Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jelzálogbejegyzés kezdeményezése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jelzálogbejegyzés kezdeményezése"— Előadás másolata:

1 Jelzálogbejegyzés kezdeményezése
Salgótarján, március 25.

2 Jogszabályi háttér 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szt.) 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (Tr.)

3 Jogszabályi háttér Szt. 140/B. §920 E törvénynek az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló évi CLXXI. törvénnyel megállapított 117. §-ának és 119/C. §-ának rendelkezéseit a) azokra kell alkalmazni, akik január 1-jét követően kötnek a 94/C. § szerinti megállapodást, c) azokra kell alkalmazni, akik december 31-én tartós bentlakásos intézményi ellátásban részesülnek és a fennálló megállapodásukat2011. január 1-jét követően a 117. § és 119/C. § alkalmazására vonatkozóan közös megegyezéssel módosítják.

4 Jogszabályi háttér Szt § (2) Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot. A jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének a) 50%-át a rehabilitációs célú lakóotthoni elhelyezést, b) 80%-át az a) pont alá nem tartozó egyéb tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetén.

5 Jogszabályi háttér Szt. 117. §
(3) Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg, ha a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét. (4) Ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik, a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg azzal, hogy a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a jelentős pénzvagyonból kell fedezni. (5) Ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal, – rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú lakóotthon kivételével – a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal megegyező összeg.

6 Jogszabályi háttér Szt. 117. §
(6) E § alkalmazásában jelentős pénzvagyonnak az ellátott rendelkezésére álló fizetési számla pozitív egyenlege, betétszerződés vagy takarékbetét-szerződés alapján fennálló követelése és készpénze összegének azon részét kell tekinteni, amely az intézményi térítési díj egyévi összegét a jogosult elhelyezésekor vagy a térítési díj felülvizsgálatakor meghaladja. (7) E § alkalmazásában jelentős ingatlanvagyonnak az ingatlanvagyon együttes értékének az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladó részét kell tekinteni. Ingatlanvagyonként kell figyelembe venni az ellátás igénylésének vagy a felülvizsgálat időpontjában az ellátást igénylő, ellátott tulajdonában álló ingatlant, valamint az őt illető hasznosítható, ingatlanon fennálló vagyoni értékű jogot, illetve az ellátás igénylését vagy a felülvizsgálatot megelőző 18 hónapban ingyenesen átruházott ingatlant, ha azok együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladja. Osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdoni hányadot kell figyelembe venni.

7 Jogszabályi háttér Szt. 119/C. §781 (1) Az intézmény (szolgáltató) vezetője az intézményi ellátás (szolgáltatás) nyújtásának megkezdését megelőzően megvizsgálja az ellátást igénylő a) havi jövedelmét szociális alapszolgáltatás és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény esetén, b) havi jövedelmét és jelentős pénzvagyonát rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú lakóotthon esetén, c) havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és jelentős ingatlanvagyonát ápolást, gondozást nyújtó intézmény és ápoló-gondozó célú lakóotthon esetén. (2) Az intézmény (szolgáltató) vezetője a térítési díj felülvizsgálatakor megvizsgálja az ellátott b) havi jövedelmét és pénzvagyonát tartós bentlakásos intézmény esetén, c) havi jövedelmét és ingatlanvagyonát a 117. § (5) bekezdése szerinti esetben.

8 Példa Intézményi térítési díj: 120.000.- Ft/ hó (4.000.- Ft/nap)
Ellátott havi jövedelme: Ft Jövedelemhányad (80 %): Ingatlanvagyon forgalmi értéke: Ft Jelentős ingatlanvagyon: = Ft Jelentős ingatlanvagyon 96-od része: : 96 = Személyi térítési díj : = → Ft/hó ( Ft/nap)

9 Jogszabályi háttér Tr. 16. §
Ha az ellátott a bentlakásos intézményi ellátást a hónap nem mindegyik napján veszi igénybe, a távolléti napok számát meg kell szorozni a 28. §-ban foglaltak szerint számított csökkentett összegű napi személyi térítési díjjal, a jelenléti napok számát pedig meg kell szorozni a teljes összegű napi személyi térítési díjjal. A két szorzat összege az adott hónapra fizetendő térítési díj. A jelenléti napok számát – az adott hónap naptári napjainak számától függetlenül – úgy kell meghatározni, hogy 30 napból le kell vonni a távolléti napok számát, valamint azoknak a napoknak a számát, amelyeken az intézményi jogviszony nem állt fenn.

10 Jogszabályi háttér Tr. 28. (1) Az ellátott két hónapot meg nem haladó távollét idejére – a rehabilitációs célú lakóotthoni ellátás kivételével – a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 20%-át kell fizetni. A távolléti napok naptári éves szinten összesíthetők. (2) Az ellátott két hónapot meghaladó távolléte idejére – a rehabilitációs célú lakóotthoni ellátás kivételével – a) az egészségügyi intézményben történő kezelésének időtartama alatt, a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 40%-át, b) az a) pontban nem említett esetben a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 60%-át kell fizetni.

11 Példa Távolléti napok száma: 2 Jelenléti napok száma: 30-2=28
Teljes összegű napi személyi térítési díj: Ft Csökkentett összegű napi személyi térítési díj: 4.000 x 0,2 = 800 Az adott hónapra fizetendő térítési díj : (2 x 800) + (28 x 4.000) =

12 Költőpénz Ingatlanvagyon terhelése esetén: a tárgyév január 1-jén érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének legalább 30 %-a ( Ft) Költőpénz terhelése: térítési díjra vonatkozó szabályok szerint A bentlakásos intézményben az ellátott által fizetendő térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy részére legalább a jogszabály szerinti költőpénz visszamaradjon.

13 Jogszabályi háttér Szt. 119. § (1)772 A személyi térítési díjat
a) a kiskorú és a gondnokság alatt álló jogosult esetén a törvényes képviselő; b)773 a gondnokság alatt nem álló, magasabb összegű családi pótlékban részesülő jogosult esetén a családi pótlékra vagy a családi pótlék felvételére jogosult, c) az a)—b) pontban nem szabályozott esetekben a térítési díj fizetésére kötelezett jogosult vagy tartására köteles és képes személy fizeti meg az intézménynek. (2)774 Ha a személyi térítési díjat az (1) bekezdés szerint nem fizetik meg, illetve ha a költőpénzt az intézmény biztosítja, a követelést tartós bentlakásos intézményi ellátás esetében a kötelezett ingatlanvagyonán fennálló jelzálogjog biztosítja. (3)775 A jelzálogjogot a külön jogszabály szerint nyilvántartott folyó évi hátralék erejéig lehet bejegyezni. A jelzálog bejegyzésének kezdeményezéséről a szociális hatóság a jogszabályi feltételek fennállása esetén – a fenntartó kérelme alapján – határozatot hoz. A határozatot az ingatlanügyi hatósággal közölni kell. Tr. 31. § (3) … Az intézményvezető a fenntartót – a jelzálogbejegyzés kezdeményezéséről való döntés érdekében – évente értesíti a 3. számú melléklet szerinti folyó évi hátralékról.

14 2.... I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Év, hónap Havi rendszeres jövedelem A pénzvagyo nt terhelő összeg1 Az ingatlant terhelő jelzálog összege1 Havi személyi térítési díj összege Befizetés Jegyzet kelte napló száma összege 2.... I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Folyó évi hátralék:

15 Kérelem tartalma Fenntartó megnevezése székhelye statisztikai számjele
Ellátott neve, születési neve születési helye, ideje anyja neve lakó- és tartózkodási helye

16 Kérelem tartalma Ellátott cselekvőképességére vonatkozó adat
Törvényes képviselő neve, címe Intézmény (székhely, telephely) megnevezése, címe Intézményi jogviszony kezdete Intézményi ellátás formája

17 Kérelem tartalma Ellátott havi rendszeres jövedelme
Ellátott ingatlanvagyona Ingatlan címe Ingatlan helyrajzi száma Tulajdoni hányad Tulajdoni hányad forgalmi értéke

18 Kérelem tartalma Intézményi térítési díj Személyi térítési díj
Távolléti napok

19 Mellékletek Megállapodás Gondnokot kirendelő határozat
Jövedelem- és vagyonnyilatkozat Térítési díj nyilvántartási törzslapja Fenntartói döntés az intézményi térítési díjról Személyi térítési díj megállapítása


Letölteni ppt "Jelzálogbejegyzés kezdeményezése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések