Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Köszöntjük a Költségvetési Tagozat rendezvényének résztvevőit!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Köszöntjük a Költségvetési Tagozat rendezvényének résztvevőit!"— Előadás másolata:

1 Köszöntjük a Költségvetési Tagozat rendezvényének résztvevőit!
2015. február 26.

2 Jelentés intézmények könyvvizsgálatáról
Alakítsuk át a Szakértői Bizottság kamarai honlapon megtalálható jelentésmintáit! éves elemi költségvetési beszámoló helyett éves költségvetési beszámoló; új jogszabályi hivatkozás - 4/2013.(I. 11.) Korm. rend.; a költségvetési beszámoló részeinek megjelölése az előbbieknek megfelelően.

3 Jelentés költségvetési beszámolóról
FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a …………………………. vezetése részére A évi éves költségvetési beszámolóról készült jelentés Elvégeztem (Elvégeztük) a ………………………………. mellékelt évi éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a évi költségvetési jelentésből, amely szerint a teljesített költségvetési kiadás ……..E Ft, a teljesített költségvetési bevétel……..E Ft, maradványkimutatásból, amely szerint az összes maradvány……..E Ft, adatszolgáltatásokból, valamint a december 31-ei fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező összege ……..E Ft, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, amelyben a mérleg szerinti eredmény……..E Ft, továbbá a költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatásból, és kiegészítő mellékletből áll. A vezetés felelőssége az éves költségvetési beszámolóért A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolónak a számviteliről szóló évi C. törvényben, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége Az én felelősségem (a mi felelősségünk) az éves költségvetési beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom(unk) alapján. Könyvvizsgálatomat(unkat) a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottam(uk) végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek(ünk) az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem(zük) meg és hajtsam(uk) végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek(zünk) arról, hogy az éves költségvetési beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves költségvetési beszámolónak az intézmény általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés (a gazdálkodásért felelősök) által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves költségvetési beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésem(ünk), hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményem(ünk) megadásához.

4 Vélemény: A könyvvizsgálat során a ……………………… évi éves költségvetési beszámolóját, annak részeit, és tételeit (költségvetési jelentést, maradványkimutatást, mérleget, eredménykimutatást, költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatást, kiegészítő mellékletet) azok könyvelési és bizonylati alátámasztását, az érvényes Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint - továbbá azon jogszabályok alapján, amelyek a könyvvizsgáló számára a beszámolóban szereplő adatok vonatkozásában feladatokat határoznak meg - felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem(ünk) arról, hogy az éves költségvetési beszámolót a számvitelről szóló évi C.törvényben, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem(ünk) szerint az éves költségvetési beszámoló a ………………… évi költségvetése teljesítéséről, a december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményéről megbízható és valós képet ad. Keltezés: Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása Képviseletre jogosult neve Kamarai tag könyvvizsgáló neve Könyvvizsgáló cég neve Kamarai tagsági szám Könyvvizsgáló cégszékhelye Nyilvántartási szám

5 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
a …………………………. vezetése részére A évi éves költségvetési beszámolóról készült jelentés Elvégeztem (Elvégeztük) a ………………………………. mellékelt évi éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a évi költségvetési jelentésből, amely szerint a teljesített költségvetési kiadás E Ft, a teljesített költségvetési bevétel……..E Ft, maradványkimutatásból, amely szerint az összes maradvány E Ft,, adatszolgáltatásokból, valamint a december 31-i fordulónapra elkészítetetti mérlegből – , melyben az eszközök és források egyező főösszege…….. E Ft, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, amelyben a mérleg szerinti eredmény……..E Ft, továbbá a költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll. A vezetés felelőssége az éves elemi költségvetési beszámolóért A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolónak a számviteliről szóló évi C. törvényben, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége Az én felelősségem (a mi felelősségünk) az éves költségvetési beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom(unk) alapján. Könyvvizsgálatomat(unkat) a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottam(uk) végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek(ünk) az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem(zük) meg és hajtsam(uk) végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek(zünk) arról, hogy az éves költségvetési beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves költségvetési beszámolónak az intézmény általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés (a gazdálkodásért felelősök) által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves költségvetési beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésem(ünk), hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményem(ünk) megadásához.

6 Vélemény: Véleményem(ünk) szerint az éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad a ………… évi költségvetésének teljesítéséről, a december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményéről, a számvitelről szóló évi C. törvénnyel és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban. Keltezés: Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása Képviseletre jogosult neve Kamarai tag könyvvizsgáló neve Könyvvizsgáló cég neve Kamarai tagsági szám Könyvvizsgáló cégszékhelye Nyilvántartási szám

7 Az önkormányzatok beszámolásának ritmusa
Éves költségvetési beszámoló vizsgálata (önkormányzat, hivatal, intézmények) – elkészítés február 28.(Áhsz. 32.§) – összevont még nincs. Áhsz. 37.§ (6): a helyi önkormányzat összevont konszolidált beszámolóját a Kincstár április 15-ig megküldi a helyi önkormányzat részére. Áhsz. 36.§ (2): a helyi önkormányzat a saját és az iránítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetési beszámolóját április 30-áig a képviselő –testület elé terjeszti.

8 Hivatkozás a konszolidált elemekre és adatokra
Jelentés a helyi önkormányzatok éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról Hivatkozás a konszolidált elemekre és adatokra konszolidált költségvetési jelentés konszolidált mérleg konszolidált eredménykimutatás /Áhsz. 37.§ (3)-(5)/ Jelentés kiegészítése! Kincstári ellenőrzés! (Áht. 68/A.§; Ávr.115/A.,B.§)

9 Jelentés a zárszámadási rendelettervezetről
Áht. 91.§: zárszámadást a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé – úgy, hogy ezt követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig érvénybe lépjen. Költségvetési mérleg Pénzeszközök változása Több éves kihatással járó döntések, közvetett támogatások, további 3 év előirányzatai Adósságállomány Vagyonkimutatás Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések Jelentés a rendelettervezetről a fentiek szerint – utalás összefüggésekre a költségvetési beszámolóval (pl. mérleg- vagyonkimutatás) - értékelés

10 OEP bevételek elhatárolása
OEP –bevételek elszámolása Az OEP- bevételek elszámolásával kapcsolatban Dr. Kézdi Árpád úr, az NGM osztályvezetője a következő felvetésre: “Egészségügyi intézményeknél két havi utófinanszírozás van a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 13.§ (8) bekezdése szerint “A mérlegben az eredményszemléletű bevételek időbeli elhatárolása között az olyan járó eredményszemléletű bevételeket kell kimutatni, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el.”…”ezt alapul véve a novemberi-decemberi OEP-támogatást el kellene határolni.”, a következő választ adta: “Mivel a évi költségek fedezetére adott támogatásról van szó, ezért egyetértünk abban, hogy azt aktív időbeli elhatárolásként szükséges nyilvántartásba venni. Ezt támasztja alá az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 7. mellékletében szereplő “A költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás” megbízható és valós képet nyújtó követelménye is. Jelezzük ugyanakkor, hogy ez az elszámolás csak az eredményszemléletű pénzügyi könyvelésben igaz. A pénzforgalmi szemléletű költségvetési számvitelben továbbra is a pénzforgalom megtörténtekor kell a költségvetési bevétel teljesítését elszámolni.” Az előzőek alapján készítettem el a következő táblázatot az OEP bevételek évi költségvetési beszámolóban történő megjelenítéséhez. (Az egyes hónapoknál a bevétel/támogatás alapját tüntettem fel.) Elfogadva a javasolt megoldást, megjegyzem, sajátossága, hogy – igaz, csak 2014-re - a pénzügyi számvitel 14 hónapnyi összeget tartalmaz, amelyre a költség/eredmény elemzésénél természetesen figyelemmmel kell lenni. Hasonló mondható el a költségekre is a 13 havi bér miatt.

11 Költségvetési számvitel
Hónap Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel 2014. január 2013. novemberi telj. 2014. február 2013. decemberi teljesítmény 2014. március 2014. januári teljesítmény 2014. április 2014. februári teljesítmény 2014. május 2014. márciusi teljesítmény 2014. június 2014. áprilisi teljesítmény 2014. július 2014. májusi teljesítmény 2014. augusztus 2014. júniusi teljesítmény 2014. szeptember 2014. júliusi teljesítmény 2014. október 2014. augusztusi teljesítmény 2014. november 2014. szeptemberi telj. 2014. december 2014. októberi teljesítmény 2014-re aktív időbeli elhat. 2014. novemberi telj. 2014. decemberi teljesítmény Hónapok száma 12 14

12 Innen folytassuk…! PJK


Letölteni ppt "Köszöntjük a Költségvetési Tagozat rendezvényének résztvevőit!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések