Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szociális munka időszerű kérdései

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szociális munka időszerű kérdései"— Előadás másolata:

1 A szociális munka időszerű kérdései
A szociális szolgáltatások modernizációja Miskolc 2015.

2 A szociális munka időszerű kérdései
Bevezetés: társadalmi háttér – a jóléti állam válsága/átalakulása és a szociális munkás professzió A szociális munka a jóléti államokban vált modern értelemben vett professzióvá! A jóléti állam lényege az állam felelőssége az állampolgárok elemi jólétéért. Társadalmi, politikai, nemzetközi és ideológiai alapjai: A 2. világháború utáni gazdasági fellendülés A nyugati államok osztályszerkezetének megváltozása: középosztályosodás (a középosztály a jóléti állam osztálybázisa) Az állam szerepéről szóló vélekedések A tudományokkal kapcsolatos vélekedések: a modernitás világképe A „veszélyes osztályok” féken tartásának igénye A fasizmus sokkjának feldolgozása Legitimációs igények Gazdasági érdekek: a munkaerő jó minőségben való újratermelése A nemzetközi helyzet: a két világrend A szociális munka időszerű kérdései

3 A jóléti állam válsága vagy átalakulása (az 1980-as évektől)
A versenyképesség hanyatlása, államháztartási hiány, munkanélküliség, demográfiai problémák, a jóléti állam jobboldali kritikája (jóléti függés). A válságból kivezető stratégiák:A jóléti állam különböző „rezsim típusai” (Lásd: Esping-Andersen): angolszász, korporatista, skandináv egy-egy ilyen stratégiát testesítenek meg. Pl. brit szociális rendszer: M. Thatcher, T. Blair A gazdaság átstrukturálása – társadalmi ára van – kontroll Visszaszorítja a baloldali mozgalmakat – megszűnik a munkások védelme - bürokratizmus és legalizmus Csökkenti a legkiszolgáltatottabb állampolgárok jólétére szánt összegeket – túlélési stratégiák – kontroll és szelektivitás A szociális munka időszerű kérdései

4 A modern professziók jellegzetességei
Misszió: meghatározott társadalmi problémák orvoslása és kontroll alatt tartása Kompetencia terület: szolgáltatások Tudástermelés és szakmai nyilvánosság Iskolák és működési engedélyek Szakmai hierarchia Szakmapolitika Egyéb sajátosságok: intézményrendszer és technikai apparátusok működtetése, új funkciók, deprofesszionalizáció a magas fokú technicizáltság miatt, nagyfokú specializáció és paraprofesszionális szolgáltatások. A szociális munka időszerű kérdései

5 I. Az állami szociálpolitika válaszai a kihívásokra
Kiindulópont: A szociálpolitika lényege a társadalmi folyamatok feletti kontroll fenntartása, a társadalmi integráció építése és védelme. Az utóbbi idők kihívásai: a sorozatos krízisek és a globalizáció következményei (munkanélküliség, szegénység), a fejlett nyugati társadalmak idősödése, szűkülő állami erőforrások Milyen módon próbálnak az európai államok megbirkózni a sokasodó problémák és a szűkülő erőforrások jelentette kihívásokkal? Az előadás célja: A szociális szolgáltatások modernizációjának főbb elvi és gyakorlati kérdéseinek, az ezekkel kapcsolatos lehetőségeknek és veszélyeknek a felvázolása . A szociális munka időszerű kérdései

6 A szociális munka időszerű kérdései
Elvek Piacosítás és államtalanítás „Értéket a pénzért” Az önállóság elősegítése A felhasználók érdekérvényesítési esélyének növelése (empowerment) Menedzserizmus A bizonyítékokon alapuló szociális munka A szociális munka időszerű kérdései

7 Piacosítás és államtalanítás
A gazdaságossági és fenntarthatósági szempont: Ki és hogyan jusson hozzá a szolgáltatásokhoz? Ki és hogyan szolgáltasson? Ki döntsön? A jóléti mix: család és helyi közösség – voluntáris szektor – piaci szektor – állam A fizetőképes keresletnek a piacra terelése Az állam által finanszírozott szolgáltatások célzottá tétele, ill. a szolgáltatások fizetővé tétele Vásárló és szolgáltató szétválasztása Az „érdekeltek” bevonása a szolgáltatási rendszert érintő döntésekbe (a nagy adófizetők és a felhasználók) A szociális munka időszerű kérdései

8 A szociális munka időszerű kérdései
Piacosítás és államtalanítás Lehetőségek Az állami költségvetés tehermentesítése A menedzsment kultúra és az olyan üzleti értékeknek a szociális szolgáltatásokra való kiterjesztése, mint amilyen a vállalkozó-szellem, a kockázatvállalás, a fogyasztóközpontú szemlélet Választási lehetőségek nyújtása – vonzó politikai cél Veszélyek A szociális szolgáltatások nem megelőzik, hanem erősítik a társadalom kettészakadását „A szolidaritást” kezeljük áruként A szociális szakma alapleveivel, értékeivel nincs összhangban A szociális munka időszerű kérdései

9 Az önállóság elősegítése
Az állampolgárság = jogok + kötelességek Önállóság = öngondoskodás „Út a munkába” (welfare to work) A közösségi ellátások előtérbe kerülése, a bentlakásos gondoskodás szigorú feltételekhez kötése Önállóság = Autonómia Kapcsolat a felhasználói csoportok mozgalmaival A szociális munka időszerű kérdései

10 A szociális munka időszerű kérdései
Az önállóság elősegítése Lehetőségek Mind a szociális szolgáltatások, mind a felhasználók aktivizálása Vonzó politikai cél a választópolgároknak Veszélyek Konfliktusok a szolgáltatásokkal kapcsolatos döntések körül Túl nagy hangsúlyt adunk a felhasználó „megjavítására”, szemben a feltételek megjavításával Ha nincs többletforrás, nem sokat ér az autonómia A szociális munka időszerű kérdései

11 A szociális munka időszerű kérdései
Értéket a pénzért A szolgáltatások minőségével (kimeneteivel) kapcsolatos elvárások A minőségfejlesztés pillérei: Együttműködés (integráció) Az állampolgárok beleszólási joga a szolgáltatásnyújtás valamennyi fázisában Az állami alkalmazásban álló szociális szakemberek szerepének átalakítása A szolgáltatások gazdaságossága Gazdaságosság: kevesebbet kevesebbért Hatásosság: ugyanazt kevesebbért Hatékonyság: többet vagy ugyanannyit kevesebbért A szociális munka időszerű kérdései

12 A szociális munka időszerű kérdései
Értéket a pénzért Lehetőségek Csökken az elfogadhatatlan minőségű szolgáltatás iránti tolerancia Megnő a felhasználók érdekérvényesítési esélye Választási lehetőségek nyújtása (informált döntés lehetővé tétele)– vonzó politikai cél Veszélyek A költségeket nagyon nehéz valóban kimutatni Nem biztos, hogy kapcsolat van az input, a folyamat és az output között A költség és a minőség közötti összefüggés problémái: Mi a jó kimenetel? És ha nem érhető el? (lásd: QALY) A minőség pénzbe kerül, a költség és minőség között egyenes arányosság van. A felülről szabályozás és a bizalmatlanság az önkormányzatokkal szemben A szociális munka időszerű kérdései

13 A felhasználók érdekérvényesítési esélyeinek növelése
Politikai elem, a demokráciát érinti. Tartalma: A felhasználók részvétele a szolgáltatásról szóló döntésekben és azok értékelésében (pl. közvetlen kifizetések, voucher, a szolgáltatáscsomagok összeállítása a felhasználó joga) Információ (ágazati portál, benchmarking, fogyasztóvédelem) A közösségi kezdeményezések, önsegítés támogatása A measurement of the quality of an organization's policies, products, programs, strategies, etc., and their comparison with standard measurements, or similar measurements of its peers. The objectives of benchmarking are (1) to determine what and where improvements are called for, (2) to analyze how other organizations achieve their high performance levels, and (3)to use this information to improve performance. Read more: http://www.businessdictionary.com/definition/benchmarking.html#ixzz3RSWGauvF A szociális munka időszerű kérdései

14 A szociális munka időszerű kérdései
A felhasználók érdekérvényesítési esélyeinek növelése Lehetőségek A felhasználók érdekérvényesítési esélyeinek növelése önmagában is érték, jó kormányzati cél lehet Veszélyek A szűkülő erőforrások mellett a felhasználók a szolgáltatásokról szóló döntésben való részvétellel szociális jogaik szűkítését legitimálják, és ezért a felhasználók nem szívesen vesznek részt a döntésekben Ha elegendő az információ, akkor a fizetőképesek elhagyják a kevésbé igényes szolgáltatásokat, ahol csak a legelesettebbek maradnak - szegregáció A szociális munka időszerű kérdései

15 A szociális munka időszerű kérdései
Menedzserizmus Cél: a jó kormányzás alapelveinek érvényesítése: hatékonyság, átláthatóság, fenntartható fejlődés A szolgáltatások szakmai sztenderdjei, protokolljai (folyamatok és/vagy eredmények leírása) Csak olyat, ami működik! (bizonyítékokon alapuló gyakorlat) A monitorozó rendszer fejlesztése Beruházás a humán erőforrás fejlesztésbe: kompetencia alapú képzés, szakemberek regisztrációja, továbbképzése, stb. Informatikai rendszerek a folyamatok áttekinthetővé tételéért (tevékenység-adminisztráció), a tervezés, döntéshozás, innováció támogatására, ill. a felhasználói döntés elősegítésére A szociális munka időszerű kérdései

16 A szociális munka időszerű kérdései
Menedzserizmus Lehetőségek Jó minőségű döntések Átlátható, a szükségleteknek megfelelően tervezhető, fenntartható szolgáltató rendszer Innovatív, nyitott, rugalmas, tanuló szervezetek Felhasználó-központú működés Veszélyek Növekszik a rendszer komplexitása (egyre nehezebb irányítani), túl sok szempontot kell egyszerre figyelembe venni (politikai, szakmai, gazdasági) A problémák megoldására tett erőfeszítések következtében folyamatos a változás a rendszerben, ami káoszt okoz A technikai elemekre tett hangsúly és a szakmai munka deprofesszionalizációja Megnő a bürokrácia és az is drága A vezérfonalak absztrakt kategóriákkal dolgoznak, és nem segítik elő az egyedi, bonyolult, bizonytalan és gyakran értékdilemmákat tartalmazó esetek megfelelő kezelését, pedig ezekben az esetekben a legnagyobb a műhibák előfordulási lehetősége (magas szintű kockázat) Ellentmondásba kerülhet a felhasználók érdekérvényesítési esélyei növelésének követelményével A „számok bűvölete” (a statisztika problémái) A szociális munka időszerű kérdései

17 A szociális munka időszerű kérdései
Lehetséges témák a csoportmunkához: *Alternatív társadalmi csoportok: feminista szociális munka, LMBT közösség, stb. *A társadalom idősödése szociálpolitikai és szociális munkás nézőpontból *Szegénység, kirekesztettség szociálpolitikai és szociális munkás nézőpontból *A gyermekvédelem dilemmái Káin gyermekei Gyereksorsok.hu A szociális munka időszerű kérdései

18 A szociális munka időszerű kérdései
II. A szociális munkás szakma válaszai az új kihívásokra: A professzionalizmus erősítése A szociális munka időszerű kérdései

19 A szociális munka időszerű kérdései
1. A professzió és a politika kapcsolata – azaz milyen funkciót tesz magáévá a szakma? Lehetőségek: Fenntartó: a szakember abból indul ki, hogy a társadalmi harmóniát kell szolgálnia, elsődleges feladata tehát a veszélyek elhárítása; Emancipatórikus: a szakember abból indul ki, hogy a szolgáltatást felhasználók problémái a társadalom hatalmi egyenlőtlenségeiből fakadnak, a feladata tehát a szociális jogok védelme és az empowerment; Terápiás: a szakember abból indul ki, hogy a problémáiért maga a kliens a felelős, ezért az elsődleges feladat az ő változáshoz segítése. A szociális munka időszerű kérdései

20 1. Csatlakozás az alternatív társadalmi csoportokhoz
A professzionális értékrend kritikája: személy tisztelete – absztrakt értékfelfogás paternalizmus és védelem – betegjogok (vs kontroll) normalizáció – konvencionalizmus Esélyegyenlőség és diszkriminációt elutasító gyakorlat vs sztereotípiák Partnerség vs fogyasztó A szociális munka időszerű kérdései

21 Oppressziót elutasító gyakorlat
Előfeltevései: Az egyenlőtlenségek vitathatatlan jellegzetes-ségei a társadalmi szerveződéseknek (társadalmi struktúra). Az oppressziót elutasító gyakorlatban össze-kapcsolódik a személyes és a politikai (a problémák kontextualitása, a társadalom gondoskodási kötelezettsége). A hatalom és elnyomás: valamit tenni és másokat tettekre bírni saját érdekükben. Az egyének – ha egyenlő lehetőségeket kapnak – képesek eltávolítani az akadályokat, amelyek a sikert lehetetlenné teszik (állampolgári felelősség és a közösségi gyakorlat primátusa) A professzionális gyakorlat konkrét helyhez és időhöz kötött. A szociális munka időszerű kérdései

22 Empowerment – az oppressziót elutasító gyakorlat központi módszere
Lényege: a szolgáltatás „felhasználójának” képessé tétele környezetének megváltoztatására. A szakember-kliens viszonyban az egyenrangúságot hangsúlyozza. A kliens felhasználó, akinek joga van a szolgáltatásról dönteni és azt értékelni. A szolgáltatást leválasztja a bürokráciáról, és a felhasználó életterében hozza azt létre. A szociális szolgálatok az állampolgárok szociális jogairól szóló harc terepe. Céljai: az egyén döntéshozási képességének növelése; az egyének/csoportok/közösségek környezetalakító képességének erősítése; a felhasználók legyenek a befolyásolási törekvések alanyai ahelyett, hogy tárgyai lennének; az elveszített hatalom visszaszerzése. Axiómák: az erősségekből kell kiindulni az intervenció során, a munkamódszer sem lehet elitista vagy elnyomó. A szociális munka időszerű kérdései

23 2. A szociális munkás tudás kritikája (D. Schön)
Háttér: posztmodern gondolkodás. A professzionális tudásba vetett bizalom megrendülése a szakmai gyakorlat külső szabályozását követeli. A szakemberek is elveszítették a bizalmukat a szakmai oktatásban, mert a szakmai gyakorlat eseteinek túlnyomó hányada egyedi bizonytalan és legtöbbször értékdilemmákat rejtő helyzeteket jelent + paradigmák összefüggéstelen halmaza. A pozitivizmusban gyökerező professzionalizmus modellbe vetett bizalom megingásáról van szó (alapkutatás, alkalmazott tudomány = technikák, készségek és viselkedési komponensek) A szociális munka időszerű kérdései

24 Reflektív praxismodell
A gyakorlat folyamata megismerési folyamat. A munkára való felkészülés lényege az egyedi, bizonytalan, bonyolult helyezetek kezelésére, a probléma megfogalmazására való felkészítés műhelymunkával. Narratív és konstrukcionista megközelítés. Ciklikus modell: gyakorlat – megfigyelés –értelmezés – tervezés – gyakorlat. A szociális munka időszerű kérdései

25 Szevasztok


Letölteni ppt "A szociális munka időszerű kérdései"

Hasonló előadás


Google Hirdetések