Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Etikai szabályok a Biblia szerint

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Etikai szabályok a Biblia szerint"— Előadás másolata:

1 Etikai szabályok a Biblia szerint

2 Andrej Rubljov: Szentháromság (Moszkva, Tretyakov Galéria)

3 „Istent senki nem látta, senki nem ismerte, csak az Egyszülött, aki az Atya kebelén nyugodott és ő nyilatkoztatta ki” - írja János evangélista. Van valami Felfoghatatlan a világban, az életben: az ember ennek a futásnak haláláig soha végére nem ér: az ember halandó, teste, tudása, érzései sem örökkévalók, s mégis mindenki abban a reményben és hitben él és cselekszik, hogy életének értelme és célja van, s tettei maradandóak lehetnek. A gyermek felnőtté lesz, s gyermeksége mégis benne él: nincs és mégis van. Ugyan úgy mint a történelem és az idő. Ez a titok: az evilági és az örökkévaló titka. Ez a Titok: ISTEN.

4 A TITOK MEGFEJTÉSE LEHET ÉLET – ÉS SORS FELADAT AZ EMBERISÉG SZÁMÁRA, DE SOKSZOR ELÉG HA MEGHAJOL AZ EMBER ÉS FELEGYENESEDIK A TITOK ELŐTT!

5 A következő idézet segítségével válaszolj az alábbi kérdésekre!
Milyen etikai változás figyelhető meg Jézus tanításában? Lehet-e vajon tökéletes az ember? 3Ha nem, akkor mi következik ebből az ember magatartására nézve? Teljes engedelmességet és megadást kér – evangéliumi élete ilyen volt-e? Mire vonatkozik akkor a rossz fogadása?

6 Máté Evangéliuma 5. rész „38. Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért és fogat fogért.   39. Én pedig azt mondom néktek: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem a ki arcul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orcádat is.   43. Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet.   44. Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket.   45. Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, a ki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak.”

7 Jobb az igazságtalanságot elviselni, mint elkövetni
Jobb az igazságtalanságot elviselni, mint elkövetni. A rosszat, rosszal megjavítani nem lehet. Az ember tökéletes nem lehet, s a másik vonatkozásában sem várhatja ezt el. Erre azonban törekedni lehet: aki örökké elégedetlen önmagával és a másikkal az boldog nem lehet, aki elégedett önmagával az pedig fejlődni képtelen. Jézus új utat követett, s élete nem volt mentes a békétlenségtől, mégis mindvégig hű maradt tanításához. A külső rossz bekövetkezhet, irányítani teljesen nem lehet, ezért fontosabb belül megszelidíteni, uralni és jóra fordítani. A „rossz” mindig alkalmas valami jóra. Nem vagy-vagy.

8 Ószövetség: Etnocentrikus (Kiválasztott nép „fény legyenek a népek előtt” (Jesájá 42:6., 49:6., 51:4.), Ellenség – Barát elkülönítés Isten büntető, igazságosztó hatalma kerül előtérbe. Az erkölcs büntetőjogi megközelítése. A „törvény vallása”. Az Isteni Tan, mint aprólékosan értelmezendő törvény. A cselekedet és annak értelmezése a fontos. A „tett a lényeg” (Atyák 1:17.). Az ember és Isten különbsége: a „Ti gondolataitok nem az én gondolataim.” → Az ember cselekvő aktivitása (a gazdagság is helyes lehet, ha adakozással is párosul.)

9 Közös: a legfőbb parancsok és annak kiteljesedése.
Újszövetség: Kinyílik a kapu a „nem választott népek” számára is (Páli fordulat) Ellenség – Barát: inkább magában keresse az ember a javítani valót, a barátot (a helyes önszeretet nem is dédelget és nem is kritizál, hanem támogat, s javadat szolgálja, amikor kell, mint egy barát.) Isten, mint gondoskodó Atya. A gyermekek példákká lesznek: „ilyeneké a mennyek országa”. Jó cselekedetek, az éhezők, a betegek, a szenvedők segítése, a gazdagság, földi teher. Az erkölcs önismereti, kegyelem- és szeretetelvű megközelítése: „Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek!” (Máté Ev. 7:1; Lukács Ev. 6:1.) A szív ügye, a lelkiség a fontos, a törvény szelleme és nem a betűje. Isten és ember hasonlósága: „Én és az Atya egy vagyunk.” Felele nékik Jézus: Nincs-é megírva a ti törvényetekben: Én mondám: Istenek vagytok? (János, 10.) „Ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg. „ (Máté 25) Közös: a legfőbb parancsok és annak kiteljesedése.

10 1. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
2. Isten nevét hiába ne vedd! 3.Az Úr napját szenteld meg! 4. Atyádat és anyádat tiszteld! 5. Ne ölj! 6. Ne paráználkodj! 7. Ne lopj! 8. Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy! 9. Felebarátod házastársát ne kívánd! 10. Mások tulajdonát ne kívánd!

11 Lehetséges a parancsolatokat pozitív módon is megfogalmazni és szabadságlehetőségként követni!
Próbáld meg! Fogalmazd át!

12 Ószövetség A tíz parancsolat összefoglalása:
„Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat.” Kinek szól? Kiről szól? Milyen igeidőben fogalmazódik meg? Kitől és kifelé irányul?

13 Embernek szól. Arról, hogy a Teremtő és Teremtett között mi a helyes kapcsolat. A döntés joga és felelőssége a miénk. Az út adott a jóra. Ideje: a jelen. Az embertől irányul a Teremtő felé.

14 Újszövetség Nem elvesz, hanem hozzátesz az Ószövetséghez:
„Mert úgy szerette Isten a világot,hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Jn3.16 Kinek szól? Kiről szól? Milyen igeidőben? Kitől és kifelé irányul?

15 Embernek szól, de valami rajta kívüliről.
Istenről és a világról és az emberről – már meglévő szeretet kapcsolatáról. A múltról és a jelenről és a jövőről is. Istentől irányul az ember felé.

16 -------------------IDŐ--------------------→
Ószövetség Újszövetség Végtelen Végtelen ↑ Tisztelet ↓ Véges Véges IDŐ → 1. TEREMTÉS – 2. TÖRTÉNELEM: BŰNBEESÉS – MUNKA, SZERETET, MEGVÁLTÁS – 3. MÁSODIK ELJÖVETEL, BÉKE

17 Az isteni történés főbb állomásai melyeken keresztül az eddig rejtett isteni az ember számára befogadható módon - és végérvényesen - felfedte, kinyilatkoztatta önmagát. 1. Megtestesülés 2. Tanítás, Gyógyítás, Szenvedés, Halál, Föltámadás, Mennybemenetel 3. Lélek-küldés. KARÁCSONY – HÚSVÉT- PÜNKÖSD kibontakozik előttünk az Isten titka, Ő maga, a Szentháromság. Hogy ezt szemlélhessük, a múlandó, eseményszerű végesből a változatlan, örök megmaradóba kell átlépnünk - Isten - önmagában fennálló - világába. Ima, elmélyedés, jóra irányuló cselekedet révén. A KÜLSŐ, VILÁGI A BELSŐBŐL, A LÉLEKBELIBŐL BONTAKOZIK KI.

18

19 A szeretet formái

20

21

22

23 Andrej Rubljov: Szentháromság (Moszkva, Tretyakov Galéria)

24 Szex: szeretlek, mert…. Erosz: szeretlek, mert… Fília: szeretlek, mert… Agape: szeretlek, mert…

25 A helyes és tartós szeretet nem más, mint tisztelet és részvét.
Alapja a gyermek és szülő szeretete. A ragaszkodástól visz a függetlenség felé, úgy hogy az elsőt is magával viszi és tovább adja. Akinél ez sérül, lélekben érdemes helyreállítani: elég az, hogy a megértés, részvét megmarad. A nehézségek megoldása erősíti a kapcsolatot. Mindenhez idő kell és csiszolódás és jó ha vannak közös dolgok, amelyeket együtt szeretnek! Válás, csalódás, szétszakadó családok: általában a bűntudat és a bűn keresése jellemző. Egészen más, ha azt tudják utána mondani: „Szerettelek és most nagyon fáj.” Példa: Eltörik a csésze.

26

27 ÁTÉLNI – MEGSZENVEDNI - MEGHALADNI
A harag és gyűlölet, valójában sokszor a fájdalom leplezését szolgálja. A fájdalmat, szenvedést meg kell élni. Ez a krisztusi út is, a szenvedést okozó helyzetnek nem csak oka, hanem célja is van. Ezt keresni kell. ÁTÉLNI – MEGSZENVEDNI - MEGHALADNI

28 NÉHÁNY PRAKTIKUS TANÁCS, HA BÁNTANAK, VAGY VALAMI ROSSZ ÉR – A SZAVAK EREJE: ŐSZINTESÉG!
Ne hazudj önmagadnak és a másiknak! Valld be, minél előbb magadnak, hogy rosszul érint a dolog. Hogy haragszol vagy féltékeny vagy, vagy irigy, vagy rosszindulatú – a beismerés fél siker a jóhoz. Mondd el egy alkalmas pillanatban minél előbb a másiknak is! Ne arról beszélj, hogy a másik mit tett, vagy mit nem tett, hanem arról hogy az téged hogy érintett, s mennyire rossz. Ezzel nem készteted védekezésre és viszontvádaskodásra! Világítsd meg számára, az ő szemszögéből, hogy a dolog őt hogy érintette volna, ha te teszed ugyanezt vele. Tehetsz olyan gesztust vele szemben, ami visszatükrözi és idézi az Ő mondatait, de most neki címezve! Elmondhatod, hogy te hogyan cselekedtél volna hasonló helyzetben. Nagyon figyelj arra, hogy a másik HOGYAN válaszol. Ne a megbánás szóbeli, hanem nonverbális üzenetére figyelj és jelezz vissza, ha nem világos számodra, hogy igazán érti-e a cselekedet súlyát.

29 Ha te követsz el rosszat, ne mondd, hogy bocsásson meg a másik
Ha te követsz el rosszat, ne mondd, hogy bocsásson meg a másik! („Istennél a bocsánat és a kegyelem.”) Mondhatod, de nem tudhatod, hogy a másik valójában megbocsát-e. Másrészről így a felelősséget a másikra terheled. Elég ha azt mondod őszintén: SAJNÁLOM! Az oldást nem a másik, hanem saját rossz cselekedeteinkért és azokra kérhetjük!

30 Ó- és/vagy újszövetségi szeretet!?
A valóságban mindkettő él és mindkettőre szükség van → Ha van bűn, akkor kell legyen büntetés is, de nem mindegy hogy hogyan! Minden cselekedetnek vannak következményei. „Ha megdob kővel, dobd vissza kenyérrel!” JÓVÁTÉTEL (vezeklés)

31 NÉHÁNY PRAKTIKUS TANÁCS, HA BÁNTANAK, VAGY VALAMI ROSSZ ÉR – A TETTEK EREJE: JÓVÁTÉTEL!
Ha te követtél el valamit: megkérdezed, vagy magad kitalálod és felajánlod hogy hogyan teszed jóvá a dolgot. Ezzel kilépsz a passzív gyerekszerepből és a tetteidért vállalod a felelősséget. Ez még meg is erősít! Ha nem tudod az illetővel szemben jóvá tenni, akkor válassz egy olyan helyzetet és egy hasonló helyzetű embert, akivel jót tehetsz. Ha ellened, vagy szeretteid ellen követték el a rosszat: nevezd meg, hogy hogyan lehetne számodra jóvá tenni a dolgot. Miközben beszélsz, figyeld meg hogy szavaid hogyan hatnak a másikra – lehet hogy jóvátételre nincs lehetőség, de elmondani ami rossz és ami jó, akkor is lehet, s le is lehet magadnak vagy a másiknak írni! Legyen ideje a megbánásnak és belső megbocsátásnak is! A haragot ne hordozd tovább! Tudd, hogy kitől mennyit várhatsz el. Példa: 1. iskolai eset az órát zavaró tanulóról (USA) 2. tragikus autóbaleset (gázolás)

32 NÉHÁNY PRAKTIKUS TANÁCS, HA BÁNTANAK, VAGY VALAMI ROSSZ ÉR – AZ ÖNISMERET EREJE: SZIMBÓLUMOK
A haragot add ki magadból – kiáltás, séta, futás, sport, művészet! „Bűnbak” – egy papír, egy tárgy – szabadulj meg tőle. Tedd fel magadnak a kérdést, ha rossz érzésed tartós: vajon kire, mire emlékeztet az a rossz esemény és személy. Valóban rá haragszol? Előfordult már veled hasonló helyzet mással is – mi ezeknek az ismétlődő helyzeteknek és eseményeknek a közös pontja. Milyen gondolat jut eszedbe ezekről? Képzelj hozzá egy szimbólumot: képszerűen összetettebben és árnyaltabban jelenik meg számodra az illető és a cselekedet! Képzeld el, hogy mi lenne, ha anélkül a cselekedet és személyiségvonás nélkül lenne.

33 ÖSSZEFOGLALÁS Mi is az archetípus? Kinél találkoztunk vele?
Mi a kognitív triász? Hogyan jellemzik a személyiséget a modern pszichológiai irányzatok? Szerinted milyen archetípussal azonosítható az európai történelem? Mi lehet a kognitív triásza?

34 Őskép, ősminta a kollektív tudattalanban.
Carl Gusztáv Jung Gondolatok Önmagamról, a Másikról és a Jövőről. A „nagy ötök” (big five) szerint: munka (lelkiismeret), szeretet, hatalom, érzelmi stabilitás, intellektus. Szerintem a motívum krisztusi: a Teremtő (gyógyító, tanító, újító, térítő, szenvedő, meghaló, feltámadó) – a többi kontinens története sokkal statikusabb, s ha nagy változás történt benne, sokszor azt is Európa generálta (pl. felfedezések kora, gyarmatosítás) A kognitív triásza ehhez hasonló. Európai Én: az ősi, amely mindig megújul. A Másik: a térítés, hódítás területe. A Jövő: van célja, amelyért érdemes küzdeni. (Figyeld meg a sport jelentőségét és jellegét)

35 MI AZ EMBER? JELLEMEZD MŰVED ARCHETÍPUSÁT A KOGNITÍV TRIÁSZ SZERINT!
A főhős, (vagy a szereplők közül egy, amellyel leginkább azonosulni tudsz), egy mondatban jellemzi saját magát: „Én olyan ember vagyok, aki…” A főhős jellemzi az Embereket, a Másikat, a Világot: „Szerintem az emberek….” A főhős szerint a Jövő: „Szerintem a jövő…”

36 MI AZ EMBER? JELLEMEZD A MŰ FŐHŐSÉNEK SZEMÉLYISÉGÉT A „NAGY ÖTÖK” + 2 SEGÍTSÉGÉVEL AZ ALÁBBI TÁBLÁZATBAN! MINŐSÍTÉS HATALOM/ PÉNZ SZERETET MUNKA/ LELKIISMERET ÉREZELMI STABILITÁS INTELLEKTUS HIT JÁTÉK ―, VAGY SEMLEGES, VAGY + NEM JELLEMZŐ A VÁLTOZÁS IRÁNYA: ― → + (FEJLŐDÉS) + → ― (HANYATLÁS) NINCS VÁLTOZÁS RANGSOR A MŰBEN (1-től 7-ig RANGSOR SZERINTEM (AMI JELLEMEZ MOST)

37 Társadalmi szerződés orientáció Egyetemes erkölcsi elvek orientáció
JELLEMEZD VÁLASZTOTT SZEREPLŐD MORÁLIS FEJLŐDÉSI SZINTJÉT KOHLBERG TÁBLÁZATA SEGÍTÉSÉGÉVEL! PREKONVENCIONÁLIS Büntetésorientáció Jutalomorientáció KONVENCIONÁLIS Jógyerek-orientáció Tekintélyorientáció POSZTKONVENCIONÁLIS Társadalmi szerződés orientáció Egyetemes erkölcsi elvek orientáció

38 Milyen választott szereplőd viselkedésének meghatározó erkölcsi irányultsága? (igen/nem)
EGOCENTRIKUS: CSALÁDCENTRIKUS: TÁRSADALMI: EGYETEMES:


Letölteni ppt "Etikai szabályok a Biblia szerint"

Hasonló előadás


Google Hirdetések