Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató fórum 2010. Március 30. Őriszentpéter.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató fórum 2010. Március 30. Őriszentpéter."— Előadás másolata:

1 Tájékoztató fórum 2010. Március 30. Őriszentpéter

2 Az MVH szerepe a kifizetések végrehajtásában Kifizetési kérelmek érkeztetése, feldolgozása (2008.okt.19-2009. jan.10-ig benyújtott nyertes támogatási kérelmek vonatkozásában az MVH, ezt követően indult benyújtási időszakok vonatkozásában keletkezett kifizetési kérelmeket a delegálási szerződés keretében a HACS-ok ügyintézik) Kifizetési határozatok elkészítése, kiküldése Támogatás folyósításának jóváhagyása Projektek nyomon-követése, megvalósítás és működtetési monitoring, helyszíni szemle és helyszíni ellenőrzés végrehajtása

3 A kérelem benyújtásának általános feltételei: Kifizetési kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki Az adott jogcím vonatkozásában rendelkezik az MVH által kibocsátott támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó jogerős határozattal

4 Kifizetési kérelem benyújtásának általános feltételei: Ugyanazon jóváhagyó támogatási döntés alapján egy naptári évben legfeljebb két alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem. Az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet megvalósulását követő egy éven belül megnyíló kifizetési kérelem benyújtási időszakban kell benyújtani.

5 Benyújtási időszakok

6 A beruházás megkezdése A megvalósuló fejlesztések a 23/2007 (IV. 17.) FVM Rendelet 25. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően: Felújítással, korszerűsítéssel járó, valamint a nem mezőgazdasági beruházás a támogatási kérelem befogadását megelőzően nem kezdhető meg.

7 A beruházás megkezdésének időpontja a) gép, berendezés, technológia beszerzése esetén: a megrendelés vagy az adásvételi szerződés megkötése, illetve a számlán szereplő teljesítés dátuma közül a legkorábbi; b) építési beruházás esetében: a kivitelezői szerződés megkötésének napja, ennek hiányában vagy közbeszerzés esetén az építési naplóba történő első bejegyzés dátuma; c) nem beruházási jellegű műveletek esetén: vállalkozói szerződés megkötésének dátuma, vagy a megrendelés, vagy a kapcsolódó beszerzésről, szolgáltatásról kiállított bizonylat teljesítésének dátuma közül a legkorábbi. A művelet tervezéséhez és előkészítéséhez kötődő általános költségek felmerülése, illetve közbeszerzési kötelezettség esetén annak megkezdése nem minősül a művelet megkezdésének.

8 A beruházás befejezése A kizárólag gépbeszerzést tartalmazó műveletet a támogatási döntés kézhezvételétől számított 2 éven belül, minden egyéb beruházást a támogatási döntés kézhezvételétől számított 3 éven belül meg kell valósítani. Ha a közbeszerzési eljárás megindítását az ügyfél igazolta, a művelet megvalósításának határideje a) gépbeszerzés esetén 6 hónappal, b) építési beruházás esetén 12 hónappal meghosszabbodik. Az ügyfél köteles a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 50%-át teljesíteni. A technikai segítségnyújtás intézkedés kivételével, az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt nem fizethető ki a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatás összegének 80%-át meghaladó összeg.

9 Építéssel járó beruházások Építéssel járó tevékenységek esetén: Az első, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős építési engedély hiteles másolatát vagy az illetékes építésügyi hatóság igazolását arról, hogy a tevékenység nem építési engedélyköteles; Engedélyköteles tevékenység esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős hatáskörrel rendelkező építési hatóság engedélyét a létesítmény használatba vételéhez. Építési beruházás esetén építési műszaki ellenőr alkalmazása és építési napló vezetése akkor is kötelező, ha a beruházás nem építési engedélyköteles. Építési beruházás esetén a támogatási kérelem eredeti műszaki tartalma a hatóság kötelező előírásának teljesítése érdekében a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napját megelőző harmincadik napig módosítható. A módosítás nem érintheti a támogatott célterületet és nem növelheti a támogatás összegét. A módosító kérelemhez az ügyfélnek mellékelnie kell a hatóság kötelező előírását igazoló dokumentumot.

10 Egyéb elszámolható kiadások A beruházáshoz kapcsolódóan az alábbi kiadások után is vehető igénybe támogatás: a) a 23/2007 (IV. 17.) FVM Rendelet 3. számú mellékletben hivatkozott szolgáltatások, az ott meghatározott mérték erejéig, b) az engedélyezési eljárás díja, c) a szabadalmi jogok és licencek ellenértéke. d) közműszolgáltatónak fizetett közműrácsatlakozási és -használatbavételi díj. Az elszámolni kívánt kiadások összegét fel kell tüntetni a támogatási kérelemben. A költségek összege nem lehet több, mint a beruházás egyéb elszámolható kiadások nélkül számított jóváhagyott kiadásainak 12%-a. Ezen kiadások felmerülésének időpontja nem lehet a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapnál korábbi. (19. § (4): A (3) bekezdésben foglalt kiadások igazolására a művelet megkezdése utáni gazdasági eseményről kiállított bizonylat szolgálhat. Ez a korlátozás nem vonatkozik a támogatási kérelem összeállítása érdekében felmerült kiadásokra, melyek esetében a művelet megkezdése előtti 12 hónapon belül kiállított bizonylat kerülhet elszámolásra.)

11 Bizonylatokra vonatkozó előírások A kifizetés alapját csak az ügyfélnél felmerült olyan kiadások képezhetik, amelyeket a művelet megvalósítása érdekében teljesített gazdasági eseményről az ügyfél nevére kiállított, és pénzügyileg rendezett kiadásigazoló bizonylat igazol. A kifizetési kérelemben elszámolni kívánt, a már teljesített gazdasági eseményhez kapcsolódó előlegszámlák, csak a hozzájuk kapcsolódó pénzügyileg is rendezett végszámlával együtt számolhatóak el. Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemhez számolható el. A bizonylaton fel kell tüntetni, legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napján: a tétel SZJ (Szolgáltatások Jegyzéke) vagy VTSZ (vámtarifa) számát vagy KN-kódját (kombinált Nomenklatúra-kódját), az ügyfél-regisztrációs számát, a támogatási határozat azonosító számát, valamint azt, hogy a bizonylat „támogatás elszámolására benyújtásra került”.

12 Kifizetés ügyfél-regisztrációs rendszerben nyilvántartott bankszámlájára történő átutalással, forintban teljesül a kifizetésről szóló döntés (határozat) meghozatalától számított 30 napon belül.

13 Kifizetési kérelem benyújtásának szabályai A benyújtott kifizetési kérelmet és a csatolt mellékleteket szkennelésre alkalmas formában (különálló laponként) kell benyújtani, hogy lehetővé tegye a különálló lapokként történő kezelést, ezért mellőzzék a lapok összefűzését, összekapcsolását. Az MVH kizárólag a kérelem benyújtására nyitva álló határidőben benyújtott és aláírt kérelmeket bírálja el, a jogszabályban rögzített benyújtási időszakon kívül, azt megelőzően, vagy azt követően benyújtott kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül, végzéssel elutasítja. Az MVH érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kérelmet, ha azt - nem formanyomtatványon, - nem postai úton, - nem a megadott határidőben nyújtották be, - a Kifizetési kérelem – Főlap az arra jogosult által nincs aláírva, - a pénzügyi következményekkel járó intézkedésben részt vevő ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg sem jelenti be bankszámlaszámát, - a kérelem nem tartalmaz olyan adatot, illetve dokumentumot, amely a kérelem benyújtására nyitva álló határidő leteltét követően nem pótolható. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a kifizetési kérelemcsomag valamely betétlapja nincs aláírva az ügyfél által, továbbá a Számla- és bizonylatösszesítő A – bizonylatösszesítő a könyvvezetésért felelős személy által, úgy az aláírás nélküli betétlapon szereplő kiadások nem kerülnek figyelembevételre a kifizetendő támogatási összeg megállapításánál.

14 Kifizetési kérelem módosítása Felhívjuk a figyelmet, hogy a kifizetési kérelem módosítására – így a kérelem részleges visszavonására is – kizárólag a benyújtási időszakon belül van lehetőség. A benyújtási időszakot követően a kérelem módosítása nem lehetséges, például nem lehet a kifizetési kérelmet új számlára vonatkozó támogatás igényléssel kiegészíteni, nem lehet részben visszavonni (például, a kérelemből egy-egy számlát visszavonni).

15 Kifizetési kérelem letöltésének elérhetőségei www.mvh.gov.hu


Letölteni ppt "Tájékoztató fórum 2010. Március 30. Őriszentpéter."

Hasonló előadás


Google Hirdetések