Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖFOP MONITORING BIZOTTSÁGI ÜLÉS BUDAPEST, 2015.09.10.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖFOP MONITORING BIZOTTSÁGI ÜLÉS BUDAPEST, 2015.09.10."— Előadás másolata:

1 KÖFOP MONITORING BIZOTTSÁGI ÜLÉS BUDAPEST, 2015.09.10.

2 NAPIREND 1.AZ ÜLÉS NAPIRENDJÉNEK ELFOGADÁSA 2.A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM MONITORING BIZOTTSÁG ÜGYRENDJÉNEK BEMUTATÁSA ÉS ELFOGADÁSA 3.TÁJÉKOZTATÁS A MONITORING BIZOTTSÁGOKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁSRÓL 4.A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA 5.EX-ANTE FELTÉTELEK TELJESÍTÉSE A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM ELINDÍTÁSÁHOZ

3 NAPIREND 6.A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM 2015. ÉVI ÉVES FEJLESZTÉSI KERETÉNEK BEMUTATÁSA 7.A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM TERVEZETT FELHÍVÁSAIHOZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKT KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTRENDSZER BEMUTATÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA 8.A 2014-2020-AS OPERATÍV PROGRAMOKRA VONATKOZÓ KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA BEMUTATÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA 9.EGYEBEK 10.A KÖVETKEZŐ KÖFOP MONITORING BIZOTTSÁG ÜLÉS IDŐPONTJA, TÉMÁI

4 1. AZ ÜLÉS NAPIRENDJÉNEK ELFOGADÁSA

5 2. A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM MONITORING BIZOTTSÁG ÜGYRENDJÉNEK BEMUTATÁSA ÉS ELFOGADÁSA

6 Jogszabályi rendelkezések az ügyrendről  1303/2013 Tanácsi rendelet 47. cikk (2) bekezdés: Minden monitoring bizottság kidolgozza és elfogadja a saját eljárási szabályzatát az érintett tagállam intézményi, jogi és pénzügyi keretével összhangban.  272/2014. (XI. 5.) Korm. Rendelet 29. § (10) bekezdés: A monitoring bizottság működésének részletes szabályait az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által az uniós és a hazai intézményi, jogi és pénzügyi keretekkel összhangban meghatározott elvek alapján megalkotott és saját maga által elfogadott ügyrendjében állapítja meg. 6 2. A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM MONITORING BIZOTTSÁG ÜGYRENDJÉNEK BEMUTATÁSA ÉS ELFOGADÁSA

7 A Monitoring Bizottság feladatai 1. Összefoglaló A monitoring bizottság az operatív program egyes kérdéseiben döntést hozó testület, amely az operatív program eredményes, hatékony és minőségi végrehajtását felügyeli. A főbb területek:  pénzügyi és szakmai megvalósítás, eredmények elérése  a program módosítása  értékelések  kommunikációs tevékenységek  horizontális elvek érvényesülése Az MB szerepe, jogköre  megvizsgál és jóváhagy  véleményez  tájékoztatást kap 7 2. A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM MONITORING BIZOTTSÁG ÜGYRENDJÉNEK BEMUTATÁSA ÉS ELFOGADÁSA

8 A Monitoring Bizottság feladatai 2. a 1303/2013/EU rendelete 49. cikkében  felülvizsgálja a program végrehajtását és a célkitűzései elérésének előrehaladását (eredményességi felülvizsgálat is)  véleményezi az irányító hatóság által esetlegesen javasolt programmódosításokat  észrevételeket tehet az irányító hatóság számára a program végrehajtása és értékelése tekintetében 8 2. A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM MONITORING BIZOTTSÁG ÜGYRENDJÉNEK BEMUTATÁSA ÉS ELFOGADÁSA

9 A Monitoring Bizottság feladatai 3. a 1303/2013/EU rendelete 110. cikkében Vizsgálja és jóváhagyja:  a műveletek kiválasztásához használt módszereket és kritériumokat  az éves végrehajtási jelentéseket és a záró végrehajtási jelentést  az operatív program értékelési tervét és módosításait  az operatív program kommunikációs stratégiáját és módosításait  az irányító hatóság által az operatív program módosítására tett javaslatokat Nyomonköveti (Monitoring alá vonja) többek között:  az OP teljesítményére hatást gyakorló problémákat  az értékelési terv végrehajtását és megállapításait  a kommunikációs stratégia végrehajtását  férfiak és nők közötti egyenlőség, esélyegyenlőség és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának előmozdítását célzó intézkedéseket  fenntartható fejlődést előmozdító intézkedéseket. 9 2. A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM MONITORING BIZOTTSÁG ÜGYRENDJÉNEK BEMUTATÁSA ÉS ELFOGADÁSA

10 A Monitoring Bizottság feladatai 4. Hazai kiegészítések 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 13. § (2) : Évente legalább egyszer tájékozódik a programok megvalósítására vonatkozó egységes kommunikációs stratégia végrehajtásában elért eredményekről, az eredmények elemzéséről, valamint a következő év során elvégzendő, tervezett tájékoztatási és kommunikációs tevékenységekről. 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 43. § (1) : FKB jóváhagyást követően tájékozódik az éves fejlesztési keretről. 10 2. A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM MONITORING BIZOTTSÁG ÜGYRENDJÉNEK BEMUTATÁSA ÉS ELFOGADÁSA

11 A Monitoring Bizottság összetétele 1.  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 29. § (4) alapján tagot delegál: Szavazati joggal: −az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter −az irányító hatóság, −az államháztartásért felelős miniszter −a szakpolitikai felelős −a területi programok esetében a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter −az érintett megyei önkormányzatok érdekképviseleti szerve −az érintett megyei jogú városok önkormányzatai érdekképviseleti szerve és a fővárosi közgyűlés −a gazdasági és a releváns szakmai érdekképviseletek −a szociális partnerek −a civil és nem-kormányzati szervezetek 11 2. A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM MONITORING BIZOTTSÁG ÜGYRENDJÉNEK BEMUTATÁSA ÉS ELFOGADÁSA

12 A Monitoring Bizottság összetétele 2.  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 29. § (4) alapján tagot delegál: Tanácskozási joggal: −az Európai Bizottság −az igazoló hatóság −az audit hatóság −ha kijelölésre került, a közreműködő szervezet és az alapok alapját végrehajtó szervezet −a nem az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért felelős miniszter 12 2. A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM MONITORING BIZOTTSÁG ÜGYRENDJÉNEK BEMUTATÁSA ÉS ELFOGADÁSA

13 A KÖFOP Monitoring Bizottság összetétele  KÖFOP MB összetétele: 31 delegált szervezet, ebből: - 26 szavazati jogú tag - 5 tanácskozási jogú tag  A delegált szervezeteket és a tagok névsorát az ügyrend XII. pontja tartalmazza. 13 2. A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM MONITORING BIZOTTSÁG ÜGYRENDJÉNEK BEMUTATÁSA ÉS ELFOGADÁSA

14 A Monitoring Bizottság elnöke, társelnöke, titkársága és egyéb szereplők  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 29. §-a (3) alapján: A monitoring bizottság elnöke - program szakmai felügyeletét ellátó - miniszterelnök által kinevezett személy  A Monitoring Bizottság társelnöke az Irányító Hatóság vezetője.  A Monitoring Bizottság mellett állandó Titkárság működik, amelynek működtetéséről az Irányító Hatóság gondoskodik.  A Monitoring Bizottság az elnök vagy a társelnök előterjesztése alapján felállíthat albizottságot és munkacsoportot, továbbá felkérhet szakértőket. 14 2. A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM MONITORING BIZOTTSÁG ÜGYRENDJÉNEK BEMUTATÁSA ÉS ELFOGADÁSA

15 A Monitoring Bizottság működése  A Monitoring Bizottság szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik.  Soron kívüli, rendkívüli ülés összehívását bármely állandó tag indítványozhatja a Monitoring Bizottság Titkárságánál írásban, elektronikus vagy postai úton.  Az ülés lefolytatásához a szavazati joggal rendelkező tagok legalább 1/3-ának, de legkevesebb 7 tagnak kell megjelennie.  A Monitoring Bizottság ülését az ülés napját legalább 15, indokoltan sürgős esetben 10 munkanappal megelőzően, a tagoknak küldött meghívó útján kell összehívni.  Az ülésről hangfelvétel, jegyzőkönyv és jelenléti ív készül. 15 2. A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM MONITORING BIZOTTSÁG ÜGYRENDJÉNEK BEMUTATÁSA ÉS ELFOGADÁSA

16 A Monitoring Bizottság működése  Döntési folyamat: Határozatképesség: a szavazati joggal bíró tagok több, mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén megismételt ülést kell tartani, melynek időpontját az elnök szóban tűzi ki az eredetileg kihirdetett időpontot követő 30. percre az eredetileg tervezett napirenddel. A megismételt ülésen való határozatképesség: a szavazati joggal rendelkező tagok 1/3-a, de legkevesebb 7 tag jelen van. A döntéshozatal: konszenzussal Konszenzus hiányában: 50% + 1 fő szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 16 2. A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM MONITORING BIZOTTSÁG ÜGYRENDJÉNEK BEMUTATÁSA ÉS ELFOGADÁSA

17 3. TÁJÉKOZTATÁS A MONITORING BIZOTTSÁGOKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁSRÓL A Miniszterelnökség Monitoring és Értékelési Főosztályának előadása

18 Jogszabályi háttér Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (47-49. cikktől és 110. cikk) A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) kormányrendelet (29-32.§) A Bizottság 240/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az európai strukturális és beruházási alapok keretében megvalósított partnerségre vonatkozó európai magatartási kódexről 3. TÁJÉKOZTATÁS A MONITORING BIZOTTSÁGOKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁSRÓL

19 Jogszabályi háttér A Kormány 1085/2015 (III.3.) Korm. határozata a 2014-2020 programozási időszak operatív programjai monitoring bizottságai létrehozásának előkészítéséről A miniszterelnök 21/2015 (III.12.) ME határozata a 2014-2020 programozási időszak egyes operatív programjai monitoring bizottsági elnökeinek kinevezéséről 3. TÁJÉKOZTATÁS A MONITORING BIZOTTSÁGOKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁSRÓL

20 A Monitoring Bizottság feladatai (1) Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU 49. és 110. cikke alapján: évente legalább egyszer ülésezik; felülvizsgálja a program végrehajtását és előrehaladását; észrevételeket tesz az IH felé a program végrehajtását érintően; megtárgyalja, jóváhagyja az irányító hatóság által javasolt OP módosításokat ; jóváhagyja a műveletek kiválasztásához használt módszereket és kritériumokat. 3. TÁJÉKOZTATÁS A MONITORING BIZOTTSÁGOKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁSRÓL

21 A Monitoring Bizottság feladatai (2) Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU 49. és 110. cikke alapján: vizsgálja a nagyprojektek végrehajtását; jóváhagyja az éves végrehajtási jelentést és záró végrehajtási jelentést; jóváhagyja az operatív program értékelési tervét; jóváhagyja az OP kommunikációs stratégiáját; vizsgálja az esélyegyenlőséget és fenntartható fejlődést célzó intézkedéseket; áttekinti az ex ante feltételek teljesülésének előrehaladását. 3. TÁJÉKOZTATÁS A MONITORING BIZOTTSÁGOKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁSRÓL

22 A Monitoring Bizottság feladatai (3) A Kormány 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelete alapján a monitoring bizottság a 1303-asban rögzített feladatokon túl: monitoring albizottságot hozhat létre saját ügyrenddel; a Partnerségi Megállapodásnak saját MB-je van ami egyben horizontális monitoring bizottságként is működik a horizontális célok és követelmények teljesülésének nyomon követésére és érvényesítésére; adott OP monitoring bizottsága a horizontális szempontok program szintű követésére horizontális albizottságot hozhat létre; a végrehajtás-tervezés részeként megtárgyalja az ÉFK-t és jóváhagyja a kiválasztási szempontokat. 3. TÁJÉKOZTATÁS A MONITORING BIZOTTSÁGOKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁSRÓL

23 A Monitoring Bizottság feladatai (4) A Kormány 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelete alapján: az MB tagok listája nyilvános, a titkársági feladatait az IH látja el szavazótagot delegál: – EU források felhasználásáért felelős miniszter; – IH; – államháztartásért felelős miniszter; – szakpolitikai felelős; (területi program esetében a felelős miniszter) – érintett megyei önkormányzatok érdekképviselete; – érintett megyei jogú városok érdekképviselete és fővárosi közgyűlés; – gazdasági és szakmai érdekképviseletek; – szociális partnerek; – civil és nem-kormányzati szervezetek. 3. TÁJÉKOZTATÁS A MONITORING BIZOTTSÁGOKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁSRÓL

24 A Monitoring Bizottság feladatai (5) A Kormány 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelete alapján: Tanácskozási joggal bíró tagot delegálhat: – Európai Bizottság; – Európai Beruházási Bank (ha társfinanszíroz); – igazoló hatóság; – audit hatóság; – közreműködő szervezet; – a nem uniós forrásokhoz kapcsolódó fejlesztéspolitikáért felelős miniszter. 3. TÁJÉKOZTATÁS A MONITORING BIZOTTSÁGOKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁSRÓL

25 Partnerségi elv, magatartási kódex A 240/2014/EU rendelete a partnerségre vonatkozó európai magatartási kódexről: a projektek tervezése, végrehajtása, ellenőrzése és értékelése során a partnerekkel folytatott konzultáció, együttműködés és párbeszéd minőségének javítását szolgálja; a kódex többek között rögzíti a Monitoring Bizottság tagsági szabályaira vonatkozó alapelveket és „jó gyakorlatokat”. 3. TÁJÉKOZTATÁS A MONITORING BIZOTTSÁGOKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁSRÓL

26 Partnerség a Monitoring Bizottságokban: A kódex szerint az MB ügyrendje vegye figyelembe és rendelkezzen az alábbiakról: a tagok szavazati jogáról; az MB ülés dokumentumainak hozzáférhetőségéről; jegyzőkönyv készítéséről; esetleges munkacsoportok felállításáról; az értesítő és a dokumentumok megküldése legalább 10 munkanappal előzze meg az ülést. Továbbá: támogatni kell a partnerek kapacitásainak bővítését az eredményes partnerség érdekében (képzések, műhelytalálkozók). 3. TÁJÉKOZTATÁS A MONITORING BIZOTTSÁGOKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁSRÓL

27 Az MB tagok jogai Véleménynyilvánítás szabadsága (kérdések feltevése, álláspont kifejtése, tartózkodás, egyet nem értés, kisebbségi vélemény ismertetésének és jegyzőkönyvbe foglaltatásának joga) Az OP előrehaladásáról szóló információkhoz való hozzáférés Az operatív program előrehaladásával kapcsolatban tisztázó kérdések megfogalmazása A monitoring bizottságon belül tematikus munkacsoport létrehozása A partnerség szervezésével kapcsolatos jó gyakorlatok megismerése a Bizottság Európai Partnerségi Gyakorlati Közösség együttműködési mechanizmusán keresztül 3. TÁJÉKOZTATÁS A MONITORING BIZOTTSÁGOKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁSRÓL

28 Az MB tagok kötelezettségei (1) A monitoring bizottság ülésén való személyes részvétel A 1303/2013/EU rendelet 49. és 110. cikkében meghatározott MB feladatok elkötelezett és alapos ellátása Rendszeres tájékozódás az operatív programok előrehaladásáról Az előzetesen és utólag kiküldött anyagok tartalmának nyomon követése Javaslatok megfogalmazása az OP végrehajtására vonatkozóan Tájékoztatás kérése a megtett javaslatok gyakorlatba történő átültetéséről Tájékoztatás nyújtása az operatív program végrehajtása szempontjából releváns társadalmi, környezeti és gazdasági környezetben történt és várható változásokról 3. TÁJÉKOZTATÁS A MONITORING BIZOTTSÁGOKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁSRÓL

29 Az MB tagok kötelezettségei (2) A releváns és hatályos ország-specifikus ajánlások teljesülésének nyomon követése Az operatív program szempontjából releváns ex-ante feltételek teljesülésének nyomon követése A monitoring bizottságon megkapott információk továbbadása a tag által képviselt szervezetnek A nemkívánatos érdekérvényesítés és befolyásolás tilalma, és ezzel kapcsolatos összeférhetetlenség haladéktalan bejelentése A monitoring bizottság ügyrendjének betartása Összeférhetetlenségre vonatkozó kötelezettségek megismerése 3. TÁJÉKOZTATÁS A MONITORING BIZOTTSÁGOKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁSRÓL

30 Az MB munkáját támogató információs felület A monitoring bizottság működése szempontjából releváns dokumentumok megosztására MB tag hozzáférés igénylése: erzsebet.meszaros.gellertne@me.gov.hu erzsebet.meszaros.gellertne@me.gov.hu név és a regisztrált e-mail cím megadásával Szereplő/Jogok Bármely regisztrált felhasználó MB tag, érintett intézményrendszeri szereplő Dokumentumok hozzáférhetősége Fórumozási lehetőség X 3. TÁJÉKOZTATÁS A MONITORING BIZOTTSÁGOKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁSRÓL

31 3. TÁJÉKOZTATÁS A MONITORING BIZOTTSÁGOKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁSRÓL A BELSŐ INFORMÁCIÓS RENDSZER ELÉRÉSE www.palyazat.gov.hu

32 4. A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA Bevezetés, tervezési folyamat bemutatása KÖFOP stratégiai háttere KÖFOP 1. és 2. prioritásainak bemutatása KÖFOP 1. és 2. prioritás indikátorai KÖFOP 3. prioritás bemutatása KÖFOP 3. prioritás indikátorai

33 4. A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA A KÖFOP-ot megalapozó stratégiai dokumentumok: Magyarország Partnerségi Megállapodása 2014-2020; Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Stratégia 2014- 2020; a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014-2020 Nemzeti Korrupcióellenes Program 2015-2018

34 4. A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA Magyarország fő célja, hogy a régió legversenyképesebb országa legyen Kulcsszerep: gazdaságélénkítés KÖFOP hozzájárulás: ha csökken az állam, illetve a vállalkozások közigazgatási kiadása, akkor más területekre fordítható a megtakarítás, vagy ha nő a szolgáltatási szint és ezáltal a lakosság, illetve vállalkozások ügyintézéssel töltött ideje csökken, az ügyintézés egyszerűsödik.

35 4. A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA OPERATÍV PROGRAM (KÖFOP) Forrásallokáció Prioritás címe KÖFOP VEKOP KÖFOP + VEKOP ÖSSZESEN Mrd Ft 1. prioritásAz adminisztratív terhek csökkentése145,934,5180,4 2. prioritás A szolgáltatási szemlélet és etikus működés megerősítése a köz- szolgálatban 73,517,390,8 3. prioritás Az ESZA, ERFA, KA finanszírozású operatív programok végrehajtá-sához kapcsolódó technikai segítségnyújtás 70,6 ÖSSZESEN 29051,8341,8

36 4. A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA 1. PRIORITÁS Az adminisztratív terhek csökkentése (1. prioritás) a KÖFOP megközelítésében azt jelenti, hogy csökkenteni kell a közigazgatási folyamatok átfutási idejét, valamint a lakosság és a vállalkozások ezzel kapcsolatban megjelenő költségeit. Ennek két, egymással szorosan összefüggő módját választotta a KÖFOP: a közigazgatási eljárások optimalizálását és az eljárások elektronizálását. A prioritás esetében elvárás, hogy olyan fejlesztések kapjanak támogatást, amelyek közvetlenül vagy közvetetten, de érzékelhető (pl. az átfutási idő rövidülésében, az ügyfél által csatolandó dokumentumok számának csökkentésében mérhető) hatással vannak az ügyfeleknél jelentkező adminisztratív terhek csökkentésére. Intézkedések: Közigazgatási eljárások átalakítása, hatékonyságának javítása A közigazgatás szervezettségének javítása Az ügyfél-orientált közigazgatási folyamatok elektronizálása A közigazgatáson belüli folyamatok elektronizálása Az egyablakos ügyintézés elérhetőségének bővítése

37 4. A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA 1. PRIORITÁS Közigazgatási eljárások átalakítása, hatékonyságának javítása érdekében az alábbi fejlesztések tervezettek: Kiválasztott - jelentős ügyfélkört érintő vagy a vállalkozások számára jelentős adminisztratív terhet jelentő - közigazgatási eljárások esetében (hivatal-ügyfél relációban): - a kiválasztott folyamatok felmérése, egyszerűsítése, - a folyamat lebonyolításához szükséges adatigények konszolidálása, - a szabályozás megújítása és -az újraszervezett folyamatok betanítása történik meg. A közigazgatás szervezettségének javítása alapvetően a központi és a területi közigazgatásban a közigazgatási szervezeteken belüli és azok közötti folyamatok átszervezését jelenti. A központi közigazgatásban: Államigazgatási szervek folyamatfelmérése, folyamatok egyszerűsítése, erőforrás-kihasználás optimalizációja (hivatal- hivatal relációban) A területi közigazgatásban: Járási hivatalok folyamatfelmérése, feladatellátás optimalizációja, egységesebb járási szolgáltatások megteremtése (hivatal- hivatal, hivatal-közvetetten ügyfél relációban) tervezett.

38 4. A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA 1. PRIORITÁS Az ügyfél-orientált közigazgatási folyamatok elektronizálása olyan elektronikus szolgáltatások fejlesztését támogatja, amelyeket az ügyfelek közvetlenül használnak (hivatal-ügyfél relációban), pl. ügykövetési, ügyfél-tájékoztatási, nyilvános interfészekkel kialakított központosított ügyintézési rendszerek, elektronikus azonosításhoz és hitelesítéshez kapcsolódó fejlesztések stb. A közigazgatáson belüli folyamatok elektronizálása (hivatal-hivatal relációban) a közigazgatáson belüli háttérfolyamatok elektronizálása, ASP rendszer önkormányzatok közötti elterjesztése, Az egyablakos ügyintézés elérhetőségének bővítése (hivatal-ügyfél relációban) a kormányablakokban, települési ügysegédeknél, telefonos és interaktív vitruális ügyfélszolgálaton elérhető szolgáltatásokra irányulnak: több elintézhető ügy (= új ügyintézési lehetőségek/ügykörök bekapcsolása), több helyen (= több kormányablak) kapcsolódó kisléptékű IT fejlesztések (Idő- és helyfüggetlen ügyintézés elősegítése)

39 4. A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA 2. PRIORITÁS A közszolgáltatás keretében történő szolgáltatási szemlélet és az etikus működés megerősítése (2. prioritás) érdekében tervezett intézkedések egyrészt az életpályamodellnek megfelelő emberi erőforrás- menedzsmentrendszer bevezetését, a közigazgatási folyamatok átláthatóságának javítását, valamint a közszolgáltatások települési szintű adatokat tartalmazó integrált és ügyfélközpontú információs bázisának kialakítását célozzák.

40 4. A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA 2. PRIORITÁS Az OP keretében támogatandó a képzési rendszer fejlesztése, melynek keretében a közigazgatásban dolgozók számára, munkájuk ellátásához szükséges közigazgatás-specifikus képzések kerülnek támogatásra. Ez egyrészt a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztésén keresztül valósulhat meg többek között az alábbi módokon: online tutorálás biztosításával, on-line konzultációs platform és konzulensi hálózat kidolgozásával. Másrészt szükséges a közszolgálati életpályák feltételeinek biztosítása, többek között a munkaköri kataszter, az ehhez kapcsolódó módszertan kidolgozásával és az informatikai rendszer fejlesztésével kompetencia térkép és kompetencia mérés elkészítésével vezetői kompetencia-térkép és mérési eszközrendszer, illetve mentori rendszer módszertanának kidolgozásával és bevezetésével.

41 4. A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA 2. PRIORITÁS Az átláthatóság növelése érdekében többek között felülvizsgálatra kerül majd a jogszabályban rögzített közzétételi kötelezettségek alá eső adatok köre, sor kerül a Közbeszerzési Hatóság által kezelt közbeszerzési adatbázis fejlesztésére és minőségi karbantartására, valamint az alapvető jogok országgyűlési biztosa által üzemeltetett közérdekű bejelentések megtételére és nyilvántartására szolgáló elektronikus rendszer fejlesztési lehetőségeinek vizsgálatára. Támogatja a már működői integritás tanácsadói hálózat működtetését, antikorrupciós képzések megtartását, szemléletformáló és szakmai képzéseket (pl. hivatásetika), valamint integritás felmérések elvégzését. Megerősítésre kerül egy belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó államigazgatási szerv (Nemzeti Védelmi Szolgálat), amely a fejlesztést követően rendelkezni fog a vizsgálatok kiterjedt körben való lebonyolításához szükséges összes szükséges humánkapacitással és technikai eszközparkkal.

42 4. A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA 2. PRIORITÁS A nagy ellátó rendszerek (pl. adó, egészségügy, társadalombiztosítás, önkormányzati rendszer, oktatás) átalakításához szükséges információk előállítása érdekében létrejön és bevezetésre kerül egy komplex információs rendszer (IKIR), amely biztosítani fogja a helyi önkormányzatok és az érintett a helyi közszolgáltatások ellátásáért felelős önkormányzati terület ágazati irányításáért felelős központi szervezetek számára a helyi közszolgáltatásokkal kapcsolatos információk egyszerű elérését, összekapcsolását és elemzését. olyan kutatási programok kerülnek támogatásra, amelyek a közszolgáltatások ellátásának szervezési és működtetési helyzetének, trendjeinek, innovatív módszereinek és eszközeinek tudományos igényű, rendszerszintű felmérésére irányulnak, azzal a céllal, hogy a közszolgáltatások irányait, jövőbeni működését befolyásolni képes kormányzati szervek kellő információt kaphassanak döntéseik meghozatalához.

43 Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként) – 1. prioritás AzonosítóMutató Mért. egys. AlapRégiókategóriaCélértékAdatforrás A beszámolás gyakoriság FNÖ CO-22 Közigazgatási szervekre vagy közszolgáltatásokra irányuló projektek száma nemzeti, regionális és helyi szinten (ESZA közös kimeneti mutató) számESZAKevésbé fejlett--40IHÉvente O-1.2 A szervezetfejlesztési közigazgatási projektek száma dbESZAKevésbé fejlett--30IHÉvente O-1.3 Az újraszervezett eljárások száma dbESZAKevésbé fejlett--166IHÉvente O-1.4 Elektronikusan újraszervezett eljárások száma dbESZAKevésbé fejlett--166IHÉvente O-1.5 A felülvizsgált eljárásokhoz kapcsolódó háttérműveleti (belső) folyamatok száma dbESZAKevésbé fejlett--166IHÉvente 4. A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA KÖFOP-1. ÉS 2. PRIORITÁS INDIKÁTORAI

44 Közös eredménymutatók, amelyekre célértéket határoztak meg, és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó program-specifikus eredménymutatók (az ESZA tekintetében) – 1. prioritás [ AzonosítóMutató Régió- kategória A mutató mérték- egysége Bázisérték A bázisérték és célérték mérték- egysége Bázis- év Célérték (2023) Adat- forrás A beszámo lás gyakoris ága FNÖFNÖ R-1.1 Azoknak az eljárásoknak a száma, amelyek ügyintézési ideje csökken Kevésbé fejlett db--226db2014--166IHKétévente R-1.2Elektronikusan elindítható, eljárások száma Kevésbé fejlett db--85db2014--166IHkétévente

45 4. A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA KÖFOP-1. ÉS 2. PRIORITÁS INDIKÁTORAI [ Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként) – 2. prioritás Azonosít ó Mutató Mérték egysé g Alap Régió- kategória CélértékAdatforrás A beszámolás gyakoriság FNÖ O-2.1 A kompetenciafejlesztésben résztvevő közszolgálati szakemberek száma főESZA Kevésbé fejlett 25 52038 28063 800IHÉvente O-2.2 A képzésben résztvett NVSZ munkatársak száma főESZA Kevésbé fejlett 270130400IHÉvente O-2.3 A képzésben résztvevő integritás tanácsadók száma főESZA Kevésbé fejlett 100 200IHÉvente O-2.4. Az e-közbeszerzési rendszerben elektronikusan elérhető funkciók száma dbESZA Kevésbé fejlett --5IHÉvente O-2.5. Elsődleges és másodlagos adatfelvételi módok száma az IKIR rendszer felépítése során dbESZA Kevésbé fejlett --15IHÉvente O-2.6Elvégzett, közszolgáltatásokat érintő kutatások száma dbESZAKevésbé fejlett --10IHÉvente

46 4. A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA KÖFOP-1. ÉS 2. PRIORITÁS INDIKÁTORAI Közös eredménymutatók, amelyekre célértéket határoztak meg, és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó program-specifikus eredménymutatók (az ESZA tekintetében) – 2. prioritás [ AzonosítóMutató Régió- kategória A mutató mérték egysé ge Bázisérték A bázisérték és célérték mértékegy sége Bázis- év Célérték (2023) Adatforrá s A beszám olás gyakoris ága FNÖFNÖ R – 2.1.A képzést sikeresen elvégző (képzettséget szerzett) közszolgálati szakemberek aránya Kevésbé fejlett %--96,5%---90IHÉvente R – 2.2.Az IKIR rendszert használó önkormányzatok száma Kevésbé fejlett db--0 2014--1000IHÉvente R – 2.3Az IKIR-ből elérhető ágazati adatbázisok száma Kevésbé fejlett db--0 - 10IHÉvente R - 2.4E-közbeszerzési rendszerben elérhető eljárástípusok száma Kevésbé fejlett db--0 2014--4IHÉvente R – 2.51000 köztisztviselőre jutó integritás tanácsadók száma Kevésbé fejlett fő 2014 növekvőIHKétévent e

47 4. A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA KÖFOP-1. ÉS 2. PRIORITÁS INDIKÁTORAI Prioritási tengely IDAlap Régió- kategória Indikátor Mérték- egység Mérföldkő 2018Célérték 2023 Prioritás 1PF1ESZA Kevésbé fejlett Közigazgatási szervekre vagy közszolgáltatásokra irányuló projektek száma nemzeti, regionális és helyi szinten db640 Prioritás 1PFF1ESZA Kevésbé fejlett Pénzügyi indikátorEUR179 972 659,8399 939 244 Az operatív program eredményességmérési kerete (1. prioritás)

48 4. A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA KÖFOP-1. ÉS 2. PRIORITÁS INDIKÁTORAI Az operatív program eredményességmérési kerete (2. prioritás) Prioritási tengely IDAlap Régió- kategória Indikátor Mérték- egység Mérföldkő 2018 Célérték 2023 Prioritás 2PF2ESZAKevésbé fejlett A kompetenciafejlesztésben résztvevő közszolgálati szakemberek száma fő18 76563 800 Prioritás 2PFF2ESZAKevésbé fejlettPénzügyi indikátorEUR59 231 967201 385 532

49 4. A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA KÖFOP 3. PRIORITÁS A KÖFOP 3. prioritása az operatív programok végrehajtásához kapcsolódó technikai segítségnyújtás céljait és intézkedéseit rögzíti. A prioritásban a fejlesztéspolitikai végrehajtáshoz kapcsolódó következő funkciók finanszírozása tervezett: A társadalmi-gazdasági-szociális partnerek, különösen a monitoring bizottságok aktív szerepéhez szükséges feltételek biztosítása; Az uniós támogatások lehetőségének, eredményeinek megismertetése a közvéleménnyel; Az Audit Hatóság által végzett ellenőrzések és azok feltételeinek biztosítása, színvonalának fenntartása; A támogatáskezelés menedzsmentje feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése; A közösségi szabályok szerinti értékelések megvalósítása; Az e-kohéziós irányelv alkalmazása; A pályázókat és kedvezményezettek kapacitásának támogatása; Az eredményes és hatékony végrehajtáshoz szükséges kompetencia biztosítása

50 4. A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA KÖFOP 3. PRIORITÁS INDIKÁTORAI AzonosítóMutató Mérték egység Alap RégiókategóriaCélértékAdatforrás A beszámolás gyakoriság Ö O-3.1Monitoring Bizottsági ülések számadbKA Kevésbé fejlett, fejlett 144 központi koordináció Évente O-3.2Kommunikációs akciók számadb.KA Kevésbé fejlett, fejlett 1350 központi koordináció Évente O-3.3 A költségnyilatkozatban elszámolt közkiadások azon aránya, melyek az Audit Hatóság által végzett mintavételes auditokkal le van fedve %KA Kevésbé fejlett, fejlett 5Audit HatóságÉvente O-3.4Értékelések számadbKA Kevésbé fejlett, fejlett 80 központi koordináció Évente O-3.5 Elektronikus folyamatmenedzsmenttel kezelt projektek száma dbKA Kevésbé fejlett, fejlett 70 000 központi koordináció Évente O-3.6 A kedvezményezettek kapacitásainak megerősítését szolgáló akciók száma dbKA Kevésbé fejlett, fejlett 1000 központi koordináció Évente O-3.7 A fejlesztéspolitikai kompetencia megőrzését szolgáló képzésben résztvevők száma főKA Kevésbé fejlett, fejlett 8750 központi koordináció Évente O-3.8Finanszírozott teljes munkaidős létszám főKAKevésbé fejlett, fejlett naKedvezményezet t Évente Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként) – 3. prioritás

51 4. A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA KÖFOP 3. PRIORITÁS INDIKÁTORAI Program-specifikus eredménymutatók egyedi célkitűzésenként (az ERFA és a Kohéziós Alap tekintetében) – 3. prioritás AzonosítóMutató Mértéke gység Régiókategó ria (adott esetben) Bázisérték Bázisév Célérték (2023) Adatforrás A beszámolás gyakorisága R-3.1 Azon Monitoring Bizottsági tagok aránya, akik elégedettek a Monitoring Bizottságnak az operatív programra gyakorolt hatásával. % Kevésbé fejlett, fejlett felmérés alatt201575,00% Felmérés az MB tagok körében Kétévente, először 2016- ban R-3.2 Az uniós támogatások eredményeinek elfogadottsága az uniós támogatásokról tudó felnőtt korú lakosság körében % Kevésbé fejlett, fejlett 88,00%201592,00% Felmérés a lakosság körében Kétévente, először 2016- ban R-3.3 Az ESZA, ERFA, KA finanszírozású operatív programok átlagos hibaaránya % Kevésbé fejlett, fejlett 2,32%20142,00% központi koordináció Évente R-3.4Az uniós támogatások lebonyolítási rendszerével elégedettek aránya az uniós programok kedvezményezettjei körében %.Kevésbé fejlett, fejlett 61,00%201575,00%központi koordináció Kétévente, először 2016- ban

52 5. EX-ANTE FELTÉTELEK TELJESÍTÉSE A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM ELINDÍTÁSÁHOZ TEMATIKUS EX ANTE FELTÉTELEKHEZ TARTOZÓ AKCIÓTERVEK Alkalmazandó tematikus vagy alap-specifikus előzetes feltétel nemzeti szinte, mely nem teljesült vagy részben teljesült Nem teljesült kritériumTervezet lépések Határidő (dátum) A teljesítésért felelős szervek 11. A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának növelése, és hatékony közigazgatás (A 9. cikk első bekezdésének 11. pontjában említettek szerint) — A tagállam igazgatási hatékonyságát erősítő stratégiai szakpolitikai keret megléte, beleértve a közigazgatás reformját. — A tagállam bevezette és elkezdte végrehajtani az állami hatóságai igazgatási hatékonyságának és készségeinek fokozására irányuló stratégiai szakpolitikai keretet az alábbi elemekkel: Vonatkozó stratégia Kormány által történő elfogadása megtörtént, azonban a stratégiai szakpolitikai keret monitoring és értékelési eljárások és eszközök kialakítása eleme nem teljesült, így ennek elkészítése szükséges. 2015. szeptember közigazgatásért felelős tárca monitoring- és értékelési eljárások és eszközök kialakítása. Nyomonkövetési és értékelési rendszer felállítása2015. szeptember közigazgatásért felelős tárca

53 Általános előzetes feltételek G.1. – G.2 Az Európai Strukturális és beruházási (ESB) alapok terén a hátrányos megkülönböztetés ellen és a nemek közötti egyenlőség uniós jogszabályok végrehajtását és alkalmazását biztosító adminisztratív kapacitások megléte. G.3 - Az ESB-alapok terén a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény végrehajtását és alkalmazását biztosító adminisztratív kapacitások megléte a 2010/48/EK tanácsi határozattal (1) összhangban. G.4 - Az ESB-alapok terén az uniós közbeszerzési jog tényleges alkalmazását biztosító rendelkezések megléte. 5. EX-ANTE FELTÉTELEK TELJESÍTÉSE A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM ELINDÍTÁSÁHOZ

54 G.5 - Az ESB-alapok terén az állami támogatásra vonatkozó uniós jog tényleges alkalmazását biztosító intézkedések megléte. G.6. - A környezeti hatásvizsgálattal és a stratégiai környezeti hatásvizsgálattal kapcsolatos uniós környezetvédelmi jogszabályok tényleges alkalmazását biztosító intézkedések megléte. G.7. - A programok eredményességének és hatásának felméréséhez szükséges statisztikai alap megléte. Olyan eredménymutató-rendszer megléte, amely szükséges a várt eredmények eléréséhez leghatékonyabban hozzájáruló intézkedések kiválasztásához, az előrehaladás monitoringjához és a hatásvizsgálat elvégzéséhez. 5. EX-ANTE FELTÉTELEK TELJESÍTÉSE A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM ELINDÍTÁSÁHOZ

55 G.4. Uniós közbeszerzési jog Akció terv : 22 intézkedés (PM) 1.Az uniós közbeszerzési jogszabályok megfelelő mechanizmusok révén történő tényleges alkalmazása 2. A szerződések odaítélési eljárásának átláthatósága 3.Az EU támogatások megvalósításában résztvevő munkatársak képzése és tájékoztatása 4.Az uniós közbeszerzési szabályok végrehajtását és alkalmazását szolgáló adminisztratív kapacitások biztosítása 5. EX-ANTE FELTÉTELEK TELJESÍTÉSE A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM ELINDÍTÁSÁHOZ

56 Teljesített és folyamatosan teljesített intézkedések Gazdasági Versenyhivatal - együttműködés Működési kézikönyv közzététele Belső képzési rendszer működése Humánerőforrás-motivációs stratégia kidolgozása (KFF) Negyedéves jelentések a közbeszerzések statisztikai adatairól KFF szakértői és adminisztratív állomány bővítése A monitoring és információs rendszer fejlesztése „Best practice” webfelület kialakítása 5. EX-ANTE FELTÉTELEK TELJESÍTÉSE A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM ELINDÍTÁSÁHOZ

57 Folyamatban lévő intézkedések: Az új Kbt. elfogadása és abban több új, hazai közbeszerzési gyakorlatra jelentős hatást gyakorló szabály bevezetése Konferenciák (2016 év végéig 4 konferencia) Útmutatók kiadása, frissítése Összefoglalók készítése a közbeszerzési eljárások ellenőrzésének gyakorlatáról Mintadokumentumok készítése a kedvezményezetteknek E-közbeszerzési stratégia 5. EX-ANTE FELTÉTELEK TELJESÍTÉSE A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM ELINDÍTÁSÁHOZ

58 G.7. Statisztikai rendszerek és eredménymutatók ESZA adatbázis létrehozása ESZA mintavételes adatfelvételek előkészítése, beszerzés lefolytatása Indikátor háttéranyag véglegesítése (eredménymutatók rendszerének leírása és a célértékek meghatározása) Eredmény indikátor értékek és a hatásértékeléshez szükséges adatbázisok beszerzésének ütemterve (értékelési terv)

59 6. A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM 2015. ÉVI ÉVES FEJLESZTÉSI KERETÉNEK BEMUTATÁSA 1561/2015. (VIII. 12.) Korm. határozat a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról  a 2015. év végéig a prioritási tengelyek kereteinek 94%-át meghaladó kötelezettség nem vállalható,  a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program 1. és 2. prioritási tengelye keretében megvalósítani kívánt kiemelt projektek közül csak azokra vonatkozóan köthető az adott kiemelt projekt megvalósítására támogatási szerződés, amely esetében a)a projekt megvalósításához szükséges ajánlattevőt az ajánlatkérőként eljáró támogatást igénylő a közbeszerzésekre irányadó előírások megtartásával kiválasztotta - e követelményt teljesítettnek kell tekinteni akkor is, ha az ajánlatkérőként eljáró támogatást igénylő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 40. § (3) bekezdése szerinti feltételes közbeszerzés eljárást eredményesen lefolytatott -, b)az adott projektet a támogatást igénylő saját teljesítésében valósítja meg, vagy c)a projekt megvalósításához szükséges beszerzés központosított közbeszerzés keretében megy végbe,

60 6. A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM 2015. ÉVI ÉVES FEJLESZTÉSI KERETÉNEK BEMUTATÁSA 1561/2015. (VIII. 12.) Korm. határozat a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról  ha a 2. mellékletben felsorolt projektekben e határozat közzétételét követő egy éven belül nem kerül sor a d) alpontnak megfelelő támogatási szerződés megkötésére, akkor az érintett projektek vagy projektelemek európai uniós forrásból támogatásban csak akkor lehetnek részesíthetőek, ha valamely 2015. évet követő évre vonatkozó éves fejlesztési keretről szóló kormányhatározat így rendelkezik,  a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program végrehajtásáért felelős irányító hatóság e program keretében finanszírozni tervezett projekt támogatásáról szóló döntése meghozatala előtt - az e-közigazgatási és a közigazgatás- szervezési szempontú véleményét az irányító hatóság vezetője útján kikéri.

61 6. A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM 2015. ÉVI ÉVES FEJLESZTÉSI KERETÉNEK BEMUTATÁSA KÖFOP 1. és 2. prioritáson nevesített konstrukciók az alábbi főbb területekre javasolnak fejlesztést, beavatkozást Témamrd Ft Fejlesztendő területek részesedése (%) e-közigazgatás, e-ügyintézés (szakrendszerek, SZEÜSZ-ök, adatvagyon-nyilvántartás, hatósági ügyek, informatikai infrastruktúra) 72,623% kormányhivatal, területi közigazgatás4815% építésügy40,913% önkormányzatok (ASP)23,57% életpályamodell (NKE, BM)22,57% képzés, kompetenciafejlesztés (NKE, BM, ME)23,27% korrupció megelőzése155% hatósági eljárások, felülvizsgálata, egyszerűsítése144% nyugdíj13,54% oktatás, felsőoktatás, köznevelés12,74% adóügy9,53% közigazgatáshoz, közszolgáltatáshoz kapcsolódó kutatások, fejlesztések6,32% vízügy4,21% élelmiszerbiztonság3,81% levéltár2,61% szélessávú internet fejlesztéshez kapcsolódó monitoring rendszer2,51% közlekedés2,51% e-közbeszerzés2,51% fogyasztóvédelem2,31% Összesen:322,1100%

62 6. A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM 2015. ÉVI ÉVES FEJLESZTÉSI KERETÉNEK BEMUTATÁSA KÖFOP 1. és 2. prioritáson nevesített konstrukciók forrásigénye a KÖFOP rendelkezésre álló forrásaihoz képest:

63 7. A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM TERVEZETT FELHÍVÁSAIHOZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKT KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTRENDSZER BEMUTATÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA KÖFOP 1. és 2. prioritása esetén 1. Nem hiánypótolható jogosultsági szempontok: A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 13.2 pontja alapján nem hiánypótoltatható jogosultsági feltételek: a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és papír alapú példánya nem hibás vagy hiányzik, a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2. § (1) bekezdés t) pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint, a támogatást igénylő megfelel a konstrukcióra vonatkozó állami támogatási szabályoknak,

64 7. A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM TERVEZETT FELHÍVÁSAIHOZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKT KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTRENDSZER BEMUTATÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA KÖFOP 1. és 2. prioritása esetén 2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok: A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet I. melléklet 13.4. pontjának megfelelően hiánypótoltatható minden olyan szempont, ami nem került felsorolásra az 1. Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok között. Amennyiben az alábbi hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg, akkor hiánypótlási felhívásra kerül sor:

65 7. A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM TERVEZETT FELHÍVÁSAIHOZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKT KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTRENDSZER BEMUTATÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA KÖFOP 1. és 2. prioritása esetén 1.A Felhívás szerinti kötelezően csatolandó dokumentumok elektronikus formában benyújtásra kerültek. 2.Az aláírások cégszerűségének igazolása megfelelően megtörtént. 3.A támogatást igénylő a Felhívásban meghatározott lehetséges projektgazdai körbe tartozik. 4.Konzorcium esetén: a bevont konzorciumi tag(ok) beletartozik (nak) a lehetséges projektgazdai körbe. 5.A támogatást igénylő a Felhívásban meghatározott indikátorokat – az ott meghatározott feltételeknek megfelelően- megadta, a minimálisan elvárt célértéket a megfelelő határidőre vállalta. 6.A támogatást igénylő eleget tett a kötelező horizontális vállalásoknak. 7.A projekt megkezdettsége megállapítható, a szükséges adatok megadásra kerültek. 8.A támogatási kérelem a felhívásban meghatározott formában és kért adattartalommal került benyújtásra.

66 7. A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM TERVEZETT FELHÍVÁSAIHOZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKT KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTRENDSZER BEMUTATÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA KÖFOP 1. és 2. prioritása esetén Tartalmi értékelési szempontok: Értékelési szempont megnevezése Értékelési szempont tartalmaMegfelelt I. Relevancia és illeszkedés 1. Illeszkedés az operatív program és a felhívás céljához A projekt illeszkedik az operatív program konkrét céljához/céljaihoz, valamint specifikus célkitűzéséhez, azon belül intézkedéséhez/ intézkedéseihez, a vonatkozó illeszkedési szabályoknak megfelel. Világos, egyértelmű, mérhető és megfelelő projekt célok kerültek megfogalmazásra; A célok összhangban vannak a felhívásban kiírt és a tervezett tevékenységekkel; Illeszkedik a stratégiai környezetbe. A projekt hozzájárulása az operatív program társadalmi-gazdasági céljaihoz. Igen/Nem 2. Relevancia, szakmai indokoltság, igény és kihasználtság A fejlesztések indokoltsága: A tervezett tevékenységekre /fejlesztésekre a jelzett/felmért/jogszabályban rögzített igény van. A tervezett fejlesztések megoldást kínálnak az azonosított problémá(k)ra, relevánsak. A tevékenységek jól átgondoltak a projekt eredményessége és megvalósíthatósága szempontjából. Igen/Nem 3. Illeszkedése a jogszabályokhoz A támogatási kérelem illeszkedik a jogszabályokhoz, amennyiben releváns a jogszabályban előírt feladat teljesítése indokolja a projekt megvalósítását. Igen/Nem 4.Indikátorok illeszkedése A tervezett fejlesztések, tevékenységek hozzájárulnak az OP indikátorokhoz. A stratégiai célok és indikátorok eléréséhez hozzájárul a projekt. Jó Állam indexhez történő hozzájárulás biztosított. Igen/Nem

67 7. A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM TERVEZETT FELHÍVÁSAIHOZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKT KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTRENDSZER BEMUTATÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA KÖFOP 1. és 2. prioritása esetén Tartalmi értékelési szempontok: Értékelési szempont megnevezése Értékelési szempont tartalma Adható maximális pontszám II. Koncepció értékelése 5. A tervezett tevékenységek támogathatósága A tervezett tevékenységek támogathatóak. A támogatási kérelem tartalmazza az összes kötelezően megvalósítandó tevékenységet. A tervezett tevékenységek szükségesek a célok eléréséhez. A tervezett tevékenységek összhangban vannak a Felhívásban foglalt előírásokkal. Megfelelt: 5 pont Részben megfelelt: 3 pont Nem felelt meg: 0 pont 5 6. A tartalommal és a megvalósítással kapcsolatos elvárásoknak, támogatási feltételeknek való megfelelés A tervezett tevékenységek, mérföldkövek, eredmények megfelelnek a Felhívásban és jogszabályban foglalt általános, intézkedés specifikus és egyéb előírásnak, feltételnek. Megfelelt: 5 pont Részben megfelelt: 3 pont Nem felelt meg: 0 pont 5 7. Komplexitás és koherencia más projektekkel, fejlesztésekkel A fejlesztés képes hozzájárulni működőképes rendszerek létrehozásához. A tervezett tevékenységek és az elérni kívánt eredmények kapcsolódnak más projekt(ek) szakmai tartalmához a redundáns fejlesztések elkerülésével, kizárásával. Amennyiben releváns, a fejlesztések közötti előzmény, ráépülés, illetve szinergikus kapcsolódások és lehatárolások bemutatásra kerültek és megfelelőek. Megfelelt: 5 pont Részben megfelelt: 3 pont Nem felelt meg: 0 pont 5

68 7. A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM TERVEZETT FELHÍVÁSAIHOZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKT KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTRENDSZER BEMUTATÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA KÖFOP 1. és 2. prioritása esetén Tartalmi értékelési szempontok: Értékelési szempont megnevezése Értékelési szempont tartalma Adható maximális pontszám II. Koncepció értékelése 8.Ütemezés megalapozottsága Az ütemterv és a tervezett mérföldkövek megalapozottak, megfelelően kifejtettek és logikusak, megfelelnek a Felhívás előírásainak. A tevékenységek összefüggőek, reálisan megvalósíthatóak és egymásra épülésük biztosított. Kapcsolódó projektek esetén az ütemezés összehangolt. Megfelelt: 5 pont Részben megfelelt: 3 pont Nem felelt meg: 0 pont 5 9. Mérhetőség, indikátor megfelelőség A támogatást igénylő a támogatási kérelemben vállalta a felhívásban megadott indikátorokat és minimum értékeit. A tervértékek reálisak, elérésük a leírt tevékenységekkel, eredményekkel, mérföldkövekkel megvalósítható, abból levezethető. Megfelelt: 5 pont Részben megfelelt: 3 pont Nem felelt meg: 0 pont 5 10.Eredményesség A támogatási kérelemben elérni kívánt eredmények reálisak, a tervezett tevékenységekkel elérhetőek, mérföldkövek jól definiálható eredményekkel lefedettek. A fejlesztési elképzelés reálisan járul hozzá a műszaki-szakmai eredményekhez, indikátorteljesítéshez. Körülhatárolt eredmények/ eredménytermékek azonosítottak. Megfelelt: 5 pont Részben megfelelt: 3 pont Nem felelt meg: 0 pont 5

69 7. A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM TERVEZETT FELHÍVÁSAIHOZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKT KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTRENDSZER BEMUTATÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA KÖFOP 1. és 2. prioritása esetén Tartalmi értékelési szempontok: Értékelési szempont megnevezése Értékelési szempont tartalma Adható maximális pontszám III. Pénzügyi szempontok 11. A költségvetés átláthatósága és illeszkedése A támogatási kérelem költségvetése és költségvetés szöveges indoklása átlátható, átgondolt, a költségek részletesen bemutatásra kerültek, reálisak, szakmailag alátámasztottak és szükségesek a célok eléréséhez. A felhívás alapján a mérföldköveknek megfelelő bontás reálisan tervezett. A Felhívásban foglalt előírásnak, korlátoknak megfelelnek. Megfelelt: 5 pont Részben megfelelt: 3 pont Nem felelt meg: 0 pont 5 12.Költséghatékonyság A költségvetési tételek pénzügyi szempontból költséghatékonyak és megalapozottak (ár-érték arány, piaci árnak való megfelelőség), számszerűsítettek. A költségvetésben kizárólag elszámolható tételek szerepelnek. A tervezett tételek az elszámolhatósági minimum- maximum követelményeknek megfelelnek. Megfelelt: 5 pont Nem felelt meg: 0 pont 5 Összesen:40

70 7. A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM TERVEZETT FELHÍVÁSAIHOZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKT KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTRENDSZER BEMUTATÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA KÖFOP 3. prioritása esetén Tartalmi értékelési szempontok: Értékelési szempont megnevezése Értékelési szempont tartalmaMegfelelt I. Relevancia és illeszkedés 1. Illeszkedés az operatív program és a felhívás céljához A projekt illeszkedik az operatív program konkrét céljához/céljaihoz, valamint specifikus célkitűzéséhez, azon belül intézkedéséhez/ intézkedéseihez, a vonatkozó illeszkedési szabályoknak megfelel. Világos, egyértelmű, mérhető és megfelelő projekt célok kerültek megfogalmazásra; A célok összhangban vannak a felhívásban kiírt és a tervezett tevékenységekkel; Igen/Nem 2. Relevancia, szakmai indokoltság, igény és kihasználtság A fejlesztések indokoltsága: A tervezett tevékenységekre /fejlesztésekre a jelzett/felmért/jogszabályban rögzített igény van. Igen/Nem 3. Illeszkedése a jogszabályokhoz A támogatási kérelem illeszkedik a jogszabályokhoz, amennyiben releváns a jogszabályban előírt feladat teljesítése indokolja a projekt megvalósítását. Igen/Nem 4.Indikátorok illeszkedése A tervezett fejlesztések, tevékenységek hozzájárulnak az OP indikátorokhoz. A stratégiai célok és indikátorok eléréséhez hozzájárul a projekt. Igen/Nem

71 7. A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM TERVEZETT FELHÍVÁSAIHOZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKT KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTRENDSZER BEMUTATÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA KÖFOP 3. prioritása esetén Tartalmi értékelési szempontok: Értékelési szempont megnevezése Értékelési szempont tartalmaMegfelelt II. Koncepció értékelése 5. A tervezett tevékenységek támogathatósága A tervezett tevékenységek támogathatóak. A támogatási kérelem tartalmazza az összes kötelezően megvalósítandó tevékenységet. A tervezett tevékenységek szükségesek a célok eléréséhez. A tervezett tevékenységek összhangban vannak a Felhívásban foglalt előírásokkal. Igen/Nem 6. A tartalommal és a megvalósítással kapcsolatos elvárásoknak, támogatási feltételeknek való megfelelés A tervezett tevékenységek, mérföldkövek, eredmények megfelelnek a Felhívásban és jogszabályban foglalt általános, intézkedés specifikus és egyéb előírásnak, feltételnek. Igen/Nem 7.Ütemezés megalapozottsága Az ütemterv és a tervezett mérföldkövek megalapozottak, megfelelően kifejtettek és logikusak, megfelelnek a Felhívás előírásainak. A tevékenységek összefüggőek, reálisan megvalósíthatóak és, amennyiben összefüggőek, egymásra épülésük biztosított. Kapcsolódó projektek esetén az ütemezés összehangolt. Igen/Nem 8. Mérhetőség, indikátor megfelelőség A támogatást igénylő a támogatási kérelemben vállalta a felhívásban megadott indikátorokat és minimum értékeit. A tervértékek reálisak, elérésük a leírt tevékenységekkel, eredményekkel, mérföldkövekkel megvalósítható, abból levezethető. Igen/Nem 9.Eredményesség A támogatási kérelemben elérni kívánt eredmények reálisak, a tervezett tevékenységekkel elérhetőek, mérföldkövek jól definiálható eredményekkel lefedettek.Igen/Nem

72 7. A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM TERVEZETT FELHÍVÁSAIHOZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKT KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTRENDSZER BEMUTATÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA KÖFOP 3. prioritása esetén Tartalmi értékelési szempontok: Értékelési szempont megnevezése Értékelési szempont tartalmaMegfelelt III. Pénzügyi szempontok 10. A költségvetés átláthatósága és illeszkedése A támogatási kérelem költségvetése és költségvetés szöveges indoklása átlátható, átgondolt, a költségek részletesen bemutatásra kerültek, reálisak, szakmailag alátámasztottak és szükségesek a célok eléréséhez. A felhívás alapján a mérföldköveknek megfelelő bontás reálisan tervezett. A Felhívásban foglalt előírásnak, korlátoknak megfelelnek. Igen/Nem 11.Költséghatékonyság A költségvetési tételek pénzügyi szempontból költséghatékonyak és megalapozottak (pl.: ár-érték arány, piaci árnak való megfelelőség), számszerűsítettek. A költségvetésben kizárólag a Felhívással összhangban lévő tételek szerepelnek. A tervezett tételek az elszámolhatósági minimum- maximum követelményeknek megfelelnek. Igen/Nem

73 8. A 2014-2020-AS OPERATÍV PROGRAMOKRA VONATKOZÓ KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA BEMUTATÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA

74 9. EGYEBEK −Kijelölési audit státusza −Értékelési terv

75 10. A KÖVETKEZŐ KÖFOP MONITORING BIZOTTSÁG ÜLÉS IDŐPONTJA, TÉMÁI

76 KÖSZÖNJÜK MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "KÖFOP MONITORING BIZOTTSÁGI ÜLÉS BUDAPEST, 2015.09.10."

Hasonló előadás


Google Hirdetések