Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A hulladékról szóló törvény-tervezet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A hulladékról szóló törvény-tervezet"— Előadás másolata:

1 A hulladékról szóló törvény-tervezet
Cegléd 2012. március 27.

2 Statisztika T/ 5538. sz. törvényjavaslat a hulladékról
IX. fejezet, 5 melléklet 101 §. benyújtva: december 30. általános vita megkezdése: február 14. általános vita lezárása: február 28. Benyújtott módosító javaslatok száma 117 A módosítókkal érintett törvényi szabályozási helyek száma

3 Előzmények A hatályos szabályozás módosításának indokai
a) A hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseinek való jogharmonizációs megfelelés, Az irányelv jogharmonizációs határideje: december 12. Következmény: szabályszegési eljárás megindítása. b)      Az elmúlt egy évtized tapasztalatainak és kapcsolódó új szabályozási elképzelések beépítése. Hatásvizsgálat készítésének hiánya A hulladékgazdálkodási szakma semmilyen információval nem rendelkezik, nincs tudomásunk szakmai vizsgálatok, koncepciók előkészítéséről, illetve előzetes jogszabályi hatásvizsgálat elvégzéséről.

4 Kérdés Új, önálló hulladéktörvényre van szükség. vagy
Célszerűbb és előnyösebb a hatályos hulladékgazdálkodási törvényt jogharmonizációs célból módosítani és a későbbi időszakban visszatérni az átfogó újraszabályozásra. A hulladékgazdálkodás globális nemzetgazdasági hozzájárulása pontosan nem mért, de becslések szerint: ez a komplex ágazat több százmilliárd forintot és több tízezer munkahelyet jelent. Különösen fontos eredményeket ért el az ország a települési szilárd hulladékkezelés terén, gyakorlatilag a teljes lakosság ellátásról gondoskodik 352 közszolgáltató.

5 A törvényi szabályozás I-II.
I-II. Fejezet Értelmező rendelkezések életciklus szemlélet háztartási hulladék hulladékhierarchia melléktermék hulladékstátusz megszűnése A benyújtott módosítók 66 törvényi szabályozási helyet érintenek.

6 A törvényi szabályozás I-II.
2. § 16. háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a háztartásokban képződő hulladék, ide értve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein képződő vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladékot; [16.]17 . háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a háztartásokban képződő vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladék, ideértve [ide értve] a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein képződő [vegyes és elkülönítetten gyűjtött] hulladékot; T/5538/104 Fejér Andor FIDESZ

7 A törvényi szabályozás I-II.
2. § 17. háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: a jogi személynél, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnál képződő, jellegében és összetételében a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék, amely a vegyes és az elkülönítetten gyűjtött hulladékot foglalja magában, ide nem értve a gazdálkodó szervezetek ipari vagy szolgáltatási tevékenységéből származó, a tevékenységükre jellemző elkülönítetten gyűjtött termelési mezőgazdasági és erdészeti hulladékot; 17. háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: [a jogi személynél, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnál képződő,] jellegében és összetételében a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék, [amely a vegyes és az elkülönítetten gyűjtött hulladékot foglalja magában,] ide nem értve a [gazdálkodó szervezetek ipari vagy szolgáltatási tevékenységéből származó, a tevékenységükre jellemző elkülönítetten gyűjtött] termelési mezőgazdasági és erdészeti hulladékot[NG1]  T/5538/32 Szili Katalin FÜGGETELN

8 A törvényi szabályozás III-IV.
III. Fejezet Hulladékgazdálkodási tevékenységek A benyújtott módosítók 56 törvényi szabályozási helyet érintenek. IV. Fejezet A hulladékgazdálkodás egyes szereplőinek kötelezettségei gyártóra, -forgalmazóra vonatkozó kötelezett- ségek, felhasználóra vonatkozó kötelezettségek a hulladékbirtokos kötelezettsége A benyújtott módosítók 27 törvényi szabályozási helyet érintenek.

9 A törvényi szabályozás V. Közszolgáltatás
V. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó általános szabályok A benyújtott módosítók 196 törvényi szabályozási helyet érintenek. 18. A települési önkormányzatra vonatkozó szabályok „18. [A települési önkormányzatra vonatkozó szabályok] Az államra és a települési önkormányzatra vonatkozó szabályok  T/5538/104 Fejér Andor FIDESZ

10 A törvényi szabályozás V. Közszolgáltatás
30. § (1) A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervezi és fenntartja. (1) Az állam[települési önkormányzat] a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervezi és a települési önkormányzat [fenntartja]biztosítja. T/5538/104 Fejér Andor FIDESZ (4) Az állam hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségeit az állam nevében eljáró Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (a továbbiakban: OHÜ) szervezi.„ T/5538/104 Fejér Andor FIDESZ

11 A törvényi szabályozás V. Közszolgáltatás
30. § (2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a) az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben vagy hulladékgyűjtő eszközben gyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék elszállítására, kezelésére – ide értve a háztartásban képződő biohulladék elszállítását és kezelését is –, b) a nagydarabos települési hulladék (lom) elszállítására, kezelésére, c) a közterületen elhagyott hulladék elszállítására és kezelésére, d) hulladékgyűjtő sziget és hulladékgyűjtő udvar létesítésére, üzemeltetésére, továbbá a hulladék hulladékgyűjtő szigetről, illetve hulladékgyűjtő udvarból történő elszállítására, kezelésére, valamint e) a települési hulladék kezelésére alkalmas hulladékkezelő létesítmény létesítésére és üzemeltetésére terjed ki.

12 A törvényi szabályozás V. Közszolgáltatás
30. § (3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (2) bekezdés szerinti egyes elemei egymással összhangban külön-külön is megszervezhetők és elláthatók, ha az érintett településen a közszolgáltatás ellátása másként nem biztosítható. „[(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (2) bekezdés szerinti egyes elemei egymással összhangban külön-külön is megszervezhet ők és elláthatók, ha az érintett településen a közszolgáltatás ellátása másként nem biztosítható.]” T/5538/83 Ékes József FIDESZ

13 A törvényi szabályozás II. Közszolgáltatás
2. § 21. hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: az önkormányzatokról szóló törvény szerint az önkormányzatok által biztosított, a települési hulladék ingatlantulajdonostól történő átvételét, elszállítását és kezelését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás; [21.]22. hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: az önkormányzatokról szóló törvény szerint az önkormányzatok által biztosított, a közszolgáltatás körébe tartozó [települési] hulladék ingatlantulajdonostól történő átvételét, elszállítását, [és] kezelését vagy hulladékkezelőnek kezelésre történő átadását biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás ; T/5538/104 Fejér Andor FIDESZ 36. települési hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék;

14 A törvényi szabályozás V. Közszolgáltatás OHÜ
30.§ (4) Az állam hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségeit az állam nevében eljáró Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (a továbbiakban: OHÜ) szervezi.„ T/5538/104 Fejér Andor FIDESZ 32. § (1) A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására a közszolgáltatóval írásbeli szerződést köt. [(1) A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására a közszolgáltatóval írásbeli szerződést köt.] (1) A települési önkormányzat az OHÜ által előzetesen kiválasztott, illetve minősített közszolgáltatóval köt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására szerződést. T/5538/104 Fejér Andor FIDESZ

15 A törvényi szabályozás V. Közszolgáltatási szerződés
32. §. (2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a közszolgáltatóval legfeljebb 8 évre köthető meg.

16 A törvényi szabályozás V. Közszolgáltatási szerződés
32. § „(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés csak a többségi állami- vagy önkormányzati tulajdonú közszolgáltatóval, legfeljebb 8 évre köthető meg.” T/5538/36 Dr. Kiss Sándor JOBBIK „(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés – ha törvény, kormányrendelet, vagy nemzetközi megállapodás eltérően nem rendelkezik – a közszolgáltatóval legfeljebb [8] 10 évre köthető meg.”  T/5538/85 Ékes József FIDESZ (2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a közszolgáltatóval legfeljebb[8]10 évre köthető meg.  T/5538/104 Fejér Andor FIDESZ

17 A törvényi szabályozás V. Díj
36. § Az ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat az önkormányzat rendeletében meghatározottak szerint megfizeti. [Az ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat az önkormányzat rendeletében meghatározottak szerint megfizeti.] Az ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban : miniszter) rendeletében meghatározottak szerint megfizeti. T/5538/104 Fejér Andor FIDESZ

18 A törvényi szabályozás V. Díj MEH
Átmeneti rendelkezések 85. § (13) A 44. § a következő (4)-(10) bekezdéssel egészül ki: „(4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat (a továbbiakban: hatósági díj) a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg. A hatósági díj megállapításakor rendelkezni kell arról, hogy a hatósági díj mikor lép hatályba. E rendelkezésnek visszamenőleges hatálya nem lehet. (Tervezett hatálybalépés január 1.) Vita: hatálybelépés felügyeleti díj

19 A törvényi szabályozás V. Díj lerakási járulék
43. § (1) (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját a vegyes települési hulladék mennyiségével arányosan a következő tényezők figyelembevételével kell meghatározni: h) a lerakásra kerülő települési hulladék mennyisége után fizetendő hulladéklerakási járulék; (3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti céltartalék vagy biztosítás összegét díjképző elemként abban az esetben kell figyelembe venni, ha a céltartalék képzésére, illetve a biztosítás megkötésére kötelezett a céltartalékot elkülönített bankszámlán elhelyezte, a biztosítást megkötötte, és ezt a környezetvédelmi hatóságnak, illetve az OHÜ-nek igazolta" T/5538/104 Fejér Andor FIDESZ

20 járulékfizetéssel érintett
A törvényi szabályozás V. Díj lerakási járulék 5. sz. melléklet Hulladéklerakási járulékfizetéssel érintett hulladék fajtája (i) Hulladéklerakási járulékfizetéssel érintett hulladék egységára évenként (Ft/tonna) 2012 2013 2014 2015 1. veszélyes hulladék [6 000 Ft] 1 000 Ft [ Ft] 2 000 Ft [12 000 Ft] 4 000 Ft 6 000 Ft 2. települési hulladék 500 Ft 3 000 Ft 3. építési-bontási hulladék [2 000 Ft] 3 000 Ft  T/5538/98 Szalay Ferenc FIDESZ

21 A törvényi szabályozás V. Közszolgáltatás szervezése
35. § (2) A jogi személy, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság ingatlantulajdonos a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező vegyes hulladékot a közszolgáltatónak átadja. A települési önkormányzat képviselő testülete önkormányzati rendeletben előírhatja, hogy a jogi személy, valamint a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság ingatlantulajdonosnak a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékkezelőnek vagy a közszolgáltatónak kell átadnia T/5538/104 Fejér Andor FIDESZ (4) Önkormányzati rendelet az ingatlantulajdonost kötelezheti a települési hulladék meghatározott anyagfajta – így különösen a papír-, fém-, műanyag, illetve üveghulladék – vagy típus szerinti elkülönített gyűjtésére.[NG1]    T/5538/104 Fejér Andor FIDESZ

22 A törvényi szabályozás V. Díjhátralék
47. § (3) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék megfizetésének esedékességét követő 90. nap elteltével a követelés jogosultja – a felszólítás megtörténtének igazolása mellett – a díjhátralék adók módjára történő behajtását a települési önkormányzat jegyzőjénél kezdeményezi. (3) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék megfizetésének esedékességét követő [90]45. nap elteltével a követelés jogosultja — a felszólítás megtörténtének igazolása mellett — a díjhátralék adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (a továbbiakban: NAV) [települési önkormányzat jegyzőjénél] kezdeményezi.    T/5538/104 Fejér Andor FIDESZ

23 A törvényi szabályozás XI. Engedélyek
Átmeneti rendelkezések 82. § (2) A törvény hatálybalépésekor hatályos begyűjtési engedélyek időbeli hatályuk lejártáig, de legkésőbb e törvény hatálybalépését követő 3 évig hatályosak, azt követően hatályukat veszítik. (2) A törvény hatálybalépésekor hatályos begyűjtési, illetve tárolási engedélyek időbeli hatályuk lejártáig, de legkésőbb e törvény hatálybalépését követő [3] 2 évig hatályosak, azt követően hatályukat veszítik. A begyűjtési, illetve tárolási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetre a szállítóra, a közvetítőre, a kereskedőre és a kezelőre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Begyűjtési, illetve tárolási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot az ingatlantulajdonostól átvenni tilos.[ T/5538/104 Fejér Andor FIDESZ

24 A törvényi szabályozás XI. Közszolgáltatói engedély
Átmeneti rendelkezések 85. § (3) A törvény hatályba lépésekor működő közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt e törvény hatályba lépését követő 6 hónapon belül beszerzi. (4) Ha a törvény hatályba lépésekor működő közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel a (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem rendelkezik, a települési önkormányzat a (3) bekezdésben meghatározott határidőt követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 6 hónapos határidővel felmondja. A települési önkormányzat e kötelezettségét a fővárosi és megyei kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében vizsgálja.

25 A törvényi szabályozás IX. Közszolgáltatói tevékenység
Átmeneti rendelkezések 85. § „39. § (3) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet az a gazdálkodó szervezet végezhet, amelyben az állam, illetve a települési önkormányzat a szavazatok többségével tulajdoni hányada alapján közvetlenül vagy közvetve rendelkezik, és a társaság tulajdonosaként jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők és a felügyelő bizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja.” [(3)] (2) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységre új szerződés csak azzal a gazdálkodó szervezettel köthető [végezhet], amelyben az állam, illetve a települési önkormányzat a szavazatok többségével tulajdoni hányada alapján közvetlenül vagy közvetve rendelkezik, és a társaság tulajdonosaként jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők és a felügyelő bizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja. E törvény 81. (1) bekezdése szerinti hatályba lépéskor érvényes szerződések lejártukig érvényesek.”T/5538/72 Szilágyi László További 5 módosító, melyből egyik sem érinti a tulajdoni hányadra vonatkozó szabályozást.

26 A közszolgáltatók tulajdonosi megoszlása

27 A törvényi szabályozás XI. Lefoglalás
77. § (1) A környezetvédelmi hatóság a nyilvántartásba vételhez, illetve hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenységet nyilvántartásba vétel, illetve engedély nélkül folytató személytől, valamint attól, aki e törvény rendelkezéseitől eltérő módon hulladékot szállít, hulladékot más ingatlanán, közterületen jogtalanul elhelyez vagy elhagy, a jogsértéssel érintett eszközt, dolgot, illetve a hulladék szállítására használt járművet, valamint bármely dolgot, amelyre a hatóság előtti eljárásban, mint bizonyítási eszközre szükség lehet, a helyszínen lefoglalhatja.

28 A törvényi szabályozás – mi várható?
Brüsszeli válasz – notifikáció Részletes vita indítása Szavazás a benyújtott módosítókról Zárószavazás Hatálybalépés

29 Köztisztasági Egyesülés
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Nagy György Köztisztasági Egyesülés


Letölteni ppt "A hulladékról szóló törvény-tervezet"

Hasonló előadás


Google Hirdetések