Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az egyetemi spin-off cégek magyar valósága Dr. Becsky-Nagy Patrícia DE-GVK Számviteli és Pénzügyi Intézet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az egyetemi spin-off cégek magyar valósága Dr. Becsky-Nagy Patrícia DE-GVK Számviteli és Pénzügyi Intézet."— Előadás másolata:

1 Az egyetemi spin-off cégek magyar valósága Dr. Becsky-Nagy Patrícia DE-GVK Számviteli és Pénzügyi Intézet

2 Az egyetemi spin-off cégek magyar valósága 1.Alapadatok 2.Működés, növekedés, teljesítmény 3.Finanszírozás

3 A felmérésben szereplő spin-off cégek száma az alapítás éve szerint (db)

4 A felmérésben szereplő spin-off cégek megoszlása iparágak szerint (db)

5 A spin-o f f cégek megoszlása a tudás- intenzív iparágak között (%)

6 A spin-off cégek megoszlása életciklus szerint (db)

7 2. Működés, növekedés, teljesítmény

8 (1-5 skálán a válaszok átlaga) 3,19 Az á ltal á nos gazdas á gi helyzet 3,06 Á llami szab á lyoz á s kisz á m í thatatlans á ga 3,03 Á llami p á ly á zati forr á sok hi á nya 2,97 A c é g nemzetk ö zi ismeretlens é ge, r ö vid m ú ltja 2,73 K é pzett, tapasztalt szakemberek hi á nya egyes ter ü leteken (nemzetközi é rtékesítés, marketing) 2,70 Term é kek ir á nti el é gtelen belf ö ldi kereslet 2,70 Term é kek ir á nti el é gtelen k ü lf ö ldi kereslet 2,67 Magas adminisztr á ci ó s terhek 2,64 A c é g szervezeti rendszer é nek hi á nyoss á gai A spin-off cégek növekedését akadályozó tényezők

9 A spin-off cégek tevékenységének jellege

10 A cégek értékesítésének fő piacai (az adott piacot megjelölők aránya)

11 3. Finanszírozás

12 A spin-off cégek legfőbb finanszírozási forrásai az egyes életszakaszokban (az összes válaszadóhoz képest) (az adott forrást megjelölők aránya az összes válaszadóhoz képest) magvet é sindul á sm á s koraiexpanzi ó Idegen mag á nszem é ly/k ü lső tők é st á rs/ ü zleti angyal 18,9 10,82,7 T á voli csal á dtagok, bar á tok 2,7 K ö zeli csal á dtagok 21,6 10,85,416,2 Saj á t megtakar í t á s 64,9 32,418,98,1 M á s nem p é nz ü gyi c é g 5,4 10,88,12,7 Kock á zatitőke-t á rsas á g 5,4 2,7 Visszat é r í tendő korm á nyzati (EU) t á mogat á s 2,710,85,4

13 Az adott finanszírozási forrásokban részesült spin-off cégek aránya Állami/közösségi támogatás62% Kockázatitőke-befektetés11% Üzleti angyal befektetés8%

14 A spin-off cégek tapasztalatai a kockázati tőkével kapcsolatosan (1-5 skálán a válaszok átlaga) 4,0 A kock á zatitőke-befektetők t ö bbnyire nem ismerik el é gg é a sz ó ban forg ó technol ó gi á t 3,7 A kock á zatitőke-befektetők nem szeretnek kisebb ö sszegeket befektetni 3,6 A kock á zatitőke-befektetők hozamelv á r á sai magasak. 3,5 A kock á zatitőke-befektető bevon á sa korl á tozza a c é gvezető(k) d ö nt é si szabads á g á t a v á llalkoz á s műk ö dtet é se sor á n 3,2 A kock á zatitőke-befektetők idegenkednek a magvető, az indul ó é s a korai f á zis ú finansz í roz á st ó l 2,9 A befektet é st az ü zleti terv alacsony sz í nvonala akad á lyozza 2,8 A befektet é st a c é g v á llalkoz ó i, menedzseri k é pess é geinek hi á nya akad á lyozza

15 A spin-off cégek tapasztalatai az üzleti angyalokkal kapcsolatosan (1-5 skálán a válaszok átlaga) 4,7 Kev é s az ü zleti angyal Magyarorsz á gon 3,6 Hi á nyoznak az ü zleti angyal h á l ó zatok (partnerk ö zvet í tő szervezetek) Magyarorsz á gon 3,6 A gazdas á gpolitika kev é ss é t á mogatja az ü zleti angyal t í pus ú befektet é seket 3,1 Nem elegendő az ü zleti angyalok professzionalizmusa, szak é rtelme 3,1 A befektet é st a tők é t kereső c é g vezetőin é l a v á llalkoz ó i, menedzseri k é pess é gek hi á nya akad á lyozza 3,0 Az ü zleti angyalok kisz á ll á si lehetős é gei korl á tozottak 2,6 Az ü zleti angyalok nem é rtik a c é g ü nk technol ó gi á j á t 2,6 Nem elfogadhat ó sz í nvonal ú a tők é t kereső c é g ü zleti terve

16 A spin-off cégek tapasztalatai a pályázatokkal kapcsolatosan (1-5 skálán a válaszok átlaga) 4,2 A p á ly á zatok t ú lzottan b ü rokratikusak 4,1 A p á ly á zati t á mogat á sok seg í tett é k c é g ü nk fejlőd é s é t 3,9 A p á ly á zati ki í r á sok esetlegess é ge, cs ú sz á sa miatt neh é z tervezni 3,9 A t á mogat á sok kifizet é s é nek cs ú sz á sa nehez í tette a c é g ü nk műk ö d é s é t, fejlőd é s é t 3,0 A p á ly á zathoz kapcsol ó d ó k ö telező v á llal á sok nehezen teljes í thetőek 2,9 Az elv á rt ö nerő á ltal á ban t ú l magas 2,6 A p á ly á zatok elviszik a c é g f ó kusz á t a piaci munk á r ó l

17 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az egyetemi spin-off cégek magyar valósága Dr. Becsky-Nagy Patrícia DE-GVK Számviteli és Pénzügyi Intézet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések