Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Összbüntetés1 Összbüntetés „A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében” ÁROP-2-2-16-2012-2012-0005.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Összbüntetés1 Összbüntetés „A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében” ÁROP-2-2-16-2012-2012-0005."— Előadás másolata:

1 Összbüntetés1 Összbüntetés „A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében” ÁROP-2-2-16-2012-2012-0005 dr. Széplaki László Tatabánya, 2013. június 4.

2 Összbüntetés2 I.Az összbüntetési szabályok rövid történeti áttekintése. II. Az összbüntetésbe foglalás feltételei (anyagi és eljárási) III.Az összbüntetés tartama IV. Egyéb rendelkezések V. A fiatalkorúakkal kapcsolatos rendelkezések VI.Kérdések

3 Összbüntetés3 Történeti előzmények 1878. évi V. tc.

4 Összbüntetés4 1878. évi V. tc. 104. § A jelen fejezetben foglalt határozatok akkor is alkalmazandók: 1. ha valaki külön itéletek által több rendbeli szabadságvesztés-büntetésre itéltetett; 2. ha az elitélt, szabadságvesztés-büntetésének végrehajtása alatt, már jogerejü elitéltetése előtt elkövetett más büntetendő cselekmény miatt, határozott ideig tartó szabadságvesztés-büntetésre ujolag itéltetik el.

5 Összbüntetés5 Az összbüntetésbe foglalás lehetősége: -egy eljárásra nem volt lehetőség, ezért több elítélés -már kiszabott szabadságvesztés alatt ismét szabadságvesztésre ítélik a terheltet

6 Összbüntetés6 1880. évi XXXVII. tc 36. § Az, a ki bűntett miatt határozott időtartamú szabadságvesztés-büntetésre van itélve, ha büntetésének tartama alatt oly büntetendő cselekményt követ el, melyre szintén határozott időtartamú szabadságvesztés-büntetés van megállapitva: az illetékes biróság által a bűntettekről és vétségekről szóló törvénykönyv szerint büntetendő, de előbbi és újabb szabadságvesztés-büntetésének együttes tartama husz évet meg nem haladhat.

7 Összbüntetés7 1950. évi II. törvény a büntetőtörvénykönyv általános részéről 59. § (1) Ha az elkövetőt különböző jogerős, de még végre nem hajtott ítéletekkel többrendbeli határozott tartamú börtönbüntetésre ítélték, a börtönbüntetéseket utólag kell összbüntetésbe foglalni. (2) Az összbüntetést a jogerős ítéletekkel kiszabott büntetések tartamának figyelembevételével kell kiszabni. Az összbüntetés nem érheti el a jogerősen kiszabott büntetések együttes tartamát és nem haladhatja meg sem a húsz évet, sem a legsúlyosabb cselekményre a törvényben megállapított büntetés másfélszeres tartamát; az utóbbi korlátozás azonban csak arra az esetre vonatkozik, ha az elkövető mindegyik cselekményt előbb követte el, mint bármelyikért jogerősen elítélték.

8 Összbüntetés8 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről -a quasi halmazatban álló szabadságvesztés büntetések -nem quasi halmazatban álló szabadságvesztés büntetések is

9 Összbüntetés9 1998. évi LXXXVII. törvény a büntető jogszabályok módosításáról 25. § A Btk. 92. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Ha az elkövetőt több, határozott ideig tartó szabadságvesztésre ítélik, és az elkövető valamennyi bűncselekményt a legkorábban hozott ítélet jogerőre emelkedését megelőzően követte el, a jogerősen kiszabott büntetéseket összbüntetésbe kell foglalni.” 26. § A Btk. 93. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „93. § Az összbüntetés tartamát úgy kell meghatározni, mintha halmazati büntetést szabnának ki. Az összbüntetés tartamának azonban el kell érnie a legsúlyosabb büntetést, de nem érheti el a büntetések együttes tartamát.”

10 Összbüntetés10 Összbüntetésbe foglalás feltételei az új Btk. és Be. szerint, figyelemmel a BJE-kre I. - jogerős ítéletekkel (TM végzés) kiszabott szabadságvesztés büntetés - határozott tartamú - végrehajtandó szabadságvesztés büntetés (felfüggesztett) - részben felfüggesztett, ha elrendelték (Bkv.88.) - legkorábbi elsőfokú ítélet kihirdetését megelőzően elkövetett valamennyi bűncselekmény - elítélt hozzájárulása

11 Összbüntetés11 Összbüntetésbe foglalás feltételei az új Btk. és Be. szerint, figyelemmel a BJE-kre II. - NINCS részben quasi halmazatos összbüntetés - NEM FOGLALHATÓ ÖSSZBÜNTETÉSBE A KORÁBBAN MÁR ÖSSZBÜNTETÉSBE FOGLALT BÜNTETÉS (Btk. 93.§ (3) bek. a) pont) - nem foglalható összbüntetésbe a pénzbüntetés és a közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztés (Btk. 93.§ (3) bek. b) pont)

12 Összbüntetés12 A legkorábbi elsőfokú ítélet kihirdetésének időpontja - Az eljárás a terhelt távollétében történt a Be. XXV. fejezete alapján - perújítás a Be. 408. § (1) bekezdés 2. pont e) pontja alapján a perújítás elutasítása az alapeljárásban hozott ítélet hatályon kívül helyezése és új határozat hozatala

13 Összbüntetés13 A legkorábbi elsőfokú ítélet kihirdetésének időpontja -az eljárás a Be. 279. § (3)-(4) bekezdése alapján a vádlott távollétében történik - a bíróság a tárgyalást a határozat kihirdetésre elnapolja - tárgyalás mellőzésével hozott eljárásban hozott határozat, melyben a bíróság felfüggesztett szabadságvesztést szabott ki, de végrehajtását utóbb elrendelték

14 Összbüntetés14 Az elítélt hozzájárulása A 2012. évi CXXXIII. törvény 166. §-a módosítja a Be. 574. § (4) bekezdését: Az összbüntetési eljárást a bíróság hivatalból vagy indítványra folytatja le. Az összbüntetési eljárás lefolytatását az elítélt, a védő vagy az ügyész indítványozhatja. Az összbüntetési eljárás lefolytatásához - kivéve, ha azt az elítélt indítványozta - az elítélt hozzájárulását minden esetben be kell szerezni. A bíróság az összbüntetésbe foglalást ítélettel, az erre irányuló indítvány elutasítását végzéssel mondja ki. Az ítéletben a bíróság az 556. és 557. §-ban foglaltakról is rendelkezhet.”

15 Összbüntetés15 Az elítélt hozzájárulása Miért gondolkozhat az elítélt? - van még ellene folyamatban büntetőeljárás - rövidebb tartamú szabadságvesztésből kizárt a feltételes szabadság kedvezményéből, a hosszabb tartamúból nem

16 Összbüntetés16 Köti-e a bíróságot a hozzájárulás - általánosságban kéri az összbüntetésbe foglalást - egyes büntetések összbüntetésbe foglalását kéri, illetve meghatározza melyekhez járul hozzá - bíróság kioktatási kötelezettsége

17 Összbüntetés17 A hozzájárulás visszavonása - első fokú összbüntetési ítélet kelte előtt - első fokú ítélet meghozatala után - jogorvoslati határidőben - jogorvoslati határidőben fellebbezéssel együtt - jogerőre emelkedés után (Be. 575.§)

18 Összbüntetés18 Régi, vagy új szabályok Az új Btk. átmeneti rendelkezéseiről szóló 2012. évi CCXXIII.tv. 3. § Ha az összbüntetésbe foglalandó ítéletek közül legalább egy a Btk. hatálybalépését követően emelkedett jogerőre, a Btk. 93-96. §-át kell alkalmazni. ? Két 2013. július 1. napja előtt jogerőre emelkedett, eredetileg felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelésére 2013. július 1. napja után jogerős ítélettel kerül sor. A két végrehajthatóvá vált kvázi halmazatos büntetés (alapítéletek) jogereje számít, jelenlegi Btk. alapján. DE! Be kell szerezni az elítélt nyilatkozatát – Be. szabály.

19 Összbüntetés19 Az összbüntetés tartamának maximuma Btk. 94. § Az összbüntetés tartamát úgy kell meghatározni, mintha halmazati büntetést szabnának ki. Az összbüntetés tartamának azonban el kell érnie a legsúlyosabb büntetésnek és a rövidebb büntetés vagy büntetések egyharmad részének összegeként számított tartamot, de az nem haladhatja meg a büntetések együttes tartamát max.:25 év Indokolás:Az összbüntetés tartamának megállapításakor kizárt a kumuláció, azaz az összbüntetési tartam nem érheti el az alapítéletekben kiszabott szabadságvesztés büntetések együttes tartamát.

20 Összbüntetés20 Az összbüntetés tartamának maximuma II. 2. rb. lopás bűntette (3 évig terjedő Btk. 370. § (3) bek.) miatt 1 év 6 hónap szabadságvesztés 4 ítéletben 1-1. rb. lopás bűntette (3 évig terjedő Btk. 370. § (3) bek.) miatt 1-1 év szabadságvesztés Maximum 4 év 6 hó szabadságvesztés lehet ? Korlát a halmazati szabály Btk. 81. § (3) bek.

21 Összbüntetés21 Az összbüntetés tartamának minimuma (rövidebb tartamú nem enyészhet el) 3 év + 2 év + 1 év + 3 hó 4 év 1 hó 1/3 8 hó + 4 hó + 1 hó 8 év + 5 hónap = 8 év 1 hónap 20 nap 12 év + 2 év + 4 hónap = 12 év 9 hónap 10 nap (12 év + 8 hó + 1 hó 10 nap)

22 Összbüntetés22 Az összbüntetési ítélet egyéb rendelkezései Btk. 40. § (1) A bíróság a feltételes szabadságot megszünteti, ha az elítéltet a) az ítélet jogerőre emelkedését követően elkövetett bűncselekmény miatt a feltételes szabadság tartama alatt, vagy b) a feltételes szabadság tartama alatt elkövetett bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik. (4) Ha a feltételes szabadság tartama alatt az elítélten olyan bűncselekmény miatt kiszabott szabadságvesztést kell végrehajtani, amelyet a korábbi ítélet jogerőre emelkedése előtt követett el, a szabadságvesztés végrehajtása a feltételes szabadságot félbeszakítja, és a bíróság a feltételes szabadság folytatásának legkorábbi időpontját a) az utóbb kiszabott szabadságvesztésből engedélyezett feltételes szabadság időpontjáig, vagy b) - ha az utóbb kiszabott szabadságvesztés esetén a feltételes szabadságra bocsátás lehetősége kizárt - a szabadságvesztés végrehajtásának időtartamáig elhalasztja.

23 Összbüntetés23 Feltételes szabadság alatt értelmezése feltételes szabadság alatt vesznek foganatba kvázi halmazatos szabadságvesztés büntetést feltételes szabadság félbeszakad, új időpontban folytatódik összbüntetés 2/2006. számú jogegységi határozat nem alkalmazható nem Bv bíró ítéletben

24 Összbüntetés24 Továbbra is alkalmazandó - végrehajtási fokozat fő szabály szerint legszigorúbb - visszaesői minőség - feltételes szabadságra bocsátás kizártsága - egyéb büntetések és mellékbüntetés összbüntetésbe nem foglalható

25 Összbüntetés25 A fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezések BTK. 123. § (1) Fiatalkorú esetén a halmazati és az összbüntetés nem haladhatja meg a) a 109. § (3) bekezdés a) pontja esetén a húszévi, b) a 109. § (2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés b) pontja esetén a tizenöt évi, c) a 109. § (2) bekezdés b) pontja és a (3) bekezdés c) pontja esetén a hét év hat hónapi szabadságvesztést. (2) A fiatalkorúval szemben kiszabható szabadságvesztés a 81. § (4) bekezdése vagy a 90. § (2) bekezdése alkalmazása esetén sem haladhatja meg az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott mértéket. (3) Javítóintézeti nevelés és szabadságvesztés találkozása esetén összbüntetésként a szabadságvesztést kell végrehajtani. Ennek tartamát a bíróság legfeljebb egy évvel meghosszabbíthatja, ha erre a 106. §-ban meghatározott cél elérése érdekében szükség van. A meghosszabbítás tartama azonban a javítóintézeti nevelés hátralevő részét nem érheti el.

26 Összbüntetés26 szabadságvesztés + szabadságvesztés szabadságvesztés + javítóintézeti nevelés javítóintézeti nevelés + javítóintézeti nevelés csak a szabadságvesztésegységes intézkedés hozzájárulást be kell szerezni ? hozzájárulást be kell szerezni ? nem járul hozzá = csak a szabadságvesztés hajtható végre 93. § szerint hozzájárulása esetén a szabadságvesztés 1 évvel meghosszabbítható legrövidebb tartam a leghosszabb javító, leghosszabb nem haladhatja speciális maximuma hosszabbítás a javítóintézeti nevelés hátralévő részét nem érheti el generális maximum 4 év 21. életévig összbüntetés tartama a vh. fokozatot nem változtathatja meg

27 Összbüntetés27 Amikor nincs összbüntetés 122. § Ha a fiatalkorút a javítóintézeti nevelésre ítélés után elkövetett bűncselekmény miatt a javítóintézeti nevelés vagy az ideiglenes elbocsátás alatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik, a szabadságvesztés büntetést kell végrehajtani. Ebben az esetben a javítóintézeti nevelés hátralévő részét szabadságvesztésre kell átváltoztatni úgy, hogy kétnapi javítóintézeti nevelés helyébe egynapi szabadságvesztés lép. -bv. bíró hatásköre (Bv.tvr 16. §) -nincs quasi halmazat

28 Összbüntetés28 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Összbüntetés1 Összbüntetés „A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében” ÁROP-2-2-16-2012-2012-0005."

Hasonló előadás


Google Hirdetések