hatálybalépése előtt a tankötelezettség huszadik életévükig történő meghosszabbításáról döntött, annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a huszadik életévüket betöltik.” (Nkt. 97.§ (1) bek.)

11 A tankötelezettség teljesítése
(2) A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. (5) A tankötelezettség iskolába járással, vagy ha az a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából nem hátrányos, a szülő kérelmére magántanulóként teljesíthető. (7) A tankötelezettség általános iskolában, középfokú iskolában, Köznevelési Hídprogram keretében, valamint fejlesztő nevelés-oktatásban teljesíthető.

12 A tanulói jogviszony Nkt. 50. §
(1) A tanuló - beleértve a magántanulót is - az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az iskola házirendje egyes jogok gyakorlását az első tanév megkezdéséhez kötheti.

13 A tankötelezettség teljesítésének megkezdése, a tanulói jogviszony keletkezése
EMMI r. 22.§ (2) Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30- a között - a kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban - köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

14 Tanuló felvétele - átvétele
EMMI r. 23.§ (3) Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó döntést az iskola igazgatója írásban közli a tanulóval, kiskorú tanuló esetén a szülővel, továbbá átvétel esetén a döntésről értesíti az előző iskola igazgatóját. Az iskola igazgatója tanuló felvételének, átvételének megtagadásáról határozat formájában dönt. A tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van, kivéve, ha az általános iskolai tanuló esetében iskolatípus változtatásával is jár. Ebben az esetben az átvételre a felvételre megállapított eljárás szerint kerülhet sor.

15 Az illetékes járási hivatal értesítése
EMMI r. 23.§ (4) A kötelező felvételt biztosító iskola igazgatója a járási hivataltól kapott nyilvántartás, a kijelölt iskola a megküldött szakértői vélemény vagy a járási hivatal határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt, ha a gyermeket az iskolába nem íratták be. (5) Az iskola igazgatója értesíti a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt, ha olyan gyermeket, tanköteles tanulót vett fel vagy át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény körzetében van.

16 A Tanköteles tanuló nyilvántartása
EMMI r. 23.§ (8) Az iskolába felvett gyermeket, tanulót - beleértve a magántanulót is - az iskola tartja nyilván. Ha a tanköteles tanuló iskolát változtat, akkor a tanuló további nyilvántartása az átadó iskola értesítése alapján az átvevő iskola feladata, és a tanuló adatait az átadó iskola a járási hivatal egyidejű értesítése mellett tizenöt napon belül törli nyilvántartásából. Az iskola nyilvántartásában marad az a tanköteles tanuló, aki iskolai tanulmányait külföldön folytatja. (9) Ha a tanköteles tanuló az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzése után a középfokú iskolai felvételi eljárásban nem vett részt, az általános iskola igazgatója értesíti a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt, amely gondoskodik a tanuló tankötelezettségének teljesítését biztosító nevelés-oktatásban történő részvételéről.

17 A tanulói jogviszony megszűnése
Nkt. 53.§ (2) Megszűnik a tanulói jogviszony a) ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján, b) az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának napján, c) gimnáziumi tanulmányok esetén az utolsó évfolyam elvégzését követő első érettségi vizsgaidőszak utolsó napján, d) szakközépiskolai tanulmányok esetén az utolsó középiskolai évfolyam elvégzését követő első érettségi vizsgaidőszak utolsó napján, ha a tanuló a szakképzésben nem kíván továbbtanulni, vagy a továbbtanuláshoz szükséges feltételek hiányában nem tanulhat tovább, e) szakképző iskolában folyó szakképzésben ea) ha a tanuló jelentkezik szakmai vizsgára, az utolsó évfolyam elvégzését követő első szakmai vizsgaidőszak utolsó napján, eb) ha a tanuló nem jelentkezik szakmai vizsgára, az utolsó évfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány kiállítása napján, ec) ha a tanuló tanulmányainak folytatására egészségileg alkalmatlanná vált és az iskolában nem folyik másik megfelelő szakképzés, vagy a tanuló nem kíván továbbtanulni, vagy a továbbtanuláshoz szükséges feltételek hiányában nem tanulhat tovább,

18 A tanulói jogviszony megszűnése
Nkt. 53.§ (4) Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya - a tanköteles tanuló kivételével - ha az iskola kötelező foglalkozásairól a jogszabályban meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott. EMMI r. 50.§ (4) A tanköteles tanuló kivételével megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki egy tanítási éven belül igazolatlanul harminc tanítási óránál - alapfokú művészeti iskolában tíz tanítási óránál - többet mulaszt, feltéve, hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább két alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. A tanulói jogviszony megszűnéséről az iskola írásban értesíti a tanulót, önálló jövedelemmel nem rendelkező és a szülővel közös háztartásban élő nagykorú tanuló esetén a szülőt is, kiskorú tanuló esetén a szülőt. (5) Ha a tanulói jogviszony megszűnik, a tanuló adatait a jogviszony megszűnésével egyidejűleg az iskola nyilvántartásából törölni kell.

19 A tanulói jogviszony megszűnése, megszüntetése
Nkt. 53.§ (2) Megszűnik a tanulói jogviszony g) a tankötelezettség megszűnése után - ha a szülő a tanuló egyetértésével, nagykorú tanuló esetén a tanuló írásban bejelenti, hogy kimarad -, a bejelentés tudomásulvételének napján, h) ha a tanuló tanulói jogviszonyát - a tanköteles tanuló kivételével - fizetési hátralék miatt az igazgató a szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló eredménytelen felszólítása és a tanuló szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján. (3) A (2) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezés nem alkalmazható, ha a tanuló hátrányos helyzetű.

20 A tanulói jogviszony megszűnése, megszüntetése
Nkt. 53.§ (5) Megszűnik a tanulói jogviszony a kizárás az iskolából fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján. (6) Az iskola a tanítási év utolsó napján egyoldalú nyilatkozattal is megszüntetheti annak a tanulónak a tanulói jogviszonyát, aki nem tanköteles, ha ugyanannak az évfolyamnak a tanulmányi követelményeit második alkalommal nem teljesítette. Az iskolai tanítási év utolsó napján megszüntethető egyoldalú nyilatkozattal annak a tanulónak a tanulói jogviszonya is, aki a nappali rendszerű iskolai oktatásban nem vehet részt, feltéve, hogy az iskolában nincs felnőttoktatás, vagy a tanuló abban nem kíván részt venni. (7) Ha a többcélú intézmény több iskolatípus feladatait is ellátja, a tankötelezettség ideje alatt a tanulói jogviszony nem szüntethető meg, amíg a tanulmányok folytatására bármelyik iskolai feladatot ellátó intézményegységben lehetőség van.

21 A tankötelezettség magántanulóként való teljesítése
Nkt. 45.§ (5) A tankötelezettség iskolába járással, vagy ha az a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából nem hátrányos, a szülő kérelmére magántanulóként teljesíthető. 50. § (1) A tanuló - beleértve a magántanulót is - az iskolával tanulói jogviszonyban áll január 1-jétől a külföldön tartózkodó tanuló számára is engedélyezhető a magántanulói jogviszony az Nkt. 91.§ (3) bekezdése alapján: „A külföldi tanulmányok alatt a tanuló magyarországi tanulói jogviszonya szünetel, kivéve, ha tanulmányait magántanulóként Magyarországon folytatja.” Az Nkt. előírja a köznevelési intézmény részére a magántanulói jogállással kapcsolatos adatok nyilvántartását.

22 Magántanulói jogviszony létesítése
a szülő írásban benyújtott kérelme alapján a kérelmező a törvényben biztosított jogát érvényesíti (Nkt. 45.§ (5) „Az iskola igazgatója a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönt arról, hogy a tanuló a tankötelezettségének magántanulóként tehet eleget. Gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő tanuló esetén az iskola igazgatójának a döntéséhez be kell szereznie a gyermekvédelmi gyám véleményét.” (Nkt. 45.§ (6)) Megállapította: évi CV. törvény 9. §. Hatályos: I. 1-től. a szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak alapján „A szakértői bizottság a szakértői véleményében tesz javaslatot a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére, az ellátáshoz kapcsolódó pedagógiai szakszolgálatok típusaira, a szükséges szakemberre és annak feladataira.” (R. 17. § (1) SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG SZAKVÉLEMÉNYE vagy SZAKORVOSI VÉLEMÉNY ALAPJÁN SZÜLŐI KÉRELEMRE

23 Magántanulói jogviszony létesítése
R. 17.§ (1) e) és f) A szakértői véleménynek tartalmaznia kell annak megállapítását, hogy a sajátos nevelési igényű tanuló a tankötelezettségét kizárólagosan iskolába járással, illetve kizárólagosan magántanulóként teljesítheti, ha a tanuló a tankötelezettségét kizárólagosan magántanulóként teljesítheti, a heti foglalkoztatás idejét és a felkészüléshez szükséges szakembereket, EMMI r. 75.§ (4) (4) Az iskola köteles gondoskodni a tanuló felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatának megállapításáról akkor is, ha szakorvosi vélemény alapján otthoni ellátás keretében részesül tartós gyógykezelésben, és emiatt magántanulóként folytatja tanulmányait. Az iskola igazgatója a magántanulóvá nyilvánításról szóló döntését írásba foglalja. Az iskola igazgatója köteles tájékoztatni a tanulót és a szülőt a magántanuló kötelességeiről és jogairól. SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG SZAKVÉLEMÉNYE vagy SZAKORVOSI VÉLEMÉNY ALAPJÁN SZÜLŐI KÉRELEMRE

24 A MAGÁNTANULÓ TANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEINEK TELJESÍTÉSE
Nkt. 55.§ (2) A magántanulót - az iskolában vagy azon kívül folyó gyakorlati képzés kivételével - az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell menteni. Az iskolai rendszerű szakképzésben a magántanulókra vonatkozó részletes szabályokat a szakképzésre vonatkozó jogszabályok határozzák meg. (3) Az, akit felmentettek a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, az igazgató által meghatározott időben, és a nevelőtestület által meghatározott módon ad számot tudásáról. EMMI r. 64.§ (2) Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,

25 A MAGÁNTANULÓ TANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEINEK TELJESÍTÉSE
EMMI r. 75.§ (2) Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő kérelme alapján magántanulóként tesz eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel. A magántanuló magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni. A magántanuló az igazgató előzetes engedélyével vehet részt a tanórai vagy egyéb foglalkozásokon. A magántanuló kérelemre felvehető a napközibe és a tanulószobai foglalkozásra. Nkt. 27.§ (7) A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség vagy a sajátos nevelési igény miatt a szakértői bizottság véleménye alapján, vagy súlyos betegség miatt magántanulóként tanulmányokat folytatók egyéni foglalkozás keretében történő felkészítésére az iskolának tanulónként az osztályok heti időkeretén felül átlag heti tíz óra áll a rendelkezésre. Az időkeret az egyes hetek és tanulók között átcsoportosítható. SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG SZAKVÉLEMÉNYE vagy SZAKORVOSI VÉLEMÉNY ALAPJÁN SZÜLŐI KÉRELEMRE

26 Az egészségügyi intézményekben fekvőbeteg ellátásban részesülő gyermekek tanulmányi lehetőségei
Az Nkt. rendelkezik arról, hogy minden gyermeknek joga van a tanuláshoz, egyéni állapotának, adottságainak figyelembevételével, s ez a jog betegsége esetén is fennáll. Az Nkt. köznevelési alapfeladatként definiálja a beteg gyermekek oktatását: 4.§ (1) t) a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás,

27 Fővárosi iskolaszanatórium Általános Iskola – KLIK budapesti xi
Fővárosi iskolaszanatórium Általános Iskola – KLIK budapesti xi. tankerülete Magyarország egyedülálló köznevelési intézménye, mely a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatására, nevelésére hivatott. 11 budapesti egészségügyi intézményben látják el feladataikat. Céljuk a tartós kórházi ápolás alatt álló gyermekek tanulási elmaradásának lehetőség szerinti megszüntetése. Jellemzően ágy melletti, egyéni oktatást folytatnak. Az intézmény igazolást állíthat ki a fekvőbeteg-ellátás időtartama alatt végzett oktatásról, továbbá a pedagógusok adhatnak érdemjegyeket, javasolhatnak félévi, vagy év végi osztályzatot.

28 Gyermekek átmeneti otthona - jogszabályok
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított évi XXXI. törvény A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Kormányrendelet

29 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Ballagó Zoltán igazgató Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete 3300 Eger, Bem tábornok utca 3.


Letölteni ppt "A TANKÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE A KÖZNEVELÉS RENDSZERÉBEN"

Hasonló előadás


Google Hirdetések