Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A TÁMOP felépítése Tóth István 2010. január 26.. ÚMFT prioritások és OP-k Társadalmi megújulás Gazdaság- fejlesztés Közle- kedés Környezeti és energetikai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A TÁMOP felépítése Tóth István 2010. január 26.. ÚMFT prioritások és OP-k Társadalmi megújulás Gazdaság- fejlesztés Közle- kedés Környezeti és energetikai."— Előadás másolata:

1 A TÁMOP felépítése Tóth István 2010. január 26.

2 ÚMFT prioritások és OP-k Társadalmi megújulás Gazdaság- fejlesztés Közle- kedés Környezeti és energetikai fejlesztés Államreform Terület- fejlesztés Foglalkoztatás és növekedés Gazdaságfejlesztési OP Közlekedésfejlesztési OP Környezeti és Energetikai OP Társadalmi Megújulás OP Társ.i Infrastruktúra OP Elektronikus közig. OP Államreform OP Konvergencia Regionális OP-k Közép Magyarországi ROP Technikai Segítség- nyújtás OP

3 A TÁMOP célrendszere, struktúrája Specifikus célok Az aktivitás növelése A munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolásának javítása Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése A változásokhoz való alkalmazkodás segítése Az egész életen át tartó tanulás támogatása Az egészségi állapot és a munkavégző képesség javítása A társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása Stratégiai prioritások A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése Az alkalmazkodó- képesség javítása Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében A társadalmi befogadás, részvétel erősítése Közép-Magyarországi Régió Átfogó cél Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás- fejlesztés

4 Prioritások 1. prioritás: A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés segítése és ösztönzése 2. prioritás: Az alkalmazkodóképesség javítása 3. prioritás: A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek 4. prioritás A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében

5 Prioritások 5. prioritás: A társadalmi befogadás, részvétel erősítése A társadalmi befogadás, részvétel erősítése 6. prioritás Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés 7. prioritás: Technikai segítségnyújtás – konvergencia célkitűzés alá tartozó régiók 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás – regionális versenyképesség célkitűzés alá tartozó régió

6 A TAMOP forrásainak megoszlása Priorit á si tengelyek é s beavatkoz á sok Ö sszes forr á s milli ó eur ó Forr á sok megoszl á sa 1.) Foglalkoztathat ó s á g fejleszt é se, a munkaerőpiacra val ó bel é p é s ö szt ö nz é se 723,6 17,66 % 2.) Alkalmazkod ó k é pess é g jav í t á sa 723,6 17,66 % 3.) Minős é gi oktat á s é s hozz á f é r é s biztos í t á sa mindenkinek 864,8 21,11 % 4.) A Felsőoktat á s tartalmi é s szervezeti fejleszt é se a tud á salap ú gazdas á g ki é p í t é se é rdek é ben 447,7 10,93 % 5.) T á rsadalmi befogad á s, r é szv é tel erős í t é se 468,6 11,44 % 6.) Eg é szs é gmegőrz é s é s eg é szs é g ü gyi hum á nerőforr á s- fejleszt é s 221,2 5,40 % 7.) Az operat í v program priorit á si tengelyeinek megval ó s í t á sa a K ö z é p-magyarorsz á gi r é gi ó ban 503,8 12,30 % Ö sszesen 4 097,0 100,00 %

7 A HEFOP-fejlesztések folytatása, de tapasztalatok alapján változtatások: A fejlesztés az intézmények és fenntartóik aktív fejlesztési tevékenységére épít, ehhez kell megteremteni a támogató környezetet Központi fejlesztés helyett központilag irányított fejlesztés Minden támogatást megadni az intézmények saját fejlesztési tevékenységéhez Biztosítani a konstrukciók egységes, koherens rendszerét, egymásra épülését Biztosítani a végrehajthatóság feltételrendszerét A fejlesztés filozófiája

8 Központban az intézmények fejlesztése és a foglalkoztatottság növelése, eredményességének javítása Ennek támogatásához: Szolgáltatások fejlesztése –Az intézményi fejlesztések tartalmi- és módszertani feltételrendszerének megteremtése, javítása –Területi hálózati koordináció, Kiemelt projektek –Országos (rendszer)fejlesztések megvalósítása TÁMOP 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. A konstrukciók egymásra épülése

9 Jelentős időcsúszás (szerződéskötések 2009-ben) – az implementációra nem marad kellő felkészülési idő A megvalósítást támogató jogszabályi környezet nem áll teljes egészében rendelkezésre, jóváhagyásuk folyamatban van (pl. civil akkreditáció) A fenntartók és az intézmények szakmailag kevéssé vannak felkészülve közbeszerzési eljárások lebonyolítására Az intézményfejlesztési pályázat és a szakmai támogatásra vonatkozó pályázatok lebonyolítása időben összecsúszott, újra kell ütemezni a megvalósítást – ellenhatás abszorpciós nyomás Kockázatok, problémák

10 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A TÁMOP felépítése Tóth István 2010. január 26.. ÚMFT prioritások és OP-k Társadalmi megújulás Gazdaság- fejlesztés Közle- kedés Környezeti és energetikai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések