Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Második előadás Épületek, építmények munkabiztonsági- és akadálymentességi követelményei I. FÉLÉV 2015. BME.-KJK. MTK. 2015.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Második előadás Épületek, építmények munkabiztonsági- és akadálymentességi követelményei I. FÉLÉV 2015. BME.-KJK. MTK. 2015."— Előadás másolata:

1 Második előadás Épületek, építmények munkabiztonsági- és akadálymentességi követelményei I. FÉLÉV 2015. BME.-KJK. MTK. 2015

2 Témakört érintő legfontosabb előírások 1997.évi LXXVIII. Törvény (Hat.: 2015.02.01 - )Az épített környezet alakításáról és védelméről (a továbbiakban: Étv.) 62.§-a (1) bek. g) pontja, felhatalmazás alapján OTÉK 253/1997. (XII.20.) Korm. Rendelet (Hat.: 2014.03.15 -), az országos településrendezési- és építési követelményekről. (továbbiakban: OTÉK) BME.-KJK. MTK. 2015

3 Hatósági szabályozás elemeinek áttekintése Területet felhasználni, telket alakítani, valamint építési tevékenységet végegezni a felhívott előírások alapján lehet. Az előbbit követelményeket a helyi szabályozás figyelembevételével kell alkalmazni. Ezek a következők: - helyi építési szabályzat - helyi szabályozási terv BME.-KJK. MTK. 2015

4 Szabályozás elemei Országosan kétszintű szabályozás valósul meg: OTÉK előírásai, valamint a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv. Kivétel a főváros, ahol háromszintű a szabályozás: OTÉK előírásai, főváros építési keretszabályzata és szabályozási keretterve, valamint az előző figyelembevételével készített helyi szabályozás. BME.-KJK. MTK. 2015

5 Területfelhasználási egységek tagozódása Építési övezet: beépítésre szánt területek. Megengedett beépítettség legalább: 5%, Övezet: beépítésre nem szánt területek. Megengedett beépítettség legfeljebb:5%, Építési övezeteket karakterbeli különbségeik alapján kell besorolni. Az azonos helyzetben lévő telkeket azonos értékű jogok és kötelezettségek illessék meg. BME.-KJK. MTK. 2015

6 Övezeti meghatározások Újonnan beépítésre vagy jelentős átépítésre kerülő építési övezetekre kötelezően meghatározandó feltételek: 7. § (3) bek. szerint: - kialakítható telek legkisebb területét, - beépítési módot, - beépítettség megengedett legnagyobb mértékét, - beépítési magasság megengedett legnagyobb mértékét, BME.-KJK. MTK. 2015

7 7. § (3) bek. szerint, folytatás - közműellátás mértékét és módját, - zöldfelület legkisebb mértékét, - építési övezet használati céljával összefüggő rendeltetést, - terepszint alatti építés mértékét és helyét. Az fr 7. bek. vastag betűvel előírásai határozzák meg az épületre vonatkozó rendeltetést az egyéb felhasználás lehetőségét is. BME.-KJK. MTK. 2015

8 Helyi építési szabályzatban kell előírni a beépítési magasságot: az épületmagasság, megállapításánál (valamennyi külső és belső sík kiterített íves felülete és a felületek vízszintesen mért hosszának a hányadosa.) a homlokzatmagasság a párkánymagasság alkalmazásával. BME.-KJK. MTK. 2015

9 Közművesítettség mértéke Övezetekhez hozzárendelten kell meghatározni a közművesítettség mértékét. Köművesítettség módja és mértéke 8. §-a csoportosítása szerint: - teljesen közművesített, - részlegesen közművesített, - hiányosan közművesített, - közművesítettlen. Az 1-2 fr. bek. esetén közüzemi vagy közcélú szolgáltatással. BME.-KJK. MTK. 2015

10 Gazdasági tevékenység Gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgál. (19.§) - kereskedelmi, szolgáltató terület. - ipari terület. BME.-KJK. MTK. 2015

11 Ipari terület lehet (20.§) Környezetre jelentős hatást gyakorló terület, kizárólag különlegesen veszélyes zavaró hatású tevékenységhez szükséges épületek elhelyezésére szolgál. Egyéb ipari terület, környezetet jelentős mértékben nem terhelő terület. Elhelyezhetők: szolgálati lakás,egyházi oktatási, egészségügyi,szociális épületek. BME.-KJK. MTK. 2015

12 Építmények elhelyezése Építményeket csak úgy szabad elhelyezni, hogy azok együttesen feleljenek meg a környezet-, táj-,természet- és a műemlékvédelmi,valamint a rendeltetési, az egészség-, a tűz-, a köz- és más biztonsági, és akadálymentességi követelményeknek. BME.-KJK. MTK. 2015

13 Telek beépítésének és épület elhelyezésének feltételei Megközelítés gépjárművel közterületről, vagy magánútról. Használathoz szükséges villamos energia és ivóvíz, technológiai víz. Szennyvíz, csapadékvíz elvezetése vagy ártalommentes elhelyezése. Hulladék elszállítása, vagy ártalmatlanítása (pl. komposztálással) Egységenként egy személygépkocsi elhelyezése. BME.-KJK. MTK. 2015

14 Beépítési módok Szabadonálló beépítési mód. Oldalhatáron álló beépítési mód. Ikres beépítési mód.(független és társasházi megoldás). Zártsorú és csoportos beépítési mód. Kötetlen, telepszerű beépítési mód. (bokros elrendezés). (részletes követelmények OTÉK 34. § szerint ) BME.-KJK. MTK. 2015

15 Elő-, oldal- és hátsókert előírásai Előkert: építési szabályzat szerint, vagy a kialakult állapot, vagy 5,0m Oldalkert: helyi építési szabályzat szerint, vagy: - szabadonálló beép.: épület magasság felénél, - oldalhatáron álló beép.: 4,0 m-nél - hátsókert, legalább. 6,0m vagy a hátsó kertre néző beépítési magasság BME.-KJK. MTK. 2015

16 Kerítés létesítési előírásai és biztonsági követelmények Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – kerítés létesíthető. Saját területen kell állnia. Közterület felé szögesdrótot legalább 2.0m magasságban belső oldalon szabad. Tömör kerítés legfeljebb 2,5 m lehet, támfal esetén a 3,0 m nem haladhatja meg Kerítés létesítésének elrendelése esetén az érintett telekhatárok rajzi bemutatással. BME.-KJK. MTK. 2015

17 Kerítés létesítése Közbenső telek kerítése. Oldalhatáron álló beépítési mód kerítése. Két út között fekvő telek kerítése. Saroktelek kerítése. Nyúlványos telek kerítése. BME.-KJK. MTK. 2015


Letölteni ppt "Második előadás Épületek, építmények munkabiztonsági- és akadálymentességi követelményei I. FÉLÉV 2015. BME.-KJK. MTK. 2015."

Hasonló előadás


Google Hirdetések