Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Civil törvény.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Civil törvény."— Előadás másolata:

1 Civil törvény

2 Hatályon kívül helyezett
Egyesülési jogról szóló évi II. törvény Közhasznú szervezetekről szóló évi CXLVI. törvény NCA évi L. törvény és végrehajtási rendeletet 160/2003. (X.7.) Korm.r 114/1992. (VII.23) Korm r. társ. szerv. gazdálkodásáról 115/1992. (VII.23) Korm r. alapítványok gazdálkodási rendjéről

3 ÚJ Polgári Törvénykönyv 1959.évi IV. törvény 61-64§ és 74/A-F§ és 578/J§; 2011.évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról ( Civil tv, Ectv) 2011. évi CLXXXI törvény a civil szervezek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 350/2011.(XII.30) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről 342/2011.(XII.29.) Korm.r a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

4 2011. évi CLXXV törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról Hatály: Egyesület, alapítvány Közhasznú szervezet Egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetek (szövetség, párt, szakszervezet, tömegmozgalom, ) Civil szervezet: Alapítvány Egyesület (párt kivételével) Mo. nyilvántartásba vett Civil társaság

5 Egyesülési jog alapján létrejött szervezetek
Szabadságjog, Egyesület: rendszeres működés, nyilvántartott tagság, Különös forma: szövetség, párt, szakszervezet, egyéb ( biztosító, sport ) az elnevezésnek tartalmaznia kell a különös forma megnevezést, Egyesület: jogi személy, Szövetség: tagjai között legalább 2 jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet van.

6 Ptk 61-64§ Egyesület Új szabályok: Különleges jogállású tagság
Legfőbb szerv: taggyűlés Évente egyszer kötelező összehívni a taggyűlést és akkor is, ha a tagok 1/10-e (alapszabály eltérhet) ok és cél megjelölésével kéri, bíróság elrendeli Személyes részvétel elektronikus úton – ha személyazonosság igazolható, alapszabály tartalmazza

7 Határozatképesség:ha a tagok több mint fele jelen van, egyszerű szótöbbséggel hozza a határozatokat ( alapszabály eltérően rendelkezhet) Ha nem határozatképes az ülés a megismételt ülés legkorábban a határozatképtelen ülést követően, későbbi időpontra hívható össze. A megismételt ülés a legfőbb szerv esetében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

8 Megszűnés Átalakulás legfőbb szerv döntése alapján;
Feloszlásról határoz a legfőbb szerv; (végelszámolás) Bíróság feloszlatja;(kényszer-végelszámolás) Törvényességi ellenőrzési eljárás keretében a bíróság megszünteti, megállapítja a megszűnését, (kényszer-végelszámolás) Fizetésképtelenség miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti (felszámolási eljárás) Vagyon: létesítő okirat, v. törvény eltérő rendelkezése hiányában Nemzeti Együttműködési Alapot illeti Felhasználás módját a Civil Információs Portálon nyilvánosságra kell hozni

9 Ptk 74/A§- 74/F § Alapítvány
Változás: a megszűnéskori eljárások

10 Ptk 578/J § - Civil társaság
Természetes személyek társaságot nem gazdasági érdekű közös céljaik előmozdítására és közösségi célú tevékenységük összehangolására vagyoni hozzájárulás nélkül is létrehozhatnak Megállapodás a tagok között, ügyvitelre kijelölt tag, bármely tag azonnali hatállyal felmondhatja, megszűnik, ha 1 főre csökken, nem tartós, nem hosszútávú, nem kell nyilvántartásba vetetni, nincs adminisztráció

11 ÚJ! Végelszámolási eljárás „v.a”
2006. évi V. tv.(Ctv) rendelkezési szerint Ha nem fizetésképtelen a szervezet és jogutód nélkül szűnik meg A legfőbb szerv dönt a megszűnésről/feloszlásról, megválasztja a végelszámolót, megjelöli a kezdő időpontot, Bíróság határozata alapján ( kényszer-végelszámolás)

12 ÚJ! Csődeljárás, felszámolási eljárás – 1991. évi IL. tv.
Felszámolás: célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezők törvényben meghatározott módon kielégítést nyerjenek A csődeljárás: olyan eljárás, amelynek során az adós – a csődegyezség megkötése érdekében – fizetési haladékot kap, és csődegyezség megkötésére tesz kísérletet.

13 Törvényességi ellenőrzés – ügyészség
Belső szabályzatai megfelelnek-e jogszabályoknak és a létesítő okiratnak; Ellenőrzi, hogy működése, határozatai, legfőbb szerv döntései megfelelnek-e a jogszabályoknak, belső szabályzatoknak; Ha a működés törvényessége nem biztosítható – keresettel bírósághoz fordulhat.

14 Közhasznú jogállás megszerzésének feltételei
Magyarországon nyilvántartásba vett létesítő okiratában - közfeladat teljesítésére irányuló -közhasznú tevékenységet végző szervezet, amely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik és társadalmi támogatottsága kimutatható civil szervezet ( kiv. civil társaság) - egyéb

15 Közhasznú tevékenység
minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez; Közfeladat: jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit az arra kötelezett közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását is;

16 Hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, amennyiben az előző évről szóló beszámoló alapján szolgáltatásai a testületi tagokon, munkavállalókon, önkénteseken kívül mások által is hozzáférhetőek.

17 Megfelelő erőforrás Előző két lezárt üzleti év vonatkozásában legalább egy feltétel teljesül: Átlagos éves bevétele meghaladja az 1 millió Ft-ot; vagy Két év egybeszámított adózott eredménye nem negatív; vagy Személyi jellegű ráfordításai eléri az összes ráfordítás 1/4-edét ( vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembe vétele nélkül)

18 Támogatottság Előző két lezárt üzleti évben az alábbiak közül legalább egy feltétel teljesül: Szja 1% támogatás kiutalt összeg eléri az összes bevétel 2%-át ( kiv: állami feladat átvállalása, normatív támogatás,); vagy Közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában,vagy - Közhasznú tevékenység ellátását tartósan ( két év átlagában) legalább 10 közérdekű önkéntes segíti,

19 Minden évben a letétbe helyezett beszámolóból, közhasznúsági melléklet a bíróság megvizsgálja a feltételek teljesülését. Ha nem teljesül bíróság megszűnteti a szervezet közhasznú jogállást, törli a nyilvántartásból az erre vonatkozó adatokat.

20 Könyvvezetés az alapcél szerinti tevékenységéből, ill. a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani, nyilvántartásaira a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy közhasznú jogállású szervezet kizárólag kettős könyvvitelt vezethet től

21 Beszámolás Működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év utolsó napjával köteles beszámolót készíteni, Üzleti év: A naptári évvel azonos, kiv. alakulás, megszűnés. Beszámoló formája: könyvvezetés módja, szervezet által folytatott tevékenység, az éves összes bevétel (az alaptevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység összes bevételének) nagysága,

22 A civil szervezet beszámolója tartalmazza:
a mérleget (egyszerűsített mérleget), az eredménykimutatást kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet közhasznúsági mellékletet ( elektronikusan ) 2012 évben kezdődő üzleti évről készített beszámolókra kell alkalmazni

23 Kiegészítő melléklet támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként, támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó adatokat, üzleti évben végzett főbb tevékenységeket, programokat végzett közhasznú tevékenységeket, fő célcsoportot, eredményeket és a közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatokat, Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás, Közhasznú célszerinti juttatások kimutatását, Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét, a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását

24 Közzététel, letétbe helyezés
Közhasznú szervezet köteles ig a jóváhagyott beszámolót, közhasznúsági mellékletet, könyvvizsgálói záradékot ( ha kell!) Országos Bírósági Hivatal részére kell megküldeni (Bp. Pf Bp Szalay u. 16.) Saját honlap esetén- megjelentetés kötelező a honlapon is ( 2 év) Mulasztás esetén (1 év) a bíróság értesíti az ügyészséget törvényességi ellenőrzési eljárás lefolytatása végett

25 Nem változott Gazdálkodás szabályai, Adománygyűjtés szabályai,
Közhasznú szervezet - létesítő okirat tartalma, - működés és gazdálkodás különös szabályai

26 2011. évi CLXXXI törvény - nyilvántartásba vétel, változásbejegyzés, törlés
Székhely szerinti törvényszék (Miskolci) polgári nem peres eljárásban Elektronikus vagy papír alapú benyújtás előtt nyilvántartásba vett szervezetek papír alapon is benyújthatják a változásbejegyzési kérelmet, a bíróság elektronizálja azokat után elektronikus eljárás kötelező újonnan létrejövő szervezeteknél: - 8 § felsorolt szervezetek (szövetség) - a kérelmező ha jogi képviselővel jár el, - egyszerűsített nyilvántartásba vételt (változásbejegyzést) kér a kérelmező, - közhasznú minősítés kérelmezése esetén ( közhasznú szervezet is) - OBH beszámoló megküldése is elektronikusan

27 Minősített elektronikus aláírással kell ellátni a beadványt, vagy
Közig eljárás biztonságos kézbesítési szolgáltatás igénybevételével (ügyfélkapu) Egyszerűsített eljárás elektronikus eljárásban – minta alapján készült létesítő okirat – 15 napos bejegyzési eljárás Országosan egységes, elektronikus, bárki által ingyenesen hozzáférhető közhiteles nyilvántartás Honlap is – Civil Információs Portál

28 Elektronikus eljárásra nem kötelezettek
Elektronikus utat választotta áttérhet a papír alapú eljárásra – kérni kell. A kérelemben valószínűsíteni kell, hogy körülményeiben olyan változás történt, amely miatt aránytalan megterhelést jelent az elektronikus eljárás. Elutasíthatja a bíróság azonos okból ismételt kérelem nem terjesztető elő

29 Egyszerűsített nyilvántartásba vétel
Minta okirat alapján készült a létesítő okirat (rendelkezés nem hagyható el, nem bővíthető) 15 napon belül határoz a nyilvántartásba vételről a bíróság, vagy elutasítja a nyilvántartásba vételt ( nincs hiánypótlás) 30 napon belül ismételten kérhető a nyilvántartásba vétel

30 Változásbejegyzés Létesítő okirat módosítása – egységes szerkezetű okiraton igazolnia kell a kérelmezőnek, ( jogi képviselőnek), hogy a létesítő okirat szövege megfelel módosítások alapján hatályos tartalomnak és egyértelműen ki kell tűnni, mely pont változott

31 Közhasznúsági nyilvántartásba vétel
Megszűnik a kiemelkedőn közhasznú fokozat ÚJ! Újonnan alakuló szervezet csak két lezárt üzleti év után kérheti a közhasznúként való nyilvántartásba vételt A már nyilvántartásba vett közhasznú ( kiemelkedően ) szervezet – beszámoló letétbe helyezése!! mellett május 31-ig továbbra is igénybe veheti a biztosított kedvezményeket, jogállása közhasznú A már nyilvántartásba vett szervezetek kezdeményezhetik május 31-ig, e törvény szerinti közhasznúként való nyilvántartása vételt. 2014 június 01. után már csak e tv szerinti szervezetek a közhasznúak


Letölteni ppt "Civil törvény."

Hasonló előadás


Google Hirdetések