Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2013. szeptember Dudás Katalin egyetemi adjunktus.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2013. szeptember Dudás Katalin egyetemi adjunktus."— Előadás másolata:

1 2013. szeptember Dudás Katalin egyetemi adjunktus

2 A jog a jó ésméltányosművészete.” Celsus, Ulp. 1.1.1.

3 A munkahelyi környezet minősége és közvetlen/közvetett hatásai alapvetően meghatározzák és befolyásolják az egészségünket és jól-létünket.

4  A régi Mt. „továbbélése”  1992. XXII. Törvény  Új Mt. 2012. évi I. törvény  Mt.-t hatályba léptető törvény  2013. évi CIII. törvény  Várható a Ptk-t hatályba léptető tv

5 5

6 ELSŐ RÉSZ

7  Ahogy az adott esetben általában elvárható  Jóhiszeműség és tisztesség elve  Kölcsönös együttműködés  más jogai, jogos érdekei sértő magatartás tilalma  Tájékoztatási kötelezettség  Rendeltetésellenes joggyakorlás tilalma  Jogos gazdasági érdek veszélyeztetésének tilalma

8 ahogy az adott helyzetben általában elvárható, kivéve, ha törvény eltérő (szigorúbb) követelményt ír elő. [6. § (1) bek.]

9 munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján KÖTELEZŐ FIGYELEMBE VENNI a teljesítés egyoldalú munkáltatói meghatározása ARÁNYTALAN SÉRELEMMEL NEM JÁRHAT

10  munkaviszony fennállása alatt  munkaviszonyon kívül sem közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltató helytelen megítélése - Munkakör jellege és a szervezetben elfoglalt helye –  Szabad vélemény a munkaviszonnyal nem függ össze  Üzleti titok (kivétel közérdekű adat)

11  Korlátozható a munkáltató ÉS a cél elérésével arányos működésével összefüggő ok  Jogról lemondás tilalma Általános jelleggel és előre nem Csak írásban

12 Új törvény új szerkezet

13 13

14 Munkaszerződés 43.§ munkavisz.ra von eltérő szabály hiányában  II. rész (munkavisz)  Kollektív szerződés  Üzemi megállapodás munkavállaló javára KSZ 277.§ (2) eltérő rendelkezés hiányában  II. rész (munkavisz)  III.rész (kivéve II. fejezet) eltérhet (mindkét irányban)

15  Eltérést nem engedő szabályok  (felek megállapodása, ksz)  Kollektív szerződés – a munkavállaló javára  Kollektív szerződés – kerete, konkrét módja  De az egyes bekezdésen belüli IS!  PÉLDA a munkabér fejezet köréből

16 136.§ alapbér – minimálbér, időbér 137.(3) telj.bér msz-ben 138.§(1)-(5) telj.bértényező és – követelmény 139.§(1) bérpótlék jár 154.§ munkabér Ft-ban, utalvány tilos 159.§(5)-(6) munkabér postára, vagy munkahelyen kifizetni 161-163.§ munkabér levonás, beszámítás tilalma

17 139.§(2) bérpótlék számítási alapja 143.§(6) szabadidőt követő év dec 31-ig 145.§(1) bérpótlékot magába foglaló alapbér 145.§(2) bérpótlékok helyett havi átalány 155.§(1) munkabér elszámolása havonta, utólag 156.§(1) egyenlőtlen munkaidő-beosztás és havibér esetén elszámolás 159.§(1) munkabér kifizetés időpontja

18  Jognyilatkozatokra Ptk. XVII-XXII. Fejezetei megfelelően  Munkáltatói kártérítési felelősség – kár megtérítése Ptk. XXXI. Fejezet

19

20 II. RÉSZ

21 „valljuk, hogy a közösség erejének és minden ember becsületének alapja a munka, az emberi szellem teljesítménye.”

22  ÚJ: a munkaviszony definiálása  Kötelmek:  a munkavállaló köteles a munkáltató irányítása szerint (tehát: alárendelt, függő viszonyban) munkát végezni,  a munkáltató köteles a munkavállalót foglalkoztatni és munkabért fizetni.

23  Kötelező elemek: munkakör + alapbér (enélkül a szerződés nem jön létre)  ÚJ: a munkavégzés helyére vonatkozó törvényi rendelkezés  Elmarad: a változó munkahely, szokásosan telephelyen kívül végzett munka fogalma a munkahely megváltozása okozta sérelem miatti szerz.mód.!

24  Próbaidő: 3 hónap  Pályázat: nincs szabályozva  Munkaviszony kezdete: s zerződésben, ennek hiányában a következő napon  elállás joga  meghiúsítás tilalma  Munkáltató tájékoztatási kötelezettsége

25 Munkáltató:  jogszerű foglalkoztatás  munkavégzés feltételei (munkavédelem is)  munkavállaló költségeinek megtérítése Indokolás szerint még:  tájékoztatás (ideértve a képzéssel átadható információkat is)  irányítás Munkavállaló:  munkára képes állapot  rendelkezésre állás  elvárható szakmaiságú, személyes munka  ÚJ: munkakörének megfelelő bizalom tanúsítása Indokolás szerint még:  tájékoztatás  utasítás betartása (ideértve a képzésen való részvételt is) 25

26  eltérő munkakörben  átirányítás, helyettesítés  eltérő munkahelyen  kiküldetés  más munkáltatónál  kirendelés  rendkívüli munka  szerződésben kötött időn felül  Időtartama: 44 munkanap (352 munkaóra) / év: összeszámításra nincs lehetőség  Korlátja: gyermek 3 éves kora, vagy egyedül nevelt gyermek 16 éves kora (előrelépés)  Rendkívüli munka – önálló díjazási szabályok

27 X. fejezet

28 36. A munkaviszony megszűnése 37. A munkaviszony megszüntetése 38. A felmondás 39. A felmondási idő 40. A csoportos létszámcsökkentés 41. Végkielégítés 42. Azonnali hatályú felmondás 43. Eljárás a munkaviszony megszüntetésekor 44. A munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezménye

29 29 Indokolás: „A munkaviszony megszűnésére és megszüntetésére vonatkozó szabályok jelentős részének megváltoztatása szükséges. Ennek indoka az, hogy a munkaügyi gyakorlatban a munkaviszonyok megszüntetésével kapcsolatban alakult ki a felek között a legtöbb konfliktus, és ezzel összefüggésben indul a munkaügyi peres eljárások jelentős hányada. A Javaslat egyik célja tehát a munkaügyi konfliktusok, illetve a munkaügyi peres eljárások számának csökkentése.”

30 30 megszűnik:  munkavállaló halála  munkáltató jogutód nélküli megszűnése  határozott idő lejárta  törvényben meghatározott más esetben (ipso iure) megszüntetésére kerül sor:  közös megegyezés  felmondással,  azonnali hatályú felmondással (az eddigi rendkívüli felmondás helyett)  az Mt. 88. § (3) szerinti egyoldalú munkáltatói megszüntetés határozott idős jogviszony esetén: helyette a munkáltató azonnali hatályú megszüntetéssel élhet (és fizetnie kell)

31

32  1 évi “röghözkötöttség” ill. felmondási védelem kiköthető  Felmondási tilalmak:  Várandóság  szülési szabadság  Gyermekgondozás fizetés nélküli szabadság  Reprodukciós eljárás  A közlés időpontja az irányadó  Terhes az, aki erről a munkáltatót tájékoztatta

33  Indoka változatlan  Védett kor  5 éven belül – magatartására alapított ok csak „rendkívüli esetben”  5 éven belül – egyéb ok – munkakör-felajánlás  Védett anya vagy egyedül nevelő apa  Rehabilitált munkavállaló védelme

34  a felszámolási- vagy csődeljárás alatt  a munkavállaló képessége  ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik  munkavállaló: lehetetlenülés vagy aránytalan sérelem esetén (elállási esetkör) + indokolni köteles.

35  Kezdődik:  Betegség  Beteg gyerek ápolása  Hozzátartozó otthoni ápolása fiz nélküli  Idő: 30 nap -20 év után + 60 nap  Felek megállapodása – max. 6 hónap  Kiesik a 30 napot meghaladó díjazásmentes időszak ! (kiv: szülési és fiz nélküli)  Felmentés a felére – távolléti díj

36  Jár:  Munkáltató felmondása  Jogutód nélküli megszűnés  törvényváltás  Nem jár:  aki nyugdíjasnak minősül  ha a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása, vagy a nem egészségi okkal összefüggő képessége.  Változik: mértékének alapja - távoléti díj  Jogosultság: a közlés időpontjában és kiesik a 30 napot meghaladó díjazásmentes időszak ! (kiv: szülési és fiz nélküli)

37 Munkáltatói megszüntetés esetén  eddig: visszahelyezés volt az elsődleges  új: csak egyenlő bánásmód ill. szakszervezeti tisztségviselő védelme megsértésekor, közös megegyezés  a munkaviszony a jogellenes megszüntetés időpontjában szűnik meg (nem a határozat kimondásakor)  Elmaradt jövedelem – max. 12 havi távolléti díj VAGY  Felmondási időre járó távolléti díj - átalány

38 Munkavállalói megszüntetés esetén  a rá irányadó felmondási időre járó távolléti díjat köteles megfizetni  akkor is, ha a felmondási időnek csak egy részét nem tölti le (nincs arányosítás).  ÚJ: határozott idő esetén 3 hónap táv. díj  ezt meghaladó kár  ha a munkakörét nem adja át, akkor is ezek a jogkövetkezmények!


Letölteni ppt "2013. szeptember Dudás Katalin egyetemi adjunktus."

Hasonló előadás


Google Hirdetések