Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanítványság Tanítványság koncepció – szemlélet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanítványság Tanítványság koncepció – szemlélet"— Előadás másolata:

1 Tanítványság Tanítványság koncepció – szemlélet
Készítette: Jon A. Palmer

2 Bevezetés Menjetek el tehát és… (Máté 28: 19-20)
Tegyetek tanítvánnyá minden népet Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. (Máté 24: 14)

3 Ha az Evangélium mindenkinek kihirdettetett, akkor jöhet Jézus.
Bevezetés Miért adja nekünk Jézus ezt a missziós parancsot és várja el tőlünk, hogy végezzük? Ha az Evangélium mindenkinek kihirdettetett, akkor jöhet Jézus.

4 A helyes koncepció jelentősége
A tanítványok a missziósparancsot kezdetben nem értették pontosan.

5 A tanítványok koncepciója helytelen volt
Isten királyságáról (Apcsel 1: 6) A gyülekezetépítésről (Apcsel 1: 26;2:46) Milyen koncepciót írt elő Jézus a számunkra? (Máté 9: 35-36, 10: 1-8)

6 A sikeres szolgálat után
nem kell rajongásban kitörni (újságok, könyv, szerződés, TV, video, kép) hanem könyörületességgel és együttérzéssel lenni nem a hívők száma, hanem a munkások mennyisége számít. Jézus nem azt parancsolta nekünk, hogy csak ébredésért imádkozzunk, hanem munkásokért! (Máté 9: 37-38)

7 A megoldás Máté 10: 1-15 Magához hívta tizenkét tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget. A tizenkét apostol neve pedig ez: az első Simon, akit Péternek hívnak, és testvére, András; Jakab, a Zebedeus fia, és testvére, János; Fülöp és Bertalan, tamás és Máté, a vámszedő; Jakab, az Alfeus fia és Taddeus, Simon, a Kananeus, és Júdás, az Iskáriótes, aki el is árulta őt. Ezt a tizenkettőt küldte ki Jézus, és ezt a rendelkezést adta nekik: „Pogányokhoz vezető útra ne térjetek le, samaritánusok városába ne menjetek be, inkább menjetek Izráel házának elveszett juhaihoz. Menjetek el, és hirdessétek: elközelített a mennyek országa! Gyógyítsatok meg betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Ne szerezzetek se aranyat, se ezüstöt, se rézpénzt az övetekbe, se tarisznyát az útra, se két felsőruhát, se sarut, se botot: mert méltó a munkás a kenyerére. Ha pedig egy városba vagy faluba mentek be, tudjátok meg, hogy ki méltó ott erre, és maradjatok annál, míg csak tovább nem mentek. Amikor beléptek a házba, köszöntségek a ház népét, és ha méltó rá az a ház, szálljon reá békességetek, ha pedig nem méltó, békességetek térjen vissza rátok. Ha pedig valaki nem fogad be titeket, meg sem hallgatja szavaitokat: menjetek ki abból a házból vagy városból, még a port is verjétek le lábatokról. Bizony, mondom néktek: elviselhetőbb sorsa lesz Sodoma és Gomora földjének az ítélet napján, mint annak a városnak.

8 A megoldás Márk 3: 13-19 Azután felment a hegyre, és magához hívta, akiket akart; ők pedig odamentek hozzá. Tizenkettőt választott ki arra,hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét, és hogy a tőle kapott hatalommal kiűzzék az ördögöket. Kiválasztotta tehát a tizenkettőt: Simont, akinek a Péter nevet adta, Jakabot, a Zebedeus fiát és Jánost, a Jakab testvérét, akinek a Boanerges nevet adta, ami azt jelenti, mennydörgés fiai; továbbá Andrást és Fülöpöt, Bertalant és Mátét, Tamást és Jakabot, az Alfeus fiát, Taddeust és Simont, a Kananeust, Júdás Iskáriótest, aki el is árulta őt.

9 A megoldás Lukács 6: 12-16 Történt azokban a napokban, hogy kiment a hegyre imádkozni, és Istenhez imádkozva virrasztotta át az éjszakát. Amikor megvirradt, odahívta tanítványait, és kiválasztott közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak is nevezett: Simont, akit Péternek nevezett el, Andrást, a testvérét, Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant, Mátét és Tamást, Jakabot, az Alfeus fiát és Simont, akit Zélótának neveztek, Júdást, a Jakab fiát, és Júdás Iskáriótest, aki árulóvá lett.

10 Miért választott ki Jézus imádkozva 12 tanítványt?
(Márk 3: 14-15) Hogy a vele legyenek Kiküldte őket, hogy Isten országáról prédikáljanak. Hogy a sátán műve fölött teljes hatalmuk legyen.

11 Csőd vagy Siker Jézus sok csodát tesz (János 6: 1-13)
Mikor királlyá akarták őt tenni, visszavonult. (János 6: 14-15) A következő nap még többen akarták csodáit látni. (János 6: 26-65)

12 Csőd vagy Siker Jézus kemény megbotránkoztató szavakat szólt nekik (János 6:26-65) Sok tanítványa elfordult Tőle. 5000-ből 12 maradt. (János 6: 67-70) Ki maradt vele és miért? (János 6: 66)

13 Isten elképzelése Nem a gyülekezet- vagy templomépítés gyűjtés vagy az összejövetel által hanem az Isten királyságának felépítése és a reprodukció az újjászületések által.

14 Hogyan kaphatunk örök életet
Istent és Jézust felismerjük Szeretet, közösség, kapcsolatok Gyermekek szülése és nevelése

15 Pál értette ezt a koncepciót: 1 Korintus 4: 15 „Az Evangélium által én vagyok a ti atyátok a Krisztus Jézusban.”

16 A mi megbízatásunk: Imában kell tanítványainkat kiválasztanunk és őket barátságban és szeretetben munkásokká nevelnünk.

17 I. rész vége

18 Tanítványság Tanítványság koncepció – szemlélet
Készítette: Jon A. Palmer

19 A missziós parancs tegnap és ma
II. rész A missziós parancs tegnap és ma

20 Kérdések Mely jellemzői vannak a Ezen jellemzők alapján:
jó tanítómesternek – akár szellemi, akár világi jó tanítványnak – akár szellemi, akár világi Ezen jellemzők alapján: kinek a tanítványa szeretnék lenni / vagyok kinek a tanítómestere szeretnék lenni / vagyok milyen tanítvány / tanítómester vagyok

21 A missziós parancs tegnap és ma
A helytelen koncepció következménye Jézus tanítványainak szemszögéből Ekkor sorsot vetettek… - az uralkodásban megélt öröm (Apcsel 1: 26) És minden nap a templomban voltak… - épületközpontúság (Apcsel 8: 1) Az apostolok Jeruzsálemben maradtak… helyhez kötöttség (Apcsel 8: 1)

22 A missziós parancs tegnap és ma
Ebben a generációban a missziós parancs (Máté 28: 19-20) nem teljesülhetett be. A hívő pogányokon felháborodnak, megbotránkoznak… (Apcsel 10: 45) Meg kell parancsolni nekik, hogy tartsák meg Mózes törvényét… - törvényesség (Apcsel 15: 5) Zúgolódás támadt… - anyagi problémák (Apcsel 6:1)

23 A mai felekezetek szemszögéből
Ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon… (1 Péter 5: 3) „A többi városban is hirdetnem kell az Isten országának evangéliumát” Templomokban, gyülekezetekben, a központban (Lukács 4: 43)

24 A mai felekezetek szemszögéből
Menjetek el tehát minden néphez (a világon)… - egyhelyben maradva. (Máté 28: 19-20) Isten szavában való megbotránkozás, ha a csodás cselekedetek nem a templomban történnek (Lukács 9: 49-50)

25 A mai felekezetek szemszögéből
A templom törvényeket, teológiát ad, és megadja a hitvallást. „Ingyen kaptátok…” Egyházi adó, missziósok – hit, adakozás, projektek, bukások, zenészek, evangélisták, pénztárosok, könyvek (Máté 10: 8)

26 Eredménye Nem csak azt jelenti, hogy figyelmen kívül hagyjuk a missziós parancsot, hanem el is lehetetlenítettük a missziós parancs teljesítését az egyház rossz lépései miatt.

27 Mit mond Jézus minderről?
A tanítványok még Jézus tetteinél is nagyobb dolgokat fognak cselekedni, de mégsem lehetnek nagyobbak a mesternél. A fejlődés titka – egy ország ereje. János 14: 12, Lukács 6: 40, Lukács 12: 32, Lukács 6: 40

28 Mit mond Jézus minderről?
Jézus nem csupán egy nemzetért jött, hanem hogy felépítse az Isten országát. Akkor vagy nagy, ha a tanítványaidat magadnál nagyobbá teszed Három és fél év után állt Jézus a legnagyobb szolgálatban. – A közbenjárás szolgálata

29 Hogyan értelmezte Pál a missziósparancsot?
Kövessétek az én példámat… (1 Korintus 11: 1-2)

30 Pál felfuvalkodott volt? – vagy mi vagyunk képmutatók?
Hálát adok Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek…, mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek. (1 Korintus 14, 17) „Mert nem akarunk uralkodni a ti hiteteken, …” (2. Korintus 1: 24) Pálnak tanítványai voltak (Apcsel 20: 4)

31 Pál felfuvalkodott volt? – vagy mi vagyunk képmutatók?
Pál tanítványai (Akvila és Priszcillla) még alaposabban megmagyarázták más tanítványoknak (Apollós) Isten útját. (Apcsel 18: 24-28) Pál nyilvánosan tanított és házról házra járt (Apcsel 20: 20) Kiválasztott némelyeket, és az iskolában tanította őket (Apcsel 19: 9)

32 (Kis-)Ázsiában laktak, meghallották az Úr igéjét.
Eredménye Mindazok, akik (Kis-)Ázsiában laktak, meghallották az Úr igéjét. (Apcsel 19: 10)

33 II. rész vége

34 Tanítványság Tanítványság koncepció – szemlélet
Készítette: Jon A. Palmer

35 III. rész A mai tanítványság

36 Pál írja Timóteusnak: (II. Tim 2: 2)
„és amiket tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat bízd hű emberekre, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek.”

37 Tehát a mai tanítványsági szolgálatunknak legalább 4 szintűnek kellene lennie.
3 4 2 1 4 2 3

38 Mit mond Péter? (1 Péter 2: 5-9; 5: 1-5.)
Mindenki pap Minden juh Jézusé, nem a pásztoré. A pásztoroknak példaképnek kell lenniük, nem uralkodóknak. A pásztorok készségesen és szeretettel szolgáljanak, ne nyerészkedésből.

39 Mi történik ma? A birkák birkák maradnak (buta bárányok)
Nem szülők, hanem diktátorok. Nem szolgálnak, hanem kiszolgáltatják magukat a juhaikkal.

40 Mi történik ma? Két szint van: Presbitérium, klérus (a profik) Nép, laikusok (amatőrök) Dinasztikus rend és hierarchia az egyházban. Ennek eredménye az emberek rossz véleménye és helytelen elképzelései az Evangéliumról

41  A nép ül és nézi, hogyan szolgál a klérus.
 Az embereket a gyülekezetekbe meghívják – nincs tanítványozás  Vallásosság  Versengés  Játékkedv  Személyi kultusz  Gyülekezet orientáltság  A missziósparancsot így nem lehet elvégezni.  Nincs reprodukció  Az ébredések idővel eltűntek.

42 De mi most is beteljesíthetjük az Úr parancsát:
Ha csak 1 embert tennék tanítvánnyá évente és ez a tanítvány szintén ezt tenné, és az összes tanítványunk ezt tenné, 33 év alatt lehetne tanítvánnyá tenni minden embert a földön.

43 De mi most is beteljesíthetjük az Úr parancsát:
Ha 2 embert tennénk évente tanítvánnyá akkor a fele idő alatt, lehetne elérni az összes embert.

44 De mi most is beteljesíthetjük az Úr parancsát:
Viszont egy evangelista, aki 1000 embert vezet az Úrhoz naponta, még 40 év után is csak embert vezetne az Úrhoz, és soha nem lenne elég ideje, mert a világ sokkal gyorsabban nő, mint 1000 ember naponta.

45 Tehát az egyetlen hatékony módszer arra, hogy az egész világ jöhessen Jézushoz, vagy legalább hallhasson Róla, a tanítványozás!

46 -2 -4 -8 -16 -32 -64 -128 -256 -512 -1024 -2048 -4096 -8000

47 III. rész vége


Letölteni ppt "Tanítványság Tanítványság koncepció – szemlélet"

Hasonló előadás


Google Hirdetések