Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖFOP Monitoring Bizottsági Ülés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖFOP Monitoring Bizottsági Ülés"— Előadás másolata:

1 KÖFOP Monitoring Bizottsági Ülés
Budapest,

2 Napirend Az ülés napirendjének elfogadása
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program Monitoring Bizottság ügyrendjének bemutatása és elfogadása Tájékoztatás a Monitoring Bizottságokkal kapcsolatos szabályozásról A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program bemutatása Ex-ante feltételek teljesítése a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program elindításához

3 Napirend A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program évi Éves Fejlesztési Keretének bemutatása A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program tervezett felhívásaihoz kapcsolódó projekt kiválasztási szempontrendszer bemutatása és jóváhagyása A as operatív programokra vonatkozó kommunikációs stratégia bemutatása és jóváhagyása Egyebek A következő KÖFOP Monitoring Bizottság ülés időpontja, témái

4 1. Az ülés napirendjének elfogadása

5 2. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program Monitoring Bizottság ügyrendjének bemutatása és elfogadása

6 Jogszabályi rendelkezések az ügyrendről
2. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program Monitoring Bizottság ügyrendjének bemutatása és elfogadása Jogszabályi rendelkezések az ügyrendről 1303/2013 Tanácsi rendelet 47. cikk (2) bekezdés: Minden monitoring bizottság kidolgozza és elfogadja a saját eljárási szabályzatát az érintett tagállam intézményi, jogi és pénzügyi keretével összhangban. 272/2014. (XI. 5.) Korm. Rendelet 29. § (10) bekezdés: A  monitoring bizottság működésének részletes szabályait az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által az uniós és a hazai intézményi, jogi és pénzügyi keretekkel összhangban meghatározott elvek alapján megalkotott és saját maga által elfogadott ügyrendjében állapítja meg. 6

7 A Monitoring Bizottság feladatai 1. Összefoglaló
2. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program Monitoring Bizottság ügyrendjének bemutatása és elfogadása A Monitoring Bizottság feladatai 1. Összefoglaló A monitoring bizottság az operatív program egyes kérdéseiben döntést hozó testület, amely az operatív program eredményes, hatékony és minőségi végrehajtását felügyeli. A főbb területek: pénzügyi és szakmai megvalósítás, eredmények elérése a program módosítása értékelések kommunikációs tevékenységek horizontális elvek érvényesülése Az MB szerepe, jogköre megvizsgál és jóváhagy véleményez tájékoztatást kap 7

8 2. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program Monitoring Bizottság ügyrendjének bemutatása és elfogadása A Monitoring Bizottság feladatai 2. a 1303/2013/EU rendelete 49. cikkében felülvizsgálja a program végrehajtását és a célkitűzései elérésének előrehaladását (eredményességi felülvizsgálat is) véleményezi az irányító hatóság által esetlegesen javasolt programmódosításokat észrevételeket tehet az irányító hatóság számára a program végrehajtása és értékelése tekintetében 8

9 2. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program Monitoring Bizottság ügyrendjének bemutatása és elfogadása A Monitoring Bizottság feladatai 3. a 1303/2013/EU rendelete 110. cikkében Vizsgálja és jóváhagyja: a műveletek kiválasztásához használt módszereket és kritériumokat az éves végrehajtási jelentéseket és a záró végrehajtási jelentést az operatív program értékelési tervét és módosításait az operatív program kommunikációs stratégiáját és módosításait az irányító hatóság által az operatív program módosítására tett javaslatokat Nyomonköveti (Monitoring alá vonja) többek között: az OP teljesítményére hatást gyakorló problémákat az értékelési terv végrehajtását és megállapításait a kommunikációs stratégia végrehajtását férfiak és nők közötti egyenlőség, esélyegyenlőség és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának előmozdítását célzó intézkedéseket fenntartható fejlődést előmozdító intézkedéseket. 9

10 A Monitoring Bizottság feladatai 4. Hazai kiegészítések
2. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program Monitoring Bizottság ügyrendjének bemutatása és elfogadása A Monitoring Bizottság feladatai 4. Hazai kiegészítések 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 13. § (2) : Évente legalább egyszer tájékozódik a programok megvalósítására vonatkozó egységes kommunikációs stratégia végrehajtásában elért eredményekről, az eredmények elemzéséről, valamint a következő év során elvégzendő, tervezett tájékoztatási és kommunikációs tevékenységekről. 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 43. § (1) : FKB jóváhagyást követően tájékozódik az éves fejlesztési keretről. 10

11 A Monitoring Bizottság összetétele 1.
2. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program Monitoring Bizottság ügyrendjének bemutatása és elfogadása A Monitoring Bizottság összetétele 1. 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 29. § (4) alapján tagot delegál: Szavazati joggal: az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter az irányító hatóság, az államháztartásért felelős miniszter a szakpolitikai felelős a területi programok esetében a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter az érintett megyei önkormányzatok érdekképviseleti szerve az érintett megyei jogú városok önkormányzatai érdekképviseleti szerve és a fővárosi közgyűlés a gazdasági és a releváns szakmai érdekképviseletek a szociális partnerek a civil és nem-kormányzati szervezetek 11

12 A Monitoring Bizottság összetétele 2.
2. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program Monitoring Bizottság ügyrendjének bemutatása és elfogadása A Monitoring Bizottság összetétele 2. 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 29. § (4) alapján tagot delegál: Tanácskozási joggal: az Európai Bizottság az igazoló hatóság az audit hatóság ha kijelölésre került, a közreműködő szervezet és az alapok alapját végrehajtó szervezet a nem az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért felelős miniszter 12

13 A KÖFOP Monitoring Bizottság összetétele
2. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program Monitoring Bizottság ügyrendjének bemutatása és elfogadása A KÖFOP Monitoring Bizottság összetétele KÖFOP MB összetétele: 31 delegált szervezet, ebből: - 26 szavazati jogú tag - 5 tanácskozási jogú tag A delegált szervezeteket és a tagok névsorát az ügyrend XII. pontja tartalmazza. 13

14 2. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program Monitoring Bizottság ügyrendjének bemutatása és elfogadása A Monitoring Bizottság elnöke, társelnöke, titkársága és egyéb szereplők 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 29. §-a (3) alapján: A monitoring bizottság elnöke - program szakmai felügyeletét ellátó - miniszterelnök által kinevezett személy A Monitoring Bizottság társelnöke az Irányító Hatóság vezetője. A Monitoring Bizottság mellett állandó Titkárság működik, amelynek működtetéséről az Irányító Hatóság gondoskodik. A Monitoring Bizottság az elnök vagy a társelnök előterjesztése alapján felállíthat albizottságot és munkacsoportot, továbbá felkérhet szakértőket. 14

15 A Monitoring Bizottság működése
2. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program Monitoring Bizottság ügyrendjének bemutatása és elfogadása A Monitoring Bizottság működése A Monitoring Bizottság szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. Soron kívüli, rendkívüli ülés összehívását bármely állandó tag indítványozhatja a Monitoring Bizottság Titkárságánál írásban, elektronikus vagy postai úton. Az ülés lefolytatásához a szavazati joggal rendelkező tagok legalább 1/3-ának, de legkevesebb 7 tagnak kell megjelennie. A Monitoring Bizottság ülését az ülés napját legalább 15, indokoltan sürgős esetben 10 munkanappal megelőzően, a tagoknak küldött meghívó útján kell összehívni. Az ülésről hangfelvétel, jegyzőkönyv és jelenléti ív készül. 15

16 A Monitoring Bizottság működése
2. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program Monitoring Bizottság ügyrendjének bemutatása és elfogadása A Monitoring Bizottság működése Döntési folyamat: Határozatképesség: a szavazati joggal bíró tagok több, mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén megismételt ülést kell tartani, melynek időpontját az elnök szóban tűzi ki az eredetileg kihirdetett időpontot követő 30. percre az eredetileg tervezett napirenddel. A megismételt ülésen való határozatképesség: a szavazati joggal rendelkező tagok 1/3-a, de legkevesebb 7 tag jelen van. A döntéshozatal: konszenzussal Konszenzus hiányában: 50% + 1 fő szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 16

17 3. Tájékoztatás a Monitoring Bizottságokkal kapcsolatos szabályozásról
A Miniszterelnökség Monitoring és Értékelési Főosztályának előadása

18 3. Tájékoztatás a Monitoring Bizottságokkal kapcsolatos szabályozásról
Jogszabályi háttér Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete ( cikktől és 110. cikk) A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) kormányrendelet (29-32.§) A Bizottság 240/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az európai strukturális és beruházási alapok keretében megvalósított partnerségre vonatkozó európai magatartási kódexről 1303 rendelet: az uniós alapokra vonatkozó közös általános rendelkezéseket tartalmazza. Két cikkelye részletezi a monitoring bizottságok feladatait, a (MB összetétele és feladatai) és a 110. cikk kicsit részletesebben ír a feladatokról. Előírja, hogy OP elfogadás után 3 hónapon belül létre kell hozni az MB-t. Minden MB kidolgozza és elfogadja a tagállami rendszerbe illeszkedő saját eljárását. A tagokat a tagállam delegálja, a partnerek képviselőit a partnerek. 272-es a hazai alkalmazása a 1303-asnak, a 272-esben van az MB-be delegáló szervezetek listája. Magatartási kódex a partnerségre: célja a tagállami partnerség kialakításának, az együttműködés és párbeszéd minőségének javítása a projekt tervezés, végrehajtás és ellenőrzés során.

19 3. Tájékoztatás a Monitoring Bizottságokkal kapcsolatos szabályozásról
Jogszabályi háttér A Kormány 1085/2015 (III.3.) Korm. határozata a programozási időszak operatív programjai monitoring bizottságai létrehozásának előkészítéséről A miniszterelnök 21/2015 (III.12.) ME határozata a programozási időszak egyes operatív programjai monitoring bizottsági elnökeinek kinevezéséről A 1085-ös kormányhatározat az egyes OP-kat felügyelő minisztereknek adja utasításba az MB taglistájának összeállítását, az első MB összehívását és az ügyrend kialakítását és elfogadását. A KÖFOP esetében a ME miniszter hatásköre.

20 3. Tájékoztatás a Monitoring Bizottságokkal kapcsolatos szabályozásról
A Monitoring Bizottság feladatai (1) Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU 49. és 110. cikke alapján: évente legalább egyszer ülésezik; felülvizsgálja a program végrehajtását és előrehaladását; észrevételeket tesz az IH felé a program végrehajtását érintően; megtárgyalja, jóváhagyja az irányító hatóság által javasolt OP módosításokat ; jóváhagyja a műveletek kiválasztásához használt módszereket és kritériumokat. A MB feladatai kapcsán részletes általános leírást tartalmaz a 1303-as, amelyre a hazai jogszabály is hivatkozik az MB feladatainak rögzítésekor. A legfontosabb feladatok: Az OP előrehaladás nyomonkövetése és minden lehetséges, az eredményes végrehajtást elősegítő kérdés és probléma megvitatása. Az előrehaladást nem csupán pénzügyi szempontból, hanem az OP vállalt indikátorai szempontjából is meg kell vizsgálni. (külön figyelemmel az OP eredményességi keretébe foglalt mutatókra.) 2019-ben az EUB felülvizsgálja az összes OP-t éves végrehajtási jelentés alapján (nézve az eredményességi keret indikátorait). Az OP módosítás kapcsán fontos megjegyezni, hogy minden esetben vizsgálandó, stratégiai környezeti hatásvizsgálat köteles-e a módosítás. Ha nem akkor annak igazolása kell, hogy nem az.

21 3. Tájékoztatás a Monitoring Bizottságokkal kapcsolatos szabályozásról
A Monitoring Bizottság feladatai (2) Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU 49. és 110. cikke alapján: vizsgálja a nagyprojektek végrehajtását; jóváhagyja az éves végrehajtási jelentést és záró végrehajtási jelentést; jóváhagyja az operatív program értékelési tervét; jóváhagyja az OP kommunikációs stratégiáját; vizsgálja az esélyegyenlőséget és fenntartható fejlődést célzó intézkedéseket; áttekinti az ex ante feltételek teljesülésének előrehaladását. Magyarország a jogszabály adta lehetőséggel élve egy értékelési tervet készít majd több OP-ra. A tervet az OP elfogadás után egy évvel kell elfogadni. Új elemek a szabályozásban: kötelező, follow-up, nyilvánosság, hatásértékelés. (Útmutató, sablon) Kommunikációs stratégiát az MB-nek kell legfeljebb 6 hónappal az OP jóváhagyása után elfogadni. Ha a stratégia több OP-ra vonatkozik, akkor az egyik erre kijelölt OP MB-je is elfogadhatja. Ex ante feltételeket legkésőbb 2016 év végéig kell teljesíteni, a teljesítésükig az MB folyamatosan figyeli az előrehaladást.

22 3. Tájékoztatás a Monitoring Bizottságokkal kapcsolatos szabályozásról
A Monitoring Bizottság feladatai (3) A Kormány 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelete alapján a monitoring bizottság a 1303-asban rögzített feladatokon túl: monitoring albizottságot hozhat létre saját ügyrenddel; a Partnerségi Megállapodásnak saját MB-je van ami egyben horizontális monitoring bizottságként is működik a horizontális célok és követelmények teljesülésének nyomon követésére és érvényesítésére; adott OP monitoring bizottsága a horizontális szempontok program szintű követésére horizontális albizottságot hozhat létre; a végrehajtás-tervezés részeként megtárgyalja az ÉFK-t és jóváhagyja a kiválasztási szempontokat. A horizontális elvek és politikák érvényesítéséhez kapcsolódó feladatok ellátásában a Monitoring Bizottságot horizontális munkacsoport támogatja, amelynek munkáját az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által felügyelt szervezeti egység irányítja. A munkacsoport tagjait a szakpolitikai felelősök és az irányító hatóságok delegálják, tevékenységében meghívott szakértők és nem kormányzati szervezetek képviselői tanácskozási joggal vesznek részt.

23 3. Tájékoztatás a Monitoring Bizottságokkal kapcsolatos szabályozásról
A Monitoring Bizottság feladatai (4) A Kormány 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelete alapján: az MB tagok listája nyilvános, a titkársági feladatait az IH látja el szavazótagot delegál: EU források felhasználásáért felelős miniszter; IH; államháztartásért felelős miniszter; szakpolitikai felelős; (területi program esetében a felelős miniszter) érintett megyei önkormányzatok érdekképviselete; érintett megyei jogú városok érdekképviselete és fővárosi közgyűlés; gazdasági és szakmai érdekképviseletek; szociális partnerek; civil és nem-kormányzati szervezetek. Az MB titkárságát az IH adja, kivéve a PM MB-jét, ahol a titkárságot az EU források felhasználásáért felelős miniszter biztosítja. A szavazótagok egyenlő szavazati joggal rendelkeznek.

24 3. Tájékoztatás a Monitoring Bizottságokkal kapcsolatos szabályozásról
A Monitoring Bizottság feladatai (5) A Kormány 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelete alapján: Tanácskozási joggal bíró tagot delegálhat: Európai Bizottság; Európai Beruházási Bank (ha társfinanszíroz); igazoló hatóság; audit hatóság; közreműködő szervezet; a nem uniós forrásokhoz kapcsolódó fejlesztéspolitikáért felelős miniszter. Az MB titkárságát az IH adja, kivéve a PM MB-jét, ahol a titkárságot az EU források felhasználásáért felelős miniszter biztosítja. A szavazótagok egyenlő szavazati joggal rendelkeznek.

25 3. Tájékoztatás a Monitoring Bizottságokkal kapcsolatos szabályozásról
Partnerségi elv, magatartási kódex A 240/2014/EU rendelete a partnerségre vonatkozó európai magatartási kódexről: a projektek tervezése, végrehajtása, ellenőrzése és értékelése során a partnerekkel folytatott konzultáció, együttműködés és párbeszéd minőségének javítását szolgálja; a kódex többek között rögzíti a Monitoring Bizottság tagsági szabályaira vonatkozó alapelveket és „jó gyakorlatokat”. Az EU a partnerségre vonatkozó elveit egy egységes partnerségi magatartási kódexben foglalta össze. A kódex az érintettek közötti jobb együttműködést célozza, a projekt tervezésétől a megvalósításáig, értékeléséig. A magatartási kódexben az MB-k belső eljárásrendjeire vonatkozó alapelvek, jó gyakorlatok szerepelnek.

26 3. Tájékoztatás a Monitoring Bizottságokkal kapcsolatos szabályozásról
Partnerség a Monitoring Bizottságokban: A kódex szerint az MB ügyrendje vegye figyelembe és rendelkezzen az alábbiakról: a tagok szavazati jogáról; az MB ülés dokumentumainak hozzáférhetőségéről; jegyzőkönyv készítéséről; esetleges munkacsoportok felállításáról; az értesítő és a dokumentumok megküldése legalább 10 munkanappal előzze meg az ülést. Továbbá: támogatni kell a partnerek kapacitásainak bővítését az eredményes partnerség érdekében (képzések, műhelytalálkozók).

27 3. Tájékoztatás a Monitoring Bizottságokkal kapcsolatos szabályozásról
Az MB tagok jogai Véleménynyilvánítás szabadsága (kérdések feltevése, álláspont kifejtése, tartózkodás, egyet nem értés, kisebbségi vélemény ismertetésének és jegyzőkönyvbe foglaltatásának joga) Az OP előrehaladásáról szóló információkhoz való hozzáférés Az operatív program előrehaladásával kapcsolatban tisztázó kérdések megfogalmazása A monitoring bizottságon belül tematikus munkacsoport létrehozása A partnerség szervezésével kapcsolatos jó gyakorlatok megismerése a Bizottság Európai Partnerségi Gyakorlati Közösség együttműködési mechanizmusán keresztül

28 3. Tájékoztatás a Monitoring Bizottságokkal kapcsolatos szabályozásról
Az MB tagok kötelezettségei (1) A monitoring bizottság ülésén való személyes részvétel A 1303/2013/EU rendelet 49. és 110. cikkében meghatározott MB feladatok elkötelezett és alapos ellátása Rendszeres tájékozódás az operatív programok előrehaladásáról Az előzetesen és utólag kiküldött anyagok tartalmának nyomon követése Javaslatok megfogalmazása az OP végrehajtására vonatkozóan Tájékoztatás kérése a megtett javaslatok gyakorlatba történő átültetéséről Tájékoztatás nyújtása az operatív program végrehajtása szempontjából releváns társadalmi, környezeti és gazdasági környezetben történt és várható változásokról

29 3. Tájékoztatás a Monitoring Bizottságokkal kapcsolatos szabályozásról
Az MB tagok kötelezettségei (2) A releváns és hatályos ország-specifikus ajánlások teljesülésének nyomon követése Az operatív program szempontjából releváns ex-ante feltételek teljesülésének nyomon követése  A monitoring bizottságon megkapott információk továbbadása a tag által képviselt szervezetnek A nemkívánatos érdekérvényesítés és befolyásolás tilalma, és ezzel kapcsolatos összeférhetetlenség haladéktalan bejelentése A monitoring bizottság ügyrendjének betartása Összeférhetetlenségre vonatkozó kötelezettségek megismerése

30 3. Tájékoztatás a Monitoring Bizottságokkal kapcsolatos szabályozásról
Az MB munkáját támogató információs felület A monitoring bizottság működése szempontjából releváns dokumentumok megosztására MB tag hozzáférés igénylése: név és a regisztrált cím megadásával Szereplő/Jogok Bármely regisztrált felhasználó MB tag, érintett intézményrendszeri szereplő Dokumentumok hozzáférhetősége Fórumozási lehetőség X Külön felület lesz minden monitoring bizottságnak és a PM-nek is. Az OP MB felületén megjelenő nyilvános dokumentumok minden regisztrált felhasználó számára elérhetőek lesznek. A fórumozási lehetőség csak a központi koordináción regisztrált felhasználóknak lesz elérhető. Ezek az adott monitoring bizottság tagjai, és adott monitoring bizottság működésben érintett intézményrendszeri szereplők számára érhető el. MB tagok új dokumentum feltöltésekor az érintettek ben azonnal értesítést kapnak.

31 3. Tájékoztatás a Monitoring Bizottságokkal kapcsolatos szabályozásról A Belső Információs Rendszer elérése Kapcsolattartás a tagokkal a Belső Információs Rendszeren (BIR) keresztül történik. A nyilvános információkat a honlapon tesszük elérhetővé.

32 4. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program bemutatása
Bevezetés, tervezési folyamat bemutatása KÖFOP stratégiai háttere KÖFOP 1. és 2. prioritásainak bemutatása KÖFOP 1. és 2. prioritás indikátorai KÖFOP 3. prioritás bemutatása KÖFOP 3. prioritás indikátorai

33 A KÖFOP-ot megalapozó stratégiai dokumentumok:
4. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program bemutatása A KÖFOP-ot megalapozó stratégiai dokumentumok: Magyarország Partnerségi Megállapodása ; Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Stratégia ; a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia Nemzeti Korrupcióellenes Program

34 4. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program bemutatása
Magyarország fő célja, hogy a régió legversenyképesebb országa legyen Kulcsszerep: gazdaságélénkítés KÖFOP hozzájárulás: ha csökken az állam, illetve a vállalkozások közigazgatási kiadása, akkor más területekre fordítható a megtakarítás, vagy ha nő a szolgáltatási szint és ezáltal a lakosság, illetve vállalkozások ügyintézéssel töltött ideje csökken, az ügyintézés egyszerűsödik.

35 Az adminisztratív terhek csökkentése
4. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program bemutatása Operatív Program (KÖFOP) Forrásallokáció Prioritás címe KÖFOP VEKOP KÖFOP + VEKOP ÖSSZESEN Mrd Ft 1. prioritás Az adminisztratív terhek csökkentése 145,9 34,5 180,4 2. prioritás A szolgáltatási szemlélet és etikus működés megerősítése a köz-szolgálatban 73,5 17,3 90,8 3. prioritás Az ESZA, ERFA, KA finanszírozású operatív programok végrehajtá-sához kapcsolódó technikai segítségnyújtás 70,6 ÖSSZESEN 290 51,8 341,8

36 4. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program bemutatása 1. prioritás
Az adminisztratív terhek csökkentése (1. prioritás) a KÖFOP megközelítésében azt jelenti, hogy csökkenteni kell a közigazgatási folyamatok átfutási idejét, valamint a lakosság és a vállalkozások ezzel kapcsolatban megjelenő költségeit. Ennek két, egymással szorosan összefüggő módját választotta a KÖFOP: a közigazgatási eljárások optimalizálását és az eljárások elektronizálását. A prioritás esetében elvárás, hogy olyan fejlesztések kapjanak támogatást, amelyek közvetlenül vagy közvetetten, de érzékelhető (pl. az átfutási idő rövidülésében, az ügyfél által csatolandó dokumentumok számának csökkentésében mérhető) hatással vannak az ügyfeleknél jelentkező adminisztratív terhek csökkentésére. Intézkedések: Közigazgatási eljárások átalakítása, hatékonyságának javítása A közigazgatás szervezettségének javítása Az ügyfél-orientált közigazgatási folyamatok elektronizálása A közigazgatáson belüli folyamatok elektronizálása Az egyablakos ügyintézés elérhetőségének bővítése

37 4. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program bemutatása 1. prioritás
Közigazgatási eljárások átalakítása, hatékonyságának javítása érdekében az alábbi fejlesztések tervezettek: Kiválasztott - jelentős ügyfélkört érintő vagy a vállalkozások számára jelentős adminisztratív terhet jelentő - közigazgatási eljárások esetében (hivatal-ügyfél relációban): - a kiválasztott folyamatok felmérése, egyszerűsítése, - a folyamat lebonyolításához szükséges adatigények konszolidálása, - a szabályozás megújítása és az újraszervezett folyamatok betanítása történik meg. A közigazgatás szervezettségének javítása alapvetően a központi és a területi közigazgatásban a közigazgatási szervezeteken belüli és azok közötti folyamatok átszervezését jelenti. A központi közigazgatásban: Államigazgatási szervek folyamatfelmérése, folyamatok egyszerűsítése, erőforrás-kihasználás optimalizációja (hivatal-hivatal relációban) A területi közigazgatásban: Járási hivatalok folyamatfelmérése, feladatellátás optimalizációja, egységesebb járási szolgáltatások megteremtése (hivatal-hivatal, hivatal-közvetetten ügyfél relációban) tervezett.

38 4. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program bemutatása 1. prioritás
Az ügyfél-orientált közigazgatási folyamatok elektronizálása olyan elektronikus szolgáltatások fejlesztését támogatja, amelyeket az ügyfelek közvetlenül használnak (hivatal-ügyfél relációban), pl. ügykövetési, ügyfél-tájékoztatási, nyilvános interfészekkel kialakított központosított ügyintézési rendszerek, elektronikus azonosításhoz és hitelesítéshez kapcsolódó fejlesztések stb. A közigazgatáson belüli folyamatok elektronizálása (hivatal-hivatal relációban) a közigazgatáson belüli háttérfolyamatok elektronizálása, ASP rendszer önkormányzatok közötti elterjesztése, Az egyablakos ügyintézés elérhetőségének bővítése (hivatal-ügyfél relációban) a kormányablakokban, települési ügysegédeknél, telefonos és interaktív vitruális ügyfélszolgálaton elérhető szolgáltatásokra irányulnak: több elintézhető ügy (= új ügyintézési lehetőségek/ügykörök bekapcsolása), több helyen (= több kormányablak) kapcsolódó kisléptékű IT fejlesztések (Idő- és helyfüggetlen ügyintézés elősegítése)

39 4. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program bemutatása 2. prioritás
A közszolgáltatás keretében történő szolgáltatási szemlélet és az etikus működés megerősítése (2. prioritás) érdekében tervezett intézkedések egyrészt az életpályamodellnek megfelelő emberi erőforrás-menedzsmentrendszer bevezetését, a közigazgatási folyamatok átláthatóságának javítását, valamint a közszolgáltatások települési szintű adatokat tartalmazó integrált és ügyfélközpontú információs bázisának kialakítását célozzák.

40 4. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program bemutatása 2. prioritás
Az OP keretében támogatandó a képzési rendszer fejlesztése, melynek keretében a közigazgatásban dolgozók számára, munkájuk ellátásához szükséges közigazgatás-specifikus képzések kerülnek támogatásra. Ez egyrészt a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztésén keresztül valósulhat meg többek között az alábbi módokon: online tutorálás biztosításával, on-line konzultációs platform és konzulensi hálózat kidolgozásával. Másrészt szükséges a közszolgálati életpályák feltételeinek biztosítása, többek között a munkaköri kataszter, az ehhez kapcsolódó módszertan kidolgozásával és az informatikai rendszer fejlesztésével kompetencia térkép és kompetencia mérés elkészítésével vezetői kompetencia-térkép és mérési eszközrendszer, illetve mentori rendszer módszertanának kidolgozásával és bevezetésével.

41 4. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program bemutatása 2. prioritás
Az átláthatóság növelése érdekében többek között felülvizsgálatra kerül majd a jogszabályban rögzített közzétételi kötelezettségek alá eső adatok köre, sor kerül a Közbeszerzési Hatóság által kezelt közbeszerzési adatbázis fejlesztésére és minőségi karbantartására, valamint az alapvető jogok országgyűlési biztosa által üzemeltetett közérdekű bejelentések megtételére és nyilvántartására szolgáló elektronikus rendszer fejlesztési lehetőségeinek vizsgálatára. Támogatja a már működői integritás tanácsadói hálózat működtetését, antikorrupciós képzések megtartását, szemléletformáló és szakmai képzéseket (pl. hivatásetika), valamint integritás felmérések elvégzését. Megerősítésre kerül egy belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó államigazgatási szerv (Nemzeti Védelmi Szolgálat), amely a fejlesztést követően rendelkezni fog a vizsgálatok kiterjedt körben való lebonyolításához szükséges összes szükséges humánkapacitással és technikai eszközparkkal.

42 4. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program bemutatása 2. prioritás
A nagy ellátó rendszerek (pl. adó, egészségügy, társadalombiztosítás, önkormányzati rendszer, oktatás) átalakításához szükséges információk előállítása érdekében létrejön és bevezetésre kerül egy komplex információs rendszer (IKIR), amely biztosítani fogja a helyi önkormányzatok és az érintett a helyi közszolgáltatások ellátásáért felelős önkormányzati terület ágazati irányításáért felelős központi szervezetek számára a helyi közszolgáltatásokkal kapcsolatos információk egyszerű elérését, összekapcsolását és elemzését. olyan kutatási programok kerülnek támogatásra, amelyek a közszolgáltatások ellátásának szervezési és működtetési helyzetének, trendjeinek, innovatív módszereinek és eszközeinek tudományos igényű, rendszerszintű felmérésére irányulnak, azzal a céllal, hogy a közszolgáltatások irányait, jövőbeni működését befolyásolni képes kormányzati szervek kellő információt kaphassanak döntéseik meghozatalához.

43 A beszámolás gyakoriság
4. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program bemutatása KÖFOP-1. és 2. prioritás indikátorai Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként) – 1. prioritás Azonosító Mutató Mért. egys. Alap Régiókategória Célérték Adatforrás A beszámolás gyakoriság F N Ö CO-22 Közigazgatási szervekre vagy közszolgáltatásokra irányuló projektek száma nemzeti, regionális és helyi szinten (ESZA közös kimeneti mutató) szám ESZA Kevésbé fejlett - 40 IH Évente O-1.2 A szervezetfejlesztési közigazgatási projektek száma db 30 O-1.3 Az újraszervezett eljárások száma 166 O-1.4 Elektronikusan újraszervezett eljárások száma O-1.5 A felülvizsgált eljárásokhoz kapcsolódó háttérműveleti (belső) folyamatok száma

44 4. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program bemutatása KÖFOP-1. és 2. prioritás indikátorai [ Közös eredménymutatók, amelyekre célértéket határoztak meg, és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó program-specifikus eredménymutatók (az ESZA tekintetében) – 1. prioritás Azonosító Mutató Régió- kategória A mutató mérték- egysége Bázisérték A bázisérték és célérték mérték- egysége Bázis- év Célérték (2023) Adat- forrás A beszámo lás gyakoris ága F N Ö R-1.1 Azoknak az eljárásoknak a száma, amelyek ügyintézési ideje csökken Kevésbé fejlett db - 226 2014 166 IH Kétévente R-1.2 Elektronikusan elindítható, eljárások száma 85 kétévente

45 A beszámolás gyakoriság
4. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program bemutatása KÖFOP-1. és 2. prioritás indikátorai [ Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként) – 2. prioritás Azonosít ó Mutató Mérték egysé g Alap Régió- kategória Célérték Adatforrás A beszámolás gyakoriság F N Ö O-2.1 A kompetenciafejlesztésben résztvevő közszolgálati szakemberek száma ESZA Kevésbé fejlett 25 520 38 280 63 800 IH Évente O-2.2 A képzésben résztvett NVSZ munkatársak száma 270 130 400 O-2.3 A képzésben résztvevő integritás tanácsadók száma 100 200 O-2.4. Az e-közbeszerzési rendszerben elektronikusan elérhető funkciók száma db - 5 O-2.5. Elsődleges és másodlagos adatfelvételi módok száma az IKIR rendszer felépítése során 15 O-2.6 Elvégzett, közszolgáltatásokat érintő kutatások száma 10

46 4. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program bemutatása KÖFOP-1. és 2. prioritás indikátorai [ Közös eredménymutatók, amelyekre célértéket határoztak meg, és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó program-specifikus eredménymutatók (az ESZA tekintetében) – 2. prioritás Azonosító Mutató Régió-kategória A mutató mértékegysége Bázisérték A bázisérték és célérték mértékegysége Bázis-év Célérték (2023) Adatforrás A beszámolás gyakorisága F N Ö R – 2.1. A képzést sikeresen elvégző (képzettséget szerzett) közszolgálati szakemberek aránya Kevésbé fejlett % - 96,5 90 IH Évente R – 2.2. Az IKIR rendszert használó önkormányzatok száma db 2014 1000 R – 2.3 Az IKIR-ből elérhető ágazati adatbázisok száma 10 R - 2.4 E-közbeszerzési rendszerben elérhető eljárástípusok száma 4 R – 2.5 1000 köztisztviselőre jutó integritás tanácsadók száma növekvő Kétévente

47 Az operatív program eredményességmérési kerete (1. prioritás)
4. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program bemutatása KÖFOP-1. és 2. prioritás indikátorai Az operatív program eredményességmérési kerete (1. prioritás) Prioritási tengely ID Alap Régió- kategória Indikátor Mérték- egység Mérföldkő 2018 Célérték 2023 Prioritás 1 PF1 ESZA Kevésbé fejlett Közigazgatási szervekre vagy közszolgáltatásokra irányuló projektek száma nemzeti, regionális és helyi szinten db 6 40 PFF1 Pénzügyi indikátor EUR ,8  244

48 A kompetenciafejlesztésben résztvevő közszolgálati szakemberek száma
4. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program bemutatása KÖFOP-1. és 2. prioritás indikátorai Az operatív program eredményességmérési kerete (2. prioritás) Prioritási tengely ID Alap Régió- kategória Indikátor Mérték- egység Mérföldkő Célérték 2023 Prioritás 2 PF2 ESZA Kevésbé fejlett A kompetenciafejlesztésben résztvevő közszolgálati szakemberek száma 18 765 63 800 PFF2 Pénzügyi indikátor EUR  532

49 4. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program bemutatása KÖFOP 3. prioritás
A KÖFOP 3. prioritása az operatív programok végrehajtásához kapcsolódó technikai segítségnyújtás céljait és intézkedéseit rögzíti. A prioritásban a fejlesztéspolitikai végrehajtáshoz kapcsolódó következő funkciók finanszírozása tervezett: A társadalmi-gazdasági-szociális partnerek, különösen a monitoring bizottságok aktív szerepéhez szükséges feltételek biztosítása; Az uniós támogatások lehetőségének, eredményeinek megismertetése a közvéleménnyel; Az Audit Hatóság által végzett ellenőrzések és azok feltételeinek biztosítása, színvonalának fenntartása; A támogatáskezelés menedzsmentje feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése; A közösségi szabályok szerinti értékelések megvalósítása; Az e-kohéziós irányelv alkalmazása; A pályázókat és kedvezményezettek kapacitásának támogatása; Az eredményes és hatékony végrehajtáshoz szükséges kompetencia biztosítása

50 A beszámolás gyakoriság
4. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program bemutatása KÖFOP 3. prioritás indikátorai Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként) – 3. prioritás Azonosító Mutató Mérték egység Alap Régiókategória Célérték Adatforrás A beszámolás gyakoriság Ö O-3.1 Monitoring Bizottsági ülések száma db KA Kevésbé fejlett, fejlett 144 központi koordináció Évente O-3.2 Kommunikációs akciók száma db. 1350 O-3.3 A költségnyilatkozatban elszámolt közkiadások azon aránya, melyek az Audit Hatóság által végzett mintavételes auditokkal le van fedve % 5 Audit Hatóság O-3.4 Értékelések száma 80 O-3.5 Elektronikus folyamatmenedzsmenttel kezelt projektek száma 70 000 O-3.6 A kedvezményezettek kapacitásainak megerősítését szolgáló akciók száma 1000 O-3.7 A fejlesztéspolitikai kompetencia megőrzését szolgáló képzésben résztvevők száma 8750 O-3.8 Finanszírozott teljes munkaidős létszám na Kedvezményezet t

51 Régiókategó ria (adott esetben) A beszámolás gyakorisága
4. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program bemutatása KÖFOP 3. prioritás indikátorai Program-specifikus eredménymutatók egyedi célkitűzésenként (az ERFA és a Kohéziós Alap tekintetében) – 3. prioritás Azonosító Mutató Mértékegység Régiókategó ria (adott esetben) Bázisérték Bázisév Célérték (2023) Adatforrás A beszámolás gyakorisága R-3.1 Azon Monitoring Bizottsági tagok aránya, akik elégedettek a Monitoring Bizottságnak az operatív programra gyakorolt hatásával. % Kevésbé fejlett, fejlett felmérés alatt 2015 75,00% Felmérés az MB tagok körében Kétévente, először ban R-3.2 Az uniós támogatások eredményeinek elfogadottsága az uniós támogatásokról tudó felnőtt korú lakosság körében 88,00% 92,00% Felmérés a lakosság körében R-3.3 Az ESZA, ERFA, KA finanszírozású operatív programok átlagos hibaaránya 2,32% 2014 2,00% központi koordináció Évente R-3.4 Az uniós támogatások lebonyolítási rendszerével elégedettek aránya az uniós programok kedvezményezettjei körében %. 61,00%

52 Nem teljesült kritérium A teljesítésért felelős szervek
5. Ex-ante feltételek teljesítése a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program elindításához TEMATIKUS EX ANTE FELTÉTELEKHEZ TARTOZÓ AKCIÓTERVEK Alkalmazandó tematikus vagy alap-specifikus előzetes feltétel nemzeti szinte, mely nem teljesült vagy részben teljesült Nem teljesült kritérium Tervezet lépések Határidő (dátum) A teljesítésért felelős szervek 11. A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának növelése, és hatékony közigazgatás (A 9. cikk első bekezdésének 11. pontjában említettek szerint) — A tagállam igazgatási hatékonyságát erősítő stratégiai szakpolitikai keret megléte, beleértve a közigazgatás reformját. — A tagállam bevezette és elkezdte végrehajtani az állami hatóságai igazgatási hatékonyságának és készségeinek fokozására irányuló stratégiai szakpolitikai keretet az alábbi elemekkel: Vonatkozó stratégia Kormány által történő elfogadása megtörtént, azonban a stratégiai szakpolitikai keret monitoring és értékelési eljárások és eszközök kialakítása eleme nem teljesült, így ennek elkészítése szükséges. 2015. szeptember közigazgatásért felelős tárca monitoring- és értékelési eljárások és eszközök kialakítása. Nyomonkövetési és értékelési rendszer felállítása

53 5. Ex-ante feltételek teljesítése a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program elindításához Általános előzetes feltételek G.1. – G.2 Az Európai Strukturális és beruházási (ESB) alapok terén a hátrányos megkülönböztetés ellen és a nemek közötti egyenlőség uniós jogszabályok végrehajtását és alkalmazását biztosító adminisztratív kapacitások megléte.   G.3 - Az ESB-alapok terén a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény végrehajtását és alkalmazását biztosító adminisztratív kapacitások megléte a 2010/48/EK tanácsi határozattal (1) összhangban. G.4 - Az ESB-alapok terén az uniós közbeszerzési jog tényleges alkalmazását biztosító rendelkezések megléte.

54 5. Ex-ante feltételek teljesítése a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program elindításához G.5 - Az ESB-alapok terén az állami támogatásra vonatkozó uniós jog tényleges alkalmazását biztosító intézkedések megléte.  G.6. - A környezeti hatásvizsgálattal és a stratégiai környezeti hatásvizsgálattal kapcsolatos uniós környezetvédelmi jogszabályok tényleges alkalmazását biztosító intézkedések megléte. G A programok eredményességének és hatásának felméréséhez szükséges statisztikai alap megléte. Olyan eredménymutató-rendszer megléte, amely szükséges a várt eredmények eléréséhez leghatékonyabban hozzájáruló intézkedések kiválasztásához, az előrehaladás monitoringjához és a hatásvizsgálat elvégzéséhez.

55 G.4. Uniós közbeszerzési jog Akció terv : 22 intézkedés (PM)
5. Ex-ante feltételek teljesítése a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program elindításához G.4. Uniós közbeszerzési jog Akció terv : 22 intézkedés (PM) Az uniós közbeszerzési jogszabályok megfelelő mechanizmusok révén történő tényleges alkalmazása A szerződések odaítélési eljárásának átláthatósága Az EU támogatások megvalósításában résztvevő munkatársak képzése és tájékoztatása Az uniós közbeszerzési szabályok végrehajtását és alkalmazását szolgáló adminisztratív kapacitások biztosítása A Magyarország és az Európai Bizottság között 2014 szeptemberében megkötött Partnerségi Megállapodás részeként a magyar fél az általános előzetes feltételrendszer (ex ante kondicionalitások: G.4. - Az ESB-alapok terén az uniós közbeszerzési jog tényleges alkalmazását biztosító rendelkezések megléte) körében 22 intézkedést tartalmazó Akcióterv végrehajtását vállalta. Kritériumok 1 - Az uniós közbeszerzési jogszabályok megfelelő mechanizmusok révén történő tényleges alkalmazását szolgáló intézkedések; 2 - A szerződések odaítélési eljárásának átláthatóságát biztosító intézkedések; 3 - Az ESB-alapok támogatásainak megvalósításában résztvevő munkatársak képzését és tájékoztatását szolgáló intézkedések; 4 - Az uniós közbeszerzési szabályok végrehajtását és alkalmazását szolgáló adminisztratív kapacitások biztosítására vonatkozó intézkedések.

56 Teljesített és folyamatosan teljesített intézkedések
5. Ex-ante feltételek teljesítése a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program elindításához Teljesített és folyamatosan teljesített intézkedések Gazdasági Versenyhivatal - együttműködés Működési kézikönyv közzététele Belső képzési rendszer működése Humánerőforrás-motivációs stratégia kidolgozása (KFF) Negyedéves jelentések a közbeszerzések statisztikai adatairól KFF szakértői és adminisztratív állomány bővítése A monitoring és információs rendszer fejlesztése „Best practice” webfelület kialakítása

57 Folyamatban lévő intézkedések:
5. Ex-ante feltételek teljesítése a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program elindításához Folyamatban lévő intézkedések: Az új Kbt. elfogadása és abban több új, hazai közbeszerzési gyakorlatra jelentős hatást gyakorló szabály bevezetése Konferenciák (2016 év végéig 4 konferencia) Útmutatók kiadása, frissítése Összefoglalók készítése a közbeszerzési eljárások ellenőrzésének gyakorlatáról Mintadokumentumok készítése a kedvezményezetteknek E-közbeszerzési stratégia Több intézkedés tekintetében még nem telt le a magyar fél által vállalt és a Bizottság által jóváhagyott intézkedések végrehajtásának határideje. Ilyenek különösen az új közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: új Kbt.) megalkotásához kapcsolódó jogalkotási feladatok. Az új Kbt. és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek elfogadásával mindösszesen 7 Akciótervben vállalt intézkedés végrehajtására kerül sor a december 31-i határidő előtt. A Miniszterelnökség és az Európai Bizottság szakértői között legutóbb július 14-én került sor videokonferencia keretében tartott egyeztetésre az Akcióterv végrehajtása és az új Kbt. elfogadása ügyében. A videokonferencia keretében több, még nem teljesített, folyamatban lévő intézkedés tekintetében került új határidő meghatározásra.

58 G.7. Statisztikai rendszerek és eredménymutatók
5. Ex-ante feltételek teljesítése a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program elindításához G.7. Statisztikai rendszerek és eredménymutatók ESZA adatbázis létrehozása ESZA mintavételes adatfelvételek előkészítése, beszerzés lefolytatása Indikátor háttéranyag véglegesítése (eredménymutatók rendszerének leírása és a célértékek meghatározása) Eredmény indikátor értékek és a hatásértékeléshez szükséges adatbázisok beszerzésének ütemterve (értékelési terv) 1- Olyan intézkedések vannak érvényben a statisztikai adatok időben történő begyűjtésére és összesítésére vonatkozóan, amelyek kiterjednek a következőkre: — a források és a mechanizmusok azonosítása a statisztikai hitelesség biztosítása érdekében; 2 - Olyan intézkedések vannak érvényben a statisztikai adatok időben történő begyűjtésére és összesítésére vonatkozóan, amelyek kiterjednek a következőkre: — az összegyűjtött adatok közzétételére és nyilvános hozzáférhetőségére vonatkozó intézkedések; 3 - Az eredménymutatók olyan hatékony rendszere, amely magában foglalja: - az egyes programok vonatkozásában kiválasztott eredménymutatókat, feltüntetve azt is, hogy milyen indokkal esett a választás a program keretében finanszírozott szakpolitikai intézkedésekre; 4 - Az eredménymutatók olyan hatékony rendszere, amely magában foglalja: az említett mutatók célértékeinek meghatározását; 5 - Az eredménymutatók olyan hatékony rendszere, amely magában foglalja a következőket: az adatok megbízhatóak és statisztikailag igazolhatóak, egyértelmű normatív értelmezéssel rendelkeznek, a szakpolitikai elvárásoknak megfelelően alkalmazhatóak és időszerűek. 6 - Rendelkezésre állnak eljárások annak biztosítására, hogy a program által finanszírozott minden művelet esetében hatékony mutatókat alkalmaznak.

59 6. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program 2015
6. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program évi Éves Fejlesztési Keretének bemutatása 1561/2015. (VIII. 12.) Korm. határozat a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról a év végéig a prioritási tengelyek kereteinek 94%-át meghaladó kötelezettség nem vállalható, a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program 1. és 2. prioritási tengelye keretében megvalósítani kívánt kiemelt projektek közül csak azokra vonatkozóan köthető az adott kiemelt projekt megvalósítására támogatási szerződés, amely esetében a projekt megvalósításához szükséges ajánlattevőt az ajánlatkérőként eljáró támogatást igénylő a közbeszerzésekre irányadó előírások megtartásával kiválasztotta - e követelményt teljesítettnek kell tekinteni akkor is, ha az ajánlatkérőként eljáró támogatást igénylő a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 40. § (3) bekezdése szerinti feltételes közbeszerzés eljárást eredményesen lefolytatott -, az adott projektet a támogatást igénylő saját teljesítésében valósítja meg, vagy a projekt megvalósításához szükséges beszerzés központosított közbeszerzés keretében megy végbe,

60 6. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program 2015
6. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program évi Éves Fejlesztési Keretének bemutatása 1561/2015. (VIII. 12.) Korm. határozat a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról ha a 2. mellékletben felsorolt projektekben e határozat közzétételét követő egy éven belül nem kerül sor a d) alpontnak megfelelő támogatási szerződés megkötésére, akkor az érintett projektek vagy projektelemek európai uniós forrásból támogatásban csak akkor lehetnek részesíthetőek, ha valamely évet követő évre vonatkozó éves fejlesztési keretről szóló kormányhatározat így rendelkezik, a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program végrehajtásáért felelős irányító hatóság e program keretében finanszírozni tervezett projekt támogatásáról szóló döntése meghozatala előtt - az e-közigazgatási és a közigazgatás-szervezési szempontú véleményét az irányító hatóság vezetője útján kikéri.

61 Fejlesztendő területek részesedése (%)
6. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program évi Éves Fejlesztési Keretének bemutatása KÖFOP 1. és 2. prioritáson nevesített konstrukciók az alábbi főbb területekre javasolnak fejlesztést, beavatkozást Téma mrd Ft Fejlesztendő területek részesedése (%) e-közigazgatás, e-ügyintézés (szakrendszerek, SZEÜSZ-ök, adatvagyon-nyilvántartás, hatósági ügyek, informatikai infrastruktúra) 72,6 23% kormányhivatal, területi közigazgatás 48 15% építésügy 40,9 13% önkormányzatok (ASP) 23,5 7% életpályamodell (NKE, BM) 22,5 képzés, kompetenciafejlesztés (NKE, BM, ME) 23,2 korrupció megelőzése 15 5% hatósági eljárások, felülvizsgálata, egyszerűsítése 14 4% nyugdíj 13,5 oktatás, felsőoktatás, köznevelés 12,7 adóügy 9,5 3% közigazgatáshoz, közszolgáltatáshoz kapcsolódó kutatások, fejlesztések 6,3 2% vízügy 4,2 1% élelmiszerbiztonság 3,8 levéltár 2,6 szélessávú internet fejlesztéshez kapcsolódó monitoring rendszer 2,5 közlekedés e-közbeszerzés fogyasztóvédelem 2,3 Összesen: 322,1 100%

62 6. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program 2015
6. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program évi Éves Fejlesztési Keretének bemutatása KÖFOP 1. és 2. prioritáson nevesített konstrukciók forrásigénye a KÖFOP rendelkezésre álló forrásaihoz képest:

63 KÖFOP 1. és 2. prioritása esetén
7. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program tervezett felhívásaihoz kapcsolódó projekt kiválasztási szempontrendszer bemutatása és jóváhagyása KÖFOP 1. és 2. prioritása esetén 1. Nem hiánypótolható jogosultsági szempontok: A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 13.2 pontja alapján nem hiánypótoltatható jogosultsági feltételek: a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és papír alapú példánya nem hibás vagy hiányzik, a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2. § (1) bekezdés t) pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint, a támogatást igénylő megfelel a konstrukcióra vonatkozó állami támogatási szabályoknak,

64 KÖFOP 1. és 2. prioritása esetén
7. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program tervezett felhívásaihoz kapcsolódó projekt kiválasztási szempontrendszer bemutatása és jóváhagyása KÖFOP 1. és 2. prioritása esetén 2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok: A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet I. melléklet pontjának megfelelően hiánypótoltatható minden olyan szempont, ami nem került felsorolásra az 1. Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok között. Amennyiben az alábbi hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg, akkor hiánypótlási felhívásra kerül sor:

65 KÖFOP 1. és 2. prioritása esetén
7. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program tervezett felhívásaihoz kapcsolódó projekt kiválasztási szempontrendszer bemutatása és jóváhagyása KÖFOP 1. és 2. prioritása esetén A Felhívás szerinti kötelezően csatolandó dokumentumok elektronikus formában benyújtásra kerültek. Az aláírások cégszerűségének igazolása megfelelően megtörtént. A támogatást igénylő a Felhívásban meghatározott lehetséges projektgazdai körbe tartozik. Konzorcium esetén: a bevont konzorciumi tag(ok) beletartozik (nak) a lehetséges projektgazdai körbe. A támogatást igénylő a Felhívásban meghatározott indikátorokat – az ott meghatározott feltételeknek megfelelően- megadta, a minimálisan elvárt célértéket a megfelelő határidőre vállalta. A támogatást igénylő eleget tett a kötelező horizontális vállalásoknak. A projekt megkezdettsége megállapítható, a szükséges adatok megadásra kerültek. A támogatási kérelem a felhívásban meghatározott formában és kért adattartalommal került benyújtásra.

66 KÖFOP 1. és 2. prioritása esetén
7. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program tervezett felhívásaihoz kapcsolódó projekt kiválasztási szempontrendszer bemutatása és jóváhagyása KÖFOP 1. és 2. prioritása esetén Tartalmi értékelési szempontok: Értékelési szempont megnevezése Értékelési szempont tartalma Megfelelt I. Relevancia és illeszkedés   1. Illeszkedés az operatív program és a felhívás céljához A projekt illeszkedik az operatív program konkrét céljához/céljaihoz, valamint specifikus célkitűzéséhez, azon belül intézkedéséhez/ intézkedéseihez, a vonatkozó illeszkedési szabályoknak megfelel. Világos, egyértelmű, mérhető és megfelelő projekt célok kerültek megfogalmazásra; A célok összhangban vannak a felhívásban kiírt és a tervezett tevékenységekkel; Illeszkedik a stratégiai környezetbe. A projekt hozzájárulása az operatív program társadalmi-gazdasági céljaihoz. Igen/Nem 2. Relevancia, szakmai indokoltság, igény és kihasználtság A fejlesztések indokoltsága: A tervezett tevékenységekre /fejlesztésekre a jelzett/felmért/jogszabályban rögzített igény van. A tervezett fejlesztések megoldást kínálnak az azonosított problémá(k)ra, relevánsak. A tevékenységek jól átgondoltak a projekt eredményessége és megvalósíthatósága szempontjából. 3. Illeszkedése a jogszabályokhoz A támogatási kérelem illeszkedik a jogszabályokhoz, amennyiben releváns a jogszabályban előírt feladat teljesítése indokolja a projekt megvalósítását. 4. Indikátorok illeszkedése A tervezett fejlesztések, tevékenységek hozzájárulnak az OP indikátorokhoz. A stratégiai célok és indikátorok eléréséhez hozzájárul a projekt. Jó Állam indexhez történő hozzájárulás biztosított.

67 KÖFOP 1. és 2. prioritása esetén Adható maximális pontszám
7. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program tervezett felhívásaihoz kapcsolódó projekt kiválasztási szempontrendszer bemutatása és jóváhagyása KÖFOP 1. és 2. prioritása esetén Tartalmi értékelési szempontok: Értékelési szempont megnevezése Értékelési szempont tartalma Adható maximális pontszám  II. Koncepció értékelése  5. A tervezett tevékenységek támogathatósága A tervezett tevékenységek támogathatóak. A támogatási kérelem tartalmazza az összes kötelezően megvalósítandó tevékenységet. A tervezett tevékenységek szükségesek a célok eléréséhez. A tervezett tevékenységek összhangban vannak a Felhívásban foglalt előírásokkal. Megfelelt: 5 pont Részben megfelelt: 3 pont Nem felelt meg: 0 pont 5  6. A tartalommal és a megvalósítással kapcsolatos elvárásoknak, támogatási feltételeknek való megfelelés A tervezett tevékenységek, mérföldkövek, eredmények megfelelnek a Felhívásban és jogszabályban foglalt általános, intézkedés specifikus és egyéb előírásnak, feltételnek. 7. Komplexitás és koherencia más projektekkel, fejlesztésekkel A fejlesztés képes hozzájárulni működőképes rendszerek létrehozásához. A tervezett tevékenységek és az elérni kívánt eredmények kapcsolódnak más projekt(ek) szakmai tartalmához a redundáns fejlesztések elkerülésével, kizárásával. Amennyiben releváns, a fejlesztések közötti előzmény, ráépülés, illetve szinergikus kapcsolódások és lehatárolások bemutatásra kerültek és megfelelőek.

68 KÖFOP 1. és 2. prioritása esetén Adható maximális pontszám
7. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program tervezett felhívásaihoz kapcsolódó projekt kiválasztási szempontrendszer bemutatása és jóváhagyása KÖFOP 1. és 2. prioritása esetén Tartalmi értékelési szempontok: Értékelési szempont megnevezése Értékelési szempont tartalma Adható maximális pontszám  II. Koncepció értékelése  8. Ütemezés megalapozottsága Az ütemterv és a tervezett mérföldkövek megalapozottak, megfelelően kifejtettek és logikusak, megfelelnek a Felhívás előírásainak. A tevékenységek összefüggőek, reálisan megvalósíthatóak és egymásra épülésük biztosított. Kapcsolódó projektek esetén az ütemezés összehangolt. Megfelelt: 5 pont Részben megfelelt: 3 pont Nem felelt meg: 0 pont 5 9. Mérhetőség, indikátor megfelelőség A támogatást igénylő a támogatási kérelemben vállalta a felhívásban megadott indikátorokat és minimum értékeit. A tervértékek reálisak, elérésük a leírt tevékenységekkel, eredményekkel, mérföldkövekkel megvalósítható, abból levezethető. 10. Eredményesség A támogatási kérelemben elérni kívánt eredmények reálisak, a tervezett tevékenységekkel elérhetőek, mérföldkövek jól definiálható eredményekkel lefedettek. A fejlesztési elképzelés reálisan járul hozzá a műszaki-szakmai eredményekhez, indikátorteljesítéshez. Körülhatárolt eredmények/ eredménytermékek azonosítottak.

69 KÖFOP 1. és 2. prioritása esetén
7. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program tervezett felhívásaihoz kapcsolódó projekt kiválasztási szempontrendszer bemutatása és jóváhagyása KÖFOP 1. és 2. prioritása esetén Tartalmi értékelési szempontok: Értékelési szempont megnevezése Értékelési szempont tartalma Adható maximális pontszám III. Pénzügyi szempontok  11. A költségvetés átláthatósága és illeszkedése A támogatási kérelem költségvetése és költségvetés szöveges indoklása átlátható, átgondolt, a költségek részletesen bemutatásra kerültek, reálisak, szakmailag alátámasztottak és szükségesek a célok eléréséhez. A felhívás alapján a mérföldköveknek megfelelő bontás reálisan tervezett. A Felhívásban foglalt előírásnak, korlátoknak megfelelnek. Megfelelt: 5 pont Részben megfelelt: 3 pont Nem felelt meg: 0 pont 5 12. Költséghatékonyság A költségvetési tételek pénzügyi szempontból költséghatékonyak és megalapozottak (ár-érték arány, piaci árnak való megfelelőség), számszerűsítettek. A költségvetésben kizárólag elszámolható tételek szerepelnek. A tervezett tételek az elszámolhatósági minimum- maximum követelményeknek megfelelnek. Összesen: 40

70 KÖFOP 3. prioritása esetén
7. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program tervezett felhívásaihoz kapcsolódó projekt kiválasztási szempontrendszer bemutatása és jóváhagyása KÖFOP 3. prioritása esetén Tartalmi értékelési szempontok: Értékelési szempont megnevezése Értékelési szempont tartalma Megfelelt I. Relevancia és illeszkedés   1. Illeszkedés az operatív program és a felhívás céljához A projekt illeszkedik az operatív program konkrét céljához/céljaihoz, valamint specifikus célkitűzéséhez, azon belül intézkedéséhez/ intézkedéseihez, a vonatkozó illeszkedési szabályoknak megfelel. Világos, egyértelmű, mérhető és megfelelő projekt célok kerültek megfogalmazásra; A célok összhangban vannak a felhívásban kiírt és a tervezett tevékenységekkel; Igen/Nem 2. Relevancia, szakmai indokoltság, igény és kihasználtság A fejlesztések indokoltsága: A tervezett tevékenységekre /fejlesztésekre a jelzett/felmért/jogszabályban rögzített igény van. 3. Illeszkedése a jogszabályokhoz A támogatási kérelem illeszkedik a jogszabályokhoz, amennyiben releváns a jogszabályban előírt feladat teljesítése indokolja a projekt megvalósítását. 4. Indikátorok illeszkedése A tervezett fejlesztések, tevékenységek hozzájárulnak az OP indikátorokhoz. A stratégiai célok és indikátorok eléréséhez hozzájárul a projekt.

71 KÖFOP 3. prioritása esetén
7. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program tervezett felhívásaihoz kapcsolódó projekt kiválasztási szempontrendszer bemutatása és jóváhagyása KÖFOP 3. prioritása esetén Tartalmi értékelési szempontok: Értékelési szempont megnevezése Értékelési szempont tartalma Megfelelt  II. Koncepció értékelése  5. A tervezett tevékenységek támogathatósága A tervezett tevékenységek támogathatóak. A támogatási kérelem tartalmazza az összes kötelezően megvalósítandó tevékenységet. A tervezett tevékenységek szükségesek a célok eléréséhez. A tervezett tevékenységek összhangban vannak a Felhívásban foglalt előírásokkal. Igen/Nem 6. A tartalommal és a megvalósítással kapcsolatos elvárásoknak, támogatási feltételeknek való megfelelés A tervezett tevékenységek, mérföldkövek, eredmények megfelelnek a Felhívásban és jogszabályban foglalt általános, intézkedés specifikus és egyéb előírásnak, feltételnek. 7. Ütemezés megalapozottsága Az ütemterv és a tervezett mérföldkövek megalapozottak, megfelelően kifejtettek és logikusak, megfelelnek a Felhívás előírásainak. A tevékenységek összefüggőek, reálisan megvalósíthatóak és, amennyiben összefüggőek, egymásra épülésük biztosított. Kapcsolódó projektek esetén az ütemezés összehangolt. 8. Mérhetőség, indikátor megfelelőség A támogatást igénylő a támogatási kérelemben vállalta a felhívásban megadott indikátorokat és minimum értékeit. A tervértékek reálisak, elérésük a leírt tevékenységekkel, eredményekkel, mérföldkövekkel megvalósítható, abból levezethető. 9. Eredményesség A támogatási kérelemben elérni kívánt eredmények reálisak, a tervezett tevékenységekkel elérhetőek, mérföldkövek jól definiálható eredményekkel lefedettek.

72 KÖFOP 3. prioritása esetén
7. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program tervezett felhívásaihoz kapcsolódó projekt kiválasztási szempontrendszer bemutatása és jóváhagyása KÖFOP 3. prioritása esetén Tartalmi értékelési szempontok: Értékelési szempont megnevezése Értékelési szempont tartalma Megfelelt III. Pénzügyi szempontok  10. A költségvetés átláthatósága és illeszkedése A támogatási kérelem költségvetése és költségvetés szöveges indoklása átlátható, átgondolt, a költségek részletesen bemutatásra kerültek, reálisak, szakmailag alátámasztottak és szükségesek a célok eléréséhez. A felhívás alapján a mérföldköveknek megfelelő bontás reálisan tervezett. A Felhívásban foglalt előírásnak, korlátoknak megfelelnek. Igen/Nem 11. Költséghatékonyság A költségvetési tételek pénzügyi szempontból költséghatékonyak és megalapozottak (pl.: ár-érték arány, piaci árnak való megfelelőség), számszerűsítettek. A költségvetésben kizárólag a Felhívással összhangban lévő tételek szerepelnek. A tervezett tételek az elszámolhatósági minimum- maximum követelményeknek megfelelnek.

73 8. A 2014-2020-as operatív programokra vonatkozó kommunikációs stratégia bemutatása és jóváhagyása

74 9. Egyebek Kijelölési audit státusza Értékelési terv

75 10. A következő KÖFOP Monitoring Bizottság ülés időpontja, témái

76 Köszönjük megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "KÖFOP Monitoring Bizottsági Ülés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések