Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pénzügyi intézményekre vonatkozó hazai jogszabályok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pénzügyi intézményekre vonatkozó hazai jogszabályok"— Előadás másolata:

1 Pénzügyi intézményekre vonatkozó hazai jogszabályok

2 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról
2013. évi CCXXXVII. (1996. évi CXII. ) törvény a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról —2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól —2000. évi C. törvény a számvitelről

3 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól —27/2007. (XII. 20.) PM rendelet összevont alapú szavatoló tőke és összevont alapon számított tőkekövetelmény számításáról —21/2007. (IX. 15.) PM rendelet a hitelintézetek befektetési szabályzatáról

4 Pénzügyi intézmények formái
Hitelintézet Pénzügyi vállalkozás

5 Pénzügyi intézmények besorolása

6 Hitelintézetek Bankok Szakosított hitelintézet
Szövetkezeti hitelintézet A szövetkezeti hitelintézet lehet takarék- vagy hitelszövetkezet. Külföldi hitelintézet magyarországi fióktelepe

7 Pénzügyi vállalkozások
Pénzügyi holding társaság Külföldi pénzügyi vállalkozás magyarországi fióktelepe

8 Szabályok az alapítástól a megszűnésig

9 Alapítás Az induló tőke legkisebb összege Bank legalább kettőmilliárd forint, Szövetkezeti hitelintézet - kizárólag szövetkezeti formában - legalább háromszázmillió forint induló tőkével alapítható. Pénzügyi vállalkozás - kivéve a pénzügyi holding társaságot és a fizetési rendszert működtető pénzügyi vállalkozást - legalább ötvenmillió forint induló tőkével alapítható.

10 Pénzügyi holding társaság legalább kettőmilliárd forint induló tőkével alapítható.
Pénzügyi intézmény alapításához az induló tőkét kizárólag pénzbeni hozzájárulással lehet teljesíteni.

11 Engedélyezési eljárás
Az alapítási engedély iránti kérelem 18. § (1) A pénzügyi intézmény az alapítási engedély iránti kérelméhez mellékeli a) az alapítani tervezett pénzügyi intézmény - típusának, tevékenységi körének egyértelmű meghatározását tartalmazó - alapító okiratát, b) a tervezett működési terület (országos kiterjedésű vagy meghatározott területi egységre korlátozott) meghatározását tartalmazó iratot, c) hitelintézet esetében az induló tőke ötven százalékának, pénzügyi vállalkozás esetében az induló tőke teljes összegének az alapítók által történő tényleges befizetésére és rendelkezésre állására vonatkozó igazolást,

12 d) a szervezeti felépítésének, az irányítási, döntési és ellenőrzési rendjére vonatkozó, valamint a szervezeti és működési szabályzatra vonatkozó tervezet bemutatását, ha ezeket az alapító okirat részletesen nem tartalmazza, e) külföldi székhelyű kérelmező esetében nyilatkozatot a kérelmező kézbesítési megbízottjáról, aki csak Magyarországon bejegyzett ügyvéd, illetve ügyvédi iroda vagy a kérelmező magyarországi bankképviselete lehet, f) annak igazolását, hogy a pénzügyi intézmény rendelkezik a pénzügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, valamint pénzügyi vállalkozás esetén a 20. § (2) bekezdés d)-f), h) és k) pontjában foglaltakat,

13 Megszűnés

14 Végelszámolással Pénzügyi intézményre vonatkozó végelszámolást elrendelő határozatot kizárólag a Felügyelet hozhat. (2) A Felügyelet végelszámolást elrendelő határozatot hoz, ha a) a pénzügyi intézmény tevékenységi engedélyét - ide nem értve a hitelintézet pénzügyi vállalkozássá vagy befektetési vállalkozássá történő átalakítását - visszavonja, kivéve ha az engedély visszavonása a 33. § (1) bekezdés b) pontja vagy 35. § (3) bekezdése alapján történik, vagy b) tudomására jut, hogy a külföldi pénzügyi intézmény alapítási, tevékenységi (működési) vagy a fióktelep formájában működő pénzügyi intézmény alapításra vonatkozó, a külföldi pénzügyi intézmény székhelye szerinti illetékes felügyeleti hatóság által kiadott engedélye visszavonásra kerül.

15 Felszámolással 51. § (1) Pénzügyi intézmény felszámolásával kapcsolatos eljárás lefolytatására a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességgel rendelkezik. (2) Ha nem a Felügyelet kezdeményezi a pénzügyi intézmény felszámolását, a bíróság a kérelem érdemi vizsgálata nélküli elutasításáról szóló végzését megküldi a Felügyelet részére.

16 Felügyeleti szervek

17 Pénzügyi szolgáltatások I.
betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása; hitel és pénzkölcsön nyújtása; pénzügyi lízing; pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása;

18 valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység;

19 elektronikus pénz, valamint készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása; kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása;

20 Pénzügyi szolgáltatások II.
pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység); letétkezelés kollektív befektetések részére; letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás; hitel referencia szolgáltatás;

21 készpénzátutalás; önkéntes kölcsönös biztosító pénztár részére történő vagyonkezelés; magánnyugdíjpénztár részére történő vagyonkezelés.

22 Kiegészítő pénzügyi szolgáltatások
pénzváltási tevékenység; az elszámolásforgalom lebonyolítása (elszámolásforgalmi ügylet); pénzfeldolgozási tevékenység; pénzügyi ügynöki tevékenység a bankközi piacon.

23 Befektetési szolgáltatások
megbízás felvétele és továbbítása, megbízás végrehajtása az ügyfél javára, sajátszámlás kereskedés, portfóliókezelés, befektetési tanácsadás

24 pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás), pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül, és multilaterális kereskedési rendszer működtetése.

25 A hitelintézeti tevékenység besorolása
Aktív bankügyletek Passzív bankügyletek Értékpapírokkal végzett ügyletek Deviza- és valutaügyletek Fizetési forgalommal kapcsolatos bankügyletek Egyéb bankügyletek

26 Aktív bankügyletek Aktív bankügyletnek nevezzük azokat az ügyleteket, amely során a hitelintézet az ügyfelei részére pénzeszközt bocsát rendelkezésre, azaz a hitelintézetnek követelései keletkeznek. Hitel-, illetve kölcsönügyletek Bankszámlaügylet Garanciaügylet Faktoring ügylet Pénzügyi lízing

27 Passzív bankügyletek Passzív bankügyletnek nevezzük azokat az ügyleteket, melyek során a hitelintézet más pénztulajdonosok szabad pénzeszközeit összegyűjti. A passzív bankügyletek kapcsán a hitelintézetnek kötelezettségei keletkeznek. Betéti ügyletek Letéti ügyletek

28 Értékpapírokkal végzett ügyletek
Váltóleszámítolási ügylet Váltó és csekk kereskedelmi ügylet Értékpapír letéti ügylet Értékpapír kereskedelmi ügylet Értékpapír bizományi ügylet Repó ügylet Értékpapír kölcsönügylet

29 Repóügylet A számvitelről szóló évi C. törvény megfogalmazása szerint: Repó-, fordított repóügylet minden olyan megállapodás, amely értékpapír tulajdonjogának átruházásáról rendelkezik a szerződéskötéssel egyidejűleg meghatározott vagy meghatározandó jövőbeli időpontban történő visszavásárlási kötelezettség mellett, meghatározott visszavásárlási áron, függetlenül attól, hogy az ügylet futamideje alatt a vevő az ügylet tárgyát képező értékpapírt megszerzi és azzal szabadon rendelkezhet (szállításos repóügylet) vagy nem szerzi meg az értékpapírt, azzal szabadon nem rendelkezhet, hanem óvadékként kerül elhelyezésre a vevő javára a futamidő alatt (óvadéki repóügylet).

30 Deviza- és valutaügyletek
Határidős ill. opciós pénzügyi ügyletek Pénzváltási ügylet

31 Fizetési forgalommal kapcsolatos bankügyletek
Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása, az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása Készpénzátutalás Pénzfeldolgozási tevékenység

32 Egyéb bankügyletek Bankügynöki tevékenység
Pénzügyi ügynöki tevékenység a bankközi piacon Kamat-, illetve árfolyamkockázati csereügylet Pénzügyi információk szolgáltatása Hitelképesség vizsgálata, igazolása Széfügylet

33 Hitelintézet által nem, vagy csak korlátozottan végezhető tevékenységek
Biztosítási ügynöki tevékenység Árutőzsde ügynöki tevékenység Befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenység Hitelintézet más üzletszerű tevékenységet nem folytathat. Kivételt képez a tevékenységének ellátásához közvetlenül szükséges beszerzés,értékesítés stb.

34 Kockázatos hitelintézeti tevékenységek
Kölcsön, hitel nyújtása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása Váltó és csekk leszámítolása Bankgarancia, bankkezesség vállalása Bármely vállalkozásba szerzett részesedés A hitelintézet által megvásárolt pénzkövetelés Pénzügyi lízing nyújtása A hitelintézet a kockázatvállalással járó ügyleteit kizárólag írásban kötheti meg.

35 Pénzügyi intézményekre vonatkozó nemzetközi szabályok
IFRS /48/EK irányelv: A hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról 78/660/EGK 4. számú irányelv 86/635/EGK A pénzintézetek éves beszámolóinak sajátosságai 2006/49/EK irányelve: A befektetési vállalkozások és hitelintézetek tőkemegfeleléséről Bázeli egyezmény

36 Bázeli tőkemegfelelési szabályozás
1987. október 19. G10: „egységes szabályrendszer” Cook bizottság Bázel I. Bázel II. Bázel III.


Letölteni ppt "Pénzügyi intézményekre vonatkozó hazai jogszabályok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések