Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egy főre jutó regionális GDP

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egy főre jutó regionális GDP"— Előadás másolata:

1

2 Egy főre jutó regionális GDP
< 50 >= 125 Mutató EU27 = 100 Forrás: Eurostat

3 Programok és pénzügyi eszközök
Támogathatóság Prioritások Előirányzatok Konvergencia célkitűzés ,5% a legkülső régiók és térségek speciális programjait is ideértve Regionális és nemzeti programok ERFA ESZA Az EU25 átlagának 75%-a alatti GDP/fő mutatójú régiók Statisztikai hatás: Az EU15 átlagának 75%-a alatti és az EU25 átlagának 75%-a feletti GDP/fő mutatójú régiók Az EU25 átlagának 90%-a alatti GNI/fő mutatójú tagállamok innováció környezetvédelem/ kockázat-megelőzés elérhetőség infrastruktúrák emberi erőforrások közigazgatási kapacitás közlekedés szállítás környezetvédelem megújuló energiaforrások 67,34% = 177,8 md euró 8,38% = 22,14 md euró 23,86% = 62,99 md euró Kohéziós politika, 3 célkitűzés Költségvetés: (az EU GDP-jének kb. 0,4%-a) Kohéziós Alap Regionális Versenyképesség 17,2% és Foglalkoztatottság célkitűzés Regionális programok (ERFA) és nemzeti programok (ESZA) A tagállamok javasolják a régiók listáját Fokozatos bevezetés: A 2000 és 2006 között az 1. célkitűzés alá tartozó, de a Konvergencia célkitűzés alá nem tartozó régiók Innováció környezetvédelem/ kockázat-megelőzés elérhetőség európai foglalkoztatási stratégia 83,44% = 48,31 md euró 16,56% = 9,58 md euró Európai Területi Együttműködés célkitűzés 3,94% Határon átnyúló és transznacionális programok és hálózatok (ERFA) Határmenti régiók és nagy transznacionális együttműködési régiók innováció környezetvédelem/ kockázat-megelőzés elérhetőség kultúra, oktatás 35,61%: határon átnyúló 12,12%: ESZPE 47,73%: transznacionális 4,54%: hálózatok

4 Stratégiai iránymutatások, programozás és nyomon követés
A Közösség stratégiai iránymutatásai a kohézióról a Bizottság javaslata, a Tanács elfogadása, az Európai Parlament jóváhagyása 1 Nemzeti stratégiai referenciakeret a tagállamok javaslata a partnerségi elv alkalmazásában; az Unió irányvonalát követve a nemzeti stratégia és programok megállapítása; Bizottság végleges határozata 2 Operatív programok a prioritások, az igazgatás és a pénzügyi források leírása; tagállam vagy régió javaslata; Bizottság végleges határozata 3 A programok igazgatása és a projektek kiválasztása a tagállamok és a régiók által; „megosztott igazgatás” elve = egyeztetés a Bizottsággal 4 Art and 28 Gen.Reg. 5 Stratégiai nyomon követés és éves beszámolás az Európai Tanács tavaszi csúcstalálkozóján, alapja a Bizottság és a tagállamok éves jelentése

5 Fejlesztéspolitikai „keretek”
A év végén elfogadott pénzügyi perspektíva alapján. Naponta: 2,5-3 6mrd Ft !!! (+egyéb források: EMVA, k+f stb.) Feladat: jól elkölteni a pénzt! Jól = hatékonyan + hatásosan és összehangoltan (szinergia) Ebben a korábbinál nagyobb nemzeti felelősség és mozgástér: Több önállóság  több felelősség (pl. nem lesz program kiegészítő dokumentum, OP-t csak prioritás szinten hagyja jóvá az EU; erősebb a nemzeti adminisztráció szerepe, ezzel felelőssége)  Fontos a jó (=stratégiai) tervezés Kohéziós támogatások: Phare, ISPA, SAPARD, Strukturális és Kohéziós Alap

6 A Közösségi Stratégiai Iránymutatások prioritásai
Infrastrukturális beruházásokkal javítani a tagállamok, régiók, nagyvárosok vonzerejét. A kutatások és az innovációs hálózatok megerősítésével ösztönözni az innovációt és a tudás-alapú gazdaság növekedését. A képzésbe befektetéssel és a munkaerő-piac kiterjesztésével több és jobb munkahelyet létrehozni.

7 Rendelkezésre álló források
Magyarországnak jutó kohéziós források között Összesen: 25,3 milliárd euró (+ hazai társfinanszírozás 15 %) Alapok: Kohéziós alap (KA), rögzített összeg: 8,6 milliárd euró felhasználható: környezeti és közlekedési infrastruktúra-fejlesztésekre Strukturális alapok: Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) Felhasználható: fizikai beruházásokra Európai Szociális Alap (ESZA) Felhasználható: humán befektetésekre - Európai Területi Együttműködés Továbbá: Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, Európai Halászati Alap: 3,8 milliárd euró

8 2007-2013 közötti periódus tervezése
Az alap: 2020-ig terjedő időtávban: Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció Országos Területfejlesztési Koncepció közötti stratégia meghatározása: Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (NSRK) = Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Operatív programok (ÚMFT alapján) 2 éves akciótervek Egyéb dokumentumok Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv Fenntartható Fejlődés Nemzeti Stratégiája Nemzeti Akcióprogram (magyar lisszaboni akcióterv),

9 Átfogó célok Foglalkoztatás bővítése – felzárkózás az EU foglalkoztatási mutatóihoz - foglalkoztathatóság és aktivitás javítása - munkaerő-kereslet bővítése – munkahelyteremtés - munkaerő-piaci környezet fejlesztése – állásközvetítő rendszer Tartós növekedés – GDP az EU átlag fölött nőjön - versenyképesség - gazdaság bázisának szélesítése - üzleti környezet fejlesztése

10 Horizontális célok Fenntarthatóság - környezeti - makrogazdasági (egyensúly) Kohézió - területi különbségek csökkentése - társadalmi (esélyegyenlőség, igazságosság)

11 A fejlesztés területei, prioritások
Foglalkoztatás & Növekedés Fejlesztési Területek: Humán Gazdaság Közlekedés Oktatás Egészség Környezet & Energia Államreform Régiók 6+1 Foglalkoztatás Szociális Fizikai/Humán Fizikai Fizikai/Hu-mán Fizikai Fizikai Fizikai Összesen elosztható források: kb milliárd forint Plusz magántőke: ????

12 1. prioritás: gazdaságfejlesztés
- innovatív, tudásalapú gazdaság megteremtése - KKV-k jövedelemtermelő képességének javítása - üzleti infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése - pénzügyi eszközök

13 2. prioritás: közlekedésfejlesztés
nemzetközi elérhetőség javítása térségi elérhetőség javítása városi és agglomerációs közösségi közlekedés fejlesztése - áruszállítás-logisztika közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése

14 3. prioritás: a társadalom megújulása
foglalkoztathatóság javítása (munkaerő-piaci szolgáltatások, tudás-készség, foglalkoztatási támogatások, egészségi állapot javítása) alkalmazkodóképesség javítása oktatásfejlesztés (társadalmi-gazdasági igényekhez alkalmazkodás, hatékonyság-növelés/esélyteremtés, innovációs potenciál) társadalmi részvétel és befogadás humán infrastruktúra

15 4. prioritás: környezet- és energiafejlesztés
- környezetjavító fejlesztések (egészséges és tiszta települések, a környezetbiztonság növelése, vízvédelem; a természeti értékek megőrzése; a fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése) - környezetbarát energetikai fejlesztések (energiahatékonyság, megújuló energia)

16 5. prioritás: területfejlesztés
- együttműködő és versenyképes városhálózat (pólusprogram) - megújuló vidék - elmaradott térségek felzárkóztatása - a Balaton, a Duna és a Tisza vidékének fenntartható fejlesztése

17 6. prioritás: államreform
- a közigazgatás megújítása (a jogalkotás megújítása; a civil társadalom megerősödésének támogatása; a közigazgatás szolgáltatóvá tétele; az integrált kistérségi és a regionális döntési szintek megerősítése) - az elektronikus közigazgatás infrastruktúrájának fejlesztése; a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatala; az e-kultúra terjesztése)

18 A pénz felosztásának elvei
A teljes keretben a Kohéziós Alap (Környezet, Közlekedés, Energia) 1/3, az ERFA és ESZA (Ágazatok és Régiók) 2/3 arányt képviselnek A Strukturális Alapokban a fizikai beruházások aránya 78 %, a humán beruházásoké pedig 22 % (kormánydöntés) A fizikai beruházásokból 50% ágazati, míg 50% regionális célok szerint tervezett Közép-Magyarország (2. célkitűzés) rögzített: kb. 2 milliárd euró

19 Hová, mennyi pénz jut? 2004-es árak, 265 Ft/euró, társfinanszírozással
Operatív programok Összesen milliárd forint Gazdaságfejlesztés OP 674,03 Közlekedés OP 1721,47 Társadalmi megújulás OP 933,29 Társadalmi infrastruktúra OP 538,95 Környezet és energia OP 1053,56 Nyugat-dunántúli OP 128,25 Közép-dunántúli OP 140,46 Dél-dunántúli OP 194,99 Dél-alföldi OP 207,05 Észak-alföldi OP 269,64 Észak-magyarországi OP 249,91 Közép-magyarország OP 430,29 Államreform OP 40,61 Elektronikus közigazgatás OP 99,49 Végrehajtás OP 94,88 Nemzeti Teljesítmény Tartalék 98,38 Új Magyarország Fejlesztési Terv összesen 6875,27 Európai területi együttműködés* 106,81 2004-es árak, 265 Ft/euró, társfinanszírozással

20 Közös fejlesztési tématerületek a konvergencia ROP-okban
Fejlesztési témakör Mrd HUF (millió EUR) Regionális gazdaságfejlesztés 187, (691,1) Turisztikai célú fejlesztések 298, (1101,5) Közlekedési infrastruktúra 209, (773,8) Humán infrastruktúra-fejlesztés 255, (943,9) Város- és településfejlesztés 296, (1092,6) Környezetvédelem 75, (278,6) Technikai segítségnyújtás 49, (182,3) Összesen 1372, (5063,9) * EU-s és hazai állami társfinanszírozás, folyó áron, 271 HUF/EUR árfolyam

21 Közép-magyarországi régió státusza
EU átlag 75%-át meghaladó fejlettség (egy főre jutó GDP alapján) 2. célkitűzés: „Regionális versenyképesség és foglalkoztatás” csökkenő éves forrásallokáció

22

23 Gazdaságfejlesztési OP
Prioritások Mrd Ft Innováció a versenyképességért 228 Vállalkozások jövedelemtermelő képességének növelése 195 A modern üzleti környezetért 78 Pénzügyi eszközök 150 Technikai segítségnyújtás 24 Összesen: 675

24 Közlekedés OP Mrd Ft Összesen: 1 721 Prioritások
Az ország és régióközpontok (nemzetközi) elérhetőségének javítása 968 Térségi (régión belüli) elérhetőség javítása 263 Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése 422 Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése 42 Technikai segítségnyújtás 26 Összesen: 1 721

25 Társadalmi megújulás OP
Prioritások Mrd Ft A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés segítése 151 Az alkalmazkodóképesség javítása 184 Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek A kutatás-fejlesztéshez és az innovációhoz szükséges humán erőforrások fejlesztése 105 Egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás és részvétel erősítése 165 Közép-Magyarország Régió 115 Technikai segítségnyújtás 29 Összesen: 933

26 Államreform OP Prioritások Mrd Ft Összesen: 41
Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés 6 Az emberi erőforrás minőségének javítása 22 A kormányzási és megújulási képesség javítása (közép-magyarországi régióban megvalósítandó fejlesztések) 12 Technikai segítségnyújtás 0,3 Összesen: 41

27 Elektronikus közigazgatás OP
Prioritások Mrd Ft Belső folyamatok és szervezetek megújítása 47 Közigazgatási szolgáltatások eljuttatása az ügyfelekhez 30 A Közép-magyarországi Régióban megvalósítandó fejlesztések 22 Technikai segítségnyújtás 1 Összesen: 99

28 Társadalmi infrastruktúra OP
Prioritások Mrd Ft Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 119 Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 270 A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése 100 A kulturális infrastruktúra fejlesztése a közösségfejlesztés szolgálatában 31 Technikai segítségnyújtás 19 Összesen: 539

29 Környezet, energia OP Prioritások Mrd Ft Összesen: 1 054
Egészséges tiszta települések 551 Hatékonyabb energia felhasználás 21 A megújuló energiahordozó-felhasználás növelése 50 Vizeink jó kezelése 357 Természeti értékeink jó kezelése 27 Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése 33 Technikai segítségnyújtás 16 Összesen: 1 054

30 Nyugat-Dunántúl OP Prioritások Mrd Ft Összesen: 128
Regionális gazdaságfejlesztés 20 Turizmusfejlesztés – Pannon Örökség 33 Városfejlesztés 27 Kistérségi környezetvédelem és infrastruktúra Helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztése 24 Technikai segítségnyújtás 5 Összesen: 128

31 Közép-Dunántúl OP Prioritások Mrd Ft Összesen: 140 Gazdaságfejlesztés
23 Turizmusfejlesztés 30 Integrált városfejlesztés 26 Kohézió 57 Technikai segítségnyújtás 5 Összesen: 140

32 Dél-Dunántúl OP Prioritások Mrd Ft Összesen: 195
A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 24 A turisztikai potenciál erősítése a régióban 59 Humán közszolgáltatások és közösségi településfejlesztés 39 Térségi infrastruktúra regionális fejlesztése 66 Technikai segítségnyújtás 7 Összesen: 195

33 Dél-Alföld OP Prioritások Mrd Ft Összesen: 207
Regionális gazdaságfejlesztés 36 Turisztikai célú fejlesztések Közlekedési infrastruktúra fejlesztése Humáninfrastruktúra fejlesztése 37 Településfejlesztési akciók 55 Technikai segítségnyújtás 7 Összesen: 207

34 Észak-Alföld OP Prioritások Mrd Ft Összesen: 270
A gazdaság működési feltételeinek javítása 36 A regionális és helyi jelentőségű közlekedési infrastruktúra fejlesztése 49 A turisztikai potenciál erősítése 73 Város- és térségfejlesztés 101 Technikai segítségnyújtás 10 Összesen: 270

35 Észak-Magyarország OP
Prioritások Mrd Ft A versenyképes helyi gazdaság megteremtése 13 A turisztikai potenciál erősítése 56 Település-rehabilitáció 87 Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése 61 Térségi közlekedés fejlesztése 24 Technikai segítségnyújtás 9 Összesen: 250

36 Közép-Magyarország OP
Prioritások Mrd Ft A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése 116 A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése 107 A régió vonzerejének fejlesztése 50 A humán közszolgáltatások intézmény-rendszerének fejlesztése 80 Városi és települési területek megújítása 61 Technikai segítségnyújtás 17 Összesen: 430

37 Végrehajtás OP Prioritások Mrd Ft Összesen: 95
A támogatások felhasználásáért felelős központi és horizontális intézmények működtetése és fejlesztése 13 A támogatások operatív lebonyolításában résztvevő közreműködők működtetése és fejlesztése 75 A támogatások minőségi felhasználásához szükséges eszközrendszer 6 Összesen: 95

38 A támogatás típusok Kiemelt projekt 2 fordulós pályázat
Akcióterv (Korm. döntés) Kisprojekt alap Pólus programok, zászlóshajó projektek a fenti művelettípusok bármely kombinációjaként – az egyes OP-k akcióterveiben meg- jelenítve Mikrohitel Közvetett támogatás Tőkealap Garanciaalap

39 Magas prioritású zászlóshajó projektek / problémák
Fejlesztési pólusok (versenyképesség) Leszakadó térségek felzárkóztatása KKV-k fejlesztése A gyermekeket érintő ügyek: 21. századi iskola Esély a gyermekeknek

40 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Egy főre jutó regionális GDP"

Hasonló előadás


Google Hirdetések