Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ ÜZLETI JOG ALAPJAI II.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ ÜZLETI JOG ALAPJAI II."— Előadás másolata:

1 AZ ÜZLETI JOG ALAPJAI II.
GAZDASÁGI JOG II.F.ÉV SZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI AZ EGYES SZERZŐDÉSEK POLGÁRI JOGI FELELŐSSÉG ESETEI VERSENYJOG FŐBB KÉRDÉSEI MUNKAJOG ALAPKÉRDÉSEI Lenkovics-Szalay AZ ÜZLETI JOG ALAPJAI II. Rejtjel Kiadó 2001

2 SZERZŐDÉSEK Szabályozási előzmények: kereskedelmi tv évi XXXVII tv magánjogi tv.javaslat 1928.évi tervszerződések( ) szerződéskötési kötelezettség hatósági árak partner előírása kógens tartalom Ptk évi IV.tv.- progresszív szabályozás (formai) 1968.évtől - diszpozitivitás erősödik (típus,felek,ár,tartalom) 1977.átfogó módosítás /1997. piacgazdasági revízió

3 KÖTELEM Kötelem relatív szerkezet-pozitív kötelezettség típusai *szerződéses -csereviszony közvetítője/konszenzus -vagyoni értékű szolgáltatás/ellenszolg. *kártérítés -jogellenesen okozott kár megtérítése KÜLÖNBSÉGEK szerződés kártérítés keletkezés: megállapodás jogellenes károkozás szerepe: gazdasági cél kompenzáló megtorlás tartalom: felek akarata kár jellege/mértéke köt.-ség: kétoldalú egyoldalú AZONOSSÁG egyenértékűség

4 KÖTELEM forrásai *általános szerződés károkozó magatartás jogalap nélküli gazdagodás *speciális nyilatkozat-díjkitűzés/ajándékozás/alapítvány állami aktus: jogszabály/bíróság/hatóság *nem polgári jogi kötelmek családi jog munkajog/szövetkezeti jog társadalombiztosítási jog

5 A SZERZŐDÉS ALAPELEMEI I.
Áruviszony jogi köntöse belső oldal - szerződési akarat(munkamegosztás/ker.-kín./szüks.-k) külső oldal - nyilatkozat/egybehangzó normatív oldal-állami elismerés/kényszer kizáró okok - tilos/lehetetlen/erkölcstelen kötelező erő elve - pacta sunt servanda igazságosság elve - clausula rebus sic stantibus vis maior/méltányosság/érdekmúlás-elállás/felmondás/módosítás egyenértékűség elve - visszterhesség reális teljesítés elve - természetbeni(nem megváltható) együttműködés elve - tartós kapcsolat/tájékoztatás/értesítés szerződési szabadság - szerz.kötés/partner/típus/tartalom

6 A SZERZŐDÉS ALAPELEMEI II.
A szerződési akarat kialakítása nyilatkozat *egyoldalú/ kétoldalú (szerz.ajánlat) *címzett -meghatározott személyhez szól(konkrét) ajánlati kötöttség nem-címzett -”mindenkihez”(pl.hirdetés-általános) felhívás (konkrét) ajánlattételre *hatályossága -szóbeli/tudomásszerzéskor írásbeli/megérkezéskor (előtte visszavonható -üzenet/személyes levél/fax) *ajánlati kötöttség jelenlevők közt/azonnali távol levők/megérkezésig,mérlegelés elutasítás=ajánlat érvényét veszti eltérő tartalmú elfogadás=új ajánlat elkésett elfogadás/viszontértesítés kötelezettség *3.személy nyilatkozata/függő helyzet-visszaható hatály (tv-es képviselő/gondnok/gyámhatóság)

7 A SZERZŐDÉS ALAPELEMEI III.
A szerződéskötéshez kapcsolódó intézmények *alakszerűség -szó/írás/hallgatás(biztosítás)/ráutaló magatartás *magánokirat -egyszerű/minősített-teljes bizonyító erejű (2 tanú/ügyvéd) közokirat -közjegyző *írásbeliség kötelező -ingatlan/hitel/biztosítás/társaság/mg-i termékért. *képviselet -törvényes: szülő/gyám/gondnok szervezeti: jogi személy (alapszabály/meghatalmazás) meghatalmazás: eseti/általános egy ügy/ügycsoport/teljes ügykörű határozott/határozatlan idejű álképviselet - nincs joga/ túllépi jogkörét (utólagos jóváhagyás lehető) kártérítés - jóhiszeműség/kiadások megtérítése rosszhiszeműség/elmaradt haszon is

8 A SZERZŐDÉS ALAPELEMEI IV.
Előszerződés - kötelezettség későbbi szerz.kötésre kikényszeríthető, kérelemre bíróság megtagadható: ellehetetlenül/közérdeket sért/elállás-felmondás ok Blanketta szerződés - általános szerződési feltételek (nyomdai) *tartalma nyilvános/tömeges szerz.kötésre/egyediesítés nincs *közérdekű kereset-kontroll/gazdasági erőfölény fogyasztó véd., Legfőbb Ügyész, Versenyhivatal Közbeszerzés évi XL. Törvény *állami/önkormányzati/TB megrendelés közpénzből *fajtái:nyílt-nyitott felhívás/pályázat/ajánlati biztosíték/tenderelbírálás meghívásos - minősített ajánlat/felkért pályázók tárgyalásos - egy felkért pályázó *Közbeszerzési Tanács - ajánlás minősítésre/biztosok kinevezése Közbeszerz. Döntőbizottság/kereset-bíróság

9 A SZERZŐDÉS ALAPELEMEI V.
A szerződés tárgya - szolgáltatás *főszolgáltatás(dolog) / mellékszolgáltatás(csomagolás/fuvar) *tevőleges/nem tevőleges *egyszeri/tartós/ismétlődő *osztható/oszthatatlan *személyhez kötött(portré...)/forgalmi jellegű *egyedi/fajlagos/zártfajú/vagylagos *pénz - ellenszolgáltatás (ár,bér,díj) önálló szolgáltatás - hitel/kamatláb(jegybanki alapkamat) késedelmi (jb.ak.+7 %)

10 A SZERZŐDÉS ALAPELEMEI VI.
A szerződés érvényessége * állam elismeri/kikényszeríthető - hibátlan szerződés kötelezővé teszi - pl.közszolg., fel.bizt., elismeri/nem kikényszeríthető-játék/fogadás/elévült/kocsma nem ismeri el/érvénytelen-hibás szerződés(semmis/támadható) akarati(belső)/nyilatkozat(külső)/joghatás(normatív) hiba * semmisség=feltétlen érvénytelenség-bárki hivatkozhat hivatalból figyelembe veendő lemondani nem lehet megtámadhatóság=feltételes érvénytelenség-sérelmes fél 1 év alatt nyilatkozat írásban per kérhető lemondás lehetséges

11 A SZERZŐDÉS ALAPELEMEI VII.
Szerződési akarathiba (belső) semmisség-cselekvőképesség nincs/korlátozott színlelt szerződés kényszer hatás alatt megtámadható-:lényeges körülményben tévedés másik fél okozta/felismerhette jogi kérdésben-szakértő a feleknek együttesen téves kölcsönös tévedés Szerződési nyilatkozat hiba (külső) alaki hiba - írásbeliség/minősített okirat hiánya álképviselet

12 A szerződések alapelemei VIII.
Szerződési joghatáshibák semmisség – tilos szerződések jogszabályba ütközik jogszabály megkerülése (kijátszása) lehetetlen cél uzsorás – szorult helyzet kihaszn./aránytalan szolg. megtámadhatóság – feltűnően aránytalan szolg. aránytalan általános szerz.-i felt.-k (blanketta) Érvénytelenség jogkövetkezményei eredeti állapot helyreállítása (in integrum restitutio) jövőre nézve hatálytalanítás érvénytelenségi ok megszüntetése – kijavítás állam javára marasztalás

13 A szerződések alapelemei IX.
A szerződés módosulása alanya változik jogutódlás - halál/átalakulás engedményezés – jogosult személye/értesítés tartozásátvállalás – kötelezett személye / jogosult hozzájárulása tartalma változik közös megegyezéssel / egyezséggel (vita esetén) jogszabály változik bíróság – kivételesen tartós/visszatérő szolg-s/lényeges érdeksérelem nemzetgazdasági érdek túlzott mellékkötelezettség

14 A szerződések alapelemei X.
A szerződés megszűnése teljesítés nélkül elállás - egyoldalú nyilatkozat/visszaható hatály jogszabály -pl.telj.határidő előtt(de kártérítési köt.-g) jogszab./megállapodás – súlyos szerz.szegés szankciója megállapodás – elállási jog/bánatpénz felmondás - egyoldalú nyilatkozat/jövőre nézve rendes (határidős) - ált.-ban 15 nap rendkívüli (azonnali) - súlyos szerz.szegés esetén megszüntető szerz. - kétoldalú nyilatkozat/jövőre nézve felbontó szerz. - kétoldalú nyilatkozat/visszaható hatály

15 A szerződések alapelemei XI.
A szerződés teljesítése I. - kárveszély átszáll jogosultra reális teljesítés - hely, idő, minőség, mennyiség, választék hely: helyi - kötelezett lakó(szék)helye helyközi - jogosultnak/fuvarozónak átadás gazdálkodó szerv-jogosult szék(telep)helye idő: határnap/kezdő-véghatáridő/egyéb (pl. lehívási jog) (h.i.számítás: szerz.kötés másnaptól 1.munkanapig) idő előtti teljesítés - jogosult hozzájárulásával(pénz kivétel) egyidejű teljesítés elve(jog.-lt/köt.-tt) aki előbb kell teljesítsen - biztosítékot kérhet megtagadható a teljesítés ha a folyamatos(részlet) teljesítés elakad a viszontszolgáltatás veszélybe kerül kiegyenlítetlen tartozás - visszatartási jog

16 A szerződések alapelemei XII.
A szerződés teljesítése II. minőség - szokásos jó minőség: azonosításra alkalmas jelzés minőség tanúsítása (gazdálkodó szerv) jogosult haladéktalan meg kell vizsgálja az árut osztható szolgáltatás - részteljesítés jogos bírósági letétbe -jogosult/székhely bizonytalan(pénz, ét.pap.) több köt-g-részleges szolg.=köt-tt rendelkezése szerint kölcsönös tartozás(egynemű/lejért követelés) - beszámítás mennyiség - választék

17 A szerződések alapelemei XIII.
A szerződés biztosítékai I. megerősítése - foglaló/kötbér/jogvesztés/tartozás-elismerés fedezete - zálog/óvadék/fedezet foglaló - szerződés meghiúsulása/ kártérítési átalány jogosult hibája - adott foglaló elvész kötelezett hibája - kapott foglaló duplán visszajár egyik fél se/mindkettő hibás - visszajár előleg - visszajár kötbér - szerződés szegésre/kártérítési átalány - írás/jogszabály vétlenség mentesít - bizonyítási teher késedelmi / meghiúsulási / minőségi kötbér kötbért meghaladó kár - bizonyítandó túlzott kötbér - bíróság mérsékelheti

18 A szerződések alapelemei XIV.
A szerződés biztosítékai II. zálogjog - kizárólagos kielégítési jog - szerz.nem teljesítés esetén bizonyított kárérték járulékos jog - főkötelezettséghez igazodik kézi zálog - dolog átadása jelzálog - dolog közjegyzői/ingatlan telekkönyvi nyilvántartása óvadék - pénz/ét.pap./betétkönyv átadása - követelés biztosítására köt-g nem teljesítése - közvetlen kielégítés bizonyított kár - (pénztár/leltárfelelősség/dolog kölcsön)

19 A szerződések alapelemei XV.
A szerződés biztosítékai III. kezesség - szerz.személyi biztosíték (megáll./jogszab.) kötelezett nem teljesít - helytáll járulékos jog - főkötelezettséghez igazodik egyszerű - sortartás készfizető - egyetemleges (megállapodás/kártérítés/bank) jótállás - emelt szintű felelősségvállalás hibátlan teljesítésért

20 A szerződések alapelemei XVI.
A szerződésszegés szabályai I. általános szabályok objektív -felelősség felróhatóság vizsgálata nélkül/hiba helyrehozása szubjektív - fel-g felróhatóság esetén - kártérítés/szankció késedelem - kötelezett - nem szolgáltat időben jogosult - nem veszi át/nem készült fel rá hibás teljesítés - kellékszavatosság/kártérítés teljesítés ellehetetlenülése - kártérítés közös szabályok osztható/tatlan szolgáltatás - részleges/teljes felelősség közreműködőért megbízó felel felelősség korlátozása - ellentételezés esetén kizárt:élet/testi épség/egészség veszélyeztetése szándékos/súlyos gondatlan/bűncselekmény esetén

21 A szerződések alapelemei XVII.
A szerződésszegés szabályai II. Késedelem jogosult - esetek nem veszi át az árut/szolgáltatást elmulaszt intézkedést/nyilatkozatot/közreműködést megtagad átvétel igazolását/okirat visszaadását(pl.váltó) - következmények kötelezett felelős őrzése/jogosult költségére kárveszély átszáll jogosultra felróható késedelemért kártérítési kötelezettség

22 A szerződések alapelemei XVIII.
A szerződésszegés szabályai III. Késedelem kötelezett - esetek határidő eredménytelenül telt el kimentés: hosszabbítás / jogosult késedelme - következmények objektív: jogosult továbbra is követelhet elállhat: érdekmúlás/célját vesztett szolg./szerz-tt lehetőség(bánatpénz) pénztartozás esetén: kamat szubjektív-felróható: kártérítés várható késedelem esetén - megelőző intézkedések joga

23 A szerződések alapelemei XIX.
A szerződésszegés szabályai III. Hibás teljesítés I. – kellékszavatosság (jótállás) jogi hiba – a szerződött jogot nem kapja meg materiális hiba – mást/nem annyit/minőség/mellékszolg. meg kell feleljen jogszabálynak (pl.szabvány, műszaki előírás…) szerződésnek (pl.fa/műanyag, bükk/tölgy …) általában elvárható jellemzőknek (bakancs ne ázzon be…) megjelölt célnak (ló-hobby lovaglásra…) reklámban, címkén jelölt tulajdonságnak szavatosság=objektív, vagyoni helytállás / szavatossági jogok 1.) kijavítás vagy kicserélés 2.) árleszállítás vagy elállás ha nem cserélhető/nem javítható 3.) jogosult javíthat-kötelezett költségére ha időben nem javít

24 A szerződések alapelemei XX.
A szerződésszegés szabályai IV. Hibás teljesítés II. – kellékszavatosság (jótállás) kötelezett kimentés: hiba ismert/felismerhető nem ismeri el=hivatásos szakértő +kontroll Békéltető Testület Bíróság jogosult: haladéktalan (2 hónap) hibaközlés igényteljesítésig visszatartási jog(arányos) határidő: 2 év - bizonyítási teher 6 hóig - szolgáltatóé 6 hó után – fogyasztóé 3 év - tartós használati cikk 10/5 év – épület fő szerkezeti elemei/egyéb Garancia–kereskedő vállalja hosszabb időre /bizonyítási teherrel

25 A szerződések alapelemei XXI.
Ellehetetlenülés jogi: pl embargó materiális: pl megsemmisül objektív - egyik fél sem felelős / maga kárát viseli-tájékoztat felróható kötelezettnek - kártérítési felelősség jogosultnak -kötelezett mentesül teljesítéstől+kártérítési jog

26 Szerződések-nevesített típusok
I. Tulajdonátruházás *adásvétel - fogyasztó reálvétele *szállítási szerz. - gazdálkodók halasztott vétele *opció - vétel egyoldalú nyilatkozattal *közszolgálati szerz.-szerz-i kötelezettség II. Más javára végzett tevékenységek -eredménykötelem *vállalkozás, fuvarozás, szállítmányozás, bizomány váll-ó kock-a, nyer.éd.-e, utas-s korl-tt, alváll-s, feltétlen telj-s -gondossági kötelem *képviselet, megbízás, letét megbízó kock-a, utasítás, saját munka, felmondható III. Használati kötelmek *bérlet, lakásbérlet, haszonbérlet

27 Szerződések-nevesített típusok
IV.Társaságok *Kkt., Bt., Közös vállalat, Kft., Rt., leányvállalat *Pjt., Kht., egyesület, köztestület, alapítvány *szövetkezet V. Pénz- és értékpapírkötelmek *számla, betét, hitel, váltó, csekk, értékpapír, biztosítás VI. Tartási és életjáradék szerződés VII. Ingyenes szerződés

28 Nevesített Szerződések I.
Adásvétel dolog tulajdonba/birtokba adása - ellenérték átadása -eladó kötelességei tulajdon átruházása=jogszavatosság/per- és tehermentes kellékszavatosság birtokba adás=kárveszély viselése/ingatlan=ing.nyilv.bejegyzés tájékoztatás / tulajdonságok - követelmények -vevő kötelességei vételár megfizetése /szerződött/piaci/középső/hatósági/követő dolog átvétele / megvizsgálása -mellékkötelezettségek - költségviselés eladó: átadással/ing.nyilv.rendezése vevő: átvétel/ing.nyilv.bejegyzés/ügyvéd/illeték

29 Nevesített Szerződések II.
Adásvétel különös nemei -megtekintésre / próbára vétel - határidő nyilatkozatra/megfelel -minta szerinti vétel - azonos minőség átadása -elővásárlási jog: írásban/vételi ajánlatra nyilatkozat kérés köt-ge nem ruházható át / nem örökölhető -visszavásárlási jog:kiköthető/max 5 évre - azonos áron -vételi jog(opció): max 5 évre(határozatlan=6hó) - ár meghatározva bíróság mentesít-nem várható el/körülményváltozás -részletvétel : dolog átadása/ellenérték részletekben fizetése részlet elmaradása - elállási jog/írásbeli kikötés esetén (dolog visszaadása/használati díj beszámítása) kedvezmény felmondható Csere(barter) - dolgok tulajdonjoga kölcsönös átruházása

30 Nevesített Szerződések III.
Szállítási szerződés - gazdaságszervezés(termelés/beszerzés/értékesítés) -fajlagos/zártfajú dolog(sorozatban gyártott) - halasztott adásvétel -teljesítés szabályai: minőség/mennyiség/átvétel szabvány/műszaki leírás/szokvány/minta/részletes leírás specifikáció: teljesítés során részletezik minőség/választék tolerancia kikötés = mennyiség tűréshatár(+-) átvizsgálás - haladéktalanul/max. 8 napon belül értesítés (nagy tömegű árú) - szállítás előtt min. 3 nap előszállítás tilos közreműködőért szállító felel hely: megrendelő telephelye elállás: szállítási határidő elő előtt(indoklás nélkül) - kártalanítás szállítási késedelem:póthatáridő-köt-g/elállási jog kötbér: késedelem/hibás teljesítés/meghiúsulás/akadályközlés

31 Nevesített Szerződések IV.
Közüzemi szerződés - speciális szállítási sz./vállalkozás is szolgáltató szerződéskötési köt-ge/felmondás tv-i esetekben tartós/ismétlődő szolgáltatás - díjfizetés/hatósági ár Mezőgazdasági termékértékesítési szerződés gyakran több évre - beruházás/termelési biztonság „maga termelte/nevelte” - terület hozama(mennyiség) szaktanács/előfeldolgozás/vetőmag-alapanyag adás/előírás előteljesítési jog/+- 10 % mennyiség eltérés megengedett átvétel - termelő telephelye

32 Nevesített Szerződések V.
Ajándékozás ingyenes tulajdonátruházás/vagyoni előny juttatás(tartozás elengedése) mentesül: nem várható el - változás életkörülményeiben megajándékozotthoz való viszonyában visszakérhető: létfenntartásához szükséges, de azt nem veszélyeztet súlyos bűncselekmény a rovására/kivéve ha megbocsát téves feltevés/meghiúsult várakozás (esküvő elmarad) nem lehet: szokásos mértékű/ ami nincs már meg kellék-/jogszavatosság=mérsékelt - szándékos/súlyosan gondatlan

33 Nevesített Szerződések VI.
Vállalkozás - általános szabályok dolog tervezése, elkészítése, átalakítása, üzembe helyezése, javítása eredménykötelezettség=saját költsége, eszköze, szervezése, kockázata megrendelő: nem utasíthat/eredmény-igények alkalmatlan anyagot/cél-/szakszerűtlen elvárás=s.kockázat elállási jog munkavégzés helyét előkészíteni - jogosult késedelme több vállalkozó - koordinálása folyamatosan ellenőrizhet bármikor elállhat - kártérítés ellehetetlenülés: vállalkozó érdekköre - díj nem jár megrendelő érdekköre-díj jár/levonva amit keres(het)ett mindkettő/egyik sem : arányos díj jár

34 Nevesített Szerződések VII.
Vállalkozás - speciális szabályok I. Építési szerződés hatósági engedélyek - megrendelő kötelessége díj - tájékoztató jellegű is lehet építési napló - ellenőrzés jog/kötelesség átadás/átvétel - közös bejárás/jegyzőkönyv/hibalista Szerelési szerződés épületgépészet/üzemi berendezés - 30 nap próbaüzem Tervezési szerződés felelősség korlátozható újszerű megoldás esetén Kutatási szerződés eredmény- kétséges / fizetés - lehetséges határozatlan időre is lehet alvállalkozó engedéllyel

35 Nevesített Szerződések VIII.
Utazási szerződés komplex szolgáltatás:utazás/szállás/étkezés/program részleges teljesítés - díjengedmény/kártérítés(nem vagyoni is) valutaárfolyam - automatikus díjváltozás/kiköthető utas(megrendelő) 35 napig elállhat / iroda-kellő jelentkező hiánya Fuvarozás 3 alany - feladó/fuvarozó/címzett speciális szabályok - vasút/közút/vízi/légi fuvarozási kényszer:kivéve forgalomból kizárt/speciális áru elállhat fuvar kezdésig/kártérítés fokozott fuvarozó felelősség - kimentés csak törvényi okok vis major(tev.körön kívül)/küldemény belső tulajdonsága csomagolás hiányossága/feladó-címzett hibája feladó:csomagolás/okmányok címzett:átvétel/átvizsgálás kárveszély

36 Nevesített Szerződések IX.
Letéti szerződés letéteményes a rábízott dolgot megőrzi-díj ellenében(kts. is benne) eredményfelelősség/nem használhat/másra nem/kezelés-szükség szerint határozott idő/határozatlan - 15 nap felmondás Szállodai letét/fürdő/étterem/színház stb. fokozott felelősség-szokásos dolgokra/kimentés: elháríthatatlan külső ok vendég hibája értéktárgy=értéktároló Megbízás ügyvéd/orvos/szakértő/könyvelő/szaktanácsadó/ügynök rábízott ügy ellátása - díj ellenében személyesen / közreműködő engedéllyel nincs eredmény/díjcsökkentés-felróhatóság esetén díjfizetés biztosítéka-zálogjog megbízótól birtokolt tárgyakon megbízás nélküli ügyvitel - ugyanaz

37 Nevesített Szerződések X.
Bizomány bizományos a maga nevében, a megbízó javára elad/vesz - díj ellenében limitár - eltérés saját kockázatra/kivéve kármentés megbízó javára önszerződés - belépési jog felelősség közreműködőért - kiválasztás gondossága felróhatóság - ha nem teljesít költségek - szokásos(díjban) / rendkívüli (hasznos és szükséges-külön) felmondás - bármikor

38 Nevesített Szerződések XI.
Szállítmányozás - fuvarozási bizomány szállítmányozó maga nevében, megbízó javára fuvarszerződést köt-díjért (csomagolás, rakodás, raktározás stb) útvonal/járművek/okmányok - gazdaságosság és biztonság önszerződés és közreműködő megbízott utasíthat - figyelemfelhívás hibás utasításra díj(szokásos költség is)+rendkívüli kts(szükséges,hasznos)+refakcia(fuv.jutalék) zálogjog a megbízó birtokolt tárgyaira a követeléseiért felelősség: általános szabályok szerint, kivéve ha gyűjtőforgalom fuvarozó a fuvarért

39 Nevesített Szerződések XII.
Bérlet - dolog időleges használatba adása - bér ellenében bérbeadó jog/kellékszavatosság - zavartalan használat/bérlő felmondás joga állagfenntartás költségei/javítások/közterhek viselése értékesítés-bérletet nem érinti zálogjog követeléseire a bérlő bevitt dolgain bérlő bért előre/késés-póthatáridő, bérbeadó felmondás joga albérletbe adhatja (ingatlan - engedéllyel) visszatartási jog követeléseire bérbeadó dolgain elviteli jog - maga szerelte fel felmondás - rendes/15 nap rendkívüli/súlyos jogsértés-azonnal

40 Nevesített Szerződések XIII.
Lakásbérlet bérlő gondoskodik karbantartás,felújítás,csere,pótlás-bérbeadó költsége átalakít/korszerűsít - engedéllyel/költségmegosztás - egyezség felmondás - min. 3 hó (magánszemély esetén) bérlő halála-jogviszonyt közeli hozzátartozók folytathatják(önkormányzat) Haszonbérlet hasznot hajtó dolog - használ+hasznokat szed (pl.föld, tó, vadászati jog) haszonbér - fix/haszon %-ban/mérséklési jog (2/3-os gyenge termés) általában határozott időre max. 10 év (termőföld) rendes gazdálkodás szabályai szerint használ művelési ág/termőképesség fenntartása fenntartás/javítás/felújítás/közteher - bérlő kötelessége felmondás: 6 hó-év végére (mezőgazdaság) beruházások arányos átvállalása bérbeadóra (visszatart./elvitel)

41 Nevesített Szerződések XIV.
Haszonkölcsön időleges, szívességi(rokon,barát,szomszéd) használatba adás-ingyenesen kölcsönvevő rendeltetésszerű használat/költségviselés/3.személynek nem adható kölcsönbeadó szaporulat az övé azonnali hatályú felmondás cél ellehetetlenül/rendellenes használat/kapcsolatromlás/szükség van rá

42 Nevesített Szerződések XV.
Lízing - bérletvétel vegyes szerződés: dolog-/haszonbérlet, kölcsön, vétel - díj ellenében a gép megtermeli vételárát/adóelőnyök, kedvezmények gép/berendezés birtoklása, használata, hasznok szedése tulajdonosi terhek/költségek/kárveszély viselése határozott időre - felmondhatatlan, kivéve szerződésszegés lízingdíj = vételárrészlet, költségek, nyereség futamidő lejár: maradványértéken vétel dolog visszaadása a tulajdonosnak lízingbeadó=gyártó, lízingbevevő=felhasználó pénzügyi lízing: bank finanszírozza(megveszi)-szavatossági teher marad

43 Nevesített Szerződések XVI.
Biztosítás - biztonság vásárlása folyamatos készenállás káresemény esetén kártalanításra - díj ellenében kockázatközösség díjátalánya - károsult kártalanítása biztosítási összeg - túlbiztosítás tilalma blanketta szerződés - általános szerződési feltételek(szabályzatok) biztosító/biztosított/kedvezményezett önkéntes/kötelező fajtái életbiztosítás - kockázati/elérési/házassági/születési nem-életbiztosítás- betegség/baleset/vagyon/felelősség/jogvédelem viszontbiztosítás - biztosítók biztosítása/csúcskárok továbbhárítása

44 Jogi felelősség I. helytállás felróható(szubjektív) kötelezettségszegésért(objektív) fajtái büntetőjogi/szabálysértési - társadalomra veszélyes cselekmény büntető bíróság/államigazgatás - prevenció polgári jogi - szerződéses/szerződésen kívüli - kártérítés/reparáció polgári bíróság munkajogi - munkakötelezettség sértése - prevenció/reparáció munkaügyi bíróság Kártelepítés esetei -polgári jogi kárelosztás - biztosítás/társadalombiztostás - felelősség vizsg.nélkül kártérítés - jogellenes és felróható magatartásért kártalanítás - jogszerűen okozott kár megtérítése kárveszély viselése - tulajdonos

45 Jogi felelősség II. Szerződésen kívüli károkozás I. - objektív feltételei jogellenes (vélelmezett)magatartás – károsult kár(okozás)t bizonyít károkozás általános tilalma: tevőleges/mulasztásos kimentés esetei - károkozó bizonyít jogos védelem: jogtalan támadás elhárításához szükséges kár szükséghelyzet: kármentéshez szükséges mértékű kár kártalanít akinek az érdekében történt a károkozás károsult beleegyezése - közérdek nem sérülhet jog gyakorlása pl. kisajátítás kár keletkezése - károsult bizonyít(káron-szerzés tilalma/beszámítás) vagyoni kár: tényleges kár/kiadás-költség/elmaradt jövedelem nem vagyoni kár: jóhírnév/érvényesülési lehetőség - becslés okozati összefüggés

46 Jogi felelősség III. Szerződésen kívüli károkozás II. - szubjektív feltételei felróhatóság vélelmezett - kimentési lehetőségek nem vétkes - ahogy általában elvárható vétlenséget bizonyít károsult kármegelőzési/ kárenyhítési kötelezettséget mulaszt károsult maga is közrehatott vétlenül - károkozó teljes felelőssége vétkesen - kármegosztás károkozó kimenti magát - nincs kártérítés vétőképtelenség - kárkizárás/felügyelet mulasztása-helytállása

47 Jogi felelősség IV. Fokozott kártérítési felelősség - 3 éves elévülés veszélyes üzem működtetéséből eredő kár-üzemelő/akinek érdeke-felelős kimentés: tevékenységi körön kívüli vis maior károsult felróható magatartása veszélyes üzemek ütközés - általános szabályok szerinti kártelepítés Többes károkozás - kifele/egyetemleges, belső/felróhatóság arányában Gazdálkodó szervek károkozás -kötbér a jellemző Alkalmazott károkozása - munkáltató felel, ha a károkozás a munkavégzéssel összefügg/az alkalmazott vétkes

48 Jogi felelősség V. Jogalap nélküli gazdagodás más kárára vagyoni előnyhöz jut - köteles megtéríteni általános érvényű/helyettesítő kötelezettség eleve nincs jogalap(téves banki utalás)/idővel megszűnik(bérlet lejárt-utal) visszatérítés szabályai jóhiszeműség esetén - ha a visszaköveteléskor megvan/helyére lép rosszhiszeműség esetén - feltétlen számíthatott rá/gazdagodás megszűnéséért felelős létfenntartásra adott javak csak bűncselekmény esetén ha a károsult maga is jogsértő - állam javára marasztalás

49 Jogi felelősség VI. Munkavállaló felelőssége fegyelmi felelősség - kollektív szerződés szabályai szerint/elévülés 1 év munkaviszonyból eredő kötelesség vétkes megszegése figyelmeztetés/joghátrány alkalmazása(kedvezmények) Kárfelelősség munkaviszonyból eredő kötelesség vétkes megszegésével kár gondatlanul - 1 havi átlagbér mértékéig kollektív szerződés 1,5/6 havi átlagbér mértékéig szándékos - korlátlan Leltárfelelősség - K.Sz. szerint jegyzék/elismervény ellenében megőrzésre/használatra átvett - felel pénztáros/értékkezelő - jegyzék/elismervény nélkül is kimentés: elháríthatatlan külső ok munkáltató mulasztása őrzés feltételeiről

50 Jogi felelősség VII. Többes munkajogi károkozás gondatlanság - vétkesség arányában felelnek szándékosság -kifelé/egyetemleges - befelé/vétkesség arányában használatra/őrzésre átvett dolgokért - munkabér arányában Munkáltatói közrehatás - kármegosztás Munkáltatói kárfelelősség munkavállalónak okozott kárért felel kimentés: működési körön kívüli vis maior károsult elháríthatatlan magatartása

51 Munkajog alapjai I. 1791 Le Chapelier - munkához való(egyenlő) jog/szerződési szabadság 19. szd.2.fele - munkásvédő törvények/Európa-szerte kollektív munkajog - szakszervezetek, Kollektív Szerződés, üzemi tanács, sztrájk, munkaügyi vita egyéni munkajog - munkaszerződés/tartalmi elemei 1992.évi XXII. Tv. Munkatörvénykönyve(Mt.) - versenyszféra 1992.évi XXIII.Köztisztviselői törvény(Kt.) - közhatalmi alkalmazottak 1992.évi XXXIII.tv.(Kjt.) - költségvetési közszolgáltatás alkalmazottak egyéb jogforrások: sztrájk, munkanélküliség, munkavédelem, szöv.tv.

52 Munkajog alapjai II. Alapfogalmak kógens szabályok - kivéve a munkaszerződés elemei/relatív diszpozitív munkavállaló: természetes személy 16.életévtől, munkaerő eladása utasítások szerint -hely, idő, mód,eszköz- munkát végez szakszervezet: reprezentatív/ÜT választáson 10 % szavazatot szerez Kollektív Szerződés kötése, tagjai képviselete tájékoztatási /ellenőrzési /érdekképviseleti /vétó jog sztrájk: sikertelen éd.egyeztetés - kollektív munkabeszüntetés elégséges szolgáltatás - munkavégzés szünetel(bér is) Üzemi Tanács: együttdöntés - jóléti eszközök véleményezés - nagyobb csoportot érintő döntés munkáltató:cég(társaság)/közigazgatási szerv/költségvetési intézmény munkáltatói éd.képv.: GYOSZ, VOSZ, IPOSZ, KISOSZ társadalmi közbéke 3 pillére: ÉT - Kormány,érdekképviseletek

53 Munkajog alapjai III. Munkaviszony létrejötte: szerződés /kinevezés(közszolgálat) /választás(vezetők) tartalma: munkakör:ellátandó feladatok-utalás elnevezéssel(csapos) legfeljebb 2 hó/év más munkakörbe munkabér: időegység alapbére(óra/hét/hó/teljesítmény)-minimálbér mozgóbér/jutalék, prémium, bónus munkahely: állandó/változó munkaidő: határozatlan/határozott(max.5 év), próbaidő (1-3 hó) osztatlan/osztott/részmunkaidő, túlmunka/készenlét általános:napi 8 óra/különös:eltér, de heti 40 óra pihenő idő: 6 óra után 20 perc, 11 óra munkanap után, heti 2 pihenőnap fizetett szabadság: évi 20 nap+1nap/3év, 45 év felett 1 nap/2év max. 30 nap, 1/4-ét kérés szerint kiadni rendkívüli fizetett/fizetés nélküli szabadság

54 Munkajog alapjai IV. Munkaviszony módosítása - csak közös megegyezéssel megszűnése határozott idő/próbaidő lejár/halál/cégmegszűnés/közös megegyezés rendes felmondás: írásban/ok-indok megjelölése(alkalmasság/átszervezés) felmondási idő:min. 30 nap+5 nap/3év, max.90 nap legfeljebb 1 év - fele időre muna alól felmenthető 3 év után-végkielégítés rendkívüli felmondás: súlyos kötelességszegés tudomástól 15 napon belül, legfeljebb 6 hó Munkaügyi vita: 3 év elévülés/Munkaügyi Bíróság-első fokon Vezetők:ált.ban határozott idő/kötetlen munkaidő(túlmunka, készenlét nincs) vezetői kárfelelősség korlátlan-polgári jog nem vezetői kárfelelősség 12 havi átlagbér

55 Munkajog alapjai V. A MUNKAVÉGZÉS SZABÁLYAI
A MUNKÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI a) Foglalkoztatási kötelezettség b) az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit köteles megteremteni c) a dolgozó számára a munkavégzéshez szüksége tájékoztatást köteles megadni d) a dolgozó szakmai előmenetelét biztosítani, e) munkabért fizetni. A MUNKAVÁLLALÓ KÖTELEZETTSÉGEI a) képességei és szakmai ismeretei szerint a munkát elvégezni (nem eredménykötelem!) b) az utasítások* alapján köteles dolgozni c) munkatársai egészségét és biztonságát védeni, d) a munkát személyesen ellátni, e) a munkáltató által előírt továbbképzésen, oktatáson részt venni. *utasítás megtagadása, ha annak végrehajtása más személy életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti. Ha vagyonkárosodás veszélye áll fenn, csak figyelmeztetési kötelezettsége van!

56 MUNKASZERZŐDÉS (határozatlan időtartamra, a jogviszony létesítéséhez szükséges minimális tartalommal, időbér alkalmazására) amely létrejött egyrészről a (a munkáltató megnevezése), (székhely), (a cégjegyzéket vezető bíróság, és a cégjegyzék száma vagy ha a jogszabály más nyilvántartási formát ír elő, a nyilvántartást vezető szerv, és a bejegyzés száma), mint munkáltató, másrészről (név), (leánykori név), (lakcím) (születési hely, idő), (anyja neve), (TAJ szám), (adóazonosító szám), mint munkavállaló között, az alábbi feltételekkel: 1. A munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a munkáltató a munkavállalót év hó napjától kezdődően, határozatlan időtartamú munkajogviszony keretében foglalkoztatja, a jelen munkaszerződésbe foglaltak szerint. 2. A munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a munkavállaló munkaköre: A munkáltató és a munkavállaló egybehangzóan kijelentik, hogy a munkáltató a munkaszerződés megkötését megelőzően ismertette a munkavállalóval a munkakörébe tartozó feladatokat. A munkáltató a szerződés megkötésével egyidejűleg átadja a munkavállaló számára a munkaköri leírását. 3. A munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a munkavállaló havi bruttó személyi alapbére: Ft. 4. A munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a munkavállaló munkavégzésének helye: 5. A munkáltató tájékoztatja a munkavállalót, hogy vele szemben a munkáltatói jogkör gyakorlására a munkakörű (beosztású) vezető jogosult, de az utasítási és az ellenőrzési jog gyakorlása a munkakörű (beosztású) vezetőt is megilleti. 6. A munkavállaló kijelenti, hogy a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a munkáltató tájékoztatta a Munka Törvénykönyv 76. § (7) bekezdésében felsorolt feltételekről. 7. A jelen munkaszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyve, a kollektív szerződés, és az egyéb munkaviszonyra vonatkozó szabályok rendelkezései az irányadóak. Kelt: , év hó nap

57 MUNKASZERZŐDÉS (határozatlan időtartamra, a jogviszony létesítéséhez szükséges minimális tartalommal, teljesítménybér alkalmazására), amely létrejött egyrészről a (a munkáltató megnevezése), (székhely), (a cégjegyzéket vezető bíróság, és a cégjegyzék száma vagy ha a jogszabály más nyilvántartási formát ír elő, a nyilvántartást vezető szerv, és a bejegyzés száma), mint munkáltató, másrészről (név), (leánykori név), (lakcím) (születési hely, idő), (anyja neve), (TAJ szám), (adóazonosító szám), mint munkavállaló között, az alábbi feltételekkel: 1. A munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a munkáltató a munkavállalót .... év hó napjától kezdődően, határozatlan időtartamú munkajogviszony keretében foglalkoztatja, a jelen munkaszerződésbe foglaltak szerint. 2. A munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a munkavállaló munkaköre A munkáltató és a munkavállaló egybehangzóan kijelentik, hogy a munkáltató a munkaszerződés megkötését megelőzően ismertette a munkavállalóval a munkakörébe tartozó feladatokat. A munkáltató a szerződés megkötésével egyidejűleg átadja a munkavállaló számára a munkaköri leírását. 3. A munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a munkavállaló munkabére teljesítménybér-rendszerben, bérformában kerül megállapításra. A munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a munkavállaló személyi alapbére: Ft/óra óradíj. (vagy: „havi Ft.”) A munkaviszony kezdetekor a munkavállalóra irányadó teljesítménykövetelmény a következő: teljesítménybér-tényezők a következők: A munkáltató tájékoztatja a munkavállalót arról, hogy a teljesítménykövetelményt és a teljesítménybér-tényezőket a munkáltató állapítja meg, ezeket alkalmazásuk előtt a munkáltató írásban közli a munkavállalóval. Tekintettel arra, hogy a teljesítménykövetelmény teljesítése jelentős részben nemcsak a munkavállalón múlik, a felek megállapodnak abban, hogy a munkavállaló garantált bére: Ft/óra (vagy: havi Ft). 4. A munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a munkavállaló munkavégzésének helye: A munkáltató tájékoztatja a munkavállalót, hogy vele szemben a munkáltatói jogkör gyakorlására a munkakörű (beosztású) vezető jogosult, de az utasítási és az ellenőrzési jog gyakorlása a munkakörű (beosztású) vezetőt is megilleti. 6. A munkavállaló kijelenti, hogy a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a munkáltató tájékoztatta a Munka Törvénykönyv 76. § (7) bekezdésében felsorolt feltételekről. 7. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyve, a kollektív szerződés, és az egyéb munkaviszonyra vonatkozó szabályok rendelkezései az irányadóak.

58 ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely az alulírott helyen és időben jött létre felek között az alábbi feltételek szerint: 1. Az Eladó neve: lakcíme: A Vevő neve: lakcíme: 2. Az Eladó kizárólagos tulajdonában van a forgalmi rendszámú típusú személygépkocsi, amelynek alvázszáma: , motorszáma : , futásteljesítménye a kilométeróra szerint: km. Az Eladó a gépkocsi harmadik tulajdonosa. A gépkocsi ig érvényes műszaki vizsgával rendelkezik. 3. Az Eladó eladja, a Vevő pedig megveszi a 2. pont szerinti gépkocsit a kölcsönösen kialkudott (azaz ) forintos vételáron. 4. A vételárat a Vevő a jelen szerződés aláírásától számított három napon belül egy összegben, készpénzben köteles kifizetni, s ezzel egyidejűleg köteles az Eladó a gépkocsit a Vevő birtokába bocsátani. A Vevő a birtokbavételtől kezdődően viseli a gépkocsival kapcsolatos terheket. A vételár átvételéről az Eladó, a gépkocsi átvételéről pedig a Vevő köteles nyugtát kiállítani, s a másik félnek a teljesítéskor átadni. Bármelyik fél megtagadhatja a teljesítést, ha a másik fél a szerződésszerű teljesítést nem ajánlja fel. 5. Eladó a gépkocsival együtt köteles átadni a gépkocsi forgalmi engedélyét, törzskönyvét, eredetiségvizsgálatáról szóló, 60 napnál nem régebbi szakvéleményt, használati útmutatóját, a KRESZ szerint kötelező tartozékokat és az üléshuzatokat is. 6. Vevő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező gépkocsit, annak műszaki állapotát ismeri, s a gépkocsit jelenlegi állapotában a szerződés teljesítéseként elfogadja. Az Eladó a gépkocsi esetleges hibáiért szavatosságot nem vállal. 7. Vevő a szerződés aláírásától számított három munkanapon belül köteles a tulajdonosváltozást a közlekedési igazgatási hatóságnál bejelenteni. A tulajdonosváltozás bejelentésével kapcsolatos költségek és a visszterhes vagyonátruházási illeték a Vevőt terheli. 8. Az Eladó a gépkocsi per-, teher- és igénymentességéért szavatol. 9. Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. adásvételi szerződésre vonatkozó §-ait (Ptk. 365–369. §), továbbá a Ptk. Negyedik részének I. címében található általános szerződési szabályokat (Ptk. 198–338. §) kell alkalmazni. Kelt , év hónap nap

59 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I.
amely létrejött egyfelől székhelye: cégjegyzékszáma: adószáma: bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma: mint megrendelő, másfelől bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma: mint vállalkozó között a következők szerint: 1. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy e szerződéshez 1. számú mellékletként csatolt kiviteli tervek alapján, a 2. számú mellékletként csatolt technológiai utasítások szerint elkészít egy komplett fogadóterem-berendezést, azt a megrendelő szám alatt fekvő irodaházába szállítja és elvégzi a helyszíni szerelési munkákat. 2. A vállalkozó a berendezés elkészítéséhez szükséges anyagokat e szerződés 3. számú mellékletében meghatározott mennyiségben és minőségben beszerzi. 3. A felek a vállalkozói díjat azaz forintban határozzák meg. A vállalkozói díj magában foglalja a berendezés előállításához szükséges valamennyi munka-, anyag- és egyéb költséget; annak összege csak a teljesítéskor hatályos jogszabályok szerint fizetendő általános forgalmi adóval növelhető. 4. A megrendelő kötelezi magát, hogy a fenti 3. pontban megjelölt vállalkozói díjból e szerződés aláírását követő banki napon belül átutal a vállalkozó bankszámlájára azaz forint előleget. Amennyiben a megrendelő az előleg átutalását késedelmesen végzi, a vállalkozó teljesítésének határideje annyi nappal meghosszabbodik, ameddig a megrendelő késedelme tartott. Ez a szerződés azon a napon lép hatályba, amikor az előleget a vállalkozó bankszámláján jóváírják. 5. A vállalkozó a kivitelezés előkészítését a szerződés hatálybalépését követő napon megkezdi. Kötelezi magát, hogy az elkészített berendezést a helyszíni szerelések elvégzése után legkésőbb év hó napján órájáig átadja a megrendelőnek. 6. A vállalkozó az anyagbeszerzésről legkésőbb a beszerzés napját követő munkanap órájáig köteles a megrendelőt értesíteni. A megrendelő kötelezi magát, hogy az értesítést követő munkanap végéig a beszerzett anyagokat ellenőrzi és esetleges kifogásait nyomban megteszi. Az ellenőrzés elmulasztásából eredő kárt a megrendelő viseli. A vállalkozó köteles a megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amelynek a szerződés teljesítésére kihatása lehet. A megrendelő a berendezés kivitelezését – munkaidő alatt – bármikor ellenőrizheti és kifogásait az ellenőrzéskor nyomban közölheti. A hibás teljesítésért azonban a vállalkozó akkor is felel, ha a megrendelő a kivitelezést nem ellenőrizte.

60 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS II.
7. A berendezés helyszínre szállításának időpontját a felek – a berendezés elkészítésének jelentése után – közösen állapítják meg. Ez az időpont azonban nem lehet későbbi, mint elkészítés jelentésének a megrendelőhöz való megérkezését követő ik munkanap ik órája. A megrendelő köteles a berendezés helyszínre szállításának napján a szereléshez szükséges munkahelyet alkalmas állapotban a vállalkozó rendelkezésére bocsátani. A vállalkozó díjmentesen használhatja a munkavégzéséhez szükséges közmű szolgáltatásokat. 8. A megrendelő a helyszínre való szállítás előtt az elkészített berendezést köteles megvizsgálni. Tiltakozhat a helyszínre való szállítás ellen, ha a berendezést – akár esztétikai, akár műszaki okból – oly mértékben hibásnak tartja, hogy az rendeltetésszerű használatra alkalmatlan. A helyszínre szállítás és beszerelés után a vállalkozó csak a fel nem ismerhető rejtett hibákért, valamint azokért a hibákért felel, amelyeknek oka a szállítás vagy a szerelés során keletkezett. 9. A megrendelő az előleg kifizetése után fennmaradó vállalkozási díjat – számla ellenében – az átvételtől számított banki napon belül a vállalkozó bankszámlájára való átutalással köteles kiegyenlíteni. 10. A vállalkozó a terhére felróható késedelem esetén a vállalkozási díj napi 5 ezrelékének megfelelő késedelmi kötbért köteles fizetni. A megrendelő a vállalkozó késedelme miatt akkor állhat el a szerződéstől, ha a késedelem meghaladja a naptári napot. Az elállást írásban kell közölni. Ha a teljesítés akár a megrendelő elállása miatt, akár más – a vállalkozónak felróható – okból meghiúsul, a vállalkozó százalék meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér nem haladhatja meg a meghiúsulási kötbér összegét. 11. Amennyiben a megrendelő a szerződésen alapuló fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, évi 11% kamatot köteles fizetni. 12. Ezt a szerződést csak írásban lehet módosítani vagy felbontani. E körben jognyilatkozatot a megrendelő részéről , a vállalkozó részéről cégjegyzésre jogosult tisztségviselő tehet. A berendezés előállítása és a teljesítés körében a megrendelő nevében járhat el, aki gyakorolja az ellenőrzést és megteheti az ezzel kapcsolatos nyilatkozatokat. A vállalkozó a vele való kapcsolattartásra jelöli ki. E szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos közleményeket a felek fax üzenet formájában küldik meg egymásnak: A megrendelő fax állomásának kapcsolási száma: A vállalkozó fax állomásának kapcsolási száma: 13. Ha a felek között a teljesítés hibáját illető vita keletkezik, a felek a től kérnek szakvéleményt és kijelentik, hogy azt a jogvita eldöntésében irányadónak elfogadják. 14. A felek e szerződésből eredő mindennemű jogvita eldöntésére kikötik a Magyar Kereskedelmi- és Iparkamara mellett megszerzett Állandó Választottbíróság hatáskörét. E szerződésnek az 1., 2. és 3. számú melléklet elválaszthatatlan részét alkotja; a szerződést mellékleteivel együtt kell értelmezni és alkalmazni. Ezt a szerződést a felek egyetértően elfogadták és cégjegyzésre igazoltan jogosult képviselőik aláírták.

61 Tisztelt. Bíróság. Alulírott. (
Tisztelt Bíróság! Alulírott ( alatti lakos) felperes – kívül jelzett és az F/1. alatt csatolt meghatalmazással igazolt jogi képviselőm útján – az alábbi tényállást terjesztem a T. Bíróság elé: Az F/2. alatt csatolt kölcsönszerződések tanúsága szerint napján 1 000 000 Ft-ot, majd napján további 1 200 000 Ft-ot adtam kölcsön ( alatti lakos) alperesnek. A kölcsönök lejárata mindkét esetben egy év volt. Az 1 000 000 Ft összegű kölcsön tekintetében a lejárat napja , az 1 200 000 Ft összegű kölcsön tekintetében pedig volt, ám a kölcsönök visszafizetése a megállapodás szerint határidőben nem történt meg. A fentiekre tekintettel az F/3. alatt csatolt levelekben írásbeli felszólítást küldtem a kölcsönvevő felé, melyben kértem a kölcsönösszegeknek haladéktalan visszafizetését. A kölcsönvevő felszólító leveleimre nem válaszolt, és a kölcsön összegét a mai napig nem fizette vissza. A Ptk § (1) bekezdése alapján az alperes a kölcsönök összegét köteles lett volna a szerződésekben meghatározott lejárati időkben, vagyis , illetve napján visszafizetni részemre. Erre írásbeli felszólításom ellenére sem került sor. A fentiekre tekintettel ezúton keresetet terjesztek elő az alperes ellen, és kérem a T. Bíróságot, hogy szíveskedjen kötelezni az alperest a 2 200 000 Ft összegű kölcsön visszafizetésére, valamint 1 000 000 Ft napjától, illetve 1 200 000 Ft napjától a teljesítés napjáig számított törvényes késedelmi kamatának megfizetésére. A kamatfizetési kötelezettség a Ptk § (1) bekezdésén alapul. Kérem a T. Bíróságot, hogy az ügyben szíveskedjen tárgyalást kitűzni, és arra a peres feleket megidézni. Kérem a T. Bíróságot, hogy a pert esetleges távollétem esetén is szíveskedjen megtartani. Kérem továbbá a T. Bíróságot, hogy a jelen keresetemhez F/4. és F/5. alatt csatolt nyilatkozat és nyugdíjszelvény alapján részemre elsősorban teljes személyes költségmentességet, másodsorban illetékfeljegyzési jogot szíveskedjen biztosítani. A T. Bíróság hatásköre a Pp. 22. § (1) bekezdésén, illetékessége a Pp. 29. § (1) bekezdésén alapul. Bejelentem, hogy köztem és az alperes között a jelen jogvitában közvetítői eljárás volt folyamatban, de eredményre nem vezetett. Kelt: Tisztelettel felperes


Letölteni ppt "AZ ÜZLETI JOG ALAPJAI II."

Hasonló előadás


Google Hirdetések