Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

dr. Józsa Viktória tanácsos április 2.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "dr. Józsa Viktória tanácsos április 2."— Előadás másolata:

1 dr. Józsa Viktória tanácsos 2009. április 2.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény változásai és a rendeletalkotás dr. Józsa Viktória tanácsos 2009. április 2.

2 Miről lesz szó? I. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (Sztv.) január 1-jétől hatályos módosításai II. helyi rendeletek típus-hibái III. közfoglalkoztatási terv készítése

3 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény módosítása Az Sztv.-t január 1-jei hatállyal módosította a évi CVII. törvény. Indokolt áttekinteni és módosítani a helyi önkormányzati rendeleteket a jogszabály-változások miatt!

4 I. Aktív korúak ellátása
Munkaképes korú, de állás és jövedelem nélküli személyek esetén két kategória az eddigi egy (segély) helyett: Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak: a rendszeres szociális segélyre nem jogosultak, együttműködés állami foglalkoztatási szervvel akkor kerül folyósításra, ha nem vesz részt közfoglalkoztatásban, olyan képzésben vesz részt, amelyhez nem kapcsolódik keresetpótló juttatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. ( Sztv. 37.§ (1) bek Ft) Rendszeres szociális segélyre jogosultak: egészségkárosodottak, 55 év felettiek, háztartásukban 14 év alatti kiskorú gyermeket nevelnek gyermek ellátását napközi ellátást biztosító int.-ben nem tudják biztosítani [Sztv. 37/B.§ (1) feltétel: önkormányzat által kijelölt szervvel való együttműködés ( kivéve egészségkárosodottak Sztv. 37/C.§ (1) bek.)]

5 I. Aktív korúak ellátása
speciális szabály 35 év alatti fiatalokra akik az általános iskola 8. évfolyamát nem fejezték be - együttműködés formája- képzésben való részvétel (Sztv. 35.§ (4) bek.)

6 I. Rendeletalkotás jogszabály-változások miatt
Sztv. 37/D.§ (3) bek. és 132 § (4) bekezdés Új felhatalmazás: a képviselő-testület rendeletben szabályozza a rendszeres szociális segélyben részesülő, egészségkárosodottnak nem minősülő személyek együttműködésének eljárási szabályait, a beilleszkedést segítő programok típusait és az együttműködés megszegésének eseteit. Az önkormányzat rendeletalkotási kötelezettségét az egészségkárosodottak kivételével a rendszeres szociális segélyezettek esetében írja elő az Sztv.

7 I. Rendeletalkotás jogszabályváltozások miatt
alanyi kör önkormányzati rendelet csak az Sztv. 37/B.§ bekezdés b)-c) pontjában meghatározott rendszeres szociális segélyezettekre vonatkozik ezen belül: 55 év felettiekre akik 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelnek és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani

8 I. Rendeletalkotás jogszabály-változások miatt
Együttműködésre kijelölt szerv: önkormányzat az együttműködés intézményi feltételeit elsősorban családsegítő szolgálat útján biztosítja ( Sztv. 37/D.§ (4) bek.) családsegítéshez való hozzáférést minden önkormányzatnak biztosítani kell (Sztv. 86.§ (1) e) pontja) 2000 lakos feletti önkormányzat kötelező feladata családsegítés biztosítása (Sztv. 86.§ (2)bek.) családsegítés önálló intézményi keretek között társulási- megállapodás alapján több önkormányzat közösen működteti

9 I. Rendeletalkotás jogszabály-változások miatt
63/2006. (III.27.) Korm. rendelet szabályozza, ezzel összefüggésben az együttműködési eljárás szabályinak meghatározása: - a megjelenési kötelezettség időpontja - a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül – (63/2006. (III. 27.) Korm. rend. 17. § d) pont) - a megjelenési kötelezettség elmulasztásának következményei (Sztv. 37/F. § c) pont ) - az együttműködésre kijelölt szerv visszajelzése (63/2006.(III. 27.) Korm. rend. 17. § (11) – (12) bek.) - a beilleszkedési program típusai (Sztv. 37/D. § (2) bek.) - az együttműködés megszegésének esetei (Sztv. 37/D. § (1)-(3) bek. )

10 I. Az együttműködés megszegésének esetei
nincs lehetőség az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a rendszeres szociális segély csökkentett összegű tovább folyósításának Ör.-ben való szabályozására együttműködési kötelezettség súlyos megszegése eseteinek szabályozására jogszabálysértő az igénylő életmódjára, családjára vonatkozó szabályozás (31/2002. (VII.2.) AB hat.)

11 I. Rendeletalkotás jogszabály-változások miatt
segély természetbeni ellátásként való megállapítás arányainak szabályozása rendeletben a segély összege védelembe vett gyermek esetén, gyermekenkénti 15% helyett 20 % -os mértékben, összességében 50% helyett 60%-ban rendszeres szociális segély nyújtható természetbeni ellátás formájában. (Sztv. 47.§ (2) bek) csak rendszeres szociális segély nyújtható természetbeni ellátásként (rendelkezésre állási támogatás nem) természetbeni ellátás esetén rendeletben kell szabályozni a eljárási szabályokat természetbeni juttatások formáinak meghatározását

12 I. Rendeletalkotás jogszabály-változások miatt
szolgáltatások módosítása 2008. december 31-ig volt kötelező 10 ezernél több állandó lakosú településeken (Sztv. 86.§ (2) bek. c) pontja) a támogató szolgáltatás a közösségi ellátások biztosítása

13 II. Jogszabálysértő rendelkezések
személyi hatály - magyar állampolgárokra terjed ki- Sztv. 3.§-ának nem felel meg ezzel leszűkíti az Sztv. személyi hatályát eljárási rendelkezések – nettó átlagkeresetet határozzák meg jövedelemként –Sztv. 4.§-a rendelkezik a jövedelem fogalmáról egy főre számított havi családi jövedelem számításánál egyedül élő és az egyedül álló fogalmak Sztv.-től eltérő használata egyedülálló: méltányosságból megállapítható ápolási díj esetén (Sztv. 43/B.§ Ör.) időkorúak járadéka (Sztv. 32/B.§ jegyző) egyedül élő: átmeneti segély (Sztv. 45.§) temetési segély (Sztv. 46.§) méltányosságból megállapítható közgyógyellátás (Sztv. 50.§ (3) bek.) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Sztv. 65.§ (4)-(5) bek.)

14 II. Jogszabálysértő rendelkezések
hatásköri szabályok: Sztv. 26.§ A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, és a szociálisan rászorultak részére más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat (Ör. szociális rászorultság alapján állapíthat meg egyéb ellátásokat pl. szülési támogatás, beiskolázási támogatás stb.) Ör. nem tartalmazott rendelkezést a pénzbeli ellátás kifizetésére, folyósítására, ellenőrzésére – összhangban a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelettel (Sztv. 32.§)

15 Jogszabálysértő rendelkezések
vagyon fogalmát Sztv.-től eltérően használja vagyonvizsgálathoz köti az egyes ellátásokat (aminél családi jövedelemhatárt kell vizsgálni) vagyon Sztv. 4.§ (1) bek. b) pontja vagyoni helyzet vizsgálata aktív korúak ellátásánál (Sztv. 33.§ (2) bek. jegyző) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása (Sztv. 54.§ jegyző) adósságkezelési szolgáltatás (Sztv. 55/C.§ (4) bek. önk. rendeletben szabályozhatja vagyoni jogosultsági feltételeket) fenntartó ingyenes ellátása bentlakásos ellátás esetén ( Sztv. 114.§ (3) bek. személyi térítési díj csökkentése , elengedése esetén ( Sztv. 115.§ (3) bek. önk. rendeletben) idősotthoni ellátás esetén (Sztv. 119/D.§ jegyző vizsgálja – vagyont Sztv. eltérően szabályozza, jegyző vizsgálja nincs Ör. szabályozás) Sztv. keretei között lehet vagyonról rendelkezni!!!

16 II. Pénzbeli ellátások önkormányzati rendeletben a szabályozza Sztv. 25.§-a alapján Sztv. 38. § (1) bekezdésében foglalt lakásfenntartási támogatást, (normatív, helyi) az Sztv. 43/B. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat, (méltányossági ápolási díj) átmeneti segélyt (Sztv. 45.§) temetési segélyt (Sztv. 46.§)

17 II. Lakásfenntartási támogatás Sztv. 38.§
lakásfenntartási támogatás – normatív és helyi ellátást kötelező szabályozni jogszabálysértő szociális helyzettől független feltételt határoznak meg [meghatározott ideig történő helyben lakás, életvitelszerűen ott tartózkodás-57/2002. (XI.28.) AB hat., 46/2004. (XII.1.) AB hat.] ingó, ingatlan vagyonnal rendelkeznek, amiből lehetőségük lenne jövedelemhez jutni

18 II. Ápolási díj (Sztv. 43/B.§ (1) bek.)
jogszabálysértő ha az Ör. a gondozott anyagi helyzetétől teszi függővé az ellátás megállapítását [6/2002. (II.28.) AB hat.] nem köthető ki, hogy a gondozott az adott településen lakóhellyel rendelkezzen, [18/2002. (IV.25.)AB hat.] a gondozó háztartásában éljen [921/B/1998. AB hat.] az ápolás más módon nem biztosítható [szociális helyzettől független feltétel]

19 II. Temetési segély (Sztv. 46.§)
jogszabálysértő állandó lakosként elhunyt személy után állapít meg temetési segélyt – Szociális Minisztérium útmutatója alapján elhunytra nem lehet feltételt megállapítani mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértés - ha Ör. nem határozza meg helyben szokásos legolcsóbb temetés összegét (31/2002. (VII.2.) AB hat.) ennek alapján kell a segély összegét is meghatározni szociális Ör.-ben megállapítani (Jat. 18.§ (3) bek. azonos vagy hasonló életviszonyokat ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni)

20 II. Szociális szolgáltatások
étkeztetés jogszabálysértő jövedelemhatár megállapítása (2008. január 1-jétől) az olyan feltétel, mely kizárja azokat, akik tartási vagy öröklési szerződést kötöttek, vagy aki(k)nek tartásra köteles hozzátartozója van - 57/2002. (XI.28.) AB hat. – ezzel szociálisan rászorulók körét szűkítette, szociális rászorultság fogalmához tágabb körben kapcsolódó feltételt határozott meg

21 II. Térítési díjak intézményi térítési díj (Sztv. 115.§)
térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete ha a költségvetési törvény differenciált összegű normatív állami hozzájárulást határoz meg, a térítési díjat valamennyi normatíva kategóriára meg kell állapítani évi CII. törvény 3. melléklet 11. pontja szerint (normatíva kategóriák jövedelemhatár alapján) integrált intézmény esetén szolgáltatásonként kell meghatározni intézményi térítési díjat intézményenként, telephelyenként épületenként is meghatározhatja

22 II. Térítési díjak alapszolgáltatások esetében
Étkeztetés differenciált megállapítás helyben fogyasztják vagy kiszállítják [a kiszállítás költségét is meg kell határozni 29/1993. (II.17.) Korm. r. 9.§ (4) bek.] Házi segítségnyújtás gondozási óradíj Nappali ellátás (Korm.r.15.§) csak napközbeni tartózkodást igény vevőkre emellett étkezést is igénybe vevőkre is meg kell állapítani Jogszabálysértőek azok a rendelkezések, amelyek egyfajta térítési díjat állapítottak meg!!!

23 III. Közfoglalkoztatás
A közcélú munka: állami vagy helyi önkormányzati feladatellátás, melynek teljesítéséről jogszabály alapján a helyi önkormányzat gondoskodik (Sztv. 36.§ (2) bek.) megszervezése a települési önkormányzat feladata a települési önkormányzat társulás vagy más szervezet útján is végezheti. (Sztv. 36.§ (1) bek.) utófinanszírozás: települési önkormányzatok által megszervezett közcélú foglalkoztatással kapcsolatos személyi kiadások 95%-át lehet visszaigényelni (Sztv. 124.§ (2) bek.) 62/2006. (III. 27.) Korm.r. 1.§ (1) bek. és 5.§ (3) bek.) tartalmazza rendelkezésre állási támogatásra jogosultak képzettség szerinti összetételét közfeladatok megjelölését, ütemezését ellátáshoz szükséges létszámot finanszírozáshoz szükséges forrásokat ha nem fogadják el, kincstár visszatartja az állami támogatás 15%-át

24 III. Közfoglalkoztatási terv
közfoglalkoztatási tervet kell készíteni (Sztv. 37/A.§ ) előzetes véleményre polgármester, vagy a társulás elnöke megküldi az állami foglalkoztatási szervnek 2000 fő feletti települések esetén helyi szociálpolitikai kerekasztalnak véleményezési határidő 15 nap eredménytelen eltelte esetén egyetértő véleménynek kell tekinteni képviselő-testület vagy társulás minden év február 15-éig elfogadja, 2009- ben április 15-éig!!!

25 III. Közfoglalkoztatási terv
tartalma: (Sztv.37/A.§ (2) bek.) a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várható összetételét, a részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok megjelölését és várható ütemezését, a feladatok ellátásához szükséges létszámot, a közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló forrásokat.

26 III. Közfoglalkoztatási terv
A tervet az elfogadását követő 5 napon belül meg kell küldeni a kincstárnak, és az állami foglalkoztatási szervnek. Ha a települési önkormányzat, vagy önkormányzati társulás a tervet nem fogadja el, a kincstár visszatartja a közcélú foglalkoztatásra biztosított állami támogatás 15%-át. A terv módosítható, a véleményezési eljárásra vonatkozó szabályok betartásával.

27 III. Közfoglalkoztatási terv
közfoglalkoztatási feladatokat önkormányzat társulás útján látja el többcélú kistérségi társulás közfoglalkoztatásban szereplő adatokat a társulásban részt vevő önkormányzatokra vonatkozóan külön-külön kell szerepeltetni; többcélú társulás esetén a társulási tanács elfogadja az egész tervet; önkormányzatok képviselő-testületeinek a rájuk vonatkozó részt célszerű elfogadni határozattal, az állami támogatás összegét ugyanis az önkormányzat igényli vissza. (Sztv. 124.§ (2) bek.) ( /gyakran ismételt kérdések/út a munkához program)

28 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "dr. Józsa Viktória tanácsos április 2."

Hasonló előadás


Google Hirdetések