Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nevelési terv Helyi tanterv Szakmai program

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nevelési terv Helyi tanterv Szakmai program"— Előadás másolata:

1 Nevelési terv Helyi tanterv Szakmai program
Pedagógiai program Nevelési terv Helyi tanterv Szakmai program

2 Iskolánk mozgósítható erői az elérendő cél érdekében

3 AMIRE ÉPÍTHETÜNK … A pedagógusok nagy szaktudással, tapasztalattal rendelkeznek – elsajátították és alkalmazzák az új módszertani ismereteket Személyiségfejlesztés a középpontban Kiemelt oktatási területek: sport, művészeti oktatás, informatika, idegen nyelv Gazdag tanórán kívüli tevékenység Jó tanulmányi eredmények Sokszínű tanórán kívüli tevékenységek, erdei iskolák Iskolai hagyományok ápolása Partneri együttműködés, jó kapcsolatok kialakítása

4 Nevelési program pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök eljárások Személyiség és közösségfejlesztés Tehetséggondozás, felzárkóztatás Gyermek és ifjúságvédelem Eszköz és felszerelésjegyzék Együttműködés formái

5 Pedagógiai alapelvek Személyiség tiszteletben tartása
Egyéni képességek figyelembe vétele Mindenoldalú személyiségfejlesztés Teljes körű képességfejlesztés Szellemileg, erkölcsileg, testileg egészsége nemzedék nevelése Rendszeresség és fokozatosság elve

6 PEDAGÓGIAI ALAPELVEK Személyiségközpontúság Különbségek tisztelete
Tanítási-tanulási folyamat: Cselekvéses, felfedező tanulás A tanulás örömforrás Optimális, személyre szabott terhelés Differenciált tanulásszervezés Differenciált tananyag-rendezés

7 Személyiségközpontúság
A gyermek a fontos nem a tananyag Intellektuális képességek mellett az egész személyiség középpontba állítása Optimális, személyre szabott terhelés

8 Kiemelt céljaink Hasznosítható, korszerű alapműveltség
Tervszerű alapkészség, képességek egyénre szabott fejlesztése Tanulási módszerek elsajátíttatása Szorgalom fejlesztése Az egyén és a közösség iránti tiszteletre nevelés Színvonalas, módszertanilag megújuló nevelő-oktató munka Információs és kommunikációs kultúra fejleszt

9 Célokból adódó feladatok
Elméletközpontú oktatás helyett gyakorlatközpontúság Színvonalas differenciálás Egyéni haladási utak biztosítása Tanítás helyett tanulásszervezés Helyes és hatékony tanulási módszerek átadása Új módszertani kultúra alkalmazása

10 Eszközök, eljárások Változatos motiválás
Tanórai és tanórán kívüli tevékenységek összehangolása ( pl. erdei iskola) Gyakorlati tapasztalatszerzés túlsúlya Kooperatív tanulás Projekt módszer Beszélgető körök

11 Sikerkritériumok Bővíthető, biztos ismeretek, készségek képességek, jártasságok Megfelelő viselkedés és magatartásformák, tolerancia Javuló mérési eredmények Megfelelő továbbtanulási mutatók Szellemileg, testileg egészséges gyermek

12 Egyéb pedagógiai feladatok
Személyiségfejlesztés Közösségfejlesztés Tanulási nehézségek kezelése – integrációs és képesség kibontakoztató program Tehetséggondozás Gyermek és ifjúságvédelem Együttműködés formái

13 Tanórán kívüli tevékenységek
Hagyományőrzés – sokszínű szabadidős programok Diákönkormányzat Napközi – iskolaotthon, tehetséggondozás Szakkörök – nyelv, informatika, kézművesség, dráma, magyar, matematika, környezetvédelem

14 Tanórán kívüli tevékenységek
Iskolai sportkör – kézilabda, labdarúgás, atlétika, tömegsport Gyógytestnevelés Úszásoktatás Művészetoktatás – zeneművészet, táncművészet (népi tánc, társastánc) Versenyek Iskolai könyvtár

15 Iskolaotthonos oktatás
Az iskolaotthonos nevelés és oktatás lényege: az oktatás megszervezése a délelőtti és a délutáni tanítási időszakban - melyben a tanulók elsajátítják az új ismereteket, tananyagot, és a következő tanítási napokra is felkészülnek.

16 Iskolaotthonos oktatás
Új pedagógiai módszer, megoldás, szervezeti forma – az iskolaotthonos oktatás, amely megkönnyíti az óvoda és az iskola közötti átmenetet. Egész nap biztosítja a tanulók egyenletes terhelését. A gyerekeknek nem kell a nehéz táskát naponta cipelni, (minden tankönyv, füzet az iskolában marad). Mivel a következő tanítási napra is felkészülnek nincs házi feladat (pl. minden alapkészségi tanórát egy önálló, gyakorló, feladatmegoldó óra követ). Az otthoni munkát teljes mértékben pótolja.

17 Iskolaotthonos oktatás
Nincs a hagyományos értelembe vett csengetési rend, a délelőtt sem olyan feszített tempójú, mivel az ismeretszerzés áthúzódik a délutánra is. Így e szervezeti forma jobban alkalmazkodik az alsó tagozatos gyerekek életkori sajátosságaihoz. Mivel a tanulók egész nap együtt vannak, sokat dolgoznak csoportmunkában egymáshoz való viszonyuk is jobb, alkalmazkodóbb megértőbb.

18 Tehetséggondozó napközi
Az emelt szintű oktatásban, illetve művészetoktatásban résztvevő tanulók számára A délutáni foglalkozások közötti várakozási idő kitöltése Pedagógusok vezetésével Felkészülés, szabadidős tevékenységek

19 Emelt szintű angol oktatás
1-3.évfolyamon a választható tanítási órák terhére heti 2 órában Cél – idegen nyelv megszerettetése, szóbeli kommunikáció, szöveges értékelés 4.évfolyamtól heti 5 órában – az emelt szint követelményeinek megfelelően

20 Emelt szintű testnevelés
Alsó tagozatban heti négy óra testnevelés órarendbe építve Választható sportfoglalkozások heti 2-3 órában Szivacskéziladba ( leány ) Kölyökfoci ( Góliát program keretében ) Széleskörű versenyzési lehetőség

21 Művészetoktatás kiváló minősítéssel
Zeneművészet – első osztályban a zeneóvodai foglalkozások folytatásaként heti 2 óra szolfézs Második osztálytól választható hangszerek: zongora, hegedű, furulya, fuvola, trombita, gitár, ütős hangszerek ( 2 óra szolfézs + 2 óra hangszeres oktatás )

22 Művészetoktatás Néptánc és társastánc
Első osztályban heti 2 óra előkészítő Második évfolyamtól heti 2X90 perc elsősorban gyakorlati jellegű, a mozgáskultúrát fejlesztő csoportos foglalkozások

23 Speciális programok Integráció – sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése Logopédiai foglalkozások Pedagógiai szűrések Képességfejlesztés - fejlesztőpedagógus Integráció és képesség kibontakoztató program – tanulási nehézségekkel küzdő, törvényi előírásoknak megfelelő tanulók számára

24 Erdei iskola A nevelési és tantervi követelmények teljesítését segíti
A részvétel önkéntes A program költségeihez pályázati, alapítványi és önkormányzati támogatást biztosítunk A felmerülő többletköltségeket a szülők fedezik

25 Egészségnevelési program
Korszerű, gyakorlati ismeretek nyújtása Egészséges életmódra nevelés: táplálkozás, drogprevenció, aktív életmód, személyes higiénia Mindennapos testedzés, fizikai állapot rendszeres mérése Iskolai egészségügyi szolgálat Valamennyi pedagógus, valamennyi tantárgy, tanórán kívüli tevékenység feladata

26 Környezeti nevelési program - ÖKOISKOLA
Környezettudatos magatartás fejlesztése Gyakorlati ismeretek nyújtása tanórai és tanórán kívüli keretek között Környezet megóvásával kapcsolatos ismeretek életkornak megfelelően Környezetvédelmi szakkör, Föld napja, hulladékgyűjtés, kirándulások, táborok

27 Helyi tanterv – új elemek
Modulok értékelése, minősítése Fizikai állapotmérés módszerei Írásbeli beszámoltatás formái, korlátai Házi feladatok meghatározásának elvei Szakmai alapozás Értékelés Projektoktatás fogyasztóvédelem

28 Értékelés Hangsúlyozottan fejlesztő jellegű
Alsó tagozat – szöveges értékelés Szöveges értékelés : kiválóan teljesített, jól teljesített, megfelelően teljesített, felzárkóztatásra szorul Magatartás, szorgalom Felső tagozat – modulok szöveges értékelése ( tánc-és dráma, honismeret, etika, egészségtan, informatika, médiaismeret )

29 Otthoni felkészülés 1-4.évfolyam: hétvégére, szünidőre nem kapnak házi feladatot 5-12.évfolyam: egyik óráról a másikra esedékes feladatok Egy tanítási nap legfeljebb két írásbeli dolgozat íratható

30 Legitimáció A diákönkormányzat és az iskolában működő szülői szervezet képviselői a minőségirányítási program és a pedagógiai program tervezetét 2004.június 14-én megtartott értekezleteken megismerték és véleményezték.

31 A pedagógusok: A világ erkölcsi és kulturális értékének átörökítői,
akikben összpontosul a tudás, a magatartási példa és a humánumba vetett hit. ŐK AZOK, AKIKNEK ÚJRA és ÚJRA MEG KELL ÚJULNI, ÚJRA és ÚJRA TANULNIUK KELL, hogy HALADJANAK A VILÁG VÁLTOZÁSAIVAL, mert CSAK ÍGY TUDJÁK a JELENBEN BETÖLTENI a MÚLT és JÖVŐ KÖZÖTTI HÍD SZEREPÉT.

32 A gyermek: Az ideális iskola:
„… egy olyan hely ahol arra bíztatnak, hogy saját magad légy. A legjobbat várják el tőled, és otthon érzed magad benne. Ez egy olyan hely, ahová gondolatban mindig visszatérsz. Ez egy olyan hely, ami a jelenben él, és a jövőbe tekint.”


Letölteni ppt "Nevelési terv Helyi tanterv Szakmai program"

Hasonló előadás


Google Hirdetések