Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szociális munka időszerű kérdései 1.A szociális szolgáltatások modernizációja Miskolc 2015.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szociális munka időszerű kérdései 1.A szociális szolgáltatások modernizációja Miskolc 2015."— Előadás másolata:

1 A szociális munka időszerű kérdései 1.A szociális szolgáltatások modernizációja Miskolc 2015.

2 Bevezetés: társadalmi háttér – a jóléti állam válsága/átalakulása és a szociális munkás professzió A szociális munka a jóléti államokban vált modern értelemben vett professzióvá! A jóléti állam lényege az állam felelőssége az állampolgárok elemi jólétéért. Társadalmi, politikai, nemzetközi és ideológiai alapjai: A 2. világháború utáni gazdasági fellendülés A nyugati államok osztályszerkezetének megváltozása: középosztályosodás (a középosztály a jóléti állam osztálybázisa) Az állam szerepéről szóló vélekedések A tudományokkal kapcsolatos vélekedések: a modernitás világképe A „veszélyes osztályok” féken tartásának igénye A fasizmus sokkjának feldolgozása Legitimációs igények Gazdasági érdekek: a munkaerő jó minőségben való újratermelése A nemzetközi helyzet: a két világrend A szociális munka időszerű kérdései

3 A jóléti állam válsága vagy átalakulása (az 1980-as évektől)  A versenyképesség hanyatlása, államháztartási hiány, munkanélküliség, demográfiai problémák, a jóléti állam jobboldali kritikája (jóléti függés).  A válságból kivezető stratégiák:A jóléti állam különböző „rezsim típusai” (Lásd: Esping-Andersen): angolszász, korporatista, skandináv egy-egy ilyen stratégiát testesítenek meg. Pl. brit szociális rendszer: M. Thatcher, T. Blair  A gazdaság átstrukturálása – társadalmi ára van – kontroll  Visszaszorítja a baloldali mozgalmakat – megszűnik a munkások védelme - bürokratizmus és legalizmus  Csökkenti a legkiszolgáltatottabb állampolgárok jólétére szánt összegeket – túlélési stratégiák – kontroll és szelektivitás A szociális munka időszerű kérdései

4 A modern professziók jellegzetességei  Misszió: meghatározott társadalmi problémák orvoslása és kontroll alatt tartása  Kompetencia terület: szolgáltatások  Tudástermelés és szakmai nyilvánosság  Iskolák és működési engedélyek  Szakmai hierarchia  Szakmapolitika  Egyéb sajátosságok: intézményrendszer és technikai apparátusok működtetése, új funkciók, deprofesszionalizáció a magas fokú technicizáltság miatt, nagyfokú specializáció és paraprofesszionális szolgáltatások. A szociális munka időszerű kérdései

5 I. Az állami szociálpolitika válaszai a kihívásokra Kiindulópont:  A szociálpolitika lényege a társadalmi folyamatok feletti kontroll fenntartása, a társadalmi integráció építése és védelme.  Az utóbbi idők kihívásai: a sorozatos krízisek és a globalizáció következményei (munkanélküliség, szegénység), a fejlett nyugati társadalmak idősödése, szűkülő állami erőforrások Milyen módon próbálnak az európai államok megbirkózni a sokasodó problémák és a szűkülő erőforrások jelentette kihívásokkal? Az előadás célja:  A szociális szolgáltatások modernizációjának főbb elvi és gyakorlati kérdéseinek, az ezekkel kapcsolatos lehetőségeknek és veszélyeknek a felvázolása. A szociális munka időszerű kérdései

6 Elvek  Piacosítás és államtalanítás  „Értéket a pénzért”  Az önállóság elősegítése  A felhasználók érdekérvényesítési esélyének növelése (empowerment)  Menedzserizmus  A bizonyítékokon alapuló szociális munka A szociális munka időszerű kérdései

7 Piacosítás és államtalanítás A gazdaságossági és fenntarthatósági szempont: Ki és hogyan jusson hozzá a szolgáltatásokhoz? Ki és hogyan szolgáltasson? Ki döntsön?  A jóléti mix: család és helyi közösség – voluntáris szektor – piaci szektor – állam  A fizetőképes keresletnek a piacra terelése  Az állam által finanszírozott szolgáltatások célzottá tétele, ill. a szolgáltatások fizetővé tétele  Vásárló és szolgáltató szétválasztása  Az „érdekeltek” bevonása a szolgáltatási rendszert érintő döntésekbe (a nagy adófizetők és a felhasználók) A szociális munka időszerű kérdései

8 Lehetőségek  Az állami költségvetés tehermentesítése  A menedzsment kultúra és az olyan üzleti értékeknek a szociális szolgáltatásokra való kiterjesztése, mint amilyen a vállalkozó-szellem, a kockázatvállalás, a fogyasztóközpontú szemlélet  Választási lehetőségek nyújtása – vonzó politikai cél Veszélyek  A szociális szolgáltatások nem megelőzik, hanem erősítik a társadalom kettészakadását  „A szolidaritást” kezeljük áruként  A szociális szakma alapleveivel, értékeivel nincs összhangban Piacosítás és államtalanítás A szociális munka időszerű kérdései

9 Az önállóság elősegítése Az állampolgárság = jogok + kötelességek  Önállóság = öngondoskodás „Út a munkába” (welfare to work) A közösségi ellátások előtérbe kerülése, a bentlakásos gondoskodás szigorú feltételekhez kötése  Önállóság = Autonómia Kapcsolat a felhasználói csoportok mozgalmaival A szociális munka időszerű kérdései

10 Lehetőségek  Mind a szociális szolgáltatások, mind a felhasználók aktivizálása  Vonzó politikai cél a választópolgároknak Veszélyek  Konfliktusok a szolgáltatásokkal kapcsolatos döntések körül  Túl nagy hangsúlyt adunk a felhasználó „megjavítására”, szemben a feltételek megjavításával  Ha nincs többletforrás, nem sokat ér az autonómia Az önállóság elősegítése A szociális munka időszerű kérdései

11 Értéket a pénzért  A szolgáltatások minőségével (kimeneteivel) kapcsolatos elvárások A minőségfejlesztés pillérei: 1.Együttműködés (integráció) 2.Az állampolgárok beleszólási joga a szolgáltatásnyújtás valamennyi fázisában 3.Az állami alkalmazásban álló szociális szakemberek szerepének átalakítása  A szolgáltatások gazdaságossága 1.Gazdaságosság: kevesebbet kevesebbért 2.Hatásosság: ugyanazt kevesebbért 3.Hatékonyság: többet vagy ugyanannyit kevesebbért A szociális munka időszerű kérdései

12 Lehetőségek  Csökken az elfogadhatatlan minőségű szolgáltatás iránti tolerancia  Megnő a felhasználók érdekérvényesítési esélye  Választási lehetőségek nyújtása (informált döntés lehetővé tétele)– vonzó politikai cél Veszélyek  A költségeket nagyon nehéz valóban kimutatni  Nem biztos, hogy kapcsolat van az input, a folyamat és az output között  A költség és a minőség közötti összefüggés problémái: Mi a jó kimenetel? És ha nem érhető el? (lásd: QALY)  A minőség pénzbe kerül, a költség és minőség között egyenes arányosság van.  A felülről szabályozás és a bizalmatlanság az önkormányzatokkal szemben Értéket a pénzért A szociális munka időszerű kérdései

13 A felhasználók érdekérvényesítési esélyeinek növelése Politikai elem, a demokráciát érinti. Tartalma:  A felhasználók részvétele a szolgáltatásról szóló döntésekben és azok értékelésében (pl. közvetlen kifizetések, voucher, a szolgáltatáscsomagok összeállítása a felhasználó joga)  Információ (ágazati portál, benchmarking, fogyasztóvédelem)  A közösségi kezdeményezések, önsegítés támogatása A szociális munka időszerű kérdései

14 Lehetőségek  A felhasználók érdekérvényesítési esélyeinek növelése önmagában is érték, jó kormányzati cél lehet Veszélyek  A szűkülő erőforrások mellett a felhasználók a szolgáltatásokról szóló döntésben való részvétellel szociális jogaik szűkítését legitimálják, és ezért a felhasználók nem szívesen vesznek részt a döntésekben  Ha elegendő az információ, akkor a fizetőképesek elhagyják a kevésbé igényes szolgáltatásokat, ahol csak a legelesettebbek maradnak - szegregáció A felhasználók érdekérvényesítési esélyeinek növelése A szociális munka időszerű kérdései

15 Menedzserizmus Cél: a jó kormányzás alapelveinek érvényesítése: hatékonyság, átláthatóság, fenntartható fejlődés 1.A szolgáltatások szakmai sztenderdjei, protokolljai (folyamatok és/vagy eredmények leírása) 2.Csak olyat, ami működik! (bizonyítékokon alapuló gyakorlat) 3.A monitorozó rendszer fejlesztése 4.Beruházás a humán erőforrás fejlesztésbe: kompetencia alapú képzés, szakemberek regisztrációja, továbbképzése, stb. 5.Informatikai rendszerek a folyamatok áttekinthetővé tételéért (tevékenység-adminisztráció), a tervezés, döntéshozás, innováció támogatására, ill. a felhasználói döntés elősegítésére A szociális munka időszerű kérdései

16 Lehetőségek  Jó minőségű döntések  Átlátható, a szükségleteknek megfelelően tervezhető, fenntartható szolgáltató rendszer  Innovatív, nyitott, rugalmas, tanuló szervezetek  Felhasználó-központú működés Veszélyek  Növekszik a rendszer komplexitása (egyre nehezebb irányítani), túl sok szempontot kell egyszerre figyelembe venni (politikai, szakmai, gazdasági)  A problémák megoldására tett erőfeszítések következtében folyamatos a változás a rendszerben, ami káoszt okoz  A technikai elemekre tett hangsúly és a szakmai munka deprofesszionalizációja  Megnő a bürokrácia és az is drága  A vezérfonalak absztrakt kategóriákkal dolgoznak, és nem segítik elő az egyedi, bonyolult, bizonytalan és gyakran értékdilemmákat tartalmazó esetek megfelelő kezelését, pedig ezekben az esetekben a legnagyobb a műhibák előfordulási lehetősége (magas szintű kockázat)  Ellentmondásba kerülhet a felhasználók érdekérvényesítési esélyei növelésének követelményével  A „számok bűvölete” (a statisztika problémái) Menedzserizmus A szociális munka időszerű kérdései

17 Lehetséges témák a csoportmunkához: *Alternatív társadalmi csoportok: feminista szociális munka, LMBT közösség, stb. *A társadalom idősödése szociálpolitikai és szociális munkás nézőpontból *Szegénység, kirekesztettség szociálpolitikai és szociális munkás nézőpontból *A gyermekvédelem dilemmái A szociális munka időszerű kérdései

18 II. A szociális munkás szakma válaszai az új kihívásokra: A professzionalizmus erősítése A szociális munka időszerű kérdései

19 1. A professzió és a politika kapcsolata – azaz milyen funkciót tesz magáévá a szakma? Lehetőségek:  Fenntartó: a szakember abból indul ki, hogy a társadalmi harmóniát kell szolgálnia, elsődleges feladata tehát a veszélyek elhárítása;  Emancipatórikus: a szakember abból indul ki, hogy a szolgáltatást felhasználók problémái a társadalom hatalmi egyenlőtlenségeiből fakadnak, a feladata tehát a szociális jogok védelme és az empowerment;  Terápiás: a szakember abból indul ki, hogy a problémáiért maga a kliens a felelős, ezért az elsődleges feladat az ő változáshoz segítése. A szociális munka időszerű kérdései

20 1. Csatlakozás az alternatív társadalmi csoportokhoz A professzionális értékrend kritikája: személy tisztelete – absztrakt értékfelfogás paternalizmus és védelem – betegjogok (vs kontroll) normalizáció – konvencionalizmus Esélyegyenlőség és diszkriminációt elutasító gyakorlat vs sztereotípiák Partnerség vs fogyasztó A szociális munka időszerű kérdései

21 Oppressziót elutasító gyakorlat Előfeltevései:  Az egyenlőtlenségek vitathatatlan jellegzetes-ségei a társadalmi szerveződéseknek (társadalmi struktúra).  Az oppressziót elutasító gyakorlatban össze- kapcsolódik a személyes és a politikai (a problémák kontextualitása, a társadalom gondoskodási kötelezettsége).  A hatalom és elnyomás: valamit tenni és másokat tettekre bírni saját érdekükben.  Az egyének – ha egyenlő lehetőségeket kapnak – képesek eltávolítani az akadályokat, amelyek a sikert lehetetlenné teszik (állampolgári felelősség és a közösségi gyakorlat primátusa)  A professzionális gyakorlat konkrét helyhez és időhöz kötött. A szociális munka időszerű kérdései

22 Empowerment – az oppressziót elutasító gyakorlat központi módszere  Lényege: a szolgáltatás „felhasználójának” képessé tétele környezetének megváltoztatására.  A szakember-kliens viszonyban az egyenrangúságot hangsúlyozza. A kliens felhasználó, akinek joga van a szolgáltatásról dönteni és azt értékelni.  A szolgáltatást leválasztja a bürokráciáról, és a felhasználó életterében hozza azt létre.  A szociális szolgálatok az állampolgárok szociális jogairól szóló harc terepe.  Céljai: az egyén döntéshozási képességének növelése; az egyének/csoportok/közösségek környezetalakító képességének erősítése; a felhasználók legyenek a befolyásolási törekvések alanyai ahelyett, hogy tárgyai lennének; az elveszített hatalom visszaszerzése.  Axiómák: az erősségekből kell kiindulni az intervenció során, a munkamódszer sem lehet elitista vagy elnyomó. A szociális munka időszerű kérdései

23 2. A szociális munkás tudás kritikája (D. Schön) Háttér: posztmodern gondolkodás. A professzionális tudásba vetett bizalom megrendülése a szakmai gyakorlat külső szabályozását követeli. A szakemberek is elveszítették a bizalmukat a szakmai oktatásban, mert a szakmai gyakorlat eseteinek túlnyomó hányada egyedi bizonytalan és legtöbbször értékdilemmákat rejtő helyzeteket jelent + paradigmák összefüggéstelen halmaza. A pozitivizmusban gyökerező professzionalizmus modellbe vetett bizalom megingásáról van szó (alapkutatás, alkalmazott tudomány = technikák, készségek és viselkedési komponensek) A szociális munka időszerű kérdései

24 Reflektív praxismodell A gyakorlat folyamata megismerési folyamat. A munkára való felkészülés lényege az egyedi, bizonytalan, bonyolult helyezetek kezelésére, a probléma megfogalmazására való felkészítés műhelymunkával. Narratív és konstrukcionista megközelítés. Ciklikus modell: gyakorlat – megfigyelés –értelmezés – tervezés – gyakorlat. A szociális munka időszerű kérdései

25 Sz ev as zt ok


Letölteni ppt "A szociális munka időszerű kérdései 1.A szociális szolgáltatások modernizációja Miskolc 2015."

Hasonló előadás


Google Hirdetések