Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZLOVÁKIAI MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZLOVÁKIAI MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG"— Előadás másolata:

1 SZLOVÁKIAI MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG
1. REGIONÁLIS PRESBITERKÉPZÉS

2 A PRESBITERI TISZTSÉG VISELÉSE és BETÖLTÉSE FELELŐSÉGE és HELYTÁLLÁSA
. . A PRESBITERI TISZTSÉG VISELÉSE és BETÖLTÉSE FELELŐSÉGE és HELYTÁLLÁSA 2014-ben 1./3 rész kezdete

3 1. REGIONÁLIS PRESBITERKÉPZÉS
AZ ELŐADÁS CÍME: A PRESBITER TISZTSÉG VISELÉSE 2014-ben ELŐADÓ: Fekete Vince - a Sz M R P Sz megbízott elnöke

4 ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK A PRESBITERI TISZTSÉGET BETÖLTŐ EGYHÁZTAGGAL SZEMBEN
KI LEHET PRESBITER ?

5 A PRESBITERI TISZTSÉG ALAPJAI
FORRÁSAINK: BIBLIA KÁLVIN János: INSTITÚCIÓ SZRKE: Választási törvény HEIDELBERGI KT: 55 kérdés

6 A PRESBITERI TISZTSÉGET ALAPJAI
FELTÉTELEINEK BIBLIAI ALAPJAI VANNAK

7 A PRESBITERI TISZTSÉGET BIBLIAI ALAPJAI
Józsué 24:15 „Én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk.”

8 A PRESBITERI TISZTSÉGET BIBLIAI ALAPJAI
. Apostolok cselekedetei 20,28 „Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizővé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett.

9 A PRESBITERI TISZTSÉGET BIBLIAI ALAPJAI
. 1.Péter ,5 A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, legeltessétek Isten közöttetek levő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rajtuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. Ti ifjabbak engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad.

10 A PRESBITERI TISZTSÉG BIBLIAI ALAPJAI
Pál apostol a gyülekezet véneiről presbitereiről a következőket írja: „Feddhetetlen, egyfeleségű férfi, akinek gyermekei hívők, nem vádolható kicsapongással és nem engedetlenek” és „legyenek mértékletesek, tisztességesek, és józanok, a hitben, a szeretetben, és az állhatatosságban egészségesek.”

11 A PRESBITERI TISZTSÉG BIBLIAI ALAPJAI
Ap.csel.6,3 Hanem válasszatok ki magatok közül, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak Lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába…

12 KÁLVIN János : INSTITÚCIÓ Kritériumok a presbiterek iránt
. KIT LEHET JAVASOLNI ÉS MEGVÁLASZTANI PRESBITERNEK ? „A fő dolog azonban,hogy csak egészséges hitűeket és szemléletűeket szabad megválasztani, akik a tudományban józanok, tiszta életűek és semmiféle olyan hibában nem leledzenek, ami őket tekintélyüktől megfosztaná és tisztségüknek is gyalázatára lehetne.

13 KÁLVIN János : INSTITÚCIÓ Kritériumok a presbiterek iránt
. KIT LEHET JAVASOLNI ÉS MEGVÁLASZTANI PRESBITERNEK ? Presbiter lehet a gyülekezet minden derék, istenfélő és igazságos tagja, aki az istentiszteleten rendszeresen részt vesz és az úrvacsorával rendszeresen él, aki az egyház érdekében tevékenykedik, aki az egyház rendtartását és határozatait tiszteletben tartja és tiszteletre méltó családi élete él.

14 SzRKE választási törvény értelmében
. Presbiterré választható az egyházközség minden tagja, aki 21. életévét betöltötte az érvényes választói névjegyzék szerint választó és választható hűségesen teljesíti egyháztagsági kötelességeit minden tekintetben feddhetetlen életet folytat tiszta erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezik

15 HEIDELBERGI KT: 55 kérdés
. Mindenki tekintse KÖTELESSÉGÉNEK, hogy ajándékaival a többi tag javára és üdvösségére készséggel és örömmel szolgáljon.

16 . .

17 A SZOLGÁLAT BIBLIAI ALAPJAI

18 A SZOLGÁLAT BIBLIAI ALAPJAI
1 Péter 4:10 Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. (Szöveg idézet a 2014-ben kiadott revideált Bibliából)

19 A SZOLGÁLAT BIBLIAI ALAPJAI
1 Péter 4:11 Ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor Isten dicsőíttessék Jézus Krisztus által. (Szöveg idézet a 2014-ben kiadott revideált Bibliából)

20 SZEMÉLYES VISZONYOM A SZOLGÁLATHOZ
. Úgy szolgálok tehetségemmel a közösségben, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfára. ÉS TE, PRESBITER TESTVÉREM, JÓL SZOLGÁLOD A KÖZÖSSÉGEDET ? JÓ SÁFÁRA VAGY ISTEN SOKFÉLE KEGYELMÉNEK, AMIT TE SZEMÉLYESEN AJÁNDÉKBA KAPTÁL ?

21 SZEMÉLYES VISZONYOM A SZOLGÁLATHOZ
. 2. Úgy mondom szavaimat, mint Isten igéit ÉS TE, PRESBITER TESTVÉREM, ÚGY MONDOD SZAVAIDAT, MINT ISTEN IGÉIT ?

22 SZEMÉLYES VISZONYOM A SZOLGÁLATHOZ
. 3. Úgy szolgálok, mint aki az Istentől kapott erővel végzi ÉS TE, PRESBITER TESTVÉREM, ISTENTŐL KAPOTT ERŐVEL VÉGZED SZOLGÁLATODAT ?

23 Istennek elvárásai szerint szolgálod:
A SZOLGÁLAT TERÜLETE . Istennek elvárásai szerint szolgálod: Gyülekezeted ? Református Egyházad ? Szűk és tág környezeted, régiódat ? A Felvidéki Magyar népközösséged ?

24 KEDVES PRESBITER TESTVÉREM
. TEHETSÉGEDET TEGYED KÖZHASZNÚVÁ !

25 A PRESBITERI SZOLGÁLAT ALAPJAI
. AJÁNDÉKAIDDAL ÖRÖMMEL SZOLGÁLJ !

26 A REGIONÁLIS PRESBITERKÉPZÉS ÁLLANDÓ TÉMÁI
. . A REGIONÁLIS PRESBITERKÉPZÉS ÁLLANDÓ TÉMÁI

27 A REGIONÁLIS PRESBITERKÉPZÉS ÁLLANDÓ TÉMÁI
1-BIBLIAISMERET . 2-HITVALLÁSISMERET 3-HIT ÁPOLÓ / HIT MÉLYÍTŐ ALKALMAK 4-EGYHÁZISMERET 5-PRESBITEREK SZAKMAI KÉPZÉSE

28 REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG - REK
. EGYHÁZISMERET EGYHÁZKÖZSÉG KORMÁNYZÁSA

29 REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG - REK 1.
ALAPOK: 1-SzRKE JOGISMERETE 2-REK TÖRTÉNETÉNEK ISMERET 3-REK SZOLGÁLATAINAK ISMERETE . 4-MISSZIÓI SZOLGÁLATOK ISMERETE 5-DIAKÓNIAI SZOLGÁLATOK ISMERETE

30 REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG - REK 2.
TERVEZÉS: 6-SWOT ELEMZÉS: (REK-STRATÉGIA ALKOTÁS: BELSŐ TÉNYEZŐK: ERŐSSÉGEINK-GYENGESÉGEINK / KÜLSŐ TÉNYEZŐK: LEHETŐSÉGEINK-VESZÉLYEINK) 7-GAZDASÁGI-DEMOGRÁFIAI ISMERETEK 8-PROGRAMOK TERVEZÉSE-SZERVEZÉSE: GYERMEKEK - TINI - IFI - FELNŐTTEK ÉRETT KORÚAK - SZÉP KORÚAK

31 REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG - REK 3.
ÜGYVITEL: 09-IRATKEZELÉSI REND 10-SZEMÉLYI ADATOK VÉDELME 11-SZÁMÍTÓGÉPEK KEZELÉSI RENDJE 12-SzRKE LEVÉLTÁRI - ARCHIVÁCIÓS REND 13-PÉNZVITEL, KÖNYVELÉS, ADÓZÁS 14-LELTÁROZÁS INGÓ-INGATLAN

32 REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG - REK 4.
KÖTELEZŐ VÉDELEM: 15-TŰZ VÉDELEM 16-VAGYON VÉDELEM 17-POLGÁRI VÉDELEM 18-BALESET MENTESSÉG VÉDELME 19-INGÓ-INGATLAN-FELELŐSÉG BIZTOSÍTÁS

33 REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG - REK 5.
SZOLGÁLATI TERÜLETEK: 20-PRESBITER KÖTELESSÉGEINEK-JOGAINAK ISMERETE 21-SZOLGÁLATI TERÜLETEK ISMERETE 22-JOGALANYISÁG - ÖNKORMÁNYZÁS 23-ELNÖKSÉG HATÁSKÖRE 24-PRESBITÉRIUM HATÁSKÖRE 25-EGYHÁZKÖZSÉGI KÖZGYŰLÉS HATÁSKÖRE 26-PÉNZVITELI ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG FELADATKÖRE 27-EGYHÁZKÖZSÉGI BÍRÓSÁG

34 REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG - REK 6.
28-EGYHÁZZENE SZERVEZÉSE KÓRUS, ZENEKAR, CSOPORT KIKÜLDÉS ORSZÁGOS/REGIONÁLIS/KÁNTORKÉPZŐBE 29-PRESBITER KÉPZÉS RÉSZVÉTEL AZ EM PRESBITER KONFERENCIÁN RÉSZVÉTEL A SzMRPSz PRESBITER KÉPZÉSEN 30-SzRKE PROTOKOLL ISMERETE

35 REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG - REK 7.
31-GONDNOKOK KÖTELESSÉGEI-JOGAI 32-GONDNOKOK FELADATKÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA 33-GONDNOKOK SZERVEZÉSI TERÜLETEI BIZOTTSÁGOK KOORDINÁLÁSA

36 REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG - REK 8.
34-REK ELNÖKSÉGÉNEK FELADATKÖRE 35-REK ELNÖKSÉGI KOMPETENCIÁK MEGHATÁROZÁSA

37 REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG - REK 9.
AZ ELNÖKSÉG ÉS PRESBITÉRIUM SZERVEZÉSI FELADATAI: PRESBITEREK / GYÜLEKEZETI TAGOK SZERVEZÉSE AZ EGYHÁZ ÁLTAL SZERVEZETT REFORMÁTUS ÜNNEPSÉGEKRE VAGY ÖKUMENIKUS ALKALMAKRA. MEGSZERVEZNI A MÉLTÓ MEGEMLÉKEZÉST A MAGYAR NEMZETI ÜNNEPEINKRE AZ I.T. ALKALMAKON A TELEPÜLÉSEN - RÉGIÓBAN.

38 REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG - REK 9.
HATÁROZATOT HOZNI ARRÓL, HOGY: A NEMZETI IMÁT MELYIK NEMZETI ALKALMON ÉNEKELJÜK A RT-ban, A MAGYAR ZÁSZLÓ, SzRKE ZÁSZLÓ és CÍMER, ELHELYEZÉSÉRŐL A TEMPLOMBAN, . MEGHATÁROZNI A FORMÁJÁT A REFORMÁTUS MAGYARSÁG SAJÁT ÉRDEKEINK KÉPVISELETÉRE AZ : ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK ALKALMAIRA.

39 REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG - REK 10.
21-GYÜLEKEZETÉPÍTÉS TECHNIKÁI / FEJLESZTÉSE 22-KAPCSOLATÉPÍTÉS EGYHÁZON BELÜL / KÍVÜL 23-REFORMÁTUS MÉDIÁK 24-PROPAGÁCIÓ - REKLÁM

40 EGYHÁZISMERET EGYHÁZMEGYE KORMÁNYZÁSA
. EGYHÁZISMERET EGYHÁZMEGYE KORMÁNYZÁSA

41 REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE – EM 1.
1-EM: JOGI SZUBJEKTUM – ÖNKORMÁNYZÁSA 2-EM SZERVEI: Elnöksége, Tanácsa, Pénzvitelt ellenőrző bizottság feladatai 3-EM ÉLETÉNEK TERVEZÉSE - SZERVEZÉSE - FELELŐSÉGE 4-ÜGYVITEL 5-PÉNZVITEL 6-SZOLGÁLATI TERÜLETEK KOORDINÁCIÓJA 7-EM BÍRÓSÁG

42 Szlovákiai Magyar Református Presbiteri Szövetség
. SZLOVÁKIAI MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG SZERVEZÉSE

43 Sz M R P Sz 1-SzMRPSz EM-i ALAPSZERVEZETEINEK LÉTREHOZÁSA 2-ORSZÁGOS KÉPVISELET MEGVÁLASZTÁSA 3-IDŐSZAKI ÉS ÉVES PROGRAM MEGALKOTÁSA 4-PRESBITEREK ÉVES KÉPZÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA 5-PRESBITER KONFERENCIÁK SZERVEZÉSE 6-KAPCSOLATTARTÁS a MRPSZ és a Kárpát-medencei presbiteri szövetségek között 7-HÍRKÖZLÉS - PROPAGÁCIÓ - KOMMUNIKÁCIÓ

44 VÉTKEINK - BŰNEINK . A PRESBITER TISZTSÉG VISELÉSE BETÖLTÉSE

45 VÉTKEINK - BŰNEINK VÉTKEINK BŰNEINK

46 ATYAI GONDVISELÉSÉVEL A FELVIDÉKI REFORMÁTUSSÁGOT
VÉTKEINK - BŰNEINK 1. . TUDJUK, HOGY AZ ATYA ISTEN ATYAI GONDVISELÉSÉVEL VEZETI ÉS IGAZGATJA A FELVIDÉKI REFORMÁTUSSÁGOT

47 VÉTKEINK - BŰNEINK 2. A FELVIDÉKI MAGYAR REFORMÁTUSSÁGNAK
VAN MEGÖRÖKÖLT BŰNE, DE MÉG TÖBB AZ ÁLTALUNK ELKÖVETETT BŰN, AMELYET NAPONTA HALMOZZUK TOVÁBBI VÉTKEINKKEL.

48 VÉTKEINK - BŰNEINK 3. Galata 5, 19-21: A test cselekedetei azonban nyilvánvalóak,mégpedig ezek: Rest, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek…, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát.”

49 ISTEN TAGADÁSA ÉS KÁROMLÁSA
VÉTKEINK - BŰNEINK 4. 1-ISTEN ELLEN ELKÖVETETT BŰNEINK ÉS VÉTKEINK: ISTEN TAGADÁSA ÉS KÁROMLÁSA ISTEN TÍZPARANCSOLATÁNAK MEGSZEGÉSE-ELHAGYÁSA

50 A SZERETET PARANCSA NEM BETARTÁSA
VÉTKEINK - BŰNEINK 5. . A SZERETET PARANCSA NEM BETARTÁSA NEM AKAR ÉLNI ISTEN FELKÍNÁLT AJÁNDÉKAIVAL ÉS JÉZUS KRISZTUS MEGVÁLTÁSÁVAL, SZERETETÉVEL

51 A MENNYEI ATYÁVAL NEM TARTOM NAPI RENDSZERESSÉGGEL A KAPCSOLATOT:
VÉTKEINK - BŰNEINK 6. A MENNYEI ATYÁVAL NEM TARTOM NAPI RENDSZERESSÉGGEL A KAPCSOLATOT: . NEM ADOK HÁLÁT A MINDENNAPI KENYERÜNKÉRT, ISTEN ÁLDÁSAIÉRT

52 VÉTKEINK - BŰNEINK 7. NEM OLVASOM A BIBLIÁT, A NAPI IGÉT
NEM VAGYOK KÍVÁNCSI ISTEN NAPI ÚTMUTATÁSÁRA NEM VALLOM BE VÉTKEIMET, BŰNEIMET, NEM TARTOK BŰNVALLÓ IMÁDSÁGOT, BŰNBÁNATOT

53 EGYÉNI / CSALÁDI IMAÉLET A CSALÁDBAN
VÉTKEINK - BŰNEINK 8. . NINCS EGYÉNI / CSALÁDI IMAÉLET A CSALÁDBAN

54 VÉTKEINK - BŰNEINK 9. AZ APA / ANYA NEM TUDJA MEGFOGALMAZNI IMÁJÁT. A CSALÁDBAN NEM VÁLLALJA FEL REFORMÁTUS HITÉT MERT AZT SZÉGYELLI MEGVALLANI.

55 VÉTKEINK - BŰNEINK 10. A CSALÁD NEM SZENTELI MEG A HETET A VASÁRNAPI GYÜLEKEZETI KÖZÖSSÉGBEN, GYAKRAN SE EGYÉNILEG SEM CSALÁDILAG

56 VÉTKEINK - BŰNEINK 11. ISTENTŐL KAPOTT KÜLDETÉSÉT NEM ISMERI, MERT NEM TARTJA A KAPCSOLATOT A TEREMTŐ ISTENNEL

57 TISZTELD ATYÁDAT ÉS ANYÁDAT,
VÉTKEINK - BŰNEINK 12. AZ 5. PARANCSOLAT: TISZTELD ATYÁDAT ÉS ANYÁDAT, HOGY HOSSZÚ IDEIG ÉLJ AZON A FÖLDÖN, AMELYET AZ ÚR, A TE ISTENED ÁD TENÉKED.

58 VÉTKEINK - BŰNEINK 13. NEM TISZTELEM ÉDESANYÁM ANYANYELVÉT,
AZZAL VÉTKEZÜNK ISTEN 5. PARANCSOLATA ELLEN, HOGY NEM TISZTELEM ÉDESANYÁM ANYANYELVÉT, ÉDESAPÁM NEMZETISÉGÉT, HITVALLÓ ŐSEIM ERKÖLCSI ÉS GAZDASÁGI ÖRÖKSÉGÉT.

59 FELELŐTLEN DÖNTÉSSEL MEGNYOMORÍTJA GYERMEKE LELKI-SZELLEMI ÉLETÉT
VÉTKEINK - BŰNEINK 14. AZ 5. PARANCSOLAT MEGSZEGÉSE ÉS VÉTSÉGE: . SOK REFORMÁTUS SZÜLŐ EGY ÉLETRE KIHATÓ FELELŐTLEN DÖNTÉSSEL MEGNYOMORÍTJA GYERMEKE LELKI-SZELLEMI ÉLETÉT ÉS NEMZETISÉGI ÖNAZONOSSÁGÁT.

60 VÉTKEINK - BŰNEINK 15. A FELELŐTLEN DÖNTÉST HOZÓ SZÜLŐK A KÖZÖSSÉGÜNK GYERMEKEIT „ÁTADJÁK” A VELÜNK ÉLŐ SZLOVÁK ÁLLAMALAPÍTÓ NEMZETNEK.

61 VÉTKEINK - BŰNEINK 16. ÁTADJÁK MÁSODRENDŰSÉGI SORSRA, KISZOLGÁLTATOTTSÁGBA, GYAKRAN ISMERT CSÚFOLÁSSAL: „Čo si maďar?“ / „Te magyar vagy?”

62 VÉTKEINK - BŰNEINK 17. HA MÁR A GYERMEKÜNK EGYRE GYÖNGÉBBEN ÉRTI SZAVUNKAT, MERT NEM GYAKOROLJA A MAGYAR NYELVŰ BESZÉDET, ÉS VÁLASZTJA A KÉNYELMESEBB BESZÉDET, AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉG NYELVÉT,

63 VÉTKEINK - BŰNEINK 18. A SZÜLŐK MÉG EBBEN AZ ESETBEN SEM NEM TESZNEK ÓVINTÉZKEDÉST AZ ANYANYELV CSALÁDBELI MEGTARTÁSÁRA

64 A SZLOVÁK NYELVŰ ÓVODA/ISKOLA, ODA ADJUK BE GYERMEKEINKET ?
VÉTKEINK - BŰNEINK 19. . KÉNYELEM: HA AZ UTCÁNKBAN VAN A SZLOVÁK NYELVŰ ÓVODA/ISKOLA, AKKOR ODA ADJUK BE GYERMEKEINKET ?

65 VÉTKEINK - BŰNEINK 20. MEGTÖRTÉNIK, HOGY GYERMEKEINK A SZLOVÁK ISKOLÁBAN „KIÉRDEMLIK” A KÖVETKEZŐ ÉRTÉKELÉST: „TY SPROSTÝ MAĎAR !“ „TE BUTA MAGYAR !”

66 VÉTKEINK - BŰNEINK 21. MERT FÁRADSÁGGAL JÁR A MAGYAR ISKOLÁBA JÁRÁS, ODA EL KELL MENNI / VINNI, VAGY ISKOLABUSSZAL UTAZTATNI A GYERMEKET.

67 VÉTKEINK - BŰNEINK 22. VEGYÜK TUDOMÁSUL ! A SZLOVÁK NYELVŰ ALAPISKOLAI ISKOLÁZTATÁSSAL, EGYÉRTELMŰEN ! HOZZÁJÁRULUNK A MAGYAR GYERMEKEK NEMZETI HOVATARTOZÁSÁNAK FOKOZATOS ELVESZTÉSÉHEZ ! BEOLVASZTÁSÁHOZ A SZLOVÁK NEMZETBE !

68 VÉTKEINK - BŰNEINK 23. ÓVODAI ÉS ALAPISKOLAI SZINTEN TERMÉSZETELLENESEN, DURVÁN MEGSZAKÍTJUK AZT A FOLYAMATOT, AMELY ELKEZDŐDÖTT AZ ANYAMÉHBEN AZ 5. HÓNAPBAN, ÉS TARTOTT 6 ÉVES KORIG, A SZLOVÁK ISKOLA 1. ÉVFOLYAMÁIG!

69 VÉTKEINK - BŰNEINK 24. A SZLOVÁK ISKOLÁBA JÁRÓ MAGYAR GYERMEK RAGASZKODIK A SZLOVÁK AJKÚ BARÁTAI / BARÁTNŐIHEZ, MERT AZOKKAL TÖLTI EL A NAP NAGY RÉSZÉT, ÉS A CSALÁDI BESZÉDDEL ÉS VASÁRNAPI ISKOLÁVAL NEHÉZ ELLEN SÚLYOZNI A NAPI TÖBB ÓRÁS OKTATÁS IDEJÉT AZ OTTHONI CSALÁDI BESZÉLGETÉSSEL!

70 VÉTKEINK - BŰNEINK 25. KÖZÉPISKOLÁBAN KEZDŐDNEK A DIÁKSZERELMEK. FŐISKOLÁN FOLYTATÓDIK A SZERELEM, NETÁN A SZEX, AMELY TELJESEN ELVAKÍTJA A MAGYAR GYERMEK SZEMÉT: SE HALL, SE LÁT DÖMÖTÖR, MEGSÜKETÍTI FÜLÉT: ANYA ÓVÁSÁT, APA INTÉSÉT ELCSÁBÍTJA A SZÍVÉT: ÉS EKKOR AZ ÉSZ LEÁLL !

71 ÍGY DOBJA EL, ÍGY VESZÍTI EL
VÉTKEINK - BŰNEINK 26. A FELVIDÉKI MAGYAR REFORMÁTUSSÁG ÍGY DOBJA EL, ÍGY VESZÍTI EL A TEHETSÉGES, LÁNGELMÉJŰ GYERMEKEIT, MERT MEGGÁTOLJUK A MAGYAR ÉSZFORGÁSSAL JÁRÓ GYERMEK EGÉSZSÉGES SZELLEMI KÉPESSÉGEINEK FEJLŐDÉSÉT !

72 NAGY MÉRTÉKBEN KÁROSÍTJUK
VÉTKEINK - BŰNEINK 27. VEGYÜK TUDOMÁSUL, HOGY NAGY MÉRTÉKBEN KÁROSÍTJUK A FELVIDÉKI MAGYAR REFORMÁTUSSÁGUNK VERSENYKÉPESSÉGÉT ! MERT SOK SZÜLŐ HOZZÁJÁRUL A GYERMEKE TERMÉSZETES VERSENYKÉPESSÉGÉNEK LEÉPÍTÉSÉHEZ ÉS A „BUTA” SORSBA TASZÍTÁSÁHOZ !

73 VÉTKEINK - BŰNEINK 28. GÁTOLJUK AZ ANYANYELV, ZENEI és KULTURÁLIS ANYANYELV, AZ ÉRZELMI ÉS A TOVÁBBI 10 FAJTA INTELLIGENCIA TERMÉSZETES FEJLŐDÉSÉT !

74 VÉTKEINK - BŰNEINK 29. GÁTOLJUK A FELVIDÉKI MAGYAR REFORMÁTUSSÁG ALAP, KÖZÉP ÉS FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGŰ TAGSÁG KIALAKÍTÁSÁT, MEGSZERVEZÉSÉT.

75 VÉTKEINK - BŰNEINK 30. TOVÁBBI VÉTSÉGEK: CSÜGGEDÉS
KISHITŰSÉG NEM BÍZIK ISTEN MEGTARTATÁSÁBA ÉS VEZETÉSÉBE HITETLENSÉG: KIKONFIRMÁLÓDOTT A REFORMÁTUS EGYHÁZBÓL

76 VÉTKEINK - BŰNEINK 31. FÉRJ / FELESÉG HŰTLENSÉGE,
CSALÁD ELLEN ELKÖVETETT VÉTKEINK: FÉRJ / FELESÉG HŰTLENSÉGE, GYERMEKEINK EGÉSZSÉGES FEJLŐDÉSÉT GÁTLÓ VISELKEDÉS: ÉLETET ROMBOLÓ ALKOHOL AZ EGÉSZSÉGRE KÁROS FÜGGŐSÉGEK A CSALÁDTAGOKNÁL

77 VÉTKEINK - BŰNEINK 32. CSALÁDROMBOLÁS HELYTELEN VISELKEDÉSSEL, DURVA MAGATARTÁSSAL, VÁLÁS ÉS KÖVETKEZMÉNYEI A GYERMEKEKRE ÉS AZ ELVÁLT FELEKRE.

78 VÉTKEINK - BŰNEINK 33. REFORMÁTUS EGYHÁZUNK ELLEN ELKÖVETETT VÉTKEINK: AZ EGYHÁZTAG NEM SZENTELI MEG A HETET, NEM VESZ RÉSZT A VASÁRNAPI ISTENTISZTELETI KÖZÖSSÉGBEN, NEM VESZ RÉSZT AZ ÚRVACSORAI KÖZÖSSÉGBEN.

79 A PRESBITER MEGSZEGI ESKÜJÉT. NEM VISELI
VÉTKEINK - BŰNEINK 34. A PRESBITER MEGSZEGI ESKÜJÉT. NEM VISELI SZÍVÉBEN ÉS A KEZÉVEL AZ EGYHÁZKÖZSÉG ÜGYÉT.

80 A PRESBITER NEM JÁR TEMPLOMBA. ÉS MÉG MINDIG PRESBITER ? !
VÉTKEINK - BŰNEINK 35. A PRESBITER NEM JÁR TEMPLOMBA. ÉS MÉG MINDIG PRESBITER ? !

81 VÉTKEINK - BŰNEINK 36. A PRESBITER KÉNYELEMBŐL NEM AKAR ELJÖNNI A PRESBITER KÉPZÉSRE. PEDIG FOGADALMAT TETT !

82 NEM AKARÓ SZOLGÁLNI, TANULNI PRESBITER TESTVÉRÜNK IS VAN.
VÉTKEINK - BŰNEINK 37. SZOLGÁLNI, TANULNI NEM AKARÓ PRESBITER TESTVÉRÜNK IS VAN.

83 AZ EGYHÁZFEGYELMET ! VÉTKEINK - BŰNEINK 38.
NEM VESZ RÉSZT A PRESBITERI GYŰLÉSEN. A GYÜLEKEZET GONDJAIT NEM VISELŐ PRESBITER CSAK „DÍSZNEK” VAN, ÉS A PRESBITÉRIUM ADDIG VESZI SZÁMBA, AMÍG EL NEM KEZDI GYAKOROLNI AZ EGYHÁZFEGYELMET !

84 VÉTKEINK - BŰNEINK 39. A GYÜLEKEZET TAGJAI, PRESBITEREI, VALAMILYEN EMBERI GYARLÓ OKBÓL, VAGY OK NÉLKÜL, MELLŐZIK A VASÁRNAPI REFORMÁTUS KÖZÖSSÉGET. A VASÁRNAP ÍGY NINCS MEGSZENTELVE A CSALÁDBAN

85 . .

86 VÉTKEINK - BŰNEINK 40. REFORMÁTUS EGYHÁZUNK ELLEN ELKÖVETETT VÉTKEINK: . A GYERMEKEINKET KÖNNYELMŰEN HAGYJUK OTTHON TÉVÉZNI, NEM VEZESSÜK/VISSZÜK EL A VASÁRNAPI ISKOLÁBA, A REFORMÁTUS GYERMEKEK KÖZÖSSÉGÉBE. A GYÜLEKEZET TAGJA VAGY AZ EGÉSZ CSALÁD HARAGSZIK A LELKIPÁSZTORRA ÉS VELE EGYÜTT AZ ISTENRE IS, AZÉRT NEM JÁR TEMPLOMBA.

87 VÉTKEINK - BŰNEINK 41. GYÜLEKEZETI KÖZÖSSÉGÜNK ELHAGYÁSA,
REFORMÁTUS EGYHÁZUNK ELLEN ELKÖVETETT VÉTKEINK: . GYÜLEKEZETI KÖZÖSSÉGÜNK ELHAGYÁSA, NEM VÁLLALJA FEL A GYÜLEKEZET FENNTARTÁSÁT, NEM JÁRUL HOZZÁ A KÖZÖS TEHERVISELÉSHEZ, AZ ADAKOZÁST NEM JÓ KEDVEL VÉGZI, SZŰKKEBLŰSÉG AZ ADAKOZÁSNÁL, MIND HA A PÉNZ ADOMÁNYT A SZÍVÉBŐL KÉNE KITÉPNI

88 VÉTKEINK - BŰNEINK 42. REFORMÁTUS EGYHÁZUNK ELLEN ELKÖVETETT VÉTKEINK: AZ ETIKA TANTÁRGY VÁLASZTÁSA KÉNYELEMBŐL, MERT AZ BENNE VAN AZ ÓRARENDBEN. A HITTANOKTATÁS MELLŐZÉSE, MERT AZ EBÉD UTÁN VAN ÉS MEG KELL VÁRNI.

89 VÉTKEINK - BŰNEINK 43. HAGYJUK MAGUNKAT ELNEMZETTELENÍTENI:
FELVIDÉKI MAGYAR NEMZETKÖZÖSSÉGÜNK ELLEN ELKÖVETETT VÉTKEINK: HAGYJUK MAGUNKAT ELNEMZETTELENÍTENI: KIFELE MAGYARNAK VALLJA MAGÁT, DE A STATISZTIKAI ADATLAPRA NAGYON SOK CSALÁD NEM MERT SZÍNT VALLANI AZ ADAT BIZTOS ELŐTT, ÉS KÖNNYELMŰEN A SZLOVÁK NEMZETISÉGET ÍRATTAK BE AZ ADATGYŰJTŐ LAPRA.

90 VÉTKEINK - BŰNEINK 44. FELELŐTLENSÉG:
FELVIDÉKI MAGYAR NEMZETKÖZÖSSÉGÜNK ELLEN ELKÖVETETT VÉTKEINK: FELELŐTLENSÉG: SOK EGYHÁZTAG NEM ÉL VÁLASZTÁSI JOGÁVAL, FÉLELEM / VISSZAHÚZÓDÁS : TAGJAINK NEM ÉLNEK TÖRVÉNY ADTA JOGUKKAL,

91 VÉTKEINK - BŰNEINK 45. FÉLELEMBŐL NEM BESZÉLI / NEM VÁLLALJA FEL
A NYILVÁNOSSÁGON A MAGYAR NYELVŰ BESZÉDET. Na Slovensku po slovensky ! / Szlovákiában szlovákul ! NEROZUMIEM, hovorte po slovensky! NEMÉRTEM, beszéljen szlovákul !

92 NEM KÖVETELI KI A MAGYAR NYELVŰ ÜGYINTÉZÉST A HIVATALBAN OTT,
VÉTKEINK - BŰNEINK 46. FELVIDÉKI MAGYAR NEMZETKÖZÖSSÉGÜNK ELLEN ELKÖVETETT VÉTKEINK: VISSZAHÚZÓDÁS : NEM KÖVETELI KI A MAGYAR NYELVŰ ÜGYINTÉZÉST A HIVATALBAN OTT, AHOL JOGA VAN RÁ.

93 VÉTKEINK - BŰNEINK 47. MERT: MÉG MINDIG ÉL BENNÜNK A MEGALÁZTATÁS: 1920-tól: TRIANON től: JOGFOSZTÁS DEPORTÁLÁS

94 VÉTKEINK - BŰNEINK 48. 1991-től: -MAĎARI ZA DUNAJ Magyarok Dunántúlra -SMRŤ PARAZITOM Halál az élősködőkre 2006-tól: MALINA Hedvig verése 2014-től: MALINA Hedvig ZAKLATÁSA

95 ! Vladimír Mečiar kijelentése: "A kisebbségeket tisztelni kell, de a kisebbségek tisztelettel tartoznak a többségnek“.

96 MALINA Hedvig egyetemi hallgató brutális bántalmazása – NYITRA – 2006
MALINA Hedvig egyetemi hallgató brutális bántalmazása – NYITRA – 2006.VIII.25. pénteken reggel egy magyar lányt megvertek Nyitrán. . A támadók a lány fejét rugdosták, majd "madari za dunaj" illetve "smrt parazitom"  "magyarok takarodjatok",illetve "halál az élősködőkre" feliratokat írtak a hátára.

97 ! Fico szlovák miniszterelnök mondataiban minden benne van: „Mi független államunkat elsősorban nem a kisebbségek számára hoztuk létre, bármennyire is tiszteljük őket, hanem elsősorban a szlovák államalkotó nemzet számára”.

98 ! A helyzet az, hogy a szlovák nemzetépítésbe a magyarság jelenléte nem fér bele. A szlovák politikai elit túlnyomó többsége a jövő Szlovákiáját magyarok nélkül képzeli el. Az út ehhez az ellenséges környezet fenntartása, aminek eredménye a folyamatos és gyorsuló asszimiláció. Ez három-négy nemzedéken belül „megoldást” hoz. Ez nem legendárium, ez a kis szlovák valóság.

99 . MERT MÉG MINDIG FÉLÜNK ?

100 . VAGY

101 MÉG NEM FOGALMAZTUK MEG.
AZ EGÉSZSÉGES NEMZETI - KERESZTYÉN MAGYAR - REFORMÁTUS ÖNTUDATOT MÉG NEM FOGALMAZTUK MEG.

102 . MÉG NEM ÉPÍTETTÜK BE AZ ÖNTUDATUNKBA, ÖNAZONOSSÁGUNKBA, MAGATARTÁSUNKBA, A KÖZTUDATBA .

103 MÉG NEM NEVELTÜK GYERMEKEINK ÖNTUDATÁBA ÖNAZONOSSÁGÁBA.

104 VÉTKEINK - BŰNEINK KÖVETKEZMÉNYEI
. . VÉTKEINK - BŰNEINK KÖVETKEZMÉNYEI

105 VÉTKEINK - BŰNEINK KÖVETKEZMÉNYE 1.
BŰNEINK ÉS VÉTSÉGEINK ÁLTAL FOLYAMATOSAN MAGUNKRA VONJUK ISTEN BOTJÁT ÉS VESSZŐJÉT AMI NYOMORÚSÁGOT OKOZ AZ EGÉSZ REFORMÁTUSSÁGNAK ÉS NEMZETKÖZÖSSÉGÜNKNEK.

106 VÉTKEINK - BŰNEINK KÖVETKEZMÉNYE 2.
HA ÉN VÉTKEZEK, A BŰNÖM KÖVETKEZMÉNYÉT NEM CSAK ÉN VISELEM, HANEM VISELTETEM AZ EGÉSZ KÖZÖSSÉGGEL !

107 VÉTKEINK - BŰNEINK KÖVETKEZMÉNYE 3.
HA A FELVIDÉKI MAGYAR REFORMÁTUSSÁG VALAMELYIK TAGJA VÉTKEZIK, A BŰNNEK KÖVETKEZMÉNYÉT AZ EGÉSZ NÉPÜNK VISELI !

108 VÉTKEINK - BŰNEINK KÖVETKEZMÉNYE 4.
A PRESBITER FELADATA AZ, HOGY PRESBITER INTSE MEG A BŰN ELKÖVETŐJÉT.

109 VÉTKEINK - BŰNEINK KÖVETKEZMÉNYE 5.
JOBB AZ EGYHÁZFEGYELEM GYAKORLÁSA AZ EGYHÁZKÖZSÉGBEN, MIND HOGY AZ ISTEN BOTJA VAGY VESSZŐJE DORGÁLJA AZ EGÉSZ MAGYAR REFORMÁTUS NÉPÜNKET NYOMORÚSÁGGAL VAGY CSAPÁSOKKAL.

110 VÉTKEINK - BŰNEINK KÖVETKEZMÉNYE 6.
EZÉRT KELL VISSZATÉRNI ÉS ÉLNI AZ EGYHÁZFEGYELEM GYAKORLÁSÁVAL. A BAJ OTT VAN, HA A PRESBITER „FEJÉN VAJ VAN” ÉS AKKOR MÁR ELVESZÍTETTE AZ ERKÖLCSI JOGOT AZ INTÉSRE ! EZÉRT KELL A PRESBITERNEK FEDDHETETLENNEK LENNI!

111 VÉTKEINK - BŰNEINK KÖVETKEZMÉNYE 7.
HA NEM INTEM FELEBARÁTOMAT, AKKOR CSÖNDES BELEEGYEZÉSEMMEL KÖZREMŰKÖDTEM A VÉTSÉG ELKÖVETÉSÉN, ÉS RÉSZESÉVÉ VÁLTAM A BŰNNEK !

112 VÉTKEINK - BŰNEINK KÖVETKEZMÉNYE 8.
AZ ÉN BŰNÖM ELKÖVETÉSÉVEL SÚJTOM A MÁSIK TESTVÉREM FÖLDI BOLDOGULÁSÁT.

113 VÉTKEINK - BŰNEINK KÖVETKEZMÉNYE 9.
TÁRSADALMUNKBAN A Galata5,19-21 BŰNLAJSTROM, SAJNOS, MIND MEGTALÁLHATÓ. Hogyan akarunk ilyen szennyesen bejutni Isten országába? A mai eszmény a SZABADSÁG, mindenki azt teheti, ami neki éppen jólesik. Jól pedig gyakran az esik, amit a testi ösztöneink kívánnak, és ebből ERKÖLCSI MEGÚJULÁST legkevésbé várhatunk. NINCS MÁS LEHETŐSÉG, MAGUNKBA KELL NÉZNÜNK AZ IGE TÜKRE ALAPJÁN, ÉS ISTENT KÉRNI, ADJON ERŐT A MEGTISZTULÁSHOZ.

114 VÉTKEINK - BŰNEINK KÖVETKEZMÉNYE 10.
HOSSZÚ IDEIG NEM GYAKOROLTUK AZ EGYHÁZFEGYELMET TÖBBFÉLE OKBÓL: 1989 UTÁN A DEMOKRÁCIA JEGYÉBEN, vagy: MI KÖZÖM HOZZÁ. MI KÖZÖD VAN AZ ÉN DÖNTÉSEMHEZ !

115 VÉTKEINK - BŰNEINK KÖVETKEZMÉNYE 11.
GYARLÓSÁGBÓL, GYÖNGESÉGBŐL, TEKINTÉLY HIÁNYBÓL, AZ AMBÍCIÓINK VAGY KILÁTÁSAINK RONTÁSA OKÁBÓL. EZÉRT GYÁVÁN NEM GYAKOROLTUK AZ EGYHÁZFEGYELMET.

116 VÉTKEINK - BŰNEINK KÖVETKEZMÉNYE 12.
VEGYÜK TUDOMÁSUL, HOGY AZ EGYHÁZFEGYELEM NEM LEHETŐSÉG, HANEM A PRESBITERI ESKÜNK ÁLTAL KÖTELESSÉGÜNK !

117 VÉTKEINK - BŰNEINK KÖVETKEZMÉNYE 13.
EZÉRT A FELVIDÉKI MAGYAR REFORMÁTUSSÁGBAN NEM MAGÁNÜGY A BŰN ELKÖVETÉSE, MERT AZ EGÉSZ KÖZÖSSÉGÜNKET SÚJTJA A BŰN KÖVETKEZMÉNYE.

118 VÉTKEINK - BŰNEINK KÖVETKEZMÉNYE 14.
KÉREM, VEGYED TUDOMÁSUL, HOGY A REFORMÁTUS HITBEN JÁRÁS A FELVIDÉKI MAGYAR REFORMÁTUSSÁG KÖZÜGYE!

119 A FELVIDÉKI MAGYAR REFORMÁTUSSÁG HELYZETE
. . A FELVIDÉKI MAGYAR REFORMÁTUSSÁG HELYZETE

120 FELVIDÉKI MAGYAR REFORMÁTUSSÁG HELYZETE 1.
VILÁGI OLDAL: AZ UTOLSÓ 25 ÉVBEN, az es politikai változások után A FELVIDÉKI MAGYAR REFORMÁTUSSÁG NEM SZERVEZTE MEG ÉRDEKEINEK KÉPVISELETÉT.

121 FELVIDÉKI MAGYAR REFORMÁTUSSÁG HELYZETE 2.
A FELVIDÉKI MAGYAR REFORMÁTUSSÁG NEM ADTA TELJES SÚLYÁT AZ ÖNKORMÁNYZATI, REGIONÁLIS ÉS PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK IDEJÉN. EZ NEM BELSŐ KRITIKA, CSAK KIMONDOM, HOGY:

122 FELVIDÉKI MAGYAR REFORMÁTUSSÁG HELYZETE 3.
MÉG MINDIG BENNÜNK ÉL AZ ELŐZŐ KOMMUNISTA RENDSZER TILTÁSA: „AZ EGYHÁZ NE POLITIZÁLJON !”

123 FELVIDÉKI MAGYAR REFORMÁTUSSÁG HELYZETE 4.
PEDIG TUDOMÁSUL KELL VENNÜNK A FELVIDÉKI MAGYAR REFORMÁTUSSÁG SZÁMTALAN TAGJÁNAK A HITETLENSÉGÉT !

124 FELVIDÉKI MAGYAR REFORMÁTUSSÁG HELYZETE 5.
TUDOMÁSUL KELL VENNI A 2011-ES NÉPSZÁMLÁLÁST, ÉS TUDOMÁSUL KELL VENNÜNK AZT, HOGY NEKÜNK IMÁDKOZNI ÉS DOLGOZNI KELL ORA ET LABORA ! IMÁDKOZNI ÉS TENNI A JÖVŐNKÉRT !

125 FELVIDÉKI MAGYAR REFORMÁTUSSÁG HELYZETE 6.
AZ ALKALMAS PRESBITEREKET KI KELL VÁLASZTANI ÉS KÉPEZNI, MEG KELL SZERVEZNI A MAGYAR REFORMÁTUSSÁG KÉPVISELETÉT MIND A HÁROM KORMÁNYZÁSI SZINTEN: A TELEPÜLÉSEN, A RÉGIÓBAN ÉS A PARLAMENTBEN.

126 . .

127 REFORMÁCIÓ *500* 1517-ben LUTHER MÁRTON A REFORMÁCIÓ ELVEIVEL ALAPJÁBAN MOZGATTA MEG A BETEG EGYHÁZI RENDEK AKKORI HITGYAKORLATÁT. 1536-ban KÁLVIN JÁNOS az: INSTITUTIO a keresztény vallás rendszerével INDÍTOTTA EL A KÁLVINI REFORMÁCIÓ IRÁNYZATÁT.

128 REFORMÁCIÓ *500* PÉLDÁT VEGYÜNK HITVALLÓ HARCOSAINKTÓL: BETHLEN GÁBOR, I. RÁKÓCZI GYÖRGY, SZENCZI MOLNÁR ALBERT, AKIK AZ INSTITÚCIÓT HÍVTÁK SEGÍTSÉGÜL.

129 REFORMÁCIÓ *500* 1624-ben SZENCZI MOLNÁR ALBERT KÉSZÍTETTE EL AZ INSTITÚCIÓ MAGYAR NYELVŰ FORDÍTÁSÁT.

130 „Cum Deo Patria et liberte Istennel a hazáért és a szabadságért.”
SZABADSÁGHARC SZABADSÁGHARCOSAINK: II. RÁKÓCZI FERENC, AKI A JOBBÁGYAINAK ZÁSZLÓT KÜLDÖTT AZ ÚJ ÉLET CÉL MEGFOGALMAZÁSÁVAL: „Cum Deo Patria et liberte Istennel a hazáért és a szabadságért.”

131 . .

132 NEKÜNK ÚJKORI REFORMÁCIÓT KELL ELINDÍTANI !

133 A REFORMÁCIÓT ÖNMAGUNKBAN KELL ELKEZDENI !
ÚJKORI REFORMÁCIÓ *2015* A REFORMÁCIÓT ÖNMAGUNKBAN KELL ELKEZDENI !

134 A MAGYAR REFORMÁTUSSÁG HITÉLETÉT KELL AKTIVIZÁLNI !
ÚJKORI REFORMÁCIÓ *2015* A MAGYAR REFORMÁTUSSÁG HITÉLETÉT KELL AKTIVIZÁLNI !

135 ÉRTÉKÉT ÉS HATÉKONYSÁGÁT REFORMÁTUS ÖNTUDATTAL
ÚJKORI REFORMÁCIÓ *2015* A FELVIDÉKI MAGYAR REFORMÁTUSSÁG ÉRTÉKÉT ÉS HATÉKONYSÁGÁT A MAGYAR NEMZETI REFORMÁTUS ÖNTUDATTAL KELL MEGNÖVELNI !

136 ÚJKORI REFORMÁCIÓ *2015* ISTEN ÁLDÁSÁVAL KELL MENNI ÉS TENNI A FELVIDÉKI MAGYAR REFORMÁTUSÁG ÉRDEKEIÉRT.

137 ÚJKORI REFORMÁCIÓ *2015* MEG KELL TALÁLNI AZ ISTENTŐL ELHIVATOTTAKAT A VEZETŐ TISZTSÉG BETÖLTÉSÉRE, AKIK ALKALMASAK LESZNEK KORUNK ÚJKORI REFORMÁCIÓ MEGSZERVEZÉSÉRE, VÉGREHAJTÁSÁRA.

138 2015-ben 498 ÉV UTÁN ÚJRA KELL INDÍTANI AZ ÚJKORI REFORMÁCIÓT.

139 ÚJKORI REFORMÁCIÓ *2015* 2015-ben ÚJBÓL EL KELL INDÍTANI A REFORMÁCIÓT A FELVIDÉKI MAGYAR REFORMÁTUSOK KÖRÉBEN.

140 ÚJKORI REFORMÁCIÓ *2015* NAGY FELADAT ELŐTT ÁL A FELVIDÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZ ÉS A MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG. NAGY MUNKA ELŐTT ÁLLNAK AZ EGYHÁZ SZOLGÁI: A LELKIPÁSZTOROK, A GONDNOKOK ÉS PRESBITEREK.

141 A REFORMÁTUS EGYHÁZBAN AZ ÚJKORI REFORMÁCIÓ VÉGREHAJTÁSA
ÁLL VAGY BUKIK A PRESBITER HITÉN, VAGY HITETLENSÉGÉN !

142 A FELVIDÉKI MAGYAR REFORMÁTUSSÁG HITÉNEK
ÚJKORI REFORMÁCIÓ *2015* A 2015-ös REFORMÁCIÓNAK NAGY A TÉTJE: . A FELVIDÉKI MAGYAR REFORMÁTUSSÁG HITÉNEK ÉS A NEMZETI ÖNTUDAT ÉRTÉKÉNEK MEGREFORMÁLÁSA. ERRE KÉRJÜK ISTEN ÁLDÁSÁT.

143 HA ISTEN NEM ADJA ÁLDÁSÁT,
ÚJKORI REFORMÁCIÓ *2015* HA ISTEN NEM ADJA ÁLDÁSÁT, AKKOR ÁLLÍTÓLAG MÉG 3 GENERÁCIÓ ÉLETFUTAM IDEJE LEHET ELŐTTÜNK ITT A SZÜLŐFÖLDÜNKÖN. A MI GYERMEKEINKÉ, AZ Ő UNOKÁIKÉ ÉS DÉDUNOKÁIKÉ !

144 ÚJKORI REFORMÁCIÓ *2015* HA ISTEN ÁLDÁSÁT ADJA A 2015-ös REFORMÁCIÓNKRA, AKKOR MEGMARADHATUNK SZÜLŐFÖLDÜNKÖN.

145 ÚJKORI REFORMÁCIÓ *2015* AZÉRT, HOGY ISTEN MEGÁLDJON MINKET,
. AZÉRT, HOGY ISTEN MEGÁLDJON MINKET, MILYEN VÉTKEINK – BŰNEINK CSELEKVÉSÉRŐL VAGYUNK HAJLANDÓK LEMONDANI A FELVIDÉKI MAGYAR REFORMÁTUSSÁG MEGMARADÁSÁNAK ÉRDEKÉBEN ?

146 HOGY EGY KICSIT MEGÉREZZÜK ?
ÚJKORI REFORMÁCIÓ *2015* TUDUNK LEGALÁBB ANNYIT ADNI, HOGY EGY KICSIT MEGÉREZZÜK ?

147 A MAGYAR REFORMÁTUSSÁGGAL ÉS MAGYAR NEMZETI KÖZÖSSÉGÉVEL.
ÚJKORI REFORMÁCIÓ *2015* HA CSAK ISTENNEK NINCS EGYÉB TERVE A FELVIDÉKKEL, A MAGYAR REFORMÁTUSSÁGGAL ÉS MAGYAR NEMZETI KÖZÖSSÉGÉVEL.

148 . .

149 Nagytiszteletű LELKIPÁSZTOR TESTVÉREM
. . Nagytiszteletű LELKIPÁSZTOR TESTVÉREM

150 Nt. LELPKIPÁSZTOR TESTVÉREM -1-
ÖNT AZ ATYA ISTEN ÁLLÍTOTTA SZOLGÁLATBA A FELVIDÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZBA A 7 MAGYAR-AJKÚ EGYHÁZMEGYÉBE. JÉZUS KRISZTUS SZERETETE INDÍTJA ÖNT A SZOLGÁLATRA ÉS A SZENTLÉLEK VEZETÉSÉVEL HIRDETI AZ EVANGÉLIUMOT.

151 Nt. LELPKIPÁSZTOR TESTVÉREM -3
MI PRESBITEREK TUDJUK, HOGY A FELVIDÉKI MAGYAR REFORMÁTUS KÖZÖSSÉGÜNK JÖVŐJE ATTÓL FÜGG, MENNYIRE AKARJUK MEGHALLANI ISTEN AKARATÁT.

152 Nt. LELPKIPÁSZTOR TESTVÉREM -4
Nt. LELKIPÁSZTOR TESTVÉREMET ARRA KÉREM, HOGY SZERETETÉVEL ÉS TEKINTÉLYÉVEL ÚGY VEZESSE ÉS TERELGESSE HÍVEIT, HOGY MEGÉRTSÉK ISTEN AKARATÁT ÉS A MI JÖVŐNKKEL KAPCSOLATOS TERVEIT.

153 Nt. LELPKIPÁSZTOR TESTVÉREM -5
KÉREM, LEGYEN A LELKIPÁSZTORI VEZETÉSÉNEK ESZKÖZE AZ ÉDES MAGYAR ANYANYELVÜNKÖN HIRDETETT ISTEN IGÉJE, AZ ÖN HITE ÉS SZEMÉLYES PÉLDÁJA, MAGATARTÁSA ÉS HELYTÁLLÁSA, KIÁLLÁSA ALKALMAS ÉS ALKALMATLAN IDŐBEN, ÉS AZ ÖN CSALÁD VEZETÉSE LEGYEN PÉLDAÉRTÉKŰ.

154 Nt. LELPKIPÁSZTOR TESTVÉREM -6
Nt. LELKIPÁSZTOR TESTVÉREMET ARRA KÉREM, HOGY AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSÉNEK FORMÁJÁT A REFORMÁCIÓ 500. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL 2015-ben NÖVELJE MEG EGY ÚJ FELVIDÉKI ÉRTÉKKEL !

155 Nt. LELPKIPÁSZTOR TESTVÉREM -7
2015-től LEGYEN A FELVIDÉKI MAGYAR REFORMÁTUSSÁG ÚJ ÉRTÉKE: „ A FELVIDÉKI MAGYAR REFORMÁTUS NEMZETI ÖNTUDAT.”

156 Nt. LELPKIPÁSZTOR TESTVÉREM -8
AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE, A MAGYAR REFORMÁTUS NEMZETI ÖNTUDAT NEVELÉSE ÉS FORMÁLÁSA, A FOLYAMATOS REFORMÁCIÓ ELVE, ALAPJA A SzRKE és a SzMRPSz JÖVŐKÉPÉNEK, ÉLETMENTŐ STRATÉGIÁJÁNAK.

157 Nt. LELPKIPÁSZTOR TESTVÉREM -9
KÖZÖS CÉLUNK: ÚJBÓL FELNEVELNI A JELEN ÉS JÖVŐ KOR HÍVŐ FELVIDÉKI MAGYAR REFORMÁTUSSÁGÁT ISTEN KEGYELMÉBŐL ÉS ISTEN DICSŐSÉGÉRE, RÉGIÓINK ÉS SZÜLŐFÖLDÜNK MEGTARTÁSÁRA ÉS FEJLESZTÉSÉRE, KÁRPÁT-MEDENCE REFORMÁTUS MAGYARSÁGÁNAK MEGTARTATÁSÁRA.

158 Nt. LELPKIPÁSZTOR TESTVÉREM -10
AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE, A PÁSZTOROLÁSI FORMÁK, A MISSZIÓ, A HITRE NEVELÉS, A HITTAN ÉS KT. OKTATÁS ÉRTÉKE, MINDEN KOROSZTÁLYNÁL LEGYEN MEGEMELVE A FELVIDÉKI MAGYAR REFORMÁTUS NEMZETI ÖNTUDAT ÉRTÉKÉVEL, AMIT KORHOZ MÉRTEN KELL KIALAKÍTANI, FORMÁLNI ÉS MEGERŐSÍTENI.

159 Nt. LELPKIPÁSZTOR TESTVÉREM -11
AZ ÖNTUDAT FORMÁLÁS ISTEN SEGEDELMÉVEL ÉS ÁLDÁSÁVAL LEGYEN GYÓGYÍR A FELVIDÉKI MAGYAR REFORMÁTUSSÁG ÁLTALÁNOS CSÜGGEDÉSÉRE, HITETLENKEDÉSÉRE, MEGMARADÁSÁRA.

160 Nt. LELPKIPÁSZTOR TESTVÉREM -12
LEGYEN GYÓGYÍR A GYERMEKÁLDÁS VÁLLALÁSRA, ÉS EZ ÁLTAL A MAGYAR NYELVŰ ISKOLÁINK MEGMARADÁSÁRA ÉS BŐVÍTÉSÉRE, ERKÖLCSI - KULTURÁLIS - GAZDASÁGI FELLENDÍTÉSÉRE ÉS A FELVIDÉKI MAGYAR REFORMÁTUSSÁG ÉS NÉPKÖZÖSSÉG MEGTARTATÁSÁRA.

161 Nt. LELPKIPÁSZTOR TESTVÉREM -13
KIHANGSÚLYOZOM, HOGY A MAGYAR REFORMÁTUS NEMZETI ÖNTUDATRA NEVELÉS EGY KORÁLTALI KÖVETELMÉNY, AMELY VÉDEKEZŐ REAKCIÓ AZ ELLENÜNK ELKÖVETETT ÉS TRIANONTÓL NEM SZŰNŐ AKCIÓRA, AMELYET A SAJÁT MEGMARADÁSUNK ÉRDEKÉBEN VÉGEZZÜK, NEM PEDIG MÁSOK ELLEN !

162 Nt. LELPKIPÁSZTOR TESTVÉREM -14
AZ AJÁNDÉKBA KAPOTT HIT, A SZERETET ÉS TEKINTÉLY ÁLTALI NEVELÉS A CSALÁD, ISKOLA, LELKIPÁSZTOR ÁLTAL, A MAGYAR REFORMÁTUS: GYERMEKNÉL, IFJÚNÁL, FELNŐTTNÉL, ÉRETT KORÚNÁL ÉS IDŐSNÉL LEGYEN EGY ÉLŐ ÉRTÉK ÉS KINCS.

163 Nt. LELPKIPÁSZTOR TESTVÉREM -15
AZ IGE ÉLŐ ÉRTÉKE ÉS A MAGYAR NEMZETI ÖNTUDAT KINCSE: A REFORMÁTUS HITVALLÁS, A MAGYAR ANYANYELV, EGYHÁZZENEI ÉS KULTURÁLIS ANYANYELV, A FELVIDÉKI MAGYAR NEMZETI ÖNTUDAT, A HITVALLÓ ŐSÖK ÖRÖKSÉGE,

164 Nt. LELPKIPÁSZTOR TESTVÉREM -16
A FELVIDÉKI ÉS EGYETEMES MAGYAR REFORMÁTUSSÁG ÉRTÉKRENDJE, ÚGY LEGYEN BELEVÉSVE A GYERMEK ÉLETE ELSŐ 15 ÉVÉBEN JELLEMÉBE, AKARATÁBA, SZÍVÉBE, HOGY ETTŐL A HITTŐL SENKI ÉS SEMMI NE TUDJA ELTÁNTORÍTANI !

165 Nt. LELPKIPÁSZTOR TESTVÉREM -17
A SENKI ÉS SEMMI ALATT ÉRTEM A KÖVETKEZŐKET: SZERELEM, HÁZASSÁG, HASZON, KARRIER, MAMMON, EZEK CÉLJÁBÓL LEMONDÁS A REFORMÁTUS HITRŐL LEMONDÁS A KÁRPÁT-MEDENCE REFORMÁTUSSÁGÁNAK EGYSÉGÉRŐL, A MAGYAR REFORMÁTUSSÁG MEGTARTÓ EREJÉNEK FELADÁSA,

166 Nt. LELPKIPÁSZTOR TESTVÉREM -18
A VILÁGPOLGÁRSÁG FELVÉTELE, SZELLEMI MEGÜRESEDÉS BEKÖVETKEZÉSE, CSALÁDI GYÖKEREK ELHANYAGOLÁSA, A SZÜLŐFÖLD VONZALMÁNAK MEGSZŰNÉSE, A KAPCSOLATOK MEGSZÜNTETÉSE NÉV ÉS NEMZETISÉG MEGVÁLTÓZTATÁSA, ASSZIMILÁCIÓ.

167 Nt. LELPKIPÁSZTOR TESTVÉREM -19
A PRESBITER AZ IGE ÉLŐ ÉRTÉKÉT ÉS A REFORMÁTUS MAGYAR NEMZETI ÖNTUDAT KINCSÉT EGYÉRTELMŰ ÉLETÉVEL KÉPVISELI A CSALÁDJÁBAN, A MUNKAHELYÉN, AZ EGYHÁZI VONALON: A PRESBITÉRIUMBAN, EGYHÁZMEGYÉBEN, EGYETEMES EGYHÁZBAN, A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZBAN,

168 Nt. LELPKIPÁSZTOR TESTVÉREM -20
A VILÁGI VONALON: A TELEPÜLÉS ÉS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁBAN ORSZÁGOS SZINTEN A PARLAMENTBEN EURÓPAI SZINTEN AZ EU. PARLAMENTBEN.

169 Nt. LELPKIPÁSZTOR TESTVÉREM -21
ISTEN AKARATÁBÓL REFORMÁLJUK MEG ÖNMAGUNKAT, TEGYÜK RENDBE ÉLETÜNKET, CSALÁDUNKAT, HÁZUNK NÉPÉT, EGYHÁZUNKAT ÉS HAZÁNKAT. NEVELJÜK FEL A JELEN ÉS KÖZELJÖVŐ MAGYAR REFORMÁTUS HÍVŐ GENERÁCIÓT, ÉS EZ ÁLTAL

170 Nt. LELPKIPÁSZTOR TESTVÉREM -22
A REFORMÁCIÓ 500. ÉVFORDULÓ JEGYÉBEN MEGREFORMÁLÓDHATNAK A MAGYAR REFORMÁTUS KÖZÖSSÉGEINK, A FELVIDÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZUNK, A FELVIDÉKI MAGYAR NEMZETRÉSZ ÉS EZ ÁLTAL A KÁRPÁT-MEDENCE ÉS A KRISZTUS HITET ELUTASÍTÓ EURÓPA.

171 Nt. LELPKIPÁSZTOR TESTVÉREM -23
KÉREM ÖNT, A LELKIPÁSZTORI KÜLDETÉSÉT AZZAL A TUDATTAL VÉGEZZE, HOGY ÖN „NEM TEMETHETI EL” A TELEPÜLÉS MAGYAR REFORMÁTUSSÁGÁT, MERT ISTEN KEGYELMÉBŐL MÉG VAN REMÉNYSÉGÜNK A MEGMARADÁSRA !

172 Nt. LELPKIPÁSZTOR TESTVÉREM -24
A SzMPSz 2015-től AZ ÖN SZOLGÁLATÁTÓL ÚJ KÜLDETÉST VÁR EL: FELNEVELNI AZ ÚJ HÍVŐ MAGYAR REFORMÁTUSSÁGOT, AMELY RENDELKEZIK A FELVIDÉKI MAGYAR NEMZETI ÖNTUDAT ÉRTÉKÉVEL

173 . .

174 Tisztelt GONDNOK TESTVÉREM
. . Tisztelt GONDNOK TESTVÉREM

175 GYÜLEKEZET HELYTARTÓJA,
GONDNOK TESTVÉREM -1- GONDNOK TESTVÉREM, MIVEL TE ÖNTUDATOS MAGYAR KÁLVINISTA GYÖKEREKBŐL TÁPLÁLKOZTÁL, TE VAGY A REFORMÁTUS MAGYAR GYÜLEKEZET HELYTARTÓJA, A LELKIPÁSZTORRAL EGYÜTT A BIRTOKLÓ JOG KÉPVISELŐJE !

176 GONDNOK TESTVÉREM -2- HELYTARTÓI ÉS BIRTOKLÓI JOGOKAT A LELKIPÁSZTORRAL EGYÜTT BÖLCSEN IGAZGASSÁTOK. NETÁN HA A LELKIPÁSZTOR VALAMILYEN OKBÓL ELMEGY A GYÜLEKEZETBŐL, TE KÉPVISELED ÉLŐ ÉS SZILÁRD HITEDDEL AZ EGYÉRTELMŰ ÉLET MODELLT ÉLŐ HITTEL, SZÓBAN ÉS ÉLETVITELBEN, MAGATARTÁSODDAL, KIÁLLÁSODDAL ÉS HELYTÁLLÁSODDAL.

177 GONDNOK TESTVÉREM -3- TE VAGY A LELKIPÁSZTOR SZILÁRD FÖLDI TÁMASZA ÉS MUNKATÁRSA. ENNEK OKÁBÓL, EGYÜTT KETTEN, TI VAGYTOK A NYÁJ PÉLDÁJA ÉS VEZETŐI, AMELYNEK HÍVÓ HANGJÁT ÉS TERELŐ KOLOMPJÁT ISMERJE A NYÁJ MINDEN TAGJA! VÉSZKIÁLTÓ ÉS TERELŐ INTÉSEKET MEG KELL HALLANI A NYÁJ VÉGÉN KULLOGÓ UTOLSÓ TAGJÁNAK IS. GONDNOK TESTVÉREM, KÉRLEK ÍGY ŐRKÖDJÉL A RÁD BÍZOTTAKON.

178 Tisztelt PRESBITER TESTVÉREM
. . Tisztelt PRESBITER TESTVÉREM

179 PRESBITER - PRESBITÉRIUM -1-
KEDVES PRESBITER TESTVÉREM, TE ALKOTOD A MAGYAR REFORMÁTUS GYÜLEKEZET ÉLETFÁJÁNAK GYÖKÉRZETÉT, AMELLYEL ISTEN TÉGED MEGBÍZOTT ÉS KEGYELMÉBŐL NAPONTA TÁPLÁLJA.

180 PRESBITER TESTVÉREIM ÉS TISZTELT PRESBITÉRIUM -2-
HA A GYERMEKKORI CSALÁDODBAN ÉDESAPÁD/ÉDESANYÁD IGAZ HITŰ REFORMÁTUS PÉLDÁVAL JÁRT ELŐTTED, AKKOR A TE ÁLTALAD ALAPÍTOTT CSALÁDODBAN ISTEN KEGYELMÉBŐL TE IS KÉPES LEHETSZ AZ IGAZ HITŰ REFORMÁTUS PÉLDÁDDAL ELÖL JÁRNI.

181 PRESBITER TESTVÉREIM ÉS TISZTELT PRESBITÉRIUM -3-
A TE CSALÁDOD A MAGYAR REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MINTAPÉLDÁNYA. CSALÁDOD ÉLETVITELE KÉPVISELI AZ EGYÉRTELMŰ ÉLET MODELLJÉT: ÉLŐ HITTEL, SZÓBAN ÉS ÉLETVITELBEN, MAGATARTÁSSAL, KIÁLLÁSSAL ÉS HELYTÁLLÁSSAL.

182 PRESBITER TESTVÉREIM ÉS TISZTELT PRESBITÉRIUM -4-
. TISZTELT PRESBITÉRIUM, TI ALKOTJÁTOK A MAGYAR REFORMÁTUS GYÜLEKEZET ÉLETFÁJÁNAK TÖRZSÉT.

183 PRESBITER TESTVÉREIM ÉS TISZTELT PRESBITÉRIUM -5-
HA A PRESBITÉRIUM MINDEN TAGJA JÉZUS KRISZTUST A MEGVÁLTÓJÁNAK FOGJA TARTANI, AKKOR HITÜK ÁLTAL AZ ÉLETFA GYÖKEREI OLYAN SZILÁRDAN FOGJÁK TARTANI A TÖRZSET, HOGY KÉPES LESZ ELLENÁLLNI MINDEN MEGPRÓBÁLTATÁSNAK.

184 PRESBITER TESTVÉREIM ÉS TISZTELT PRESBITÉRIUM -6-
A FELVIDÉKI MAGYARSÁG ÉS A REFORMÁTUSSÁG CSÜGGEDÉSE, HITETLENKEDÉSE ÉS HITETLENSÉGE A MÚLTBAN ÉS A JELENBEN IS ÉGBE KIÁLT. AKKOR ISTEN HARAGJA LECSAPOTT A MAGYAR REFORMÁTUSOKRA IS, AKIKET AZ 1., 2. VILÁGHÁBORÚ, 1920 ÉS ESEMÉNYEI MEGTIZEDELTEK.

185 PRESBITER TESTVÉREIM ÉS TISZTELT PRESBITÉRIUM -7-
AKKOR ISTEN HARAGJA SOK HELYEN NAGYON NAGY VOLT. SOK REFORMÁTUS CSALÁD ÉLETFÁJÁT GYÖKERESTŐL KITÉPTE, MERT EGY IDEIG VAGY NEM TERMETT ISTENNEK TETSZŐ GYÜMÖLCSÖT, VAGY MÁS CÉLJA VOLT A CSALÁDOKKAL.

186 PRESBITER TESTVÉREIM ÉS TISZTELT PRESBITÉRIUM -8-
HA PEDIG VÁLLALJUK ISTEN ÁLDÁSÁT, KRISZTUS SZERETETÉT, ERŐS HITÜNK GYÜMÖLCSEKÉNT A GYERMEKÁLDÁST, AKKOR AZ ÉLETFA EGÉSZSÉGES GYÖKEREI ÉS A SZILÁRD TÖRZS JÓL FOGJA TARTANI AZ ÁGAKAT ÉS LEVELEKET, AMELYEKEN LÉLEGZIK, ÉS AZ ÉLETET ÉS JÖVŐT JELKÉPEZI.

187 PRESBITER TESTVÉREIM ÉS TISZTELT PRESBITÉRIUM -9-
TISZTELT PRESBITER TESTVÉREM, KÉREM, HOZZA MEG ÉLETMENTŐ HATÁROZATAIT. PRESBITERKÉNT OTTHON IS TÖLTSE BE A CSALÁDFŐ TISZTSÉGET!

188 PRESBITER TESTVÉREIM ÉS TISZTELT PRESBITÉRIUM -10-
MAGYAR NYELVEN MEGVALLOTT REFORMÁTUS HITED MEGTARTÁSÁRA HA GYÖNGÉNEK ÉRZED MAGAD, IMÁDKOZZÁL ÉS KITARTÓAN KÉRJED A SZENTLÉLEK AJÁNDÉKÁT, A HITED MEGERŐSÍTÉSÉT, A CSALÁDI KÜLDETÉSED MEGERŐSÍTÉSÉT.

189 PRESBITER TESTVÉREIM ÉS TISZTELT PRESBITÉRIUM -11-
HA KITARTÓAN ÉS ŐSZINTE BŰNBÁNATTAL KOPOGTATSZ TEREMTŐ ISTENED AJTAJÁN, AKKOR JÉZUS KRISZTUS FOGJA KINYÚJTANI A NEKED SEGÍTŐ KEZÉT.

190 PRESBITER TESTVÉREIM ÉS TISZTELT PRESBITÉRIUM -12-
KÉRLEK, VEGYED TUDOMÁSUL, MINÉL KEVESEBB REFORMÁTUS PRESBITER RENDELKEZIK MEGTARTÓ ÉLŐ HITTEL, ÉS A FELVIDÉKI MAGYAR REFORMÁTUS NEMZETI ÖNTUDAT ÉRTÉKÉVEL, ANNÁL NAGYOBB VESZÉLYBE SODRÓDNAK A FELVIDÉKI MAGYAR REFORMÁTUSSÁG VÉGVÁRAI.

191 PRESBITER TESTVÉREIM ÉS TISZTELT PRESBITÉRIUM -13-
MA, MÉG ISTEN KEGYELMÉBŐL, A JÓ GYÜMÖLCSÖT TERMŐ PRESBITEREK A NAPI HELYTÁLLÁSUKKAL TARTJÁK A VÉGVÁRAK FALAINAK ÉPSÉGÉT. DE A VÁRFALAK MÁR NAGYON ERŐSEN MEG VANNAK REPEDEZVE. AKÁR MIKOR KIDŐLHET A KÜLSŐ VÁRFAL.

192 PRESBITER TESTVÉREIM ÉS TISZTELT PRESBITÉRIUM -14-
A FELVIDÉKI MAGYAR REFORMÁTUSSÁGNAK VAN KÜLSŐ ÉS BELSŐ ROSSZAKARÓJA, ELLENSÉGE. VAN ELLENSÉGES TÁBORA, AKI NAPONTA HAJLANDÓ HÉTSZER KÖRÜLJÁRNI A VÁRFALAT, ÉS MEGFÚJNI A RIADALMAT OKOZÓ KÜRTÖKET.

193 PRESBITER TESTVÉREIM ÉS TISZTELT PRESBITÉRIUM -15-
AZ ELLENSÉGÜNK ÁLLANDÓ JELLEGGEL TITKOS VAGY NYÍLT TÁMADÁSBAN VAN. CSÖNDES VAGY HANGOS HARCI KIÁLTÁSOKKAL IJESZTGETNEK ÉS FENYEGETNEK. HA ELINDULNAK, VESZTÜNKRE MENNEK, MERT TUDJÁK, HOGY NEM VAGYUNK FELKÉSZÜLVE A VÉDŐ ÉS MEGTARTÓ HARCRA.

194 PRESBITER TESTVÉREIM ÉS TISZTELT PRESBITÉRIUM -16-
VAN SOK PRESBITERÜNK, AKI KIFELE MAGYAR REFORMÁTUS SZINEKBE ÖLTÖZIK, DE A SZÍVÉBEN HITETLEN. HITETLENSÉGÉVEL ALKALMATLAN A HARCRA, MERT LOJALITÁSBÓL AZ ELLENFÉL IRÁNT, VAGY FÉLELEMBŐL, NETÁN KÉNYELEMBŐL, FEHÉR ZÁSZLÓVAL BÉKEMENETKÉNT TÁRGYALÓ ASZTALHOZ ÜL, AHOL ELŐRE ELKÉSZÍTETT CSATÁT FELADÓ DOKUMENTUMOT DIKTÁLNAK RÁ.

195 PRESBITER TESTVÉREIM ÉS TISZTELT PRESBITÉRIUM -17-
A MEGFÁRADT, ELKESEREDETT, CSÜGGEDŐ, KÉTELKEDŐ, NETÁN HITETLEN HARCOSAINK VESZÍTHETIK EL VÉGVÁRAINKAT, ÉS AKKOR VESZÉLYBE KERÜL A VÉGVÁR, A KÖZVETLEN SZOMSZÉDOK ÉS AZ EGÉSZ VÉGVÁRI VONAL.

196 PRESBITER TESTVÉREIM ÉS TISZTELT PRESBITÉRIUM -18-
PRESBITER TESTVÉREM, TUDOD, HOGY AZ ÁLLAM MEGKÖVETELI TŐLÜNK A TELJES LOJALITÁST. DE BENEŠ DEKRÉTUMI HÁBORÚS BŰNÖS JELZŐVEL EMBERI- ERKÖLCSI- NEMZETI-GAZDASÁGI- KISEMMIZÉSSEL 1945-BEN, ÉS 1990-től BURKOLT GAZDASÁGI EMBARGÓVAL SÚJTJA A MAGYARLAKTA VIDÉKET, MERT EZEK A RÉGIÓK MEGBÍZHATATLANOK.

197 PRESBITER TESTVÉREIM ÉS TISZTELT PRESBITÉRIUM -19-
A MINDENKORI MAGYAR KÁRTYA A NYELVTÖRVÉNY TILTÁSAI, UTASÍTÁSAI, SÚJTÁSAI A HELYSÉG NÉVTÁBLA HARC A MAGYAR NEVEK HASZNÁLATA A ben KIADOTT SZLOVÁK ÉRTELMEZŐ SZÓTÁRBAN AZ A SZÓFORDULAT HOGY: „MAĎAR” AZ SZÁMUNKRA MEGALÁZÓ ÉS SÉRTŐ.

198 PRESBITER TESTVÉREIM ÉS TISZTELT PRESBITÉRIUM -20-
. A KETTŐS ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT TILTJA A TÖRVÉNY. 2014-ben MALINA HEDVIG BÍRÓSÁGI ÜGYE ÁLTAL MÉG MINDIG AKTUÁLIS A MAGYAR EMBER MEGALÁZÁSA, ZAKLATÁSA, MEGFÉLEMLÍTÉSE ÉS ELÜLDÖZÉSE SZÜLŐFÖLDJÉRŐL.

199 PRESBITER TESTVÉREIM ÉS TISZTELT PRESBITÉRIUM -21-
. A ROSSZ AKARÓINK SZEMÉBEN A FELVIDÉKI MAGYAR CSAK MEGTŰRT, MÉG NEM KIHALT KISSEBSÉGI TAG, ÉS MEGBÍZHATATLAN ÁLLAMPOLGÁR. MÉG MINDIG A LEGJOBB MAGYAR A HALOTT MAGYAR ! HA VÉLEMÉNYT VAGY KRITIKÁT MONDOK, AKKOR MÁR VESZÉLYES IS LEHETEK ÉS ZAKLATHATNAK. EZ A VALÓS HELYZET SZLOVÁKIÁBAN 2014-BEN!

200 PRESBITER TESTVÉREIM ÉS TISZTELT PRESBITÉRIUM -22-
PRESBITER TESTVÉREM, EZEK UTÁN MÁR ÉRTED SZAVAIMAT ÉS LÁTOD A FELVIDÉKI MAGYAR REFORMÁTUSSÁG SÚLYOS HELYZETÉT? A FELSOROLT TÉNYEKET ÉRTELMEZTED? TUDATOSÍTOTTAD? EZEK UTÁN MÁR TELJES TUDATÁBAN VAGY A PRESBITERI TISZTSÉG FELELŐSSÉGÉVEL?

201 PRESBITER TESTVÉREIM ÉS TISZTELT PRESBITÉRIUM -23-
HA MINDEN PRESBITER HITBEN JÁRÓ LESZ, AKKOR NAGYOBB ESÉLLYEL KÉRHETJÜK AZ ATYA ISTEN KEGYELMÉT, JÉZUS KRISZTUS SZERETETÉT, ÉS A GYERMEKEINK RÉSZÉRE A MEGMARADÁST ÉS JÖVŐT A SZÜLŐFÖLDÜKÖN.

202 PRESBITER TESTVÉREIM ÉS TISZTELT PRESBITÉRIUM -24-
. HA A HITETLENSÉGÜNK BALRA TOLJA A MÉRLEG NYELVÉT, AKKOR ELVESZÜNK !

203 PRESBITER TESTVÉREIM ÉS TISZTELT PRESBITÉRIUM -25-
. MÉG MA VÁLASSZÁL, HOVA BILLENTED A MÉRLEGET, AZ ÉLET OLDALÁRA, VAGY A HALÁL OLDALÁRA.

204 PRESBITER TESTVÉREIM ÉS TISZTELT PRESBITÉRIUM -26-
. ÉN AZ ÉLET OLDALÁT VÁLASZTOM.

205 . .

206 HARC AZ ÉLETÉR ÉS REFORMÁTUS HITÉR
. KÉREM, VEGYED TUDOMÁSUL, HOGY A FELVIDÉKI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEINK ÉS TEMPLOMAINK VÉGVÁRAINK !

207 HARC AZ ÉLETÉR ÉS REFORMÁTUS HITÉR
A FELVIDÉKI MAGYAR NÉPKÖZÖSSÉG SZEMPONTJÁBÓL, NEMZET-STRATÉGIAILAG, VÉGVÁRAINK MEGTARTÁSA OLYAN FONTOS, MIND A TÖRÖK HÓDOLTSÁG IDEJÉBEN A PUSZTA ÉLETÉRT KÜZDŐ VÉGVÁRIAKNAK !

208 HARC AZ ÉLETÉR ÉS REFORMÁTUS HITÉR
A FELVIDÉKI MAGYAR REFORMÁTUSSÁG KÉRI TEREMTŐ ISTENÉT, TARTSA MEG: REFORMÁTUS VÉGVÁRAIT TEMPLOMAIT, PARÓKIÁIT, TEMETŐIT ÉS ISKOLÁIT.

209 . .

210 HARC AZ ÉLETÉR - A LÉLEK GYÜMÖLCSEI
Galata 5, 22-25 A LÉLEK GYÜMÖLCSE PEDIG: szeretet, öröm,békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.

211 HARC AZ ÉLETÉR - A LÉLEK GYÜMÖLCSEI
EZEK AZ ERÉNYEK A SZENTLÉLEK GYÜMÖLCSEI. CSAK AKKOR TEREMNEK MEG BENNÜNK, HA A LÉLEK IRÁNYÍTÁSA ALÁ VONJUK MAGUNKAT.

212 A PRESBITERI TISZTSÉG VISELÉSE és BETÖLTÉSE FELELŐSÉGE és HELYTÁLLÁSA
. . A PRESBITERI TISZTSÉG VISELÉSE és BETÖLTÉSE FELELŐSÉGE és HELYTÁLLÁSA 2014-ben 1./3 rész vége

213 . .


Letölteni ppt "SZLOVÁKIAI MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG"

Hasonló előadás


Google Hirdetések