Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A földalak-számítás mint népszerű tudomány? Habsburg-térképek a Google Earth-ön Timár Gábor, Molnár Gábor, Székely Balázs ELTE Geofizikai és Űrtudományi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A földalak-számítás mint népszerű tudomány? Habsburg-térképek a Google Earth-ön Timár Gábor, Molnár Gábor, Székely Balázs ELTE Geofizikai és Űrtudományi."— Előadás másolata:

1 A földalak-számítás mint népszerű tudomány? Habsburg-térképek a Google Earth-ön Timár Gábor, Molnár Gábor, Székely Balázs ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Geofizikai és Űrtudományi Tanszék 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A Új utak a földtudományban, MFGI, 2014. május 21.

2

3

4

5

6

7 1. módszer: II. katonai felmérés

8 Levéltárazás, geodéziai/térképészeti metaadatok felkutatása

9 Egy tereppont f ö ldrajzi koordin á t á i...... a t é rk é p alapfel ü let é nek (d á tum á nak) f ü ggv é nyei! Rögzített helyzetű tereppont „alatt” megváltoztattuk a koordináta-rendszert

10 Geod é ziai h á l ó zatok HáromszögelésCsillagászati mérések Kiegyenlítés Lokális dátum

11 Geod é ziai d á tumok Dátum (alapfelület vagy vonatkoztatási rendszer): alapellipszoid és kezdőpont. Cél: a szintezett magassághoz (geoid...) való minél pontosabb (lokális v. globális) illeszkedés.

12 A geod é ziai d á tumok transzform á ci ó s param é terei 3 paraméterrel: a középpont eltolási vektorával 7 paraméterrel: az eltolás mellett 3 forgatási és egy méretarány-paraméterrel Egyes dátumok paraméterezése a GPS-gyakorlatban a WGS84 geocentrikus dátumhoz képest történik (pl. 3 vagy 7 paraméterrel).

13 Vetületek A vet ü leteket vet ü leti egyenletek val ó s í tj á k meg. Ezek az egyenletek í rj á k le a kapott s í koordin á t á k (vet ü leti koordin á t á k) é s a g ö mbi vagy ellipszoidi koordin á t á k k ö z ö tti kapcsolatot. A vet ü leti egyenletek á ltal á nos alakja a k ö vetkező: E=f 1 (Φ,Λ,p 1, …,p n ); N=f 2 (Φ,Λ p 1, …,p n ). Ahol E é s N a vizsg á lt pont vet ü leti s í kkordin á t á i. Az elnevez é ssel (E: Eastings; N: Northings; teh á t keleti é s é szaki ir á ny ú koordin á t á k) felt é telezz ü k, hogy a vet í tett koordin á tarendszer tengelyei keleti é s é szaki ir á nyba n ö vekvő é rt é keket jeleznek, teh á t a rendszer é szakkeleti t á j é koz á s ú. Az Φ=g 1 (E,N,p 1, …,p n ); Λ=g 2 (E,N,p 1, …,p n ). egyenletek a vet ü let ú n. inverz egyenletei. Az f 1 é s f 2, illetve a g 1 é s g 2 f ü ggv é nyek a vet ü let t í pus á t ó l f ü ggenek, é s sokszor igen bonyolult alak ú ak. A t é rinformatikai gyakorlatban á ltal á ban nem sz ü ks é ges, hogy a vet ü letek konkr é t alakj á t ismerj ü k, vagy hogy azokkal sz á molni tudjunk: az á ltalunk haszn á lt t é rinformatikai szoftver, vagy adott esetben a GPS-vevő szoftvere á ltal á ban ismeri ezeket, é s elegendő, ha mi ismerj ü k ezek kezel é s é t.

14 Vet ü leti á tsz á m í t á sok m ó dszerei

15 Georefer á l á shoz sz ü ks é ges adatb á zisok a t é rinformatikai szoftverben: Ellipszoidok (nagytengely, lapults á g...) D á tumok (ellipszoid é s elhelyez é si param é terei) Vet ü letek (t í pus é s param é terek) (kezdőmeridi á nok) (hosszm é rt é kek) (sz ö gm é rt é kek)

16 1. módszer: II. katonai felmérés

17 Illesztőpontok definiálása Semmilyen koordinátamegírást nem tartalmazó térképen Ha a szelvénybeosztás ismert, a szelvényszám alapján a sarokpontok használhatók illesztőpontnak (4 pont)

18 1. módszer: II. katonai felmérés

19

20 2. módszer: I. katonai felmérés

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A földalak-számítás mint népszerű tudomány? Habsburg-térképek a Google Earth-ön Timár Gábor, Molnár Gábor, Székely Balázs ELTE Geofizikai és Űrtudományi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések