Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MUNKAVÉDELMI TÖRVÉNY

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MUNKAVÉDELMI TÖRVÉNY"— Előadás másolata:

1 A MUNKAVÉDELMI TÖRVÉNY
A munkavédelmi törvény (Mvt.) és végrehajtási rendeletei

2 A munkavédelemhez kapcsolódó jogszabályok alkalmazása
A munkavédelmi követelményeket a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény (Mvt.) és a végrehajtására kiadott 5/1993. (XII. 26. ) MüM rendelet valamint a munkavédelemhez kapcsolódó jogszabályok alapján kell teljesíteni

3 A munkavédelmi jogszabályok hierarchiája
Törvényi szint Kormányrendeleti szint Miniszteri rendeleti szint Foglalkoztatás politikáért felelős miniszteri r. Egészségügyért felelős miniszteri rendelet Ágazati miniszteri rendelettel kiadott Biztonsági Szabályzatok Munkáltatói szabályozási szint (Eve juttatás szabályai, Mentési terv, Munkavédelmi Szabályzat, Technológiai,- kezelési,-karbantartási utasítás)

4 Törvényi szint Alkotmány (1949. évi XX. Törvény)
A munkavédelemről szóló évi XCIII. tv. (Mvt.) A Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (Mt.) A kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény

5 Kormányrendeleti szint
89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 98/2001. (VI. 15. ) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokról

6 A foglalkozáspolitikáért felelős min. rendeletek (nem teljes körűen)
5/1993. (XII. 26.) MüM r. – Mvt. vhr. 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EüM r. az építési munkahelyek minimális bizt. és eü. köv. 14/2004. (IV. 19. ) FMMr. A munkaeszközök bizt. és eü. köv. 18/2008. (XII. 3.) FMM r. eve. köv.

7 Az egészségügyért felelős min. rendeletek (nem teljes körűen)
33/1998. (VI. 24.) NM r. a munkaköri, szakmai, ill. alkalmassági orvosi vizsgálat és véleményezésről 50/1999. (XI. 3. ) EüM r. a képernyő előtti munkavégzés min. követelményeiről 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM r. a munkahelyi kémiai biztonságról

8 Ágazati min. rendelettel kiadott Biztonsági Szabályzatok (BSz) /kivonat/
Erdészeti BSz. /15/1989. (X.8.) MéM r./ Hegeszt.BSz. /143/2004. (XII.22.) GKM r./ Vízügyi BSZ. /24/2007.(VII.3.)KvVM Mezőgazdasági BSz./16/2001.(III.3.)FVM r F.A.M. BSz. /72/2003.(X.29.) GKM r. Jelenleg 28 BSz van hatályban

9 Az Mvt. hatálya Tárgyi Személyi Területi Időbeni

10 Az Mvt. tárgyi hatálya Szervezett munkavégzésre terjed ki

11 Szervezett munkavégzés
a munkaviszonyban - ide nem értve a természetes személy munkáltató háztartásában egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő munkavégzést - a közszolgálati a közalkalmazotti jogviszonyban

12 a bíró szolgálati viszonyában
az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyában az ügyészségi szolgálati viszonyban

13 szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony jellegű jogviszonyban,

14 a szakképző iskolákban a tanulói jogviszony keretében a szakmai képzési követelmények teljesülése során, továbbá a tanulószerződés alapján a hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során

15 a büntetés-végrehajtási jogviszonyban (előzetes letartóztatásban, elítéltként)
a közigazgatási határozat alapján

16 a Magyar Honvédség a rendvédelmi szervek a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok

17 a katasztrófavédelem szerveinek tagjai által szolgálati viszonyukban
az önkéntes jogviszonyban végzett munka, valamint

18 a munkáltató által szervezett
kezdeményezett irányított vagy jóváhagyott társadalmi munka

19 Az Mvt. személyi hatálya
Kiterjed az államra a munkáltatóra a munkavállalóra a munkavédelmi érdekképviseleti szervekre és személyekre

20 Munkáltató A munkavállalót szervezett munkavégzés keretében foglalkoztató.

21 Munkáltatónak kell tekinteni a munkaerő-kölcsönzés keretében átengedett munkavállalót kölcsönvevőként foglalkoztatót A kirendelt munkavállalót foglalkoztatót A szakképzés keretében gyakorlati oktatást folytatót, valamint

22 A mást nem foglalkoztató, a munkáját kizárólag személyesen végző egyéni vállalkozót (akkor is, ha egyéni céget alapított) a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelmére vonatkozó rendelkezések tekintetében.

23 A társadalmi munka esetén munkáltató a társadalmi munka szervezője.
Magyar adószámmal nem rendelkező külföldi munkáltató esetén munkáltató az a személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja, vagy a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ennek hiányában az, akinek a területén a munkavégzés folyik.

24 Munkavállaló A szervezett munkavégzés keretében munkát végző személy.

25 Az Mvt. területi hatálya
Magyarországi munkavégzés, vámszabadterületek is Külföldi munkavégzés, ha azt törvény nemzetközi szerződés, annak hiányában A nemzetközi magánjog elrendeli

26 Az Mvt. időbeni hatálya Az Mvt. határozatlan idejű
1994. január 1-én lépett hatályba A módosítások a módosított rendelkezés hatálybaléptetésének időpontját is meghatározzák

27 Az Mvt. alapelvei A védelem elve A tripartizmus elve
A munkavállalók által értett nyelv használatának elve A védelem kiterjesztésének elve A munkavédelmi érdekvédelemhez való jog elve Az együttműködés elve Az adatok védelmének elve A szaktevékenység elve

28 A védelem elve A biztonságos és egészséges munkafeltételekhez való jog
– állampolgárságtól függetlenül – mindenkit megillet aki Magyarország területén munkát végez

29 A tripartizmus elve A munkavédelem három pilléren áll: állam
munkáltató munkavállaló

30 A munkavállaló által értett nyelv használatának elve
Nem követelmény az anyanyelv használata de Biztosítani kell, hogy a munkavállaló megértse a munkavédelmi szabályokat és utasításokat

31 A védelem kiterjesztésének elve
A védelem a munkavállalókon kívül kiterjed A munkavégzés hatókörében tartózkodókra A munkáltató szolgáltatását igénybevevőkre

32 A munkavédelmi érdekvédelemhez való jog elve
Országos Érdekegyeztető Fórum =OMB Munkavédelmi képviselő és mb.

33 Együttműködés elve A törvény egymással együttműködésre kötelezi a munkavédelem megvalósításában résztvevőket

34 Az adatok védelmének elve
A munkavédelmi eljárások során nyert adatok csak statisztikai célra és csak akkor használhatók fel, ha személyazonosításra alkalmatlanok

35 Szaktevékenység elve Jogszabályban meghatározott tevékenységet csak a munkavédelmi törvényben meghatározott képesítéssel rendelkező személy végezheti

36 Szaktevékenység formái
Munkabiztonsági szaktevékenység Munka-egészségügyi szaktevékenység

37 Munkabiztonsági szaktevékenység feltétele
A munkavédelmi képesítés, amely lehet közép és felsőfokú

38 Munka-egészségügyi szaktevékenység feltétele
Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) Munkahigiéne Közegészségtan-járványtan Megelőző orvostan Népegészségtan képesítés

39 TRIPARTIT RENDSZER A MUNKAVÉDELEMBEN
AZ ÁLLAM, A MUNKÁLTATÓ ÉS A MUNKAVÁLLALÓ FELADATMEGOSZTÁSA

40 AZ ÁLLAM FELADATAI - funkcionális - ágazati - hatósági

41 Az állam irányítási feladata:
A munkavédelem megszervezése és irányítása

42 Ennek keretében A munkavédelmi követelmények Jogok és kötelezettségek
meghatározása

43 a munkavédelmi előírások végrehajtásának segítése
gazdasági szabályozással érdekeltség megteremtésével a munkavédelmi kutatások anyagi feltételeinek megteremtésével tájékoztatással és felvilágo-sítással

44 a biztonságos életvitelre nevelés
a nemzetgazdaság munka védelmi helyzetének évenkénti áttekintése a szakmai oktatás területén az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályaira vonatkozó ismeretanyag meghatározása

45 a nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetének évenkénti áttekintése
a megállapítások nyilvánosságra hozatala, a munkavédelmi információs rendszer kialakítása és működtetése

46 részvétel a munkavédelemben érintett nemzetközi szervezetek munkájában együttműködés más államokkal a munkavédelmi feladatok összehangolása végett

47 jelentés a munkavállalók
biztonságát és egészségét érintő közösségi szabályok végrehajtásáról

48 Az állam ágazati feladata
Biztonsági Szabályzatok kiadása Ágazati jellegű munkavédelmi kutatás fejlesztés tájékoztatás továbbképzés

49 Az állam hatósági feladata
hatósági engedélyezés hatósági nyilvántartás hatósági ellenőrzés

50 Hatósági engedélyezés
A munkavédelmi hatóság engedélyezi a Magyar Mérnöki Kamara hatáskörébe nem tartozó munkabiztonsági szakértők működését

51 Hatósági nyilvántartás
A munkavédelmi szabályok munkáltatók általi megtartásáról más szerv előtt történő igazolás céljából (pl. a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása) a kiadott szakértői engedélyekről

52 A hatósági ellenőrzési feladatokat a munkavédelmi hatóság
a munkavédelmi felügyelők útján látja el

53 A hatósági ellenőrzés kiterjed
A munkavédelmi követelmények megvalósítására A munkáltató ez irányú feladatainak teljesítésére

54 A MUNKÁLTATÓ Felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés követelményeinek megvalósításáért

55 Felelős azért, hogy minden munkavállaló az általa ér-tett nyelven ismerhesse meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés reá vonatkozó szabályait

56 KÖLTSÉGVISELÉS A munkáltatói feladatok teljesítésével
összefüggésben keletkező költségeket és egyéb terheket nem szabad a munkavállalóra hárítani

57 A MUNKAVÁLLALÓ Csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban
a munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával a munkavédelmi oktatásnak megfelelően végezhet munkát.

58 A munkavállaló köteles
munkatársaival együttműködni munkáját úgy végezni, hogy ez saját vagy más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse

59 Különösen köteles a rendelkezésére bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződni azt rendeltetésének megfelelően és a munkáltató utasítása szerint használni a számára meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni

60 az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni és a tőle elvárható tisztításáról gondoskodni a munkavégzéshez az egészséget és a testi épséget nem veszélyeztető ruházatot viselni munkaterületén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani

61 a munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani és azokat a munkavégzés során alkalmazni a részére előírt orvosi - meghatározott körben pályaalkalmassági - vizsgálaton részt venni

62 a veszélyt jelentő rendellenességről, üzemzavarról a munkáltatót azonnal tájékoztatni
a rendellenességet, üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni vagy erre intézkedést kérni a felettesétől a balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni

63 A munkavállaló önkényesen nem kapcsolhatja ki, nem távolíthatja el és nem alakíthatja át a biztonsági berendezéseket

64 A munkavállaló köteles együttműködni a munkáltatóval,
a munkavédelmi szaktevékenységet, illetve a munkáltató munkavédelmi feladatait ellátó személyekkel a munkavédelmi képviselővel

65 az egészséges és biztonságos
munkakörnyezet megőrzése érdekében hozott hatósági intézkedések teljesítése, illetőleg a munkáltató veszélyt Megszüntető intézkedéseinek végrehajtása során is

66 A munkavállaló jogosult megkövetelni
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit a veszélyes tevékenységhez a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt védőintézkedések megvalósítását

67 az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek rendelkezésére bocsátását, a betanuláshoz való lehetőség biztosítását; a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, munka- és védőeszközök, az előírt védőital, valamint tisztálkodószerek és tisztálkodási lehetőség biztosítását

68 A munkavállalót nem érheti hátrány az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása érdekében történő fellépéséért, illetve a munkáltató vélt mulasztása miatt jóhiszeműen tett bejelentéséért

69 A munkavállaló jogosult megtagadni a munkavégzést
ha azzal életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné

70 A munkavállaló köteles megtagadni a munkavégzést
Ha azzal másokat veszélyeztetne közvetlenül és súlyosan

71 Közvetlen és súlyos veszélyeztetésnek minősül különösen
a szükséges biztonsági berendezések az egyéni védőeszközök működőképtelensége, illetve hiánya

72 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET


Letölteni ppt "A MUNKAVÉDELMI TÖRVÉNY"

Hasonló előadás


Google Hirdetések