Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EGYMI EGYESÜLET Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények reagálásai??? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2012. Szeptember 13, Balatonvilágos.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EGYMI EGYESÜLET Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények reagálásai??? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2012. Szeptember 13, Balatonvilágos."— Előadás másolata:

1 EGYMI EGYESÜLET Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények reagálásai??? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2012. Szeptember 13, Balatonvilágos

2 Az Országos EGYMI Egyesület tagjai Alapításának éve: 2007

3 EGYMI egyesület célja (2/1) Általános célok:  ENSZ Fogyatékossággal élő Személyek jogairól szóló Egyezménye – ENSZ konvenció.  Fogyatékossággal élő gyerekek, felnőttek számára a másokéval egyenlő jog biztosítása.  Jöjjön létre olyan együttműködési hálózat az EGYMI-k között, amely által a sajátos nevelési igényű tanulók esélyei nőnek környezetükben.  A törvényi szabályozások egységes értelmezése.  Szakmai súlyát, kompetenciáját felhasználva az oktatáspolitika kedvező irányú befolyásolása. PL: utazó tanári hálózat nem jelent meg a KIR rendszerben.  Az intézmények funkció váltásának segítése, minőségi intézmények létrejötte.

4 EGYMI egyesület célja (2/2) Konkrét célok:  Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények (továbbiakban EGYMI-k) szakmai munkájának összefogása.  Az inklúzív társadalmi, iskolai környezetre való hatása: szemléletalakítás, szemléletformálás.  Információs, egyeztető kapcsolatok kialakítása mindazon állami, szakmai, társadalmi, önkormányzati szervvel, melyek tevékenysége hatással van a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjára, az EGYMI- k működésére.  Az inklúzió szakmai támogatásához, eszközök fejlesztése.  A műhelymunkák működtetésével a horizontális tanulás megjelenése.  Szakmai kompetenciák erősítése az inklúzív pedagógia megvalósítása érdekében (mérés, eszközfejlesztés).

5 5 Az EGYMI Országos Egyesület jógyakorlat térképe

6 Pódium beszélgetés Téma: Hogyan tovább EGYMI-k? moderátor: Kőpatakiné Mészáros Mária Résztvevők: Nagy Gyöngyi Mária, szakmai tanácsadó, NEFMI Kapcsáné Németi Júlia, szakmai vezető EDUCATIO Kft Dr Papp Gabriella, főiskolai tanár, ELTE Bárczi Gusztáv Főiskolai Kar Benczéné Csorba Margit, igazgató, Bárczi Gusztáv EGYMI, Kaposvár Locsmándi Alajos, igazgató, Prizma EGYMI, Budapest Radicsné Szerencsés Terézia, igazgató, EGYMI,Kiskőrös és az EGYMI Egyesület elnöke 

7 KORMÁNYHIVATAL Emberi Erőforrás Minisztérium Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Oktatási Hivatal iskola MIK Oktatási Főosztály iskola A fenntartói jogok gyakorlása? Oktat ási Főoszt. „Üzemelt etési” Főoszt. működtet és szakmai irányítás ellenőrzés

8 KORMÁNYHIVATAL Emberii Erőforrás Minisztérium Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Oktatási Hivatal iskola Járási Tankerület Oktatási Főosztály Járási hivatala iskola A fenntartói jogok gyakorlása? Országos Intézményfenntartó Központ Megyeközponti Tankerület Szakszolgálat Szakmai szolgálat TISZK

9 ELN Ö K 1 fő Tervez é si/ kapacit á s- koordin á ci ó s Oszt á ly 6 fő 5 fő Titk á rs á g, Koordin á ci ó s é s Minős é gir á ny í t á si Főoszt á ly 8 fő Jogi é s Hum á npolitikai Főoszt á ly 2 fő Területi Szervezé-si Osztály 20 fő Int é z-m é ny- műk ö d-tet é si, Ü zemel-tet é si é s Vagyon-gazd á l- kod á si Oszt á ly 10 fő Hum á npoliti kai Oszt á ly 6 fő Ü zemeltet é si é s Gazd á lkod á si Főoszt á ly 2 fő Jogi Osztály 6 fő Szakképzés-szervezési Főigazgatóság 2 fő Gazdas á gi eln ö khelyettes 2 fő Szervezé- si és Módszer- tani Osztály 8 fő 10 fő Informatikai Főosztály 2 fő P é nz- ü gyi- sz á m- viteli Oszt á ly 10 fő K ö lts é g- vet é s- tervez é si Oszt á ly 5 fő Nyil- ván tartási Osz- tály 6 fő Pályázati és Közbe- szerzési Osztály 5 fő Belső ellenőrz é s 2 fő Köznevelés-igazgatási Főigazgatóság 2 fő Szak mai szol- g á ltat á si Oszt á ly 5 fő Inf. Üzemel -tetési Osztály 5 fő Ellenőrzési Osztály 5 fő 2 fő Fejleszt é si é s Kommunik á ci ó s Oszt á ly 5 fő Szak- szolg á - lati Oszt á ly 5 fő Megyek ö zponti Tanker ü letek (19+1 főv á rosi szakk é pz é si igazgat ó s á g) (megyesz é khely megyei jog ú v á rosai) (főoszt á ly kb.30 fővel) (k ö znevel é si, szakszolg á lati. szakmai szolg á ltat á si,szakk é pz é si é s kollégiumi fenntart ó i é s műk ö dtet é si feladatokra) Tankerületek (175) (osztályok kb. 11 fővel) (az általános iskolák, az alapfokú műv.oktatás, a gyógypedagógiai intézmények, tiszta profilú gimnáziumok fenntartói feladatai megszervezésére, s működtetési feladatokra)

10 Megyeközponti tankerület  19 megyeközponti tankerület többféle feladatot lát el. (további 1 a fővárosban a szakképzés, szakszolgálat, gyógypedagógiai hálózat irányítása, szakmai szolgáltatás feladatát végezné osztályként).  Feladatai:  a) általános iskolai, gimnáziumi, alapfokú művészetoktatási és kollégiumi feladatok  b) pedagógiai szakszolgálati feladatok  c) pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok  d) szakképzési feladatok  e) üzemeltetési, működtetési feladatok.   Élén tankerületi igazgató főosztályvezetői besorolásban.  Országosan a legkisebb ilyen tankerület: Szekszárd (12782 tanuló).  Országosan a legnagyobb ilyen tankerület: Miskolc (47924 tanuló).  A struktúra 3 területre osztható:  1. köznevelési osztály az igazgató irányítása alatt  2. szakképzési osztály az igazgatóhelyettes vezetésével  3. működtetési csoport.  Hivatkozás: Környei László előadása, Mórahalom, 2012. aug. 28

11 TÁMOP 3.1.10 5 Mrd Ft. Oktatási Hivatal + Educatio Kiemelt projekt

12 Az átvételre kerülő intézmények felmérése Szempontrendszer megállapítása köznevelési alapfeladatok, finanszírozás, tanuló- és pedagóguslétszám, területi eloszlás, összevonások, körzethatárok, költséghatékonyság Módszertan és eszköz készítése a felméréshez szükséges központilag specifikált és tesztelt szoftvereszköz bevezetése a felméréshez szükséges humánerőforrás betanítása A szoros értelemben vett átvilágítás az átvételre kerülő konkrét intézmények szakmai- tanügyigazgatási leírása és jogi-pénzügyi átvilágítása Fenntartói / intézményi adatszolgáltatás

13 Újratervezés Elérendő célállapot meghatározása  A jogszabályok szerinti kötelező feladat-ellátási szint biztosítása  Optimális intézményszerkezet  Megyei fejlesztési terv-ajánlás készítése a tankerületi központnak Eredményei: Az önkormányzati, az egyházi és a magánfenntartók szerepének meghatározása tankerületenként Költségvetés-tervező szoftver kifejlesztése, tesztelése, betanítása A fenntartó központok kialakítása.

14 SNI Nkt. 4.§ 23.pont  Változik az elnevezés  „sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

15 II/1. Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények  Nkt. 20.§ (9) – elsődleges feladata az SNI gyermekek többi tanulókkal való együttnevelésének, oktatásának segítése.  Továbbiakban is elláthat pedagógiai szakszolgálati feladatokat, de erre a feladatra külön szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézmény egységet kell létrehoznia.  Pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátására való jogosultság nem jelenik meg az Nkt.-ben. Alapító okiratban nem jelenthető meg.

16 EGYMI  Tanácsadást továbbra is nyújthat az intézmények pedagógusai, szülőknek, de ez nem azonos a pedagógiai szakmai szolgáltatással.  Mind a fenntartó, mind az EGYMI, mind az EGYMI-vel kapcsolatban álló intézmnyek számára az egyértelmű feladatmegosztást meg kell határozni  SZMSZ – tartalom, szervezeti forma és idő meghatározása.


Letölteni ppt "EGYMI EGYESÜLET Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények reagálásai??? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2012. Szeptember 13, Balatonvilágos."

Hasonló előadás


Google Hirdetések