Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A BDSZ jogi szervezetei és ezek gazdálkodási és beszámolási feladataik

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A BDSZ jogi szervezetei és ezek gazdálkodási és beszámolási feladataik"— Előadás másolata:

1 A BDSZ jogi szervezetei és ezek gazdálkodási és beszámolási feladataik
Harkány, április Kolláth János főkönyvelő

2 A BDSZ felépítése BDSZ Bírósági bejegyzéssel rendelkező szervezetek Származtatott jogi személyiséggel rendelkező szervezetek Jogi státusszal nem rendelkező alapszervezetek

3 Bírósági bejegyzéssel rendelkező szervezetek
Jelenlegi feladat: Számviteli, adózási szabályok betartása, szakszerű egyszeres, vagy kettős könyvvezetés Beszámolók, bevallások elkészítése - ÁFA, társasági adó, helyi adók, járulékfizetés - Éves beszámoló készítés (PK-141, egyszeres könyvvitel, vagy PK-142, kettős könyvvitel) - Éves beszámoló leadás a Bírósági Hivatal részére írásban

4 Bírósági bejegyzéssel rendelkező szervezetek
Új feladat 2014-től: Számviteli, adózási szabályok betartása, szakszerű egyszeres, vagy kettős könyvvezetés változatlan 2016. március 15-ig az alapszabály újra elfogadtatása, benyújtása Beszámolók, bevallások elkészítése - ÁFA, társasági adó, helyi adók, járulékfizetés változatlan - Éves beszámoló készítés (PK-141 vagy PK-142) változatlan - Éves beszámoló leadás a Bírósági Hivatal részére nem papíralapon, hanem elektronikusan!

5 Származtatott jogi személyiséggel rendelkező szervezetek
Jelenlegi feladat: Számviteli, adózási szabályok betartása, szakszerű egyszeres, vagy kettős könyvvezetés Beszámolók, bevallások elkészítése - ÁFA, társasági adó, helyi adók, járulékfizetés - Éves beszámoló készítés (PK-141 vagy PK-142) elektronikusan vagy papíralapon - Éves beszámoló leadás az anyaszervezet – BDSZ – részére írásban

6 Származtatott jogi személyiséggel rendelkező szervezetek
Új feladat 2015-től: Számviteli, adózási szabályok betartása, változatlan A módosított BDSZ alapszabály szerinti működés feltételeinek kialakítása Áttérés kettős könyvvezetésre Beszámolók, bevallások elkészítése - ÁFA, társasági adó, helyi adók, járulékfizetés a kettős könyvvitel szabályai szerint - Éves beszámoló készítés (csak PK-142) csak elektronikusan - Éves beszámoló leadása a Bírósági Hivatal részére elektronikusan

7 Származtatott jogi személyiséggel rendelkező szervezetek
A számviteli követelmények teljesítéséhez szükséges: - számítógép - könyvelőprogram - kettős könyvvitelt ismerő könyvelő - zárómérleg a kettős könyvvitelre történő átálláshoz. A bevallási követelmények teljesítéséhez szükséges: - ügyfélkapui regisztráció - elektronikus bevallási rendszerek ismerete.

8 Jogi státusszal nem rendelkező alapszervezetek
- A BDSZ gazdálkodásának részei - Ellátmányt kapnak, elszámolási kötelezettség terheli őket - A gazdálkodás során a BDSZ szabályzatait kötelesek betartani - A törvényi előírások betartása (SZJA szabályok, adótörvények, számlakérés, segélyezés) rájuk is vonatkozik.

9 Jogszabályok 2000. évi C törvény: Számviteli törvény (Szt.)
2003. évi XCII. törvény: Az adózás rendje (Art.) 1995. évi CXVII. Törvény: Jövedelemadó törvény (Szja.) 2007. évi CXXVII. törvény: ÁFA- törvény (Áfa tv.) 2011. évi CLXXV. törvény: Civil törvény (Ectv.) 1990. évi C. törvény: A helyi adókról (Helyi adók tv) 2012. évi I. törvény: Munka törvénykönyve (Munka tv) 2013. évi V. törvény: Polgári törvénykönyv (Ptk.) 1996. évi LXXXI. Törvény: Társasági adó törvény (Tao) És ezekhez kapcsolódó rendeletek!

10 Kötelezettségek a származtatott jogi szervezetekre
2000. évi 224. sz. kormányrendelet: 2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Tv. 3. §-a (1) bekezdésének 4. pontjában felsorolt egyéb szervezetek közül: c) az egyesületre, az alapítványra (a továbbiakban együtt: civil szervezet) l) a c) pont szerinti szervezetek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységére!

11 Jogszabályi kötelezettségek
Számviteli tv 4 §: (1) A gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, e törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles - magyar nyelven - készíteni. (2) Az (1) bekezdés szerinti beszámolónak megbízható és valós összképet kell adnia a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről. Egyszeres könyvvitellel alátámasztott - a (2) bekezdés d) pontja szerinti - egyszerűsített beszámolót készíthet a gazdálkodó, ha azt e törvény vagy az §-okban hivatkozott kormányrendelet lehetővé teszi.

12 Jogszabályi kötelezettségek
Civil törvény 28 §: (4) Civil szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége a civil szervezetre vonatkozó szabályok szerinti beszámolót készít, amelyet a 30. § (1) bekezdése szerint letétbe helyez. 29. §: (2) A civil szervezet beszámolója tartalmazza: a) a mérleget (egyszerűsített mérleget, 2015-től mérleget), b) az eredménykimutatást (eredménylevezetést), c) kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet, 2015-től kötelező (3) A civil szervezet köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni.

13 Kiegészítő melléklet A kiegészítő melléklet gondoskodik arról, hogy a szervezet a gazdálkodásról és vagyoni helyzetről valós képet mutasson be. A kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében be kell mutatni a szervezet által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat. Kell még: - Számviteli politika - Pénzkezelési szabályzat stb.

14 Jogszabályi kötelezettségek
Civil törvény 30 §: (4) Ha a civil szervezet saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. A civil szervezet a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja. (5) Ha a civil szervezet a beszámolóval, valamint közhasznúsági melléklettel kapcsolatos (1)-(3) bekezdés szerinti kötelezettségét elmulasztja és azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság törvényességi ellenőrzési eljárás lefolytatása céljából értesíti az ügyészséget.

15 Megszűnés esetei Jogutóddal történő megszűnés
Egyesülés, szétválás (Civil tv. 10/C §): egyenrangú szervezetek olvadnak össze, illetve jönnek létre. Beolvadás (Civil tv. 10/C §): a beolvadó szervezet elveszti önállóságát, a beolvasztó szervezet változatlan formában működik tovább, de a beolvadó szervezetnek is jogutódja lesz. Összeolvadás (Civil tv. 10/C §): Új, közös szervezet jön létre, amely mindkét előd jogutódja lesz.

16 Megszűnés esetei Jogutód nélküli megszűnés esetén - Egyszerűsített törlés (Civil tv. 9/K -9/N §): ha nem volt adószáma a szervezet kérésére, vagy bírói döntés alapján - Végelszámolás (Civil tv /J §): A szervezet dönti el és határozza meg a feltételeit. - Kényszer végelszámolás (Civil tv. 9/J): Szabálytalan működés, nagy működésképtelenség esetén a bíróság rendeli el. - Csődeljárás, felszámolás (Civil tv. 10. §): Fizetési meghagyás vagy fizetésképtelenség esetén.

17 Felelősség Új polgári törvénykönyv A vezető tisztségviselő felelőssége
A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel.

18 Jó szerencsét!


Letölteni ppt "A BDSZ jogi szervezetei és ezek gazdálkodási és beszámolási feladataik"

Hasonló előadás


Google Hirdetések