Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁRGYI ESZKÖZÖK. © Deák István - 2006. 2 ISMÉTLÉS VAGYON ÉS KETTŐS VETÜLETE: E = F ESZKÖZ: a vagyon megjelenési formája - múltbeli eseményekből eredő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁRGYI ESZKÖZÖK. © Deák István - 2006. 2 ISMÉTLÉS VAGYON ÉS KETTŐS VETÜLETE: E = F ESZKÖZ: a vagyon megjelenési formája - múltbeli eseményekből eredő."— Előadás másolata:

1 TÁRGYI ESZKÖZÖK

2 © Deák István - 2006. 2 ISMÉTLÉS VAGYON ÉS KETTŐS VETÜLETE: E = F ESZKÖZ: a vagyon megjelenési formája - múltbeli eseményekből eredő - vállalkozás által ellenőrzött erőforrás - jövőbeni gazdasági hasznok FORRÁS: a vagyon eredete, finanszírozási módja KÖTELEZETTSÉG - múltbeli eseményekből eredő - jelenbeli kötelem - gazdasági hasznok kiáramlása TŐKE: maradványérték

3 © Deák István - 2006. 3 ESZKÖZÖK BESOROLÁSA a) MÉRLEGKÉPESSÉG (MIT) b) TARTÓSSÁG (MENNYI IDEIG) c) BETÖLTÖTT SZEREP (MIRE) d) FAJTA, JELLEG (MILYEN) A besorolás módosítható → DE: következetesség, folytonosság elve!)

4 © Deák István - 2006. 4 ESZKÖZÖK BEFEKTETETT ESZKÖZÖK FORGÓESZKÖZÖK SAJÁT VÁLLALKOZÁSBA MÁS VÁLLALKOZÁSBA ANYAGI NEM ANYAGI KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK ÉRTÉKPAPÍROK PÉNZESZKÖZÖK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

5 © Deák István - 2006. 5 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK  FOGALMA: rendeltetése szerint a tevékenységet, működést tartósan szolgálja  Csoportjai –Immateriális javak –Tárgyi eszközök –Befektetett pénzügyi eszközök

6 © Deák István - 2006. 6 TÁRGYI ESZKÖZÖK fogalma  Megfelelnek az eszközök fogalmának  Több termelési perióduson keresztül használt eszközök, amelyeket –eladásra szánt termékek, szolgáltatások előállítására, vagy –bérbeadás céljából vagy –igazgatási célokból tartanak

7 © Deák István - 2006. 7 Tárgyi eszközök az sztv-ben  Azok a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközök (földterület, telek, telkesítés, erdő, ültetvény, épület, egyéb építmény, műszaki berendezés, gép, jármű, üzemi, üzleti felszerelés, egyéb berendezés, ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok), tenyészállatok, amelyek tartósan – közvetlenül vagy közvetett módon – szolgálják a vállalkozó tevékenységét  A mérlegben a tárgyi eszközök között (elkülönítetten) kell kimutatni az ezen eszközökre adott előlegeket, a beruházásokat is, valamint a tárgyi eszközök értékhelyesbítését  Sztv. 26. § (1) bekezdés

8 © Deák István - 2006. 8 CSOPORTOSÍTÁS 1.ÜZEMBE HELYEZETT (befejezett, aktivált) a) ingatlan (föld + felépítmény + ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok) kapcsolódó vagyoni értékű jogok) b) ingóműszaki egyébtenyészállat 2. ÜZEMBE NEM HELYEZETT a) beruházás b) felújítás c) beruházásra adott előlegek + Tárgyi eszközök értékhelyesbítése SZTV SZERINTI MÉRLEGTÉTELEK gépek, berendezések felszerelések, járművek

9 © Deák István - 2006. 9 Az elemek fogalmi meghatározása  Ingatlan: rendeltetésszerűen használatba vett földterület és minden olyan anyagi eszköz, amelyet a földdel tartós kapcsolatban létesítettek + a bérbe vett ingatlanokon végzett beruházás, felújítás + kapcsolódó vagyoni jogok (részletesen lásd az immateriális javaknál)  Műszaki tárgyi eszközök: rendeltetés-szerűen használatba vett a vállalkozó tevékenységét közvetlenül szolgáló eszközök (sztv. tételes fajta szerinti felsorolást is tartalmaz)  Egyéb tárgyi eszközök: rendeltetésszerűen használatba vett eszközök, amelyek a vállalkozó tevékenységét közvetetten szolgálják  Tenyészállatok: azok az állatok, amelyek a tenyésztésük, a tartásuk során leválasztható terméket (szaporulatot, más állati terméket) termelnek, és ezen termékek értékesítése, vagy az egyéb hasznosítás (iga, őrzés, lovagoltatás) biztosítja a tartási költségek megtérülését

10 © Deák István - 2006. 10 Az elemek fogalmi meghatározása  Beruházások: új tárgyi eszköz létrehozására irányuló tevékenység (rendeltetésszerűen használatba nem vett előző dián részletezett eszközök)  Felújítás: meglévő, üzembe helyezett és elhasználódott tárgyi eszközön végzett beavatkozás, amelyből pótlólagos (üzembe helyezéskor nem becsülhető) gazdasági hasznok származnak: –hasznos élettartam növelés –javuló termék minőség –korszerűsítés

11 © Deák István - 2006. 11 TÁRGYI ESZKÖZ ÉLETPÁLYÁJA Üzembe helyezés (aktiválás) LÉTREHOZÁS BERUHÁZÁS MŰKÖDÉS (HASZNÁLAT) KIVEZETÉS BEKERÜLÉSI ÉRTÉK F O R D U L Ó N A P O K tszécs Eseti értékkorrekciók (tfécs, ví, éh) INGATLAN, GÉP, BERENDEZÉS, FELSZERELÉS

12 © Deák István - 2006. 12 BEKERÜLÉSI ÉRTÉK(1)  Általános szabályok (üzembe helyezésig felmerülő, eszközhöz rendelhető tételek)  Eszköz specifikus tételek + Finanszírozási forrás megszerzése, igénybevétele miatt fizetett összegek +/- Devizás kötelezettségek árfolyamkülönbözetei (devizás tételek értékelésének kivételes szabálya!) + Tervezés, kivitelezés, betanítás, próbaüzem -Próbaüzem során keletkezett STK -Adott előleg, elkülönített betét után kapott kamat (max. fizetett kamat összegéig)

13 © Deák István - 2006. 13 BEKERÜLÉSI ÉRTÉK(2)  Telek + épület beszerzés –Telek bekerülési értékét növeli:  Nem aktivált épület lebontása  Telekrendezés –Max. a telek piaci értékéig vehető figyelembe  Adott beruházás miatt áthelyezett épület –bontás költsége: adott beruházás –Újraépítés költsége: újraépített épület  Bérlemény megvásárlása –Beszámított bérleti jog → bekerülési érték része  Nem csökkenti: a kapott támogatás

14 © Deák István - 2006. 14 Támogatások elszámolása Támogatás: visszafizetési kötelezettség nélkül kapott végleges pénzbevétel Elszámolás: - tőke szemléletben - eredmény szemléletben

15 © Deák István - 2006. 15 Elszámolás tőkeágon Ha az alapul szolgáló jogszabály így rendeli (egyes agrártámogatások és munkaerő-piaci támogatások) Könyvelés: a pénzügyi teljesítéskor T. 38. – K. 412.

16 16 Elszámolás eredményágon Rendkívüli bevételek: fejlesztésre Támogatás nem csökkenti az eszköz bekerülési értékét, de a támogatásból megvalósult eszközrész elszámolásának (összességében) nem lehet eredményhatása Könyvelés: pénzügyi teljesítéskor T. 38. – K. 98. Halasztott bevétel képzése T. 98. – K. 483. Feloldás: T. 483. – K. 98. a finanszírozott eszköz költségkénti elszámolásával párhuzamosan és arányosan

17 © Deák István - 2006. 17 Fejlesztési támogatás modellje EREDMÉNYKIMUTATÁS Költség, ráfordítás Rendkívüli bevétel ESZKÖZ PIE: halasztott bevétel MÉRLEG PÉNZ 1/a 3/b 3/a 2 1/b

18 © Deák István - 2006. 18 Támogatás sajátos esete: térítés nélküli eszközátvétel Átadónál kimutatott kszé, maximum a piaci érték EREDMÉNYKIMUTATÁS Költség/Ráfordítás Rendkívüli bevétel ESZKÖZ PIE: halasztott bevétel T. 1-3. – K. 98. T. 98. – K. 48. T. 5, 8. – K. 1-3. T. 48. – K. 98. MÉRLEG

19 © Deák István - 2006. 19 Bekerülési értékbe tartozó tételek elszámolása  Üzembe helyezésig felmerült : tényleges felmerüléskor  Üzembe helyezésig fel nem merült : üzembe helyezéskor számított összegben  Üzembe helyezés után felmerült: –Üzembe helyezéskor figyelembe vett  Eltérés lényeges: bekerülési érték módosítása (nem visszamenőlegesen)  Eltérés nem lényeges: ER vagy EB –Üzembe helyezéskor figyelembe nem vett  Bekerülési érték helyesbítése (visszamenőlegesen)

20 © Deák István - 2006. 20 ÜZEMBEHELYEZÉST KÖVETŐ KÖLTSÉGEK ELSZÁMOLÁS  FOLYÓ KÖLTSÉG → rendszeres –működési költség, –karbantartás, javítás: a használatba vett tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló tevékenység  AKTIVÁLÁS (felújítás → eseti ) –Többlet gazdasági haszon –Nagyobb élettartam –Kapacitás növelés –Termék minőségének javulása –Korszerűsítés –Stb.

21 © Deák István - 2006. 21 KÖVETŐ ÉRTÉKELÉS Bekerülési érték (bruttó érték) - Értékcsökkenés + Visszaírás Nettó érték (KSZÉ vagy MÉ) + Értékhelyesbítés Piaci érték

22 © Deák István - 2006. 22 ÉRTÉKCSÖKKENÉS  TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS: rendszeres (szokásos) használatból eredő elszámolás –Csak értékkorrekció  TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS: eseti, egyszeri kiigazítás –Eszköz kivezetés –Csak értékkorrekció

23 © Deák István - 2006. 23 TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS a tárgyi eszközök pénzben kifejezett hozzájárulása az adott évi tevékenységhez a) hasznos élettartam b) maradványérték c) leírás módja, mértéke AKTIVÁLÁSKOR ELVÉGZETT BECSLÉS Meghatározása: számviteli politika (értékelési szabályzat) keretében Könyvelése: költségként (évközben vagy év végén)

24 © Deák István - 2006. 24 HASZNOS ÉLETTARTAM  azon időszak, amely alatt –az amortizálható eszközt használják, –értékét az eredmény terhére elszámolják:  IDŐTARTAM  TELJESÍTMÉNY

25 © Deák István - 2006. 25 MARADVÁNYÉRTÉK  Az üzembe helyezés időpontjában (az akkor rendelkezésre álló információk alapján) a hasznos élettartam függvényében meghatározott érték, amely a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható  Oka: Hasznos élettartam ≠ műszaki- gazdasági élettartam  Nulla is lehet, ha összege nem jelentős

26 © Deák István - 2006. 26 LEÍRÁS MÓDJA  IDŐARÁNYOS –Lineáris (évente azonos összegű) –Degresszív (évente csökkenő összegű) –Progresszív (évente növekvő összegű) –Kombinált –Egyösszegű: kisértékű (100.000 Ft egyedi bekerülési érték alatti) eszköz a használatba vételkor leírható  TELJESÍTMÉNYARÁNYOS Részletes kifejtést lásd az Értékeléstan jegyzetben!

27 © Deák István - 2006. 27 Nem lehet terv szerinti écs.  Beruházás  Nullára leírt  Maradványértéket elért  Föld, telek, erdő, képzőművészeti alkotás  Olyan eszköz esetében, amelynek értéke egyedi mivoltából adódóan növekszik

28 © Deák István - 2006. 28 Terv szerinti écs. megváltoztatása Az üzembe helyezéskor figyelembe vett körülmények lényeges megváltozása: - felújítás - használat módja, jellege - maradványérték - terven felüli leírás - visszaírás - (átértékelés: Mo-n emiatt nem lehet → lásd Értékhelyesbítés)

29 © Deák István - 2006. 29 TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS  Használatból eredő: bármely tárgyi eszköz esetében –Feleslegessé válás –Megrongálódás, megsemmisülés, hiány –Hatása: eszköz kivezetése –Elszámolás: esemény bekövetkezésekor –Esetleg képződő visszanyert hulladék → készlet  Piaci érték megváltozásából eredő: aktivált tárgyi eszköz esetében –PÉ < NÉ (tartósan és jelentősen) –Hatása: eszközérték csökken –Elszámolás: fordulónapon meglévő állomány után  Könyvelése: Egyéb ráfordítás

30 © Deák István - 2006. 30 VISSZAÍRÁS  Piaci érték megváltozásából ered: aktivált tárgyi eszköz esetében lehet –PÉ > NÉ (tartósan és jelentősen), ahol NÉ = BÉ – TSZÉCS - TFÉCS –Hatása: eszközérték nő –Elszámolás: fordulónapon meglévő állomány után  Könyvelése: Egyéb bevétel  Nem kötelező: egyszerűsített beszámolót ill. egyszerűsített éves beszámolót készítő gazdálkodó esetében

31 © Deák István - 2006. 31 ÉRTÉKHELYESBÍTÉS  Piaci érték megváltozásából eredő: aktivált tárgyi eszköz esetében –PÉ > NÉ (tartósan és jelentősen), ahol NÉ = BÉ - TSZÉCS –Hatása: könyv szerinti érték nem változik –Elszámolás: fordulónapon meglévő állomány után  Könyvelése: Tárgyi eszköz számlához kapcsolódó kiegészítő számlán az Értékelési tartalékkal szemben  Bemutatása: önálló mérlegtételként  Alkalmazása nem kötelező, de a képzett ÉH-t évente felül kell vizsgálni és szükség esetén módosítani kell

32 © Deák István - 2006. 32 ÖSSZEFÜGGÉSEK  PIACI ÉRTÉK NÖVEKEDÉSE 1.Visszaírás, ha … 2.Értékhelyesbítés, ha …  PIACI ÉRTÉK CSÖKKENÉSE 1.Értékhelyesbítés megszüntetése, ha … 2.Terven felüli értékcsökkenés, ha… Ugyanazon eszköznél egy időpontban nem lehet TFÉCS és ÉH

33 © Deák István - 2006. 33 ALKALMAZÁSI SEGÉDLET PÉ – NÉ > 0 VÍ, ha TFÉCS > 0, de VÍ max = TFÉCS ÉH 1 PÉ – NÉ < 0 1 2 2 KÉPZÉS, ha VÍ előzte meg MÓDOSÍTÁS, ha ÉH előzte meg ÉH megszüntetés TFÉCS

34 © Deák István - 2006. 34 TÁRGYI ESZKÖZ KÖNYVVITELE  ANALITIKA –Egyedi –Csoportos –Minden, ami az eszköz azonosításához szükséges  SZINTETIKA –Számlakeret tagolása –Többszámlás elszámolás –Üzembe helyezés napja előtt: Beruházás –Üzembe helyezéskor: Tagolásnak megfelelő számlára –Kivezetés a könyvekből

35 © Deák István - 2006. 35 Állománynövekedés elszámolásának a lényege Bekerülési jogcíme szerinti számla BERUHÁZÁS TÁRGYI ESZKÖZ

36 © Deák István - 2006. 36 TÁRGYI ESZKÖZHÖZ KAPCSOLÓDÓ SAJÁTOS BEKERÜLÉSI TÉTELEK KÖNYVELÉSE Aktiválás előtt (felmerüléskor) Aktiváláskor (számított összeg) Aktiválás után Beruházási hitel kamata 16. – 38. 16. – 479. 87. – 38./48. Devizás kötelezettség árfolyam-különbözete 16. – 44/454. vagy 44/454. - 16. Nincs árfolyam különbözet könyvelés Általános szabályok szerint

37 © Deák István - 2006. 37 Állománycsökkenések elszámolása  Esemény bekövetkezésekor: kivezetés  Értékesítés: lásd köv. dia  Egyéb jogcímen (lásd gazd. események sillabuszt)  Értékkorrekciók –Év közben: TSZÉCS –Fordulónapon: TFÉCS, VÍ, ÉH  Sajátos események –Átsorolások  Próbaüzem során keletkezett termék  Vásárolt készlet → tárgyi eszköz  STK → tárgyi eszköz  tárgyi eszköz → vásárolt készlet  Tárgyi eszköz → STK –Használati jog átengedése (lásd később)

38 © Deák István - 2006. 38 Tárgyi eszköz értékesítés EREDMÉNYKIMUTATÁS Egyéb ráfordítás Egyéb bevétel Tárgyi eszköz Fizetendő áfa T. 31/38. – K. 96. és T. 31/38. – K. 467. T. 86. – K. 11-16. és T. 1x9. – K. 86. MÉRLEG VEVŐK PÉNZ

39 © Deák István - 2006. 39 TÁRGYI ESZKÖZ KIVEZETÉSI TECHNIKÁJA a) változat Tárgyi eszköz Tárgyi eszköz Egyéb ráfordítás értékcsökkenés Tárgyi eszköz Egyéb ráfordítás értékcsökkenés E. 1000 1000 1000 400 400 E. 400 b) változat Tárgyi eszköz Tárgyi eszköz értékcsökkenés Tárgyi eszköz Tárgyi eszköz értékcsökkenés E. 1000 400 400 E. 400 Egyéb ráfordítás Egyéb ráfordítás 600 600 600 600

40 © Deák István - 2006. 40 Tárgyi eszköz használati jogának tartós átengedéséért kapott bevétel elszámolása - árbevétel - halasztott bevétel, amelynek megszüntetése - szerződés szerinti idő - 5 év (határozatlan idő esetén)

41 © Deák István - 2006. 41 TÁRGYIESZKÖZ-BÉRLET bérbeadóbérbevevő Kapott bérleti díj Fizetett bérleti díj árbevétel Költség (ig.vett szolg.) AIE, ha … PIE, ha … AIE, ha …

42 © Deák István - 2006. 42 LÍZINGKONSTRUKCIÓK  PÉNZÜGYI LÍZING: –Lízingbeadó: tulajdonjog –Lízingbevevő: használat –Használatból eredő költségek lízingbevevőt terhelik, de jogosult a hasznok szedésére is –Az ügylet futamideje ~ hasznos élettartam –Futamidő végén lízingbevevő tulajdonjogot szerez(het): zárt vagy (nyílt) végű ügylet → számviteli elszámolás azonos Áfa egy összegben előre esedékes Áfa az egyes részletek ütemezése szerint esedékes

43 © Deák István - 2006. 43 LÍZINGKONSTRUKCIÓK PÉNZÜGYI LÍZING modellje LÍZINGBEADÓ SZÁLLÍTÓ LÍZINGBEVEVŐ Eszközeladás: Árbevétel és ráfordítás Árubeszerzés és eladás: árbevétel = ráfordítás Eszközbeszerzés és Hosszú lejáratú kötelezettség Törlesztés + kamatfizetés Hosszú lejáratú követelés + kamatbevétel

44 © Deák István - 2006. 44 Szállító könyvelése  Értékesítés (lízingbe adónak) T. 31. – K. 91. T. 31. – K. 467. T. 81. – K. 26.vagy T. 581/81. – K. 25. T. 38. – K. 31.

45 © Deák István - 2006. 45 Lízingbeadó könyvelése  Árubeszerzés T. 26. – K. 454. T. 466. – K. 454.  Értékesítés T. 31. – K. 91/467. T. 81. – K. 26.  Követelés átsorolása T. 19. – K. 31.  Befolyó törlesztőrészletek T. 38. – K. 19. T. 38. – K. 97.

46 © Deák István - 2006. 46 Lízingbevevő könyvelése  Beszerzés T. 16. – K. 454. T. 466/16. – K. 454.  Kötelezettség átsorolása T. 454. – K. 448.  Törlesztőrészletek kifizetése T. 448. – K. 38. T. 87. – K. 38.  Aktiválás T. 12-15. – K. 16.  Értékcsökkenés elszámolása T. 57. – K. 1x9.

47 © Deák István - 2006. 47 PÉNZÜGYI LÍZING SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE  Normál: futamidő végén  Rendkívüli: futamidőn belül Helyesbítő számla alapján –T. Szállítók – K. Tárgyi eszköz –T. Lízingköt. – K. Szállító –Szállítók különbözet: pü. rendezése –Tárgyi eszköz különbözet:  TFÉCS  TSZÉCS helyesbítése

48 © Deák István - 2006. 48 LÍZINGKONSTRUKCIÓK  OPERATÍV LÍZING: –ami nem pénzügyi lízing –elszámolása, mint a bérlet

49 © Deák István - 2006. 49 ÉRTÉKCSÖKKENÉS SZÁMVITELI ÉS ADÓZÁSI KÉRDÉSEI  Számvitelben: –Számviteli törvény célja: megbízható és valós kép –Számvitelpolitikai kérdés → döntés –Költségalakító tényező –AEE csökkentő tétel  Adózásban: –Társasági adótörvény célja: adóbevétel –Adóalap védelme → kötelező: adott évi adóalapnál figyelembe vehető mérték előírása –Adóalap csökkentő tétel

50 © Deák István - 2006. 50 A tárgyi eszköz (immateriális javak) bekerülési értéke a számvitelben költségként, az adózásban adóalap csökkentő tételként kerül figyelembevételre, de nem feltétlenül azonos időbeli ütemezésben. Az adótörvény az adóalap védelme érdekében előírja az adott évi adóalapnál figyelembe vehető értékcsökkenés maximális értékét (függetlenül a számvitelben elszámolt tényleges összegtől).

51 © Deák István - 2006. 51 Adótörvény előírásai  Számvitelben elszámolt écs. elfogadása  Eltérés a számvitelben elszámolt écs-től –Tételes lineáris kulcsok –Nincs maradványérték –Számvitelben elszámoltnál gyorsabb is lehet –Terven felüli écs elfogadása:  Könyvekből való kivezetéskor  Ha nem lehet TSZÉCS

52 © Deák István - 2006. 52  Ennek következménye: a számviteli szabályok szerint és az adózási szabályok szerint számított (nettó) érték eltér(het) egymástól adózási szabályok szerint számított (nettó) érték eltér(het) egymástól Könyv szerinti érték Számított nyilvántartási érték A kétféle szemléletmódban számított értékcsökkenés eltéréséből adódó adókülönbözetet halasztott adónak nevezzük

53 © Deák István - 2006. 53 A KÉTFÉLE ÉRTÉK KAPCSOLATA ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY + számvitelben elszámolt écs - adótörvény szerint érvényesíthető écs + könyvekből kivezetett eszköz könyv szerinti értéke szerinti értéke - könyvekből kivezetett eszköz számított nyilvántartási értéke nyilvántartási értéke = ADÓALAP

54 © Deák István - 2006. 54 HALASZTOTT ADÓ FAJTÁI Halasztott adó tartozás: adózásban korábban érvényesített écs. → adóalap < AEE Halasztott adó követelés: adózásban később érvényesíthető écs. → adóalap > AEE A halasztott adó további kérdéseit az eredményfelosztáshoz kapcsolódva a következő félévben tárgyaljuk

55 © Deák István - 2006. 55 PÉLDA AZ ÉCS MIATT KELETKEZŐ HALASZTOTT ADÓRA  Bekerülési érték 1.000  Hasznos élettartam 4 év  Leírás módja: lineáris  Maradványérték 0  Adótörvény által elismert écs 25%  Társasági adó 16 %

56 © Deák István - 2006. 56 PÉLDA MEGOLDÁSA 1. ÉV 2. ÉV 3. ÉV 4. ÉV 5. ÉV AEE (écs nélkül) 1.0001.0001.0001.0001.000 Elsz. écs 2502502502500 AEE7507507507501.000 Adóalap + 2502502502500 Adóalap - 200200200200200 Adóalap800800800800800 Halasztott adó + 8 -32


Letölteni ppt "TÁRGYI ESZKÖZÖK. © Deák István - 2006. 2 ISMÉTLÉS VAGYON ÉS KETTŐS VETÜLETE: E = F ESZKÖZ: a vagyon megjelenési formája - múltbeli eseményekből eredő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések