Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Civil Szolgáltató Központ

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Civil Szolgáltató Központ"— Előadás másolata:

1 Civil Szolgáltató Központ
Tájékoztató „Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” szóló évi CLXXV. törvény legfontosabb elemeiről Nagykanizsa, Udvaros Renáta Civil Szolgáltató Központ vezető

2 2011.CLXXV. Törvény A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium dolgozta ki az „egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” szóló törvény tervezetét, amelyet július 11-ig lehetett véleményezni November 6-én terjeszttették be a Parlament elé. Az Országgyűlés, december 5-én, 258 igen, 52 nem és 38 tartózkodás mellett fogadta el.

3 Hatályos jogszabályok, amik hatályon kívül helyeződtek:
az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. Törvény, a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló évi L. törvény

4 Új jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (Civil tv.) 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről (Civil Rendelet) 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról (Nyilvántartási tv.)

5 1. A törvény hatálya A törvény hatálya a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján létrehozott alapítványokra, egyesületekre, valamint a közhasznú szervezetekre, illetve az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetekre (szövetség, civil társulás) terjed ki.

6 Szervezeti formák Egyesület –önkéntesen létrehozott,
–önkormányzattal rendelkező szervezet, –alapszabályban meghatározott célra alakul, –nyilvántartott tagsággal rendelkezik, –céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét. –jogi személy [Ptk. 61. § (1)]

7 Szervezeti formák Alapítvány –magánszemély, jogi személy és
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: alapító) tartós közérdekű célra hozza létre. [Ptk. 74/A. § (1)]

8 Szervezeti formák Civil társaság
A civil társulás alapításához az szükséges, hogy legalább három tag a szervezet megalakítását kimondja. A civil társaság egy fő vezető, képviselő megválasztását igényli, aki eljár a civil társaság képviselőjeként. Regisztrációt igényel, annak érdekében, hogy a jogszabályokban meghatározott ügyekben és eljárásokban létezésüket a jogalkalmazók kezelni tudják. –főszabály: polgári jogi társaság –nincs nyilvántartásba véve, nem jogi személy [Ptk. 578/J. § (1)] A civil társaság lehetővé tenné az utcaszépítők, környezetvédők, az alkalmi rendezvényszervezők, a hobbitársak, a  művészeti alkotóközösségek, a diákönkormányzatok, gyermek- és ifjúsági közösségek, az eseti érdekvédelmi szerveződések akadálytalan részvételét a közéletben.

9 Régi-új fogalmak adomány adományosztó szervezet civil szervezet
elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezet feladatfinanszírozást szolgáló költségvetési támogatás gazdálkodó / gazdasági-vállalkozási tevékenység induló tőke / törzsvagyon költségvetési támogatás közszolgáltatási szerződés legfőbb szerv [Civil tv. 2. §]

10 Változás !- nyilvántartás
A nyilvántartás rendszere megújul: Civil Információs Portál civil.kormany.hu – hamarosan, teljes adattartalom: (civil szervezetek bírósági nyilvántartásban szereplő közhiteles adatai, beszámolói, támogatások adatai, a NEA pályázati kiírásai és testületi döntései, segédletek, civil szakmai anyagok) [Civil tv. 14. §]

11 Változás !- nyilvántartás
Országos Bírósági Hivatal Közhiteles, országos nyilvántartás – indulása: Adattartalma: szervezetek alapadatai, beszámolók, közhasznúsági mellékletek) Adatkapcsolatok: NAV, KSH [Nyilvántartási tv.]

12 Főbb változások - nyilvántartás
Elektronikus ügyintézés (bírósági) indulása: Nyilvántartásba vétel, változásbejegyzés Beszámoló-készítés Nyilvántartásból való lekérdezés

13 Változás ! E törvény hatályba lépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú jogállás esetében a – a tovább működő – civil szervezet továbbra is igénybe veheti a bejelentés előtt megszerzett és a hatályos jogszabályok által biztosított kedvezményeket május 31. napjáig.

14 Változás ! A közhasznú szervezet január 1-től kettős könyvvitelt vezet. A korábban egyszeres könyvvitelt vezető szervezet az üzleti év kezdőnapjával (január 1-jével) térhet át kettős könyvvitelre. •NINCS VÁLTOZÁS: a nem közhasznú szervezet akkor vezet kettős könyvvitelt, ha a háromból kettőt elér –a mérlegfőösszeg az 500 millió forintot, –az éves nettó árbevétel az 1000 millió forintot, –az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt

15 VII. FEJEZET A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁS
Erőforrás Társadalmi támogatottság Az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül: a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy b) a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy c) a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) – a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül – eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét. SZJA-ból 2% összes bevétel származzon. a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában, vagy c) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a szervezet munkáját.

16 Változás !- letétbehelyezés
2012. évben csak az a szervezet részesülhet költségvetési támogatásban, amely letétbe helyezte évről szóló beszámolóját. A beszámolót a évre vonatkozó szabályok szerint kell elkészíteni. Letétbe helyezés: Országos Bírósági Hivatal 1363 Budapest Pf.: 24. A letétbe helyezés tényét az ajánlott küldemény postai feladóvevényével lehet igazolni.

17 Változás !- beszámolás (számviteli)
Beszámolási kötelezettség –határidő: május 31. (mérleg-fordulónap minden civil szervezetnél: december 31.) –minden civil szervezet elkészíti •mérleg (egyszerűsített mérleg) •eredmény-kimutatás (eredménylevezetés) •közhasznúsági melléklet (nincs külön közhasznúsági jelentés) •+ kettős könyvvitel esetén: kiegészítő melléklet Nyilvánosság, letétbe helyezés – már a évi beszámolóra vonatkozóan is! •A beszámolót az OBH-nak kell megküldeni. •Támogatási előfeltétel!

18 Közhasznú szervezet Ha a közhasznú szervezet éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, a vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki adó és vámtartozás… Az önkéntes munka egy órára jutó értékének számításánál a minimálbér ( Ft) 160-ad részét kell figyelembe venni.

19 A közhasznú szervezet gazdálkodására vonatkozó szabályok
Eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania. (NEA-t illeti meg a vagyona, ha …) A közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

20 IX. FEJEZET A CIVIL SZERVEZETEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI
Azon civil szervezet, amelynek letétbe helyezett beszámolója adatai alapján, a 19. § c) pont szerinti, központi költségvetésből származó bevétele – ide nem értve az 54. § szerinti támogatásokat – eléri vagy meghaladja az éves bevétel felét, jelentős költségvetési támogatásban részesülő szervezetnek minősül. Vezetője vagyon nyilatkozat adásra kötelezett.

21 X. FEJEZET NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP
Nemzeti Együttműködési Alap (elkülönített állami pénzalap) Az NEA fordítható: civil szervezet működésének támogatása (NEA alap 60%-a); civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása; nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása; civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási feladatok támogatása.

22 NEA fordítható civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő tevékenység és intézmények támogatása; civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása; civil szervezetek pályázati önrészeinek támogatása; adományosztó szervezeteknek szóló juttatás az Alap Tanácsa, illetve a kollégiumok egységes elvek mentén meghatározott, forrásautomatizmus biztosításáról szóló döntései alapján; civil érdekképviseleti tevékenység támogatása.

23 Nemzeti Együttműködési Alap szervezete
Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsot (a továbbiakban: Tanács) létesít. A Tanács 9 főből áll. 3 tagját az e törvény szerinti civil jelöltállítási rendszeren keresztül bejelentkezett szervezetek képviseletére jogosult elektorok közvetlenül választják meg, b) 3 tagját az Országgyűlés az illetékes szakbizottsága útján jelöli ki, c) 3 tagját a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény rendelkezései szerint civil szervezetekkel megkötött stratégia partnerségi megállapodás alapján, a szervezetek személyi javaslatára a miniszter saját hatáskörében kéri fel.

24 Nemzeti Együttműködési Alap
A kollégiumnak a Tanács által meghatározott támogatási célok alapján, a Tanács elnökének egyetértésével tárgyév február 15-éig döntenie kell a pályázatok kiírásáról. (2012.ben március) 2012. január 1. napját követően csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást – ide nem értve az 54. § szerinti támogatásokat –, amely a 30. § szerint letétbe helyezte beszámolóját.

25 Civil Információs Centrum
Célja a civil szervezetek • működésének szakmai támogatása, • fenntarthatóságuk erősítése, • államháztartási támogatások felhasználásának elősegítése. Nyilvános pályázat útján kiválasztott civil szervezetek, melyek • segítséget nyújtanak az adminisztratív kötelezettségek teljesítésében (elektronikus úton is), • szakmai tanácsadást végeznek közhasznúsági-, pénzügyi területen, pályázati kérdésekben.

26 Változás!- megszűnés A civil szervezet megszűnik: • Legfőbb szerv kimondja a megszűnést: végelszámolással • Feloszlatás (tevékenysége Alaptörvénybe, vagy a Btk-ba ütközik) • Megszüntetés (ügyész keresete alapján) •Megszűnés megállapítása A bíróság megállapítja a megszűnést: • Legalább egy éve nem működik (nem nyújtott be beszámolót) • Az egyesület tagjainak száma 10 fő alá csökken Új eljárások alkalmazása: Csőd-, felszámolási, (kényszer)végelszámolási eljárás A csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló törvény hatálya kiterjed a civil szervezetekre is. [Civil tv §]

27 Átmeneti szabályozások
2012. január 1. napját követően csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást – beleértve a helyi önkormányzati támogatásokat; ide nem értve az államháztartás alrendszereiből származó [54. §] feladatfinanszírozási, normatív, EU-s támogatásokat – amely letétbe helyezte beszámolóját. [Civil tv. 75. § (1)]

28 E-mail: somogyifjusagaert@gmail.com
Köszönöm a figyelmet Udvaros Renáta 30/


Letölteni ppt "Civil Szolgáltató Központ"

Hasonló előadás


Google Hirdetések