Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Prófécia-iskola 2006 Isten egyházának megtisztulása - 3. rész -

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Prófécia-iskola 2006 Isten egyházának megtisztulása - 3. rész -"— Előadás másolata:

1 Prófécia-iskola 2006 Isten egyházának megtisztulása - 3. rész -
06. Tétel Prófécia-iskola 2006 Isten egyházának megtisztulása - 3. rész - Isten egyházának megtisztítása - 3. rész.

2 Az ítélet fokozatossága
„Mert itt az ideje, hogy elkezdődjön az ítélet az Istennek házán: ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a végük, a kik nem engedel-meskednek az Isten evangéliumá-nak?” (1Pét 4:17).

3 A fenevad bélyege „Ha az igazság világosságát eléd tárták, mely a negyedik parancsolat szombatját nyilatkoztatja ki s igazolja, hogy Isten Igéjében nincs semmi alapja a vasárnap ünneplésének, de ha mégis az álszom-bathoz ragaszkodsz, visszautasítod, hogy a szombatot megszenteljed, melyet Isten „szent napnak” nevez, akkor felvetted a fenevad bélyegét.” (Evangélizálás, 116. oldal.)

4 Az arany és a salak „Isten megmutatta nekem népe iránti aggodalmát, mert minden tisztító és csiszoló folyamatban egyesekről kitűnik, hogy a salakhoz tartóznak. A tiszta arany nem jelenik meg minden alkalommal. Minden vallásos jellegű válságban néme-lyek elesnek a kísértés nyomán. Isten rostálása tömegeket seper el úgy, mint valami faleveleket.

5 Az arany és a salak A jólét megnöveli a hitvallók számát. A viszontagság azonban kiszűri őket az egy-házból. E csoport nem állhatatos Isten-nel szemben. Elhagynak bennünket, mert nem hozzánk tartóznak; ha csapá-sok vagy üldözések jönnek a világ részé-ről, akkor sokan elesnek.” (Testimonies, 4. kötet, 89. oldal).

6 (A nagy küzdelem, 351. oldal).
A tíz szűz „A tíz szűz példázata (Mt 25:1-13) szin-tén az advent nép sorsát szimbolizálja.” (A nagy küzdelem, 351. oldal).

7 A tíz szűz „Gyakran vonatkoztam a tíz szűz példá-zatára, amelyek közül öt bölcs volt, öt pedig balga. E példázat szó szerint betel-jesedett és újra be fog teljesedni, mert különösen erre az időre vonatkozik. A harmadik angyal üzenetéhez hasonlóan teljesedett be, és jelenvaló igazság marad az idők végéig.” (Review and Herald, 1890, augusztus 9).

8 A tíz szűz „A tíz szűz példázatát maga Krisztus hagyta ránk, és minden részletét figyel-mesen kell tanulmányoznunk. Eljön az idő, amikor az ajtót bezárják. Bármelyik csoportba tartozhatunk: a bölcs vagy a balga szüzek közé. Most még nem dönt-hetjük el, és megbízatásunk sincs kije-lenteni, hogy ki a bölcs és ki a balga.

9 A tíz szűz Léteznek olyanok, akik megragadják az igazságot igazságtalanságban, és külsőleg a bölcsekhez hasonlítanak.” (Manuscript Releases, 16. kötet, 271. oldal).

10 A jellem át nem ruházható
„Senki se kövesse a balga szüzek példá-ját, és ne érezze biztonságban magát, várván a válságos időt, hogy akkor majd felkészíti jellemét. Amikor a vendégeket behívják, és megvizsgálják őket, már túl késő lesz Krisztus igazságának keresésé-re. Most van az ideje annak, hogy felve-gyük Krisztus igazságosságát – azt a mennyegzői ruhát, amely lehetővé

11 A jellem át nem ruházható
teszi a Bárány mennyegzőjére való belé-pést. A példázatban a balga szüzek hasz-talanul könyörögnek olajért, mert nem kapnak. E kép azokat jelképezi, akik nem készültek, és nem alakítottak ki olyan jellemet, mely megálljon a válság ide-jén. Olyan ez, mintha odalépnének szomszédjaikhoz és azt mondanák: Add nekem jellemedet, mert különben

12 A jellem át nem ruházható
elveszek. A bölcsek nem tudták áttölteni olajukat a balga szüzek pislákoló mécse-seibe. A jellem nem ruházható át. Nem lehet kölcsönözni vagy árusítani, hanem csak megszerezni, elsajátítani. Isten mindenkinek lehetőséget nyújtott a jellem kialakítására a kegyelemidő által, mégsem teszi lehetővé, hogy bárki meg-oszthassa mással saját jellemét, amelyet

13 A jellem át nem ruházható
nehéz tapasztalatok, a nagy Tanítótól ka-pott leckék által sajátított el, hogy béke-tűréssel viselje a megpróbáltatást, és o-lyan hitet gyakoroljon, amellyel a lehe-tetlenség hegyeit is képes legyen elmoz-dítani. Képtelenek vagyunk megosztani a szeretet illatát, másoknak adni kedvessé-günket, tapintatunkat és állhatatossá-gunkat. Az emberi szív számára

14 A jellem át nem ruházható
lehetetlen, hogy az Isten és embe-rek iránti szeretetet más szívébe töltse. De eljön az idő, és az nagyon kö-zel van, amikor a csábításban jellemünk minden tulajdonsága megmutatko-zik. Azok állnak meg elveik mellett, és lesznek hűségesek mindvégig, akik meg-próbáltatásuk előtt igazaknak és hűsége-seknek bizonyultak, és jellemüket

15 A jellem át nem ruházható
Krisztus példájára alakították, akik szo-ros kapcsolatban álltak Krisztussal, és kegyelme és bölcsessége által isteni ter-mészetének tulajdonságaival bírnak. De egyetlen emberi lény sem képes mások-nak adni szívének odaszenteltségét vagy értelmének nemes gondolatait azzal a céllal, hogy hiányosságait erkölcsi erővel pótolja. Sokat tehetünk egymásért,

16 A jellem át nem ruházható
ha krisztusi példák vagyunk, s így arra bírjuk őket, hogy Krisztushoz fordulja-nak azért az igazságért, aminek hiányá-ban nem lennének képesek megállni az ítéletben. Az embereknek imádságos lel-kületben kell odafigyelniük a jellem-épí-tés komolyságára, s jellemüket a mennyei mintára alakítaniuk.” (The Youth’s Instructor, január 16.).

17 A válságos idő a jellemet bizonyítja
„A jellem a válságos időben bizo-nyítja állapotát. Amikor elhangzott a sürgető, éjféli kiáltás: ‘Ímhol jő a vőle-gény! Jöjjetek elébe!’, az alvásba mélyült szüzek felébredtek mámorukból, és meg-mutatkozott, hogy ki készült fel erre az eseményre. Mindkét csoportot meglepe-tés érte, de az egyik felkészült a váratlan eseményre, míg a másikat

18 A válságos idő a jellemet bizonyítja
felkészületlenül érte. A jellemet a kö-rülmények leplezik le. A vészhelyze-tek mutatják meg a jellem erősségét. Egy váratlan szerencsétlenség, gyász vagy válság, egy váratlan betegség vagy gyöt-relem, egy olyan esemény, ami a lelket a halál torkába viszi. Ezek hozzák felszínre a jellem belső tulajdonságát. Akkor válik meg, mennyire bízott vagy sem Isten

19 A válságos idő a jellemet bizonyítja
Igéjének ígéreteiben. Akkor válik meg, hogy a lelket Isten kegyelme tartotta-e fenn vagy sem, hogy van-e olaj a mécses-ben vagy nincs. A megpróbáltatás ideje mindenkihez elérkezik. Ho-gyan fogunk viselkedni Isten próbája alatt? Mécsesünk kialszik? Vagy tovább fog égni? Felkészültünk-e minden vész-helyzetre azzal, hogy állandó

20 A válságos idő a jellemet bizonyítja
kapcsolatban vagyunk Vele, aki kegye-lemmel és igazsággal teljes? Az öt bölcs szűz nem tudta megosztani jellemét az öt balgával. A jellemet személyesen fejlesztjük ki.” (Review and Herald, október 17.).

21 Az olaj – a jellem „Ez az olaj, Krisztus életszentsége, mely a jellemet jelképezi, a jellem pedig át nem ruházható! Senki sem szerezheti meg más számára! Mindenkinek tiszta, szent, bűntelen jellemet kell kifejleszte-nie” (Bizonyságtételek lelkészeknek, 108. oldal).

22 A laodiceai állapot „A balga szüzek által jelképezett egy-ház állapota a laodiceai állapot.” (Review and Herald, augusztus 19.).

23 A konkoly és búza

24 A konkoly és búza „A konkoly és a búza együtt nő az ara-tásig; és az aratás jelenti a kegyelem végét.” (Christ’s Object Lessons, 71. oldal).

25 Még nem dönthetjük el „A tíz szűz példázatát maga Krisztus hagyta ránk, és minden részletét figyelmesen kell ta-nulmányoznunk. Eljön az idő, amikor az ajtót bezárják. Bármelyik csoportba tartozhatunk: a bölcs vagy a balga szüzek közé. Most még nem dönthetjük el, és megbízatásunk sincs kijelenteni, hogy ki a bölcs és ki a balga. Lé-teznek olyanok, akik megragadják az igazsá-got az igazságtalanságban, és külsőleg a böl-csekhez hasonlítanak.” (Manuscript Releases, 16. kötet, 271. oldal).

26 A juhok és a kecskék „Két csoport létezik a világon: egyfelől az igazság és a tisztaság védelmezői, másfe-lől a tévelygés és a romlás védelmezői. Minden léleknek komolyan meg kell vizsgálnia, hogy mi az igazság. Végül vagy egyik vagy a másik csoportban kell elfoglalnunk helyünket. És kinek a társaságában szeretnénk lenni, amikor Jézus eljön az ég felhőin?

27 A juhok és a kecskék Amikor Krisztus különválasztja az igazat a bűnöstől, – amint a pásztor is különvá-lasztja juhait a kecskéktől, és a juhait jobb felől, a kecskéket pedig bal felől állítja – akkor azt szeretnénk, ha a jobb felől levők között lennénk. Akkor majd nem tekintjük kiváltságnak, hogy a tör-vénytelenség ösvényén járó sokaság kö-zött legyünk.” (Review and Herald, 1885, január 13).

28 A mennyegzői ruha „A kegyelemidő hamarosan lezárul. A vég közel. Hozzánk szól a figyelmeztetés: ‘De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjen a ti szívetek dobzódás-nak, részegségnek és ez élet gondjainak mi-atta és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap’ (Lk 21:34). Legyetek éberek, mert külön-ben készületlenül talál. Vigyázzatok, mert különben mennyegzői ruha nélkül találtat-tok a Király lakomáján.

29 A mennyegzői ruha ‘A mely órában nem gondoljátok, abban jön el az embernek Fia’ (Mt 24:44). ‘Íme eljövök, mint a tolvaj. Boldog, a ki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rútságát’ (Jel 16:15).” (Christ’s Object Lesson, 319. oldal).

30 Ezék 8-10 „Tanulmányozzátok Ezékiel kilencedik fejezetét. Ezek a szavak szó szerint be fognak teljesedni.” (Manuscript Releases, 18. kötet, 236. oldal.)

31 Ezék 8-10 „És bevive engem az Úr házának belső pitvarába, és ímé az Úr tepmlomának bejáratánál, a tornác és az oltár között volt mintegy huszonöt férfiú, kik hátuk-kal az Úr templomára és orczájokkal ke-letre fordultak, s ezek kelet felé leborulva imádták a napot. És mondá nékem: Lát-tad-e, embernek fia? Avagy kevés-e Júda házának ily útálatosságokat cselekedni,

32 Ezék 8-10 a milyeneket itt cselekedtek? Hogy még a földet is betöltik erőszakossággal, és en-gem megint haragra ingerelnek, ímé, hogy tartják a venyigét orrukhoz! Én is búsulásom szerint cselekszem, nem fog kedvezni szemem, sem meg nem szánom őket; s ha kiáltanak füleimbe nagy felszó-val, nem hallgatom meg őket.” (Ezekiel 8:16-18).

33 Ezék 8-10 „Azt látjuk itt, hogy Isten templomá-ra – az egyházra – mérték Isten ha-ragjának első csapását. A vének, a-kiknek Isten nagy világosságot adott, s akik a nép lelki érdekeinek őrizői-ként állottak, elárulták a beléjük he-lyezett bizalmat.” (Bizonyságtételek, 5. kötet, 211. oldal).

34 Szó szerint „Az utolsó idők veszélyeinek közepette vagyunk. Hamarosan eljön az idő, ami-kor Ezékiel 9 jövendölése be fog teljesed-ni; figyelmesen kell tanulmányozni az ott levő próféciát, mert szóról szóra be fog teljesedni. Tanulmányozzátok a tízedik fejezetet is, mert ott Isten kezének mun-kája látható, amint tökéletesen és har-monikusan dolgozik választott eszközei

35 Szó szerint által. De ugyanakkor a tizenegyedik és tizenkettedik fejezetre is kritikus és mélyre ható módon oda kell figyelnünk. Isten előtt térdelve tanulmányozzátok ezeket a jövendöléseket. Ha nem távo-lítjátok el azokat a botrányköveket, ame-lyeket romlott lelketek azok útjába tett, akik közvetlen kapcsolatban állnak vele-tek, akkor Isten végleg elfordítja arcát tőletek és munkatársaitoktól.” (The 1888 Materials, oldal).

36 A tisztítás „És szóla a gyolcsba öltözött férfiúnak, és mondá: Menj be a forgókerekek közé a Kérubok alá, és töltsd meg tenyereidet égő üszöggel onnét a Kérubok közül, és szórd a városra. És beméne szemem láttára.” (Ezék 10:2). „Az eleven szén a megtisztítás jelképe.” (Review and Herald, 1888, október 16).

37 Dániel 3 „Megpróbáltatás és üldözés vár azokra, akik Isten Igéjének engednek, és eluta-sítják a hamis szombat imádatát. Min-den hamis egyház utoljára folyamodik az erőszakhoz. Először a csábítással próbál-koznak, amint Babilon királya is tette a zene és a külső látszat által. Ha ezek a csábítások – amelyeket az emberek Sá-tán ihletése alatt találtak ki –

38 Dániel 3 képtelenek voltak az embereket a kép imádatára bírni, a tüzes kemence „éhes” lángjai készen voltak megemészteni azokat. Hasonlóan történik most is.” (Signs of the Times, május 6.).

39 Amire számítani kell „Amikor Isten törvényét félreteszik, amikor nevét többé nem tisztelik, amikor az ország törvényét szeged meg, ha a hetedik napot Szombatként ünnepeled, amikor báránybőrbe bújt farkasok értelmük vaksága és szívük ke-ménysége által a lelkiismeretet szeretnék u-ralni, akkor mondanánk le Isten iránti hűsé-günkről? Nem! Nem! A gonosztevőket sátáni gyűlölet tölti be azok ellen, akik engedelmes-kednek Isten parancsolatainak.

40 Amire számítani kell Mégis, Isten törvényének értékét, mint vezér-lő szabályt hirdetni kell. Azok határozottsága, akik Istennek engedelmeskednek, nőni fog akkor, amikor a világ és az egyház egyesül a törvény eltörlésében. A zsoltárossal együtt mondják majd: ‘Inkább szeretem azért a te parancsolataidat, mint az aranyat, mint a leg-tisztább aranyat’ (Zsolt 119:127). Erre kell szá-mítanunk akkor, amikor Isten törvényét or-szágos ténykedés érvényteleníti.

41 Amire számítani kell Amikor a vasárnapot a törvény emeli fel és támogatja, megmutatkozik az az elv, amely Isten népére hatott, amint megmutatkozott a három zsidó esetében is, amikor Nabukodo-nozor megparancsolta, hogy az arany képet imádják Dura mezején. Felismerjük köteles-ségünket, amikor az igazságot a hamisság fe-lülmúlta.” (Manuscript Releases, 13. kötet, 71. oldal).

42 A történelem megismétlődik
„A történelem megismétlődik. Hamis vallást magasztalnak fel. A hét első napját, a közön-séges munkanapot, mely nem rendelkezik semmilyen szentséggel, olyanná emelik fel, amilyen Babilon szobra volt.” (Az utolsó napok eseményei, 95. oldal).

43 A hamis szombat árboca alatt
„Ezrek és ezrek vannak, akik a hamis szombat árboca alá állnak, és magasztalják a pápaság képét, amit a bűn embere alkotott. Az egyház a fenevad képét imádja, és megkapja bélyegét, amint Babilon lakosai is imádták Nabukodo-nozor állóképét Dura mezején.” (General Conference Daily Bulletin, oldal).

44 Hamis határozatok „Egy hamis szombatot állítottak fel, mint Dura mezején az arany állóképet. És amint Nabukodonozor, Babilon királya rendeletet a-dott ki, hogy ha valaki nem hajol meg, és nem imádja az állóképet, megölessék, hasonló ki-jelentés hangzik el azok ellen is, akik nem i-mádják a vasárnap intézményét: börtönbün-tetés és halál vár rájuk. Így lesz lábbal tiporva az Úr szombatja. De az Úr kijelenti: ‘Jaj a ha-mis határozatok határozóinak,

45 Hamis határozatok és a jegyzőknek, akik gonoszt jegyeznek’ (Ésa 10:1). ‘Közel van az Úrnak nagy napja, közel van és igen siet; az Úr napjának szava keser-ves, kiáltoz azon a hős is. Haragnak napja az a nap, szorongatásnak és nyomorúságnak nap-ja; pusztításnak és pusztulásnak napja; sötét-ségnek és homálynak napja; felhőnek és ború-nak napja. Kürtnek és tárogatónak napja a megerősített városok ellen és a büszke tor-nyok ellen! És megszorongatom

46 Hamis határozatok az embereket, és járnak, mint a vakok, mert vétkeztek az Úr ellen, és kiontatik vérük, mint a por, és testük, mint szemét. Sem ezüstjük, sem aranyuk nem szabadíthatja meg őket az Úr haragjának napján, és az Ő féltő szereteté-nek tüze megemészti az egész földet; mert véget vet, bizony hirtelen vet véget e föld min-den lakosának.’(Sof 1:14-17). ‘Térjetek esze-tekre s eszméljetek fel, ti arcátlan nemzet, mi-előtt szülne a végzés, míg rátok nem jön az Úr

47 Hamis határozatok haragjának tüze, míg rátok nem jön az Úr ha-ragjának napja! Keressétek az Urat mindnyá-jan e föld alázatosai, akik az Ő ítélete szerint cselekesztek! Keressétek az igazságot, keres-sétek az alázatosságot: talán megoltalmaztat-tok az Úr haragjának napján!’ (Sof 2:1-3)” (Manuscript Releases, 14. kötet, 91. oldal).

48 Gőgös Asszíria „Jaj Asszíriának, haragom botjának, mert pálca az ő kezében az én búsulásom!… Avagy amint cselekedtem Samariával és az ő bálvá-nyaival; nem úgy cselekedhetem-e Jeruzsá-lemmel és bálványképeivel? Ezért ha majd elvégezi az Úr minden dolgát Sion hegyén és Jeruzsálemben, meglátogatom az Asszíriabeli király nagyakaró szíve gyümölcsét és nagyra-látó szeme kevélységét.” (Ésa 10: ).

49 Gőgös Asszíria „Azért így szól az Úr, a seregeknek Ura: Ne félj, népem, Sionnak lakosa, az Asszíriabeli ki-rálytól! Bár botjával megver tégedet és pálcá-ját felemeli rád, miként Egyiptom egykoron; mert még csak egy kevés idő van: és elfogy búsulásom, és haragom az ő megemésztésük-re lesz! És a seregek Ura ostort emel ő elle-nük, miként a Midián levágatása idején az Oreb kőszikláján, és pálcáját a tenger fölé e-meli, mint Egyiptomban egykoron.” (Ésa 10:24-26).

50 Oreb kősziklája „És elfogták Midiánnak két fejedelmét, Orebet és Zéebet, és megölték Orebet az Oreb kőszik-láján, és Zéebet megölték a Zéeb pajtájában, és űzték a Midiánitákat. Orebnek és Zéebnek fejét pedig elvitték Gedeonnak a Jordánon túl.” (Bir 7:25).

51 Zsolt 83:1-12 „Ezt mondják: Jertek, veszessük el őket, hogy ne legyenek nemzet, hogy ne emlegessék töb-bé Izráel nevét! Mert tanácskoztak együtt, egy szívvel; szövetséget kötöttek ellened...  Az Edomiták(1) és Ismáeliták(2) sátrai, a Moábi-ták(3) és Hagarénusok(4); a Gebaliták(5), Ammoniták(6) és Amálekiták(7), a Filiszte-usok(8) Tyrus(9) lakosaival együtt. Az asz-szír(10) is szövetkezett velük, segítőjévé lettek a Lót fiainak [Moáb(3) és Ammon(6)].”

52 A küzdő, majd diadalmas egyház
„Van-e Istennek élő egyháza? Igen, Istennek van egyháza, de küzdő, harcoló egyháza, amely még nem diadalmas egyház. Fájlaljuk, hogy vannak fogyatékos tagjaink, hogy kon-koly is nő a búza között. Jézus mondotta: ‘Ha-sonlatos a mennyeknek országa az emberhez, aki az ő földjébe jó magot vetett, de amikor az emberek aludtak, eljőve az ő ellensége, és konkolyt vete a búza közé, és elméne. ... A gazda szolgái pedig előállván, mondának néki:

53 A küzdő, majd diadalmas egyház
Uram, avagy nem tiszta magot vetettél-e a te földedbe? Honnan van ezért benne a konkoly? Ő pedig mondá nekik: Valamely ellenség cse-lekedte ezt. A szolgák pedig mondának neki: Akarod-é tehát, hogy elmenvén összeszedjük azokat? Ő pedig monda: Nem. Mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt netalán a búzát is kiszaggatjátok. Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig, és az aratás idején azt mondom majd az aratóknak:

54 A küzdő, majd diadalmas egyház
Szedjétek össze először a konkolyt és kössétek kévékbe, hogy megégettessék, a búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe.’ (Mát 13:24-30).” (Bizonyságtételek a lelkészeknek, 15. oldal).

55 Miként fogadjuk az üzenetet?
„Az ember nem vetheti el büntetlenül azt az intést, amit az irgalmas Isten küld neki. A menny üzent a Noé korabeli világnak, és üdvösségük azon múlt, hogy miként fogad-ják az üzenetet. Mivel elutasították a figyel-meztetést, Isten visszavonta Lelkét a bűnös emberiségtől; ezért elpusztultak az özönvíz hullámaiban. Ábrahám korában Isten vissza-vonta irgalmát Sodoma bűnös lakóitól, és Lóton, Lót feleségén és két leányán kívül

56 Miként fogadjuk az üzenetet?
mindenkit megemésztett a mennyből küldött tűz. Így volt ez Krisztus napjaiban is. Isten Fia kijelentette a hitetlen kortárs zsidóknak: ‘Pusztán hagyatik néktek a ti házatok’ (Mt 23:38). Ugyanez a Végtelen Hatalom, bepil-lantva az utolsó napok eseményeibe, ezt mondja azokról, akik ‘nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre’: ‘Azért bocsátja reájuk Isten a tévelygés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak; hogy kárhoz-tattassanak mindazok, akik nem hittek

57 Miként fogadjuk az üzenetet?
az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igaz-ságtalanságban’ (2Thessz 2:16-12). Amikor az emberek elutasítják Isten Igéjének tanításait, az Úr visszavonja Lelkét, és megengedi, hogy kívánságaik szerint tévelyegjenek.” (A nagy küzdelem, oldal).

58 A próba ideje „A próba ideje közel van, mert a harmadik angyal hangos kiáltása máris megkezdődött Krisztus, a bűnbocsátó Megváltó igazságának kinyilatkoztatásával. Ez a kezdeti fénye annak az angyalnak, melynek dicsősége betölti majd az egész földet. Magasra kell emelniük Jézust mindazoknak, akik hallották a figyelmeztető üzenetet. Be kell mutatniuk Őt az árnyékké-pekben, a szimbólumokban, a próféták kinyi-latkoztatásaiban, a tanítványoknak adott fel-táró tanításokban és a nagyszerű csodákban,

59 A próba ideje amelyeket az emberek fiaiért vitt véghez. Ku-tassátok az Írásokat, mert azok tesznek Róla bizonyságot!” (Szemelvények, 1. kötet, 333. oldal).

60 Az utolsó nagy összetűzés
„Az utolsó nagy összetűzés előttünk áll, de mindazok, akik Istent szeretik és törvényének engedelmeskednek, segítséget kapnak, és a földet, az egész földet Isten dicsősége fogja megvilágítani. Egy újabb angyal fog a menny-ből alászállni. Ez az angyal jelképezi a hangos kiáltást, amelyet azok fognak hirdetni, a-kik felkészültek erőteljesen kiáltani: ‘Leom-lott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögök-nek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöcévé, és minden tisztátalan és gyűlölsé-ges madárnak tömlöcévé.’ (Jel 18:2).” (Review and Herald, április 19.).

61 A végidei próféciák idővonala
Vasárnap törvény Késői eső Mihály felkel ,, ,,,,,, Politikán alapozott döntések A gonosz seregei szerveződnek A protestantizmus változása Katolikus elvek elfogadása Sötétben végbemenő mozgalom Hangos kiáltás Hamis ébredés Nemzeti romlás

62 A történelem megismétlődik
„Az a hatalom, mely az embereket 1844-ben oly erőteljesen felrázta, ismét meg-nyilatkozik. A harmadik angyal üzene-te előretör, nem suttogva, hanem hangos kiáltással. A hangos kiáltás alatt az egy-ház magasztos Urának gondviselésszerű közbenjárására, az üdvösség ismeretét annyira gazdagon árasztja szerte, hogy a világosság eljut minden székvárosba

63 A történelem megismétlődik
és városba. A föld megtelik az üdvösség ismeretével. Isten megújító Lelke olyan bőséges eredménnyel koronázza a feszülten tevékeny ügyvivőket, hogy az időszerű igazság világossága mindenütt fényleni fog.” (Evangélizálás, 319. oldal).

64 A történelem megismétlődik
„A harmadik angyalhoz csatlakozó angyal be fogja tölteni az egész földet dicsőségével. Egy világméretű munka és rendkívüli erő je-lentkezésének megjövendölése ez. Az es adventmozgalom Isten hatalmának di-csőséges megnyilatkozása volt. Az első an-gyal üzenete eljutott a világ minden misszi-óállomásához, és egyes országokban olyan érdeklődés támadt a vallás iránt, amelyre

65 A történelem megismétlődik
a XVI. századi reformáció óta nem volt példa. De mindezt túl fogja szárnyalni az a hatalmas megmozdulás, amely a har-madik angyal utolsó intését viszi a világ-nak. Ez a munka hasonló lesz a pünkösd-napihoz.” (A nagy küzdelem, oldal).

66 Sátán – Krisztus utánzója
„Azután láték más fenevadat feljönni a földből, akinek két szarva vala, a Bárá-nyéhoz hasonló, de úgy szól vala, mint a sárkány; és az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte; és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek ha-lálos sebe meggyógyult vala; és nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is

67 Sátán – Krisztus utánzója
hoz alá az égből a földre, az emberek láttára. És elhiteti a földnek lakosait a je-lekkel, amelyek adatának néki, hogy cse-lekedje a fenevad előtt; azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fe-nevadnak képét, aki fegyverrel megsebe-síttetett vala, de megelevenedett.” (Jel 13:11-14).

68 Sátán – Krisztus utánzója
„A rendelettel – mely Isten törvényének sértésével a pápaság intézményét (a va-sárnapot) kényszeríti az emberekre – nemzetünk teljesen elszakad majd az igaz tettektől. Amikor a protestantiz-mus átnyújtja kezét a szakadékon, hogy megragadja a római hatalom kezét; amikor átnyúl a feneketlen mélységen, hogy a szellemidézőkkel fogjon kezet;

69 Sátán – Krisztus utánzója
amikor e hármasszövetség nyomása a-latt országunk eltiporja majd az al-kotmány minden elvét s ezzel meg-szűnik protestáns és köztársasági kormánynak lenni; amikor helyet engednek a pápai hamisságok és csalá-sok gyakorlásának, akkor majd tudni fogjuk, hogy elérkezett Sátán csodatevé-seinek ideje, és elközelgett a vég.” (Bizonyságtételek, 5. kötet, 451. oldal).

70 A föld lakói „Isten szolgái szent lelkesedéstől fénylő arccal sietnek egyik helyről a másikra, hogy hirdes-sék a menny üzenetét. Az egész földön ezernyi hangon szól majd a figyelmeztetés. Csodálatos dolgok fognak történni. Betegek gyógyulnak meg, és a hivők munkáját jelek és csodák kí-sérik. Sátán is dolgozik, de hamis csodákkal. Még tüzet is hoz alá az égből az emberek szeme láttára (Jel 13:13). A föld lakóinak el kell dönteniük, ki mellé állnak.” (A nagy küzdelem, 544. oldal).

71 A hamis krisztus „Amikor Jézus a Földre jött, Sátán késztette az embereket, hogy megvessék Isten Fiát, és Barabbást válasszák, akinek jelleme Sátánt, e világ istenét tükrözte. A mi Urunk, Jézus Krisztus eljött, hogy szembeszálljon Sátán kö-vetelésével, aki az egész világot uralni akarja. A harc még nem ért véget, és minél közelebb vagyunk az idők végéhez, a csata egyre csak erősödik. Amint közeledik Jézus Krisztus má-sodik megjelenése, a mélyből sátáni ügynökök

72 A hamis krisztus jelennek meg. Sátán nemcsak emberi lény-ként fog megjelenni, hanem Jézus Krisztus képében is kiadja magát; és a világ, amely megvetette az igazságot, urak uraként és kirá-lyok királyaként fogja őt elfogadni.” (The Seventh-day Adventist Bible Commentary, kötet, oldal).

73 Aki elegendő fénnyel rendelkezik
„Ha valaki elegendő fénnyel rendelkezik az Úr szombatjával, teremtésének emlékünnepével kapcsolatban, de a kényelmetlenségek és a szégyen elkerülése miatt a hűtlenséget vá-lasztja, máris eladta Urát. Beszennyezte Krisztus nevét. Választásával az antikrisztus seregébe állt.” (Manuscript Releases, 12. kötet, 149. oldal).

74 Aki elegendő fénnyel rendelkezik
„A hitehagyók elhagyják Isten hűséges és igaz népét, és a Barabbás által jelképezett embe-rekkel kötnek barátságot. ‘Gyümölcseikről ismeritek meg őket’ (Mt 7:20).” (Szemelvények, 2. kötet, 375. oldal). Barabbás: bar = fiú, abba = atya Barabbás: Isten hamis fia

75 Csupán két osztály „Csupán két osztály létezik. Mindkét fél elpe-csételtetett: vagy az élő Isten pecsétjével, vagy a fenevad képének pecsétjével. Ádám minden fia és leánya választott Krisztus és Barabbás vezetése között. Bárki a hűtlenek pártjára áll, Sátán sötét zászlaja alá sorakozik, Krisztus megvetésének és megalázásának vádja alá. Őket fogják vádolni az élet és dicsőség Urának szándékos megfeszítésével.

76 Csupán két osztály Isten figyelmeztetett minket, hogy az utolsó napokban Sátán jeleket és csodákat fog vég-hezvinni. Egészen a próbaidő lezárulásá-ig folytatja majd ezeket a csodákat, mert álta-luk azt akarja igazolni, hogy ő a világosság an-gyala, és nem a sötétségé.” (Szemelvények, 2. kötet, oldal).

77 Az utolsó megtérés „Az igazság ismerői közül sokan megvetették Isten útját, és eltávolodtak a hittől. A megtört sorokat betöltik Krisztus azon képviselői, akik a tizenegyedik órában érkeztek. Sokan van-nak, akikkel küzd Isten Lelke. Isten pusztító ítéletének ideje a kegyelem ideje azoknak, a-kiknek [most még] nincs alkalmuk megismer-ni, mi az igazság. Az Úr szelíden néz rájuk, ke-gyelmes szíve megérinti őket, keze ki van nyújtva megőrzésükre: míg az ajtó be van

78 Az utolsó megtérés zárva azok előtt, akik nem lépnek be a sorba. Nagyszámban csatlakoznak hozzájuk olyanok, akik ezekben az utolsó napokban hallják először az igazságot.” (Az utolsó napok eseményei, oldal).

79 A szombat - válaszfal „Láttam, hogy a szombat lesz a válaszfal, mely az igaz Izraelt a hitetlenektől elvá-lasztja, és a szombat az a nagy kérdés, amely Isten várakozó szentjeinek szívét egybefor-rasztja. Ha valaki hitre jutott a szombat kap-csán, és annak áldásaiban részesülve meg is tartotta azt, később azonban elfordult attól, és megszegte a szent parancsolatokat, ak-kor az saját maga előtt zárta be a Szent Város kapuit. Ez olyan bizonyos, mint a mennyben

80 A szombat - válaszfal uralkodó Isten. Láttam, hogy Istennek vannak olyan gyermekei, akik még mindig nem is-merik, és nem tartják a szombatot. Nem utasítják vissza annak világosságát. A nyomo-rúság idejének kezdetén megteltünk Szentlé-lekkel, és arra késztetett minket, hogy kivo-nuljunk, és nagyobb buzgalommal hirdessük a szombatot. Ez felingerelte az egyházakat és a névleges adventistákat, mert a szombat igazságát megtartani nem tudták. Ekkor Isten

81 A szombat - válaszfal összes választottja világosan látta, hogy mienk az igazság, és ők is hozzánk csatlakoztak, és velünk együtt szenvedték el az üldöztetése-ket.” (A Word to the Little Flock, oldal).

82 Meghátráló adventisták
„A prófétai szó szorgalmas kutatói megtalál-hatóak az egész föld színén, és a Szentírás ku-tatása által egyre nagyobb világosságnak a ré-szesei. Ez igaz minden nemzet, ágazat és nép esetében. A legmélyebb tévelygésből jönnek ki, és átveszik azok helyét, akik nagy alkal-makkal és lehetőségekkel rendelkeztek, de nem értékelték azokat. Félelemmel és resz-ketéssel lettek a megváltás részesei, míg a nagy világossággal rendelkezők, szívük

83 Meghátráló adventisták
romlottsága miatt elfordultak Krisztustól, mert nem tartották kívánatosnak a követel-ményeket. Isten azonban nem marad bizony-ságtevők nélkül. Az egy-órás munkásokat el-küldi a tizenegyedik órában, hogy a rájuk bízott képességekkel továbbvigyék a munkát. Ezek majd jutalmat kapnak hűségükért, mert elvszerűeknek bizonyultak, és híven alávetet-ték magukat Isten tanácsainak. Ha azok, akik nagy világossággal rendelkeztek, nem vetik alá magukat Isten Igéje előírásainak,

84 Meghátráló adventisták
és Törvényét megszegik, mások fogják he-lyüket betölteni, és koronájukat elven-ni... Azok, akiről azt feltételezték, hogy pogá-nyok, majd Krisztus oldalára álnak, miközben azok, akik vétkeznek – akár a tanítványok – elhagyják Őt, és többé nem járnak együtt Ővele. Mások fogják elfoglalni az üresen ma-radt helyeket. Nagyon közel van az idő, ami-kor az emberek túllépik a felállított korláto-kat... A mennyei feljegyzésekben az áll, hogy ‘megmérettél, és híjával találtattál’.” (Testimonies to Southern Africa, oldal).

85 Az utolsó mozzanat „És abban az időben felkél Mihály, a nagy fe-jedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyo-morúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mindezidáig. És abban az időben megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvben.” (Dán 12:1).

86 Amikor mindenki felől döntöttek
„Mire ez a nyomorúságos idő eljön, addig-ra mindenki felől döntöttek már, véget ért a próbaidő, véget ért a megátalkodottak iránti kegyelem. Az élő Isten pecsétje ott lesz már népén. Ez a maroknyi maradék nem tudja megvédeni magát ebben a halálos összecsa-pásban a sárkány seregeitől, ezért Istent te-szik meg védelmüknek. A föld legmagasabb hatóságai törvényt hoznak, hogy üldözés és halálbüntetés terhe mellett a fenevadat kell

87 Amikor mindenki felől döntöttek
imádni, az ő pecsétjét kell fölvenni. Most se-gítse meg Isten az ő népét, mert mit is tehet-nénk ilyen félelmetes összecsapásban az ő se-gítsége nélkül.” (Bizonyságtételek a gyülekezetnek, 5. kötet, 213. oldal).

88 A hét csapás „Láttam, hogy a négy angyal a négy szelet visszatartja, amíg Jézus be nem fejezi művét a szentélyben. (És azután következik az utolsó hét csapás). A hét csapás rendkívül felbő-szíti a gonoszokat az igazak ellen, mert azt hiszik, hogy mi okoztuk Isten ítéleteit, és ha a földet tőlünk megtisztíthatják, akkor a csapások is megszűnnek. Rendelet jelent meg, amely megparancsolta a szentek kiir-tását, akik emiatt éjjel-nappal segítségért

89 A hét csapás könyörögtek az Úrhoz. Ez Jákob félelmének éjszakája. A szentek lelki gyötrelmükben az Úrhoz kiáltanak, és az Úr szava megmenti ő-ket. A száznegyvennégyezer győzedelmeske-dett, s arcukat beragyogta Isten dicsőségének fénye. Majd egy csoportot láttam, mely nagy fájdalmában zokogott. Ruhájukra nagy betűk-kel volt felírva: ‘Megmérettél a mérlegen, és könnyűnek találtattál.’ Megkérdeztem, hogy kik ezek, s az angyal így felelt: Ezek azok, akik egykor megtartották a szombatot, de feladták

90 A hét csapás azt. Hallottam, amint ezek fennhangon kiál-tották: ‘Mi hittük eljöveteledet, és buzgón ta-nítottuk azt.’ Azonban miközben így szólottak, feltekintettek, meglátták a ruháikra írt szava-kat, és hangosan sírni kezdtek. Láttam, hogy ittak a tiszta vízből, a többit azonban beszeny-nyezték. Ugyanis lábbal taposták a szombat parancsolatát. Ezért megmérettek a mérlegen és könnyűnek találtattak.” (Tapasztalatok és látomások, oldal).

91 A kivégzési rendelet „A mennyei őrszemek megbízatásukat híven teljesítve tovább őrködnek. Bár rendelet jelöli meg azt az időt, amikor Isten parancsolatai-nak megtartóit meg lehet ölni, ellenségeik helyenként elébe fognak vágni a rendeletnek, és idő előtt megkísérlik kioltani életü-ket. De senki sem törhet át a hatalmas őrzők seregén, akiket Isten a hűséges emberek köré állít. A városokból és a falvakból menekülők közül egyeseket megtámadnak ugyan,

92 A kivégzési rendelet de az ellenük felemelt kard összetörik, és gyenge szalmaként hullik le. Lesznek olya-nok, akiket harcosok alakjában megjelent an-gyalok védenek meg.” (A nagy küzdelem, 561. oldal).

93 Jákob szorongattatása
„Jákob és Ézsaú két embercsoportot jelképez: Jákob az igazakat, és Ézsaú a bűnösöket. Já-kob félelme, amelyet Ézsaú és négyszáz em-berből álló csapatának közeledése váltott ki, azt a félelmet szemlélteti, amelyet az igazak fognak érezni a megölésüket parancsoló rendelet kiadásakor, röviddel Urunk visszajö-vetele előtt. Mialatt a bűnösök összegyűlnek, gyötrelem fogja el őket, mert Jákobhoz hason-lóan életük mentésére nem látnak kiu-tat. Az angyal Jákob elé állott, ő pedig

94 Jákob szorongattatása
megragadta az angyalt, és egész éjjel küzdött vele. Hasonlóan tesznek az igazak is a nyomo-rúság és a gyötrelem idején, imában Isten-nel ‘birkóznak’, amint Jákob is az angyallal. Félelmében Jákob egész éjszaka az Ézsaú ke-zéből való szabadu­lásért könyörgött. Az igazak, lelki gyötrelmükben, éjjel és nappal Istenhez kiáltanak szabadulásért az őket be-kerítő bűnösök kezéből.” (Spirit of Prophecy, 1. kötet, 121. oldal).

95 Több nap „Közel négy hónappal ezelőtt a jövő esemé-nyeiről volt látomásom. Olyan nyomorúságos időt láttam, mint amilyen soha korábban nem létezett! Jézus megmagyarázta, hogy Jákob szorongattatásának ideje az, amelyből Isten hangja fog megmenteni. Majd megláttam a négy szelet tartó négy angyalt. Éhínséget, dög-vészt és kardot láttam – egyik nép a másik ellen támadott, és az egész világon zűrzavar uralkodott. Akkor éjjel-nappal Istenhez kiáltottunk szabadulásért, míg meghallottuk

96 Több nap a Jézus ruháján levő csengőket. Láttam, amint Jézus felkelt a Szentek Szentjéből, és miközben kijött, hallottuk a csengők csilinge-lését, és tudtuk, hogy Nagy Főpapunk jön ki. Majd Isten hangját hallottuk, mely megrázta a mennyet és a földet, és tudatta a el Jézus jöttének napját és óráját. Akkor szaba-dultak meg a szentek, lettek egyek, és megtel-tek Isten dicsőségével, mert fogságuk véget ért. És egy tüzes felhőt láttam közeledni, ame-lyen Jézus állt. Levetette papi öltözetét,


Letölteni ppt "Prófécia-iskola 2006 Isten egyházának megtisztulása - 3. rész -"

Hasonló előadás


Google Hirdetések