Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Istenfélelem. Meghatározás  Istent és az Ő akaratát tartani a legfontosabbnak  NEM azt jelenti,hogy félni Istentől, habár meg van írva:  „Mert a mi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Istenfélelem. Meghatározás  Istent és az Ő akaratát tartani a legfontosabbnak  NEM azt jelenti,hogy félni Istentől, habár meg van írva:  „Mert a mi."— Előadás másolata:

1 Istenfélelem

2 Meghatározás  Istent és az Ő akaratát tartani a legfontosabbnak  NEM azt jelenti,hogy félni Istentől, habár meg van írva:  „Mert a mi Istenünk megemésztô tûz.” – Zsid. 12,29  „Igen rettenetes Isten ô a szentek gyûlésében, és félelmetes mindazokra, a kik körûlte vannak” - Zsolt. 89,8

3 Példák  Ábrahám  „Ne nyujtsd ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd ôt: mert most már tudom, hogy istenfélô vagy, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlenegyednek én érettem.” 1 Móz. 22,12  Ábrahámnak Isten volt a legfontosabb

4 Példák  Jób  „Vala ùz földén egy ember, a kinek Jób vala a neve. Ez az ember feddhetetlen, igaz, istenfélô vala és bûn-gyûlölô.” Jób 1,1  „És monda az ùr a Sátánnak: Észrevetted-é az én szolgámat Jóbot?Bizony nincs hozzá hasonló a földön: feddhetetlen, igaz, istenfélô, és bûn-gyûlölô.” Jób 1,8

5 Példák – akik nem félték az Urat  A gonosztevő a kereszten  „Felelvén pedig a másik, megdorgálá ôt, mondván: Az Istent sem féled-é te? hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy! És mi ugyan méltán; mert a mi cselekedetünknek méltó büntetését vesszük: ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett. ” Lk. 23,40

6 Az Istenfélelem jutalma  5 Móz. 10:17 - 11:1 17 Mert az Úr, ati Istenetek, isteneknek Istene, és uraknak Ura; nagy, hatalmas és rettenetes Isten, aki nem személyválogató, sem ajándékot el nem fogad. 18 Igazságot szolgáltat az árvának és az özvegynek; szereti a jövevényt, adván néki kenyeret és ruházatot. 19 Szeressétek azért a jövevényt; mert ti is jövevények voltatok Égyiptom földén. 20 Az Urat, a te Istenedet féljed, Őt tiszteljed, Ő hozzá ragaszkodjál és az ô nevére esküdjél. 21 Ő a te dícséreted, és ô a te Istened, aki azokat a nagy és rettenetes dolgokat cselekedte veled, a melyeket láttak a te szemeid. 22 A te atyáid hetvenen mentek vala alá Égyiptomba; most pedig az Úr, a te Istened megsokasított téged, mint az égnek csillagait! Szeresd azért az Urat, ate Istenedet, tartsd meg az Ő megtartani valóit: rendeléseit, végzéseit és parancsolatait minden idôben.

7 Az Istenfélelem jutalma  Péld. 10:27 27 Az Úrnak félelme hosszabítja meg a napokat; az istenteleneknek pedig esztendeik megrövidülnek.  Zsolt. 112:1 Dicsérjétek az Urat. Boldog az ember, a ki féli az Urat, és az ô parancsolataiban igen gyönyörködik.  Zsolt. 115:13 Megáldja azokat, a kik félik az Urat, a kicsinyeket és a nagyokat.  Péld 31:30 Csalárd a kedvesség, és hiábavaló a szépség; a mely asszony féli az Urat, az szerez dicséretet magának!

8 Az Istenfélelem jutalma  Mal. 3:16 Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelôi, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv iraték ô elôtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ô nevét.  Jel. 11, 18 És megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adj a te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és a kik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak; és elpusztítsd azokat, a kik a földet pusztítják.

9 Az Istenfélelem jutalma  Péld. 3:7-8 7 Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint; féld az Urat, és távozzál el a gonosztól. 8 Egészség lesz ez a te testednek, és megújulás a te csontaidnak.  1 Timothy 2:9-10 9 Hasonlatosképen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magokat; nem hajfonatokkal és aranynyal vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel, 10 Hanem, a mint illik az istenfélelmet valló asszonyokhoz, jó cselekedetekkel.

10 Tanulság  Préd. 12:13-14 13 (12:15) A dolognak summája, mindezeket hallván, ez: az Istent féljed, és az ô parancsolatit megtartsad; mert ez az embernek fôdolga! 14 (12:16) Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre elôhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az.


Letölteni ppt "Istenfélelem. Meghatározás  Istent és az Ő akaratát tartani a legfontosabbnak  NEM azt jelenti,hogy félni Istentől, habár meg van írva:  „Mert a mi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések