Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Üzleti jog II 5. előadás. Borítékok… 5,6,7,8.  Kérem, egyszerre bontsák ki, és osszák ki a környezetükben a borítékok tartalmát…  Tipizáljuk a borítékok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Üzleti jog II 5. előadás. Borítékok… 5,6,7,8.  Kérem, egyszerre bontsák ki, és osszák ki a környezetükben a borítékok tartalmát…  Tipizáljuk a borítékok."— Előadás másolata:

1 Üzleti jog II 5. előadás

2 Borítékok… 5,6,7,8.  Kérem, egyszerre bontsák ki, és osszák ki a környezetükben a borítékok tartalmát…  Tipizáljuk a borítékok tartalmát: milyen típusú szerződésre utalnak a rendelkezések?  Miért?

3 5. sz. boríték ….. 1. Az Eladók ½-1/2 arányban tulajdonosai a........ tulajdoni lapon,.. hrsz. alatt felvett, természetben... sz. alatt lévő,..... m2 alapterületű,..... öröklakásnak. 2. A Vevő tulajdonát képezi a..... társasházi külön lapon..... hrsz. alatt felvett, természetben... sz. alatti,.... m2 alapterületű társasházi öröklakás, a közös tulajdonban maradó részekből hozzá tartozó.... közös tulajdoni hányaddal. 3. A felek megállapodnak abban, hogy az 1. és 2. pontban megjelölt ingatlan tulajdonukat a jelen szerződéssel egymásnak kölcsönösen eladják, illetve megveszik. Ennek megfelelően az 1. pont alatt megjelölt ingatlan tulajdonjogát 1/1 arányban a Vevő, a 2. pont alatt megjelölt ingatlan tulajdonjogát pedig egymás közötti ½-1/2 arányban az Eladók vásárolják meg. 4. A felek az 1. pont alatt megjelölt, az Eladók tulajdonát képező ingatlan vételárát – az általuk elfogadott értékbecslés alapján 28.000.000 Ft, azaz Huszonnyolcmillió forintban, a 2. pont alatt megjelölt, a Vevő tulajdonát képező ingatlan vételárát pedig 30.000 000 Ft, azaz Harmincmillió forintban határozzák meg. A felek megállapodnak abban, hogy a kölcsönös tulajdon-átruházás folytán az Eladókat 2.000.000 Ft, azaz kétmillió forint értékkülönbözetet megfizetése terheli, amelyet az Eladók a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg, egy összegben a Vevő kezéhez megfizetnek. A Vevő a szerződés aláírásával ezen összeg hiánytalan átvételét elismeri, és igazolja.

4 6. sz. boríték …. 1. A Páty külterületén található zártkerti gyümölcsös (Hrsz:……) a Kölcsönadó tulajdonát képezi. 2. A Kölcsönadó az 1. pontban megjelölt gyümölcsöst a jelen szerződéssel, az annak aláírásától számított 3 év határozott időtartamra, ingyenesen a Kölcsönvevő használatába adja, aki azt a szerződés aláírásával egyidejűleg átveszi. 3. A Kölcsönvevő a.gyümölcsöst kizárólag mezőgazdasági célra, gyümölcstermesztésre használhatja, azt harmadik személy használatába a Kölcsönadó engedélye nélkül nem adhatja, és egyéb tevékenységre nem használhatja. E kötelezettség megszegése a Kölcsönadó azonnali hatályú rendkívüli felmondási jogát alapozza meg. 4. A használat fennállása alatt a Kölcsönvevő köteles a dolgot rendeltetésszerűen használni, és felelős minden olyan kárért, mely rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. A Kölcsönvevő köteles bármely váratlan eseményről a Kölcsönadót azonnal tájékoztatni. 5. A dolog szaporulata a Kölcsönadót illeti, míg a dolog fenntartásának költségei a Kölcsönvevőt terhelik. 6. Az azonnali hatályú felmondás Ptk. 585. § (4) bekezdésében foglalt esetein kívüli okból mind a Kölcsönvevőt, mind a Kölcsönadót felmondási jog illeti meg, amit 30 napos felmondási idővel gyakorolhatnak. A Kölcsönvevő a felmondási nyilatkozat megtételével egyidejűleg köteles a dolgot átvételre felajánlani, a Kölcsönadó pedig köteles átvenni.

5 7. sz boríték …. 1. A vállalkozó tájékoztatja az alvállalkozót, hogy vállalkozási szerződést kötött a Bíbor Zrt. megrendelővel, amelyben elvállalta a megrendelő Mezőhegyes Fő u. 4 sz alatti telephelyén a 3. számú üzemcsarnokban a jelen szerződéshez 1. számú mellékleteként csatolt tervdokumentáció szerint palackozó gépsor és a hozzá tartozó kiszolgáló rendszer technológiai szerelését, valamint az üzemcsarnok egyéb tárgyakkal való teljes berendezését. Ennek az alvállalkozási szerződésnek a tárgya az 1. számú mellékletként csatolt tervdokumentációban megtervezett elektromos munkák elvégzése, valamint.30.000.000 forint költségkereten belül az üzemcsarnok egyéb villamos berendezéseinek megtervezése és kivitelezése. 2. Az alvállalkozó kötelezi magát, hogy 8 napon belül a megrendelővel, a tervezővel és a vállalkozóval egyeztetést tart, amelynek eredményeként: 2.1. közösen értékelik a tervdokumentációnak a villanyszerelési munkákra vonatkozó részterveit, megállapodnak a szükséges tervmódosításokban és ezeket összegezik a jelen szerződéshez 2. számú mellékletként csatolandó emlékeztetőben, 2.2. a megrendelő – a költségkereten belül – meghatározza az üzemcsarnok megvilágítására és a technológiai szerelés körén kívül eső berendezési tárgyak elhelyezésére vonatkozó követelményeket. 3. Az alvállalkozó az egyeztetéstől számított 5 napon belül elkészíti a fenti 2.2. pont alapján a villanyszerelési munkák kiviteli terveit, amelyet 3. számú mellékletként e szerződéshez kell csatolni. 4. Az alvállalkozó az üzemcsarnok elektromos munkáit 2011. év október hó 20 napjáig köteles elvégezni. 5. A felek az alvállalkozó díját – amely magában foglalja az 1. pontban írt költségkeretet is 20 0000 000 azaz Húszmillió forintban állapítják meg. 5.1. A vállalkozó az alvállalkozási díj fele részét a villanyszerelési munkák befejezésétől számított 8 napon belül köteles kiegyenlíteni. 5.2. A vállalkozási díj másik fele részét a vállalkozó a próbaüzem befejezésétől számított 8 napon belül egyenlíti ki; jogosult azonban visszatartani a próbaüzem során megállapított hibák kijavításához szükséges összeget

6 8. boríték …. A szerződés tárgya 1. A Letevő a mellékletben meghatározott sorszámú és névértékű értékpapírokat a Letéteményes őrzésébe adja. 2. A Letéteményes köteles az értékpapírokat átvenni és őrizni azokat lejártáig vagy a letéti szerződés felmondásáig. A szerződés tartalma …. A letéteményes kötelezettségei 4. A Letéteményes köteles az értékpapírokat elkülönítve kezelni és nyilvántartani. A Letéteményes az értékpapírokat csak a Letevő vagy általa felhatalmazott 3. személy rendelkezése alapján használhatja fel. … 5. A letét időtartama alatt a Letéteményes vállalja a letétbe helyezett értékpapírok esedékessé váló törlesztő, ill. osztalékszelvényeinek beváltását, külön ilyen érvényű letevői rendelkezés és külön díjazás ellenében. Ezen szelvények beváltása esetén a Letéteményes a beváltott összeget a Letevő rendelkezésének megfelelően kifizeti, vagy az általa megjelölt számlára átutalja.


Letölteni ppt "Üzleti jog II 5. előadás. Borítékok… 5,6,7,8.  Kérem, egyszerre bontsák ki, és osszák ki a környezetükben a borítékok tartalmát…  Tipizáljuk a borítékok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések