Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pénzügyi és szakmai elszámolás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pénzügyi és szakmai elszámolás"— Előadás másolata:

1 Pénzügyi és szakmai elszámolás

2 Alapfogalmak: Elszámolás Támogatási időszak Teljesítés dátum/időszak
Elszámolási időszak ÁFA nyilatkozat Banki felhatalmazás Költségvetés 2

3 A finanszírozás módja Előfinanszírozás: Utófinanszírozás:
utalás a támogatási szerződés megkötése után elszámolható költségek kifizetése csak az utalást követően történhet Utófinanszírozás: utalás az elszámolás ellenőrzését és lezárását követően

4 Támogatási időszak Nemzeti összetartozás kollégium Új Nemzedékek jövőjéért kollégium Közösségi környezet kollégium Mobilitás és alkalmazkodás kollégium Társadalmi felelősségvállalás kollégium Elszámolás a záró dátumot követő 30 napban lehetséges. 4

5 A támogatás felhasználásának ellenőrzése kétféle módon történik:
a támogatási időszak végétől számított 30 napon belül a szervezetnek a támogatás felhasználásáról pénzügyi elszámolást és a szakmai beszámolót kell beküldeni. A dokumentumalapú és elektronikusan benyújtott beszámolót az Alapkezelő vizsgálja és annak eredményére vonatkozóan javaslatot tesz a kollégiumnak, amely dönt róla; - a kiválasztott pályázatok helyszíni ellenőrzésével.

6 Szakmai beszámoló Célja: Része:
a pályázatban vállalt feladatok végrehajtásának szöveges bemutatása Része: a) elektronikus szakmai adatlap (EPER), b) kötelezően előírt, vagy a pályázati programban vállalt dokumentumok (kiadványok, szórólapok, stb.) A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a és a honlapokról. Szakmai programok esetében a Kollégiumok ellenőrzik a beszámolót

7 Pénzügyi elszámolás Célja:
- a vállalt feladatok megvalósítása során felmerült költségek igazolása - a pénzügyi elszámolásnak a pályázatban leadott költségvetéssel összhangban kell állnia

8 Pénzügyi elszámolás része:
a költségvetési tervben szereplő tételek felhasználására vonatkozó számlaösszesítő, a költségvetési támogatás felhasználását igazoló számlák, számviteli bizonylatok eredeti példányának záradékolt és hitelesített másolatai a költségvetési terv szerinti bontásban (a Ft. alatti pénzügyi dokumentum-másolatokat nem szükséges beküldeni, de a számlaösszesítőre fel kell vezetni és az eredeti példányt záradékolni is kell), kifizetést igazoló bizonylatok, valamint az ezekhez kapcsolódó dokumentumok (pl. szerződések) . az Ávr. 80 § (4) bekezdése értelmében a pénzügyi teljesítési nyilatkozat beküldése.(A formanyomtatvány megtalálható a Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap évi szakmai és pénzügyi elszámolásához című dokumentum Teljességi nyilatkozat nevű mellékleteként.)

9 Számlaösszesítő Táblázatos formában tartalmazza az elszámolás részeként benyújtott számviteli bizonylatok adatait Költségvetési alsorok szerinti bontásban EPER-ből nyomtatható Tartalmazza a hivatalos képviselő cégszerű aláírását

10 Költségek felmerülését igazoló bizonylatok (idén a bruttó 100
Költségek felmerülését igazoló bizonylatok (idén a bruttó ,- Ft feletti összegről) Számla Nyugta Díjbekérő Kiküldetési rendelvény Adás-vételi szerződés Bérszámfejtési dokumentum Stb..

11 Számla, nyugta: A számla olyan számviteli bizonylat, amelyet áru értékesítésekor vagy szolgáltatás teljesítésekor állítanak ki Kötelező formai elemei Kézi vagy gépi kiállítású Lehet belföldi vagy külföldi Ha a kiállító nem kötelezett számlakibocsátásra, nyugtát állít ki Jellemző esetei: közös költség, illetékbélyeg

12 Kiküldetési rendelvény:
Díjbekérő: Biztosítási díjak esetében Számla kiállítása a pénzügyi teljesítést követően Kiküldetési rendelvény: Tömegközlekedés, magánszemély tulajdonában lévő gépjárművel történő utazás esetén Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott normák alapján Amortizációs költség számolható el Kötelező formai elemei

13 Bérszámfejtési dokumentum:
Pályázat keretében elszámolni kívánt munkabér esetén Egyéni havi bérjegyzék Kötelező formai elemei

14 Kifizetést igazoló bizonylatok:
Készpénzben történő kiegyenlítés esetén: Kiadási pénztárbizonylat Időszaki pénztárjelentés Naplófőkönyv Átutalással történő kiegyenlítés esetén: Bankszámlakivonat Internetes számlatörténet

15 Kiadási pénztárbizonylat:
Szervezet pénztárából történő készpénzfelvételt dokumentálja Kötelező formai elemei

16 Időszaki pénztárjelentés - Naplófőkönyv:
adott időszakon belül a pénztárban bekövetkezett változásokat mutatja Naplófőkönyv: tartalmazza a pénztárban illetve a folyószámlán bekövetkező változásokat, de csak a készpénzes számlák kifizetését igazolja

17 Bankszámlakivonat - internetes számlatörténet:
Szervezet folyószámláját vezető pénzintézet a folyószámlán történő mozgásokat jegyzi Kötelező bejelenteni, és inkasszó alá vonni Számlatörténet: záró- és nyitóegyenleget tartalmaznia kell

18 Egyéb kapcsolódó dokumentumok :
Szerződések (megbízási, adás-vételi, bérleti, stb.) Nyilatkozatok Útnyilvántartás

19 Az elszámolás elkészítésének és benyújtásának módja:
Kizárólag EPER-ben Formai követelményeknek megfelelően (záradékolás, hitelesítés) Önrész elszámolás, lemondás

20 Záradékolás : Az elszámolni kívánt költségeket igazoló számviteli bizonylatokat záradékolni kell. Záradékolás = az eredeti bizonylaton szöveges formában fel kell tüntetni az elszámolni kívánt összeget és a Támogatási szerződés számát.

21 Hitelesítés: Valamennyi benyújtott dokumentumot hitelesíteni kell. A bizonylat fénymásolatára pecséttel vagy kék tollal szöveges formában rá kell vezetni, hogy a másolat és eredeti példány megegyezik, például: „A másolat az eredetivel mindenben megegyező”. Ezt a szervezet hivatalos képviselőjének vagy meghatalmazottjának dátummal és cégszerű aláírásával igazolni kell. Amennyiben a szervezet pecséttel rendelkezik, az aláírás mellé pecsételni is szükséges, anélkül nem cégszerű az aláírás.

22 Önrész: Min. 10%-os előírt önrész Pénzbeli/nem pénzbeli
Nem pénzbeli esetén: Társadalmi munka Dologi feltételek Szolgáltatás biztosítása

23 Lemondás: Nem tud elszámolni a teljes összeggel
Lemondó nyilatkozatot kell benyújtani Előfinanszírozás esetén: a visszafizetést igazolni kell Utófinanszírozás esetén: A lemondott összeggel csökken a kifizetendő összeg (visszafizetéssel nem jár)

24 NEA költségvetési sorok:
A1: Ingatlan üzemeltetés költségei A2: Jármű üzemeltetés költségei A3: Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei A4: Adminisztráció költségei A5: PR, marketing költségek A6: Humán-erőforrás fejlesztésének költségei A - Dologi kiadások A7: Kommunikációs költségek A8: Utazás-, kiküldetés költségei A9: Szállítás költségei A10: Munka-, és védőruha, védőfelszerelés költségei A11: Szervezetfejlesztés A12: Egyéb beszerzések, szolgáltatások

25 NEA költségvetési sorok:
B - Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei B1 Bérköltség B2 Megbízási díj B3 Ösztöndíj B4 Egyszerűsített foglalkoztatás költségei B5 Folyamatos vállalkozási szerződés alapján feladat ellátására felmerülő költségek B6 Önkéntes foglalkoztatott költségei

26 NEA költségvetési sorok:
C - Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése C1 Tárgyi eszköz beszerzés C2 Immateriális javak beszerzése

27 Az elszámolás elbírálásának a menete:
Elszámolási időszak utolsó napjáig az elszámolást be kell nyújtani a szervezetnek Ha nem történik meg, felszólítást kap Az Alapkezelő az elszámolást a kézhezvételt követő negyvenöt napon belül megvizsgálja Az elbírálás során tartalmi illetve formai ellenőrzésre kerül sor Egy hiánypótlási kör lehetséges (15 napos határidő) 27

28 Az elszámolás elbírálásának a menete:
A Kollégium a következők szerint hozhat döntést az elszámolásról: Elfogadás Hiba vagy hiányosság megállapítása Egészben vagy részben történő elutasítás 28

29 Visszavonás Előfinanszírozás esetén:
Részösszeg visszavonás (a benyújtott beszámoló alapján csak részteljesítés állapítható meg, a fennmaradó részt kell visszafizetni) Teljes összeg visszavonás (2 év kizárás) A visszavont összeget előfinanszírozás esetén kötelessége visszautalni Visszavonás esetén kifogással élhet a Kedvezményezett Utófinanszírozás esetén: az elutasítás összegével csökken a támogatási összeg (visszavonásról itt nem beszélhetünk) 29

30 Lezárás (a folyamat utolsó lépése)
Lezárható egy elszámolás (előfinanszírozás esetén): elszámolást elfogadta a Pályázatkezelő/Támogató a részösszeg visszakövetelés megtérült Kedvezményezett a teljes támogatásról lemondott és ha az előírt követelést a kedvezményezett visszafizette Utófinanszírozás esetén a lezárást követően a jóváhagyott összeg erejéig megtörténik az utalás 30

31 Köszönöm a figyelmet! 31


Letölteni ppt "Pénzügyi és szakmai elszámolás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések