Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

K ÜLKAPCSOLATI STRATÉGIA - KONZULTÁCIÓ - N YUGAT - DUNÁNTÚLI R EGIONÁLIS F EJLESZTÉSI T ANÁCS ÉS N YUGAT - DUNÁNTÚLI R EGIONÁLIS F EJLESZTÉSI Ü GYNÖKSÉG.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "K ÜLKAPCSOLATI STRATÉGIA - KONZULTÁCIÓ - N YUGAT - DUNÁNTÚLI R EGIONÁLIS F EJLESZTÉSI T ANÁCS ÉS N YUGAT - DUNÁNTÚLI R EGIONÁLIS F EJLESZTÉSI Ü GYNÖKSÉG."— Előadás másolata:

1 K ÜLKAPCSOLATI STRATÉGIA - KONZULTÁCIÓ - N YUGAT - DUNÁNTÚLI R EGIONÁLIS F EJLESZTÉSI T ANÁCS ÉS N YUGAT - DUNÁNTÚLI R EGIONÁLIS F EJLESZTÉSI Ü GYNÖKSÉG

2 C ÉLOK Korábbi nemzetközi tevékenységek áttekintése Jövőbeni részvétel elfogadott stratégiai elvek mentén –Nemzetközi projektek –Szakmai szervezetek Nemzetközi tevékenységek összehangolásának alapja A Tanács és az Ügynökség tevékenységeire koncentrál –a Régió egészére vonatkozó külkapcsolati stratégia elkészítése egy későbbi fázisban valósulhat meg

3 N EMZETKÖZI KAPCSOLATOK AZ Ü GYNÖKSÉG SZERVEZETÉBEN

4 N EMZETKÖZI KAPCSOLATAINK JELLEGE Nemzetközi projektekben –Partnerként –Bővülő ágazati profil Szakmai szervezetekben –Elenyészően, ad hoc jelleggel Bizottságokban –Régiók Bizottsága, Nemzeti Bizottság, Monitoring Bizottság Brüsszeli jelenlét

5 5 2004.2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. REGINS TECPARKNET HUMANCOOP GRIP IT BRIDGE2GROWTH EUROCOOP CEE-ClusterNetw. CLOE LPP LEO I. LEO II. LEO III. EDUCORB RECOM ESPAN CENTROPE_tt HUSKI IRIS CEBBIS SCINNOPOLI ICT VN EURIS CRADLE 2 CRADLE N EMZETKÖZI PROJEKTJEINK

6

7 B IZOTTSÁGI RÉSZVÉTELÜNK Régiók Bizottsága –RFT delegált tagok rendszeres részvétele –Visszacsatolás fontossága – érdekérvényesítés Nemzeti Bizottság –Transznacionális és Interregionális Programok MB üléseinek megalapozása Monitoring Bizottságok –Határmenti programoknál – tanácskozási jelleggel

8 B RÜSSZELI JELENLÉTÜNK Folyamatos, ötödik éve (Át)strukturált tevékenység és működés Eredmények –közel 30 fiatal szakember 4-10 hetes tanulmányútja a Képviseleten –150 fő részére segítség a brüsszeli tartózkodáshoz (önkormányzat, szakmai szervezet, politikus) –nemzetközi projektek létrejöttének kezdeményezése –Nyugat-Dunántúl és a Képviselet nemzetközi aktivitásának és ismertségének növelése –önálló és partnerségben megvalósuló rendezvények (régiónkat érintő információk, álláspontok, a régiónkból kiutazók előadásai) –transzparens, költséghatékony működtetés, rendszeresen ellenőrzött szakmai és pénzügyi keretek között

9 R ELEVÁNS STRATÉGIAI DOKUMENTUMOK Európai UnióLisszaboni szerződés Göteborgi szerződés Európai Területi Együttműködés szabályozása EU2020 program Balti Stratégia Duna Stratégia (munkaanyagok) Alpok-Adria Munkaközösség kommünikéje MagyarországMagyarország Külkapcsolati Stratégiája Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció Országos Területfejlesztési Koncepció Nyugat-dunántúli RégióPartnerség 2007-13. összehangolt tervgyűjtemény anyagai: A Nyugat-dunántúli Régió Fejlesztési Koncepciója és Programja Győr-Moson-Sopron megye hosszú távú fejlesztési koncepciója és területfejlesztési programja Vas megye területfejlesztési koncepciója és programja Zala megye területfejlesztési koncepció és területfejlesztési program

10 F EJLESZTENDŐ TERÜLETEK A DOKUMENTUMOKBAN Tudásalapú növekedés: –Gazdaságfejlesztés és innovációösztönzés –Kutatás-fejlesztés és know-how transzfer ösztönzése –KKV-k fenntartható fejlődésének előmozdítása az egységesülő európai piacon Fenntarthatóság, környezetvédelem –felszíni vizeink minőségének megőrzése, javítása –a klímaváltozás társadalmi, gazdasági és környezeti következményeinek mérséklése –megújuló energiaforrások kihasználása (folyt.)

11 F EJLESZTENDŐ TERÜLETEK A DOKUMENTUMOKBAN Integrálódás az európai hálózatokba –közlekedési kapcsolatok kiépítése, fejlesztése közút, vasút, vízi, légi Nemzetközi együttműködések erősítése –nemzetközi kapcsolatok továbbfejlesztése tapasztalatcsere fejlesztéspolitika összehangolása a régió érdekérvényesítő képességének megerősítése –aktív partnerség határmenti, transz- és interregionális fejlesztésekben, ezek ösztönzése –nemzetiségi fejlesztési együttműködések magyarországi nemzetiségek és anyaországuk, illetve határon túl élő magyarok kapcsolatainak erősítése

12 J AVASOLT FEJLESZTENDŐ TERÜLETEK Nemzetközi kapcsolatok és PGK az Ügynökségben Az Ügynökség nemzetközi projektjei (szerepvállalás, finanszírozás) A Tanács és az Ügynökség nemzetközi kapcsolati rendszere Az Ügynökség részvétele a Nyugat-Dunántúlt érintő támogatási programokban A Nyugat-dunántúli Régió Brüsszeli Képviselete A Tanács részvétele a Régiók Bizottsága munkájában A Régió, mint területfejlesztési egység általános érdekérvényesítő képessége az EU intézményrendszerében, döntéshozatalában A Nyugat-dunántúli Régió képviselete a Transznacionális és Interregionális Programok Nemzeti Bizottsága munkájában A Tanács és az Ügynökség jelenlegi nemzetközi kapcsolati rendszerére, konkrét (intézményi-, stb.) kapcsolatokra vonatkozó megállapítások

13 N EMZETKÖZI KAPCSOLATOK ÉS PGK AZ Ü GYNÖKSÉGBEN Az RFÜ nemzetközi tevékenységének bemutatása és képviselete a regionális és a központ államigazgatás döntéshozóinál. A külkapcsolatokra vonatkozó jelen stratégia hosszútávú céljainak figyelembevétele az éves munkatervek kidolgozásakor A külkapcsolati stratégia akcióterv részének folyamatos aktualizálása (2-3 évre előre, gördülő tervezés kialakítása) Ügynökségen belüli fókuszált tartalmú, rendszeres személyes tájékoztatások megtartása más szakterületek csoportértekezletein Részletes információk elérhetővé tétele (honlapon) a projektek helyzetéről Teljes régiós lefedettség kialakítása a Nemzetközi kapcsolatok csoporttal

14 A Z Ü GYNÖKSÉG NEMZETKÖZI PROJEKTJEI ( SZEREPVÁLLALÁS, FINANSZÍROZÁS ) Biztos finanszírozási háttér nemzetközi projektekhez (önerő és likviditási alap, nemzetközi projektfejlesztés pénzügyi keret) Saját kezdeményezésű nemzetközi projektek előkészítésének és projektfejlesztés hangsúlyosabb megjelenése (kapacitásigény) A Nemzetközi projektek tapasztalatairól, szakmai eredményeiről részletesebb, hatékonyabb tájékoztatás

15 A T ANÁCS ÉS AZ Ü GYNÖKSÉG NEMZETKÖZI KAPCSOLATI RENDSZERE A régiós szereplők esetében: –nemzetközi aktivitásuk stimulálása –nemzetközi tevékenységeik támogatása –általában a régió dinamizálása nemzetközi területen Nyitott és nemzetközileg aktív régió imidzsének kialakítása és fenntartása A régió érdekeinek képviselete nemzetközi fórumokon. A régió EU-s lobbijának megteremtése.

16 A T ANÁCS ÉS AZ Ü GYNÖKSÉG NEMZETKÖZI KAPCSOLATI RENDSZERE Nemzetközi projektek tématerületeinek bővítése –környezetvédelem, fenntarthatóság, információs társadalom, tudástranszfer, társadalmi kihívások (pl. öregedés, képzettek migrációja, társadalmi inklúzió) Szorosabb, stratégiai együttműködés a régión belüli partnerszervezetekkel Nemzetközi rendezvények szervezése saját kezdeményezésből Kompetencia alapú feladatmegosztás – innováció területén –Szoros együttműködés a RIÜ-vel az innovációs stratégiában (tervezés, megvalósítás) –RIÜ bevonása a 2014 utáni időszakra vonatkozó tervezési folyamatokba Hatékony információáramlás kialakítása Partnerek közvetlen bevonása –projektek végrehajtásába –eredmények hasznosításába

17 R ÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSI PROGRAMOKBAN Régiós szakmai érdekek és álláspontok következetes alakítása és képviselete –EU Parlament, Régiók Bizottsága, EU Bizottság, Monitoring Bizottságok, RFT elnökök egyeztetési fórumai…) Pályázatok benyújtása további programokhoz Együttműködések bővítése –keleti országokkal, régiókkal –természeti-földrajzi alapokon (pl. Szigetköz-Csallóköz, Fertő-tó É-D, Őrség–Vendvidék –magyarországi régiókkal Hálózati együttműködést, projektfejlesztést támogató projektek indítása minden határszakaszon

18 A N YUGAT - DUNÁNTÚLI R ÉGIÓ B RÜSSZELI K ÉPVISELETE Több regionális közszereplő és döntéshozó tevékenykedése a Nyugat- dunántúli Régió érdekeinek képviselete érdekében a Képviselet hatékony támogatásával. A Brüsszeli Képviseleten dolgozók létszámának növelése A Képviselet munkájának hatékony segítése –a Képviselet tevékenységének teljes letisztítása –kiutazó munkatársak és régiós partnerek bevonása –hazai háttércsapat kialakítása (munkatársak) Brüsszeli Képviselet = Nyugat-dunántúli Régió „főhadiszállása” Brüsszelben A Nyugat-dunántúli Régiót támogató brüsszeli network létrehozása

19 R ÉSZVÉTEL A R ÉGIÓK B IZOTTSÁGA MUNKÁJÁBAN „Tematikus” munkacsoportok létrehozása –regionális álláspont kidolgozása és képviselete –erősebb lobbitevékenység kialakítása (2014-2020. évi irányok) –a Régiók Bizottságába delegált személy munkájának háttértámogatása A Régiók Bizottságának munkájáról információk, hírek rendszeres küldése Visszacsatolás, rendszeres tájékoztatás a Régiók Bizottságába delegált személytől

20 Á LTALÁNOS ÉRDEKÉRVÉNYESÍTŐ KÉPESSÉG A régió nemzetközi tevékenységének aktív, programozott és módszeres megvalósítása Munkacsoportok létrehozása –regionális álláspont kidolgozása és képviselete az EU döntéshozatalban –EU Parlamenti képviselőkkel információáramlás kialakítása Az Ügynökségnél „külügyes” munkatárs alkalmazása

21 K ÉPVISELET A N EMZETI B IZOTTSÁGBAN Közös regionális mandátum kialakítása –regionális szereplőkkel –esetleg az RFT leendő nemzetközi ügyek bizottságával Jelzés az érdemi (együtt)működés érdekében történő koordinatív munka javítására vonatkozóan

22 J ELENLEGI NEMZETKÖZI KAPCSOLATRENDSZER A Tanács nemzetközi lobby tevékenységének megindítása Nemzetközi ügyek bizottságának létrehozása az RFT-n belül Az Alpok-Adria Munkaközösség tevékenységéről rendszeres tájékoztatás kérése a résztvevő Vas és Zala megyéktől. A régió kapcsolódási lehetőségének megvizsgálása.

23 K ÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÉT !


Letölteni ppt "K ÜLKAPCSOLATI STRATÉGIA - KONZULTÁCIÓ - N YUGAT - DUNÁNTÚLI R EGIONÁLIS F EJLESZTÉSI T ANÁCS ÉS N YUGAT - DUNÁNTÚLI R EGIONÁLIS F EJLESZTÉSI Ü GYNÖKSÉG."

Hasonló előadás


Google Hirdetések