Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

JÉZUS KRISZTUS A SZERETET „SZÉLSŐSÉGE”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "JÉZUS KRISZTUS A SZERETET „SZÉLSŐSÉGE”"— Előadás másolata:

1 JÉZUS KRISZTUS A SZERETET „SZÉLSŐSÉGE”
KINEK-KINEK MIT MOND EZ A CÍM? ? „Menj be Pesten a Szépművészeti Múzeumba, minden harmadik kép Krisztust ábrázolja a kereszten, és a minden harmadik az nem túlzás. „ A filmművészetben [szerkesztés] Ben-Hur (1959) filmeposz William Wyler rendezésében, Rózsa Miklós zenéjével, Jézus Krisztus szupersztár (1971) musical Tim Rice rendezésében, Andrew Lloyd Webber zenéjével, Pier Paolo Pasolini: Máté evangéliuma (1964) Franco Zeffirelli: A názáreti Jézus (1977) Martin Scorsese: Krisztus utolsó megkísértése (1988) Mel Gibson: A passió (2004). A zeneművészetben [szerkesztés] Johann Sebastian Bach: Karácsonyi oratórium, Máté passió, János passió Heinrich Schütz: Karácsonyi oratórium, Máté passió, János passió Georg Friedrich Händel: Messiás c. oratórium Liszt Ferenc: Krisztus c. oratórium

2 ISTEN A SZERETET Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. (Jn 3,16) „Isten” Ez egy szó, egy fogalom, egy név, mely ha elhangzik, nem ugyanazt jelenti mindenki számára. Az ateista is érti, és azt mondja, hogy a szó mögött csak hiedelem van. A hindu, a zsidó, a muzulmán, a kínai, a keresztény mind másként értelmezi a szót, a nevet, a fogalmat. Sőt egy valláson belül is egyénileg értelmezi mindenki a szót, a nevet, a fogalmat. A deista azt mondja: „A mű forog, az alkotó pihen.” Jogos, még ha dogmatikai értelemben tévedésnek tartott is ez a nézet. Jogos, mert van a teremtett világban egy automatizmus. Az anyag minden szinten manipulálható az ember által. Van gondviselés, de vannak haláltáborok is. „ Benne élünk, mozgunk és vagyunk amint ezt már egyik - másik költőtök is megmondta: Az ő fiai vagyunk.” (ApCsel 17,28) Pál apostolt idézi az ApCsel, de amint látjuk, ezt már a római költők is megállapították. Az ember nagyon nehezen tudja összhangba hozni, egyeztetni a „szeretet” fogalmát azzal, ami a Golgotán történt és azt megelőzően Jézussal, aki a Krisztus. Talán ezt jelenti a címben megadott szélsőség.

3 Ábrahám áldozata Ezek után az események után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és így szólt hozzá: „Ábrahám, Ábrahám!” „Itt vagyok” - felelte. Akkor ezt mondta neki: „Vedd egyetlen fiadat, akit szeretsz, Izsákot, menj Morija földjére, s ott mutasd be égőáldozatul azon a hegyen, amelyet majd megnevezek neked.” Előkép. A szeretet szélsősége már az ószövetségben, Ábrahám története, jelesen Izsák feláldozása.

4 Mondatott a régieknek Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt, vagy a prófétákat. Nem azért jöttem, hogy megszüntessem, hanem, hogy tökéletessé tegyem. (Mt 5,17) Nem új vallást kíván adni a világnak Jézus, hanem új szellemiséget. A törvénynek van betű szerinti értelme, és van szelleme. Két mondatban összefoglalható a 10 parancs: Szeresd Istent… és szeresd felebarátodat. A kettő pedig egymásra épül. Nincs két szíve az embernek, és ha valaki őszintén, önzetlenül szereti felebarátját, akkor már Istent is szereti.

5 istentisztelet Ha tehát ajándékodat az oltárhoz viszed és ott eszedbe jut, hogy felebarátodnak valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj, békülj ki előbb felebarátoddal, aztán jöjj vissza és ajánld fel ajándékodat. Isten tisztelete és a felebarát tisztelete nem választható külön. Nem mondhatom, hogy „én nagyon vallásos vagyok, de az embereket utálom”. Ez ma sincs másképp, amikor az áldozat: Krisztus keresztáldozatának megjelenítése, azaz a szentmise.

6 ÖTÖDIK PARANCS Hallottátok a régieknek szóló parancsot: Ne ölj! Aki öl állítsák törvényszék elé. Én pedig azt mondom nektek: Már azt is állítsák törvényszék elé, aki haragot tart. Aki felebarátját butának mondja, állítsák a nagytanács elé. Aki pedig istentelennek mondja, jusson a gyehenna tüzére. (Mt 5,22)

7 Ne paráználkodj! Hallottátok (a régieknek szóló) parancsot: Házasságot ne törj! Én pedig azt mondom nektek: Mindaz, aki bűnös kívánsággal asszonyra néz, szívében már paráználkodott vele. Az eredeti görög szövegben ez a kifejezés található: moikheuo. Ennek jelentése: házasságtörést követ el. Itt azt kell megérteni, hogy miért sarkít tanításában Jézus. Ha szó szerint értelmeznénk, és ismernénk az emberi természetet, azt kellene megállapítani, hogy lehetetlen követel. Hiszen az ember = férfi és nő. Egymásnak vannak teremtve. Az egyiknek affinitása van a másikra, azaz kölcsönösen megfelelnek egymásnak. Ha nem így van, az perverz, természetellenes. Akkor tehát mit hangsúlyoz itt Jézus? Azt, hogy légy őszinte, nézz magadba, és ne ítélkezz embertársad fölött, mert te sem vagy különb. Lehet, hogy félsz a következményektől, és nem teszed meg azt, amit a másik ember megtesz, de lényegében nincs különbség a vágy és a tett között. Következményeit illetve van különbség, de a vágy jobban és tartósabban formálja az embert, mint a tett. Ez a kérdés messze vezet, és sok újabb kérdést vet fel, de itt a lényeg ez, amit vázoltam.

8 Küzdelem a meg nem engedett vágyak ellen.
Ezért, ha jobb szemed megbotránkoztat, vájd ki és vesd el magadtól. Inkább egy tagod vesszen oda, semhogy egész tested gyehennára kerüljön. Ha pedig jobb kezed botránkoztat meg, vágd le és vesd el magadtól. Inkább egy tagod vesszen oda, semhogy egész tested gyehennára jusson. A németalföldi Jan Wellens de Cock XVI. század eleji festménye joggal lehet az Esztergomot látogató múzeumbarátok kedvence. Alkotásán Hieronymus Bosch, illetve Pieter Breughel fantasztikus alakjai elevenednek meg, a bujaságot képviselő Luxuria szép fején pedig az ördög szarvait viseli. Meddig kell elmennie az embernek a bűnös vágyak elleni küzdelemben? Nincs ennek határa, és mégis van. Határa az egyéni józan ész.

9 válás Parancs volt az is: Ha valaki elbocsátja feleségét, adjon neki válólevelet. Én pedig azt mondom nektek: Mindaz, aki elbocsátja feleségét, kivéve ha nem törvényes felesége, okot ad neki a házasságtörésre, aki pedig elbocsátott nőt vesz el, házasságot tör. Bonyolult kérdés! Nem véletlen, hogy a katolikus és a protestáns felfogás között bibliai alapon, (a Biblia eltérő értelmezhetősége miatt) nagy a különbség. Itt is arról van szó lényegében, hogy nem a törvény betűjét kell követni, hanem a szellemét kell megismerni, és a törvény szelleme értelmében kell élni. Persze, az ember ebben a tekintetben is ember marad, és nem mindig van ereje azt tenni, amit helyesnek lát.

10 eskü Hallottátok azt a régieknek szóló parancsot is: Hamisan ne esküdjél, hanem tartsd meg az Úrnak tett esküdet. Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek: sem az égre, mert az Isten trónja, sem a földre, mert az lábainak zsámolya, sem Jeruzsálemre, mert az a nagy királyok városa. Még fejedre se esküdjél, mert egyetlen hajszáladat sem tudod fehérré vagy feketévé tenni. Van-e különbség az ígéret, a fogadalom és az eskü között? Erre a kérdésre maga Jézus válaszol

11 igen Beszédetek legyen: igen, igen; nem nem. Ami ezt meghaladja, az a gonosztól van. Reményik Sándor: Ne ítélj! Istenem, add, hogy ne ítéljek - Mit tudom én, honnan ered, Micsoda mélységből a vétek, Az enyém és a másoké, Az egyesé, a népeké. Istenem, add, hogy ne ítéljek. Istenem, add, hogy ne bíráljak: Erényt, hibát és tévedést Egy óriás összhangnak lássak - A dolgok olyan bonyolultak És végül mégis mindenek Elhalkulnak és kisimulnak És lábaidhoz együtt hullnak. Mi olyan együgyűn ítélünk S a dolgok olyan bonyolultak. Istenem, add, hogy mind halkabb legyek - Versben, s mindennapi beszédben Csak a szükségeset beszéljem. De akkor szómban súly legyen s erő  S mégis egyre inkább símogatás:  Ezer kardos szónál többet tevő. S végül ne legyek más, mint egy szelíd igen vagy nem,  De egyre inkább csak igen. Mindenre ámen és igen. Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül.  Ámen. Igen. És a gonosztól van  Minden azonfelül.

12 harc Hallottátok a parancsot: Szemet szemért, fogat fogért!
Én pedig azt mondom nektek: Ne szállj szembe a gonosszal, hanem ha megütik jobb arcodat, fordítsd oda a másikat is. S ha perbe fogva el akarják venni köpenyedet, add oda köntösödet is. S ha ezer lépésre kényszerítenek, menj el kétannyira. A természetben folyamatos minden téren a harc az életért. Az ember is része a természetnek. Emberi szinten béke csak ott van, és akkor lesz, ha Krisztus Jézus szelleme teret kap.

13 Kölcsön, hitel, adomány Adj a kérőnek, és aki kölcsönt akar, vissza ne utasítsd. Megoldás: annyit fogyasztok, amennyire feltétlenül szükségem van. De hol a határ? Munkanélküli segély és a Jegybank elnökének fizetése között lényeges a különbség, pedig mindkettő törvényes. Szíve mélyén csaknem mindenki a Jegybank elnöke. Erre a felismerésre akar eljuttatni Krisztus!

14 ellenségszeretet Hallottátok a parancsot: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet! Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, (tegyetek jót haragosaitokkal) és imádkozzatok üldözőitekért (és rágalmazóitokért).

15 ISTEN FIAI Így lesztek fiai mennyei Atyátoknak, aki felkelti napját jókra és gonoszokra, esőt ad igaznak és bűnösnek. Weöres Sándor: Noé bárkája A sötétbe - merülés, általános pusztulás, egyetemes kínszenvedés ellen mit tehetsz? Semmit és mindent. Ez a semmi és minden: ha saját érzéseiddel nem veszel részt a sötétségben és megteremted magadban a teljes emberség állapotát: nem vágyaiddal, hanem az örök mértékkel vezetteted magadat. Az áradat bármerre sodor: nyomorba, jómódba, kényszermunkára, harctérre, vezetőhelyre, vesztőhelyre: ne törődj vele, a sötét hatalom nem adhat neked semmit, és nem vehet el tőled semmit, ha az egyedül érvényes mérték működik benned. Odaveszhet kényelmed, vagyonod, egészséged, szabadságod, életed: mindezt úgyis elveszíted előbb-utóbb, a sírba nem viheted magaddal, de a mélyedben rejlő tökéletes mértéket nem sértheti még a világpusztulás sem, ezért kívánj hozzáigazodni. Az örök mértékre bízd magad: ez a Noé bárka a mindent beborító áradat fölött. Embertársaidért nem tehetsz többet, mint hogy az egyetlen menekülési módot tudatod velük. Erőszakkal megmenteni senkit sem lehet, amikor az özön mindent beborít. Nem igaz, hogy özönvízkor a tömeg a Noé-bárkára akar felkapaszkodni. A Noé-bárka látszik a leggyöngébb, legegyügyűbb tákolmánynak, melynél egy bokor alja is többet ér. " Mi az örök mérték? Minden vallás ezt igyekszik megfogalmazni, de kézzelfoghatóvá sohasem lehet tenni. Jézus nem örök mértékről beszél, hanem örök értékről. A kettő bizonyára ugyanazt jelenti. Ez az ugyanaz szellemi természetű valóság, aki rátalál az az említett költő szerint a "teljes ember", Krisztus szerint a "boldog ember". A két fogalom bizonyára ismét ugyanazt a valóságot jelzi, az embert, akit Isten a "saját képére és hasonlatosságára teremtett", a minden tehetségével Istent kereső, Istent szolgálni akaró embert.


Letölteni ppt "JÉZUS KRISZTUS A SZERETET „SZÉLSŐSÉGE”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések