Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vezetést támogató rendszerek Döntés Támogató Rendszerek DTR (DSS)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vezetést támogató rendszerek Döntés Támogató Rendszerek DTR (DSS)"— Előadás másolata:

1 Vezetést támogató rendszerek Döntés Támogató Rendszerek DTR (DSS)

2 A döntési folyamat ä Előkészítés ä feladatmeghatározás és adatgyűjtés ä Tervezés ä Választás ä (Megvalósítás)

3 Előkészítés (feladatmeg- határozás és adatgyűjtés) ä Szervezeti célokból kiindulás ä Üzleti folyamatok vizsgálata ä Adatgyűjtés ä Probléma azonosítás, osztályozás, meghatározás

4 Tervezés ä Modell kialakítás ä Választási kritérium (-rendszer) meghatározása ä Alternatívák generálása

5 Választás ä A modell megoldása ä Érzékenységvizsgálat ä Legjobb (jó) alternatíva választása ä Az implementáció megtervezése ä A kontroll megtervezése

6 Megvalósítás ä Sikeres ä Sikertelen - vissza valamelyik fázisra

7 A döntéshozatal problémái ä Az alternatívák száma növekszik ä A ráfordítható idő csökken ä Növekvő bizonytalanság és változékonyság

8 Problémaszerkezet ä Strukturált ä programozható ä Féligstrukturált ä valamelyik fázis, szakasz, lépés nem strukturált ä Nem strukturált ä nem programozható

9 Strukturált problémamegoldás ä Probléma definiálás ä Kategórizálás ä Modell konstruálás ä Megoldások keresése ä Választás

10 Modell típusok ä Ikonikus - fizikai méretcsökkentés ä Analóg - hasonló viselkedésű ä Matematikai - összefüggésekkel

11 Matematikai modellek ä Változók ä kontroll (független) ä eredmény (függő) ä Összefüggések ä egyenletek ä egyenlőtlenségek ä Módszertanok

12 Modellfajták  Normatívak  a leghatékonyabb változat keresése fix ráfordítások mellett  a legalacsonyabb költségű változat keresése a megadott hatékonyság mellett  a legmagasabb produktivitás keresése, azaz a célok elérése és a ráfordítások aránya optimális  Leírók  Kielégítők

13 Modell analízisek ä Érzékenységi analízis ä Hatás analízis (What-if) ä alapadatokból indul ki ä Cél analízis (goal seeking) ä a végállapotból indul ki ä Kombinált

14 Érzékenységi analízis ä Az inputok változásának hatása az outputokra ä Flexibilitás ä A modell és a valóság viszonyának jobb megértése

15 Hatás analízis (What-if) Az inputváltozások hatása a megoldásra Egyedi változások Kombinált (szcenáriók)

16 Cél analízis (goal seeking) Adott eredmény eléréséhez milyen input kombináció kell? Megoldások halmaza Azokon másodlagos célfüggvény

17

18 Strukturált problémák modelljei

19 DSS kialakulása ä MIS ä Mi a helyzet? ä Prediktiv MIS ä Mi történik, ha ? ä DSS ä Milyen alternatíva a legjobb?

20 A definiálás nehézségei ä Sok a definíció. ä Időről-időre változnak. ä Egy-egy aspektust emelnek ki. ä Inkább a döntések támogatása fogalmazódik meg, mintsem a DSS maga, mint rendszer

21 DSS definíció (Finlay) ä Olyan számítógépes rendszer, amely döntéshozatalhoz nyújt segítséget.

22 DSS definíció (Keen és Morton) ä Vezetői döntéshozatal számítógépes támogatása félig strukturált problémák esetén.

23 DSS definíció (Sprague és Carlson) ä Interaktív számítógépes rendszer, amely a döntéshozókat segíti strukturálatlan problémáik megoldásában adatok és modellek felhasználásával.

24 DSS-ek definiálása (Little) ä Egy DSS olyan, modelleken alapuló eljárások halmaza, amely az adatok feldolgozásához és kiértékeléséhez, a vezetés döntéshozatalához nyújt segítséget.

25 Tulajdonságai (Little) ä egyszerű a szerkezete ä felhasználóbarát felület ä nagy volumenű adatot igényel és tud kezelni ä könnyen ellenőrizhető és módosítható ä fontos kérdésekben teljeskörű ä rugalmas lekérdezési lehetőség ä az adatok analitikus, statisztikus elemzése dominál ä cél az adatok mögött húzódó trendek felderítése ä nincs adatmódosítás, csak olvasás

26 DSS-ek definiálása (Alter)

27 DSS-ek definiálása (Bonczek) ä kommunikációs rendszer - a felhasználó és a DSS között ä tudás rendszer - adatok és eljárások gyűjteménye ä problémamegoldó rendszer - az eljárások alkalmazása az adatokon

28 DSS definíció (Turban) ä DSS-ek azok a döntéshozatal folyamán használható számítógépes rendszerek, amelyek a strukturált és kevéssé strukturált feladatok megoldásához is segítséget nyújtanak a beépített döntési szabályok és modellek felhasználásával, s ezeket a felhasználó is módosíthatja, vagy bővítheti. A DSS tehát komplex döntési szituációk megoldásában segít, növelve a döntések hatásosságát.

29 Döntéstámogató Rendszerek(DTR) ä Döntéshozókat segítő számítógép-alapú rendszerek, ä Tartalmaz: ä Analitikus döntési modelleket ä Adatbázisok elérését ä Lehetőséget a nemstrukturált problémák megoldására az adatokkal és modellekkel ä Cél: Növelni a döntések hatásosságát és hatékonyságát Adat- bázis Modell bázis Analízis és prezentáció Adatkezelő rendszer Modellkezelő rendszer

30 DSS követelmények I. ä Végfelhasználói kezelés és interaktivitás ä Könnyű hozzáférés a megfelelő információkhoz ä Adatok és az adatok és változók jelentésének magyarázata ä Döntési modellek ä Statisztikai, előrejelzési és optimalizálási eszközök ä Prezentáció (jelentések, grafikák) ä Alkalmazkodás a növekvő felhasználói igényekhez ä Hordozhatóság és periféria támogatás ä Megbízhatóság és teljesítmény

31 DSS követelmények II. ä Nemstrukturált és féligstrukturált feladatok megoldásának támogatása ä Különböző vezetői szintek, egyének és csoportok támogatása ä Független és összefüggő döntések sorozatának támogatása

32 DSS követelmények III. ä A döntési folyamat minden fázisának támogatása ä Adaptivitás, visszacsatolás ä Végfelhasználói módosíthatóság ä Továbbfejlesztési lehetőség ä Kisérletezési lehetőség a modellekkel ä Tudásbázis komponensek ä Kényelmes elemzési és érzékenységi vizsgálatok

33 DSS célkitűzések 1/3 ä A vezetők (és a működtető személyzet) döntéshozó képességének növelése több és jobb döntés meghozatalával a megértési, időbeli és közgazdasági korlátokon belül. ä A döntéshozók produktivitásának növelése ä A döntéshozatal fázisainak támogatása ä feladatmeghatározás és adatgyűjtés (pl. releváns információ) ä tervezés (pl. alternatívák meghatározása ésanalízise) ä választás (pl. javaslat az alternatívák közüli választáshoz)

34 DSS célkitűzések 2/3 ä A döntéshozók lehetőségeinek kiterjesztése. Például: ä ismeretek gyűjtése (mi a helyzet?) ä formalizálás (az analízisek és akciók terveit) ä analízis (mi a helyzet?, mi lehetséges?, mi lesz?) ismeret származtatás ä probléma felismerés (a probléma egészének és a részproblémáknak a beazonosítása) ä A döntéshozók segítése nemstrukturált vagy féligstrukturált problémák megoldásakor

35 DSS célkitűzések 3/3 ä A problémamegoldás folyamatának megkönnyítése ä a probléma meghatározása ä a probléma redukciója részproblémákra ä a részproblémák megoldása ä a megoldások kombinálása ä A döntéshozó tudáskezelő kompetenciájának kiterjesztése, az emberi tudáskezelés számítógép alapú tudáskezeléssel való kiegészítése

36 DSS hasznok (potenciálisan)1/2 ä Függ a DSS természetétől, a döntéshozótól és a döntési helyzettől ä Növeli a döntéshozók ismeretkezelési lehetőségeit ä A döntéshozó olyan problémákat is megoldhat, amelyet DSS nélkül meg se kísérelt volna az időráfordítás nagysága és komplexitása miatt ä Egyszerűbb problémák esetén gyorsabban és megbízhatóbban dolgozhat a döntéshozó DSS-sel

37 DSS hasznok (potenciálisan) 2/2 ä Még ha a döntéshozó elé kerülő problémát nem is sikerül a DSS-sel megoldani, de stimulálja a döntéshozó gondolkodását (pl. kiterjesztési kísérletek; analízis; tanácsok; hasonló esetek jelzése) ä A DSS konstruálás (a döntéshozó részvételével) lehetőséget ad a problématerület új módon való megközelítésére, a döntéshozatal egyes részeinek formalizálására ä A döntéshozó pozíciójának megerősítése ä Versenyelőny a megnövekedett belső produktivitás miatt

38 DSS korlátok ä nem képes bizonyos emberi gyakorlat/tehetség replikációjára ä néha túl specifikus (pl. több DSS is szükséges lehet egyetlen döntés meghozatalához - koordinációjuk?) ä nem mindig illeszkedik a döntéshozó felfogásához ä nem tudja kiküszöbölni a rossz döntéshozókat ä korlátos a tudása (milyen a „tanulóképessége“ és mikor elégséges a tudása a döntéshozó számára??) ä függőségi veszélyek

39 DSS típusok (Hättenschwiler) – a felhasználó oldaláról ä passzív ä a döntési folyamatot segíti, nem tesz javaslatot ä aktív ä megoldja a feladatot vagy megoldást ajánl fel ä kooperatív ä kölcsönösen változtatják, javítják lépésről lépésre a megoldást

40 A DSS-ek felhasználása ä Előfizetői mód - a döntéshozó rendszeresen elkészített jelentéseket vár el a rendszertől, s nem is interaktívan. ä Hivatalnoki mód - a döntéshozó változó tartalmú jelentéseket készíttet a rendszerrel, de azt offline módon készíti elő. ä Terminál mód - a döntéshozó interaktívan használja a rendszert kérdés-felelet szekvenciákon keresztül. ä Közvetítéses mód - a döntéshozó másokon keresztül, stábja erre kijelölt munkatársai közvetítésével használja a rendszert, nem ismerve a megoldás és a rendszer részleteit. Ennek a módszernek az elterjedtsége a vezetők számítástechnikai képzettségének növekedésével, ill. a DSS rendszerek használatának egyszerűsödésével a jövőben csökkeni fog.

41 Közvetítők ä DSS asszisztensek - a vezető stábjának a döntéstámogató rendszerekkel való kapcsolattartásra specializálódott tagja, ä Specialisták - egy-egy üzleti szakterület szakértője, aki a DSS rendszerek segítségével készíti elő szakvéleményét, ä Szakértők - egy-egy modellezési módszer szakértője, az ő segítségével lehet a speciálisabb modelleket kidolgozni, ill. megoldani

42 Méret szerinti kategorizálás ä Vállalati szintű DSS ä Nagy adattárházakhoz kapcsolódik äCsoportos DSS gyakran (GDSS) äSpeciálisan EIS is lehet ä Asztali DSS ä Kis, egyéni rendszer

43 A DSS-k struktúrája Parancsnyelv A problématerületről tárolt információ Információ gyüjtés Probléma meghatározás Modell formalizálás Analízis... Információ gyüjtés Probléma meghatározás Modell formalizálás Analízis... Parancsnyelv (LS) Problémamegoldó rendszer (PSS)Tudás rendszer (KS) Döntés hozó Döntés hozó Prezentációs rendszer (PS)

44 Parancsnyelv (LS) Adatbázisok Riportok Ábrák Modellek Döntéstámogató rendszerek alapelemei Struktúra definiálás Manipulációk Struktúra definiálás Manipulációk Nyelvi lehetőségek

45 Tudás rendszer (KS)1/2 ä tudásreprezentációs rendszer, amely tartalmazza cserélhetően a DSS-ek problémamegoldással és kommunikációval kapcsolatos ismereteit ä semmilyen ismeret sincs kizárva - adatt- problématerület - procedurálisl- felhasználó (viszonylagos) - nyelvi- saját maga - következtetési - prezentációs - felhalmozódó ä elvileg bármely tudásreprezentáló technika felhasználható

46 Tudás rendszer (KS) 2/2 Változók Szabályok Jelentések Adatok Grafika Modellek Szöveg DSS motor

47 Probléma megoldó rendszer (PSS) 1/2 ä A DSS azon része, amely reagál a felhasználó kérdéseire, és a problémamegoldó folyamatot a megoldás felé vezeti ä a parancsnyelv egy eleme hatására mozgósítja a tudásbázisát hogy produkáljon egy prezentációt a felhasználó részére, vagy a tudását módosítja ä a problémamegoldó rendszernek (PSS) tudnia kell kezelni a (KS-ben) tárolt tudást, a parancsnyelvi (LS) elemekre alkalmazni és a prezentációs rendszert (PS) használni ä a keretrendszer független az LS, PS, KS tartalmától és a PSS dinamikájától

48 Probléma megoldó rendszer (PSS) 2/2 ä Támogatja az információ összegyűjtését ä Támogatja a problémamegoldást Kérdések, hipotézisek és hatások definiálása ä Támogatja a gazdasági és pénzügyi modellek formalizálását 1. A rendszer megfigyelése 2. Logikai, matematikai modellek kialakítása a megfigyelések megmagyarázására 3. A rendszer viselkedésének előrejelzése 4. A modell helyességének tesztelése ä A döntési analízis támogatása

49 Prezentációs Rendszer (PS) ä Tartalmazza a DSS lehetséges válaszait ä a PSS határozza meg, hogy mely PS elem szerepel a válaszban ä lehet táblázatos, szöveges, grafikus, stb.

50 Speciális DSS típusok 1/3 ä adatabázis-orientált DSS ä a KS tartalma: strukturált rekordok (leíró tudás) ä a PSS tartalmaz äadatbázis kontroll rendszert äkérdés feldolgozó rendszert äátalakítható feldolgozásokat ä táblázat-orientált DSS ä a KS tartalma: táblázat file-ok (leíró és procedurális tudás) ä a PSS végre tud hajtani procedurákat (pl. “what if”, mi a helyzet? analíziseket)

51 Speciális DSS típusok 2/3 ä algoritmus-orientált DSS ä algoritmus - eljárás, amely problémák egy osztályát képes megoldani ä rögzített megközelítés äaz algoritmusok részei a PSS-nek äaz algoritmusok halmaza és az egyes algoritmusok rögzítettek äa KS tartalmazza az algoritmusok adathalmazát äa KS tartalmazhatja a probléma és a riport formájának leírását ä flexibilis megközelítés äaz algoritmusok részei a KS-nek (algoritmuskönyvtár) ämódosíthatóak, törölhetőek, bővíthetőek äegymás után alkalmazhatók (kombinálhatók) äa KS tartalmazhatja az adathalmazokat, a probléma leírását, a riport formáját, következtetési formákat a modulok végrehajtásának koordinálására

52 Speciális DSS típusok 3/3 ä szöveg-orientált DSS ä a KS szöveges dokumentumokból áll ä a PSS tárolást és visszakeresést végez ä hipertext kiegészítés ä szabály-orientált DSS ä a KS szabályhalmazokat és állapotleírásokat tartalmaz ä a PSS következtető rendszerrel dolgozza fel a szabályokat ä kombinált DSS ä amit a döntéshozó igényel a különböző KM technikákból ätöbb DSS használatával äegy DSS-ben több technika használatával

53 Interfész stílusok1/2 ä A felhasználóknak különböző preferenciáik lehetnek (barátságosság/gyorsaság) ä A preferenciák változhatnak ä a feladat ä a tapasztalatok függvényében ä Az interfész jelenti ä a Parancsnyelvi rendszert ä a Prezentációs rendszert ä a nyelvi és prezentációs ismereteket ä a PSS azon részeit, amelyek fogadják a parancsnyelvi (LS) kéréseket és produkálják a prezentációs rendszer (PS) válaszait

54 Interfész stílusok 2/2 ä A felhasználó számára az interfész maga a rendszer ä Adaptálhatónak kell lenni ä könnyű tanulhatóság ä kényelmes váltás a feladatok között ä útmutatás (esetleg felhasználva az eddigi interakciókat) ä a felhasználónak a teljes kontroll érzetét adni ä váltás lehetősége az egyes interfész stílusok között ä Az interfész meghatározhatja a DSS használhatóságát!

55 Parancsnyelvi rendszerek1/2 ä parancs-orientált ä a procedurálistól a nemprocedurálisig ä a felhasználónak kell megtanulnia a szótárt és nyelvtant ä természetes nyelv ä a rendszer alkalmazkodik a felhasználóhoz ä probléma a rossz interpretáció esetén ä Beszéd ä Az előző kiterjesztése ä menük ä útmutatás a lehetséges módszerekhez ä a felhasználó reagál a felkínált opciókra ä az LS tartalmaz gombkombinációkat (egér műveleteket, stb.) a különböző utasításokhoz

56 Parancsnyelvi rendszerek 2/2 ä űrlapok ä eligazítja a felhasználót a kitöltésben ä mezőnként lehet javítani a végleges elküldés előtt ä az LS tartalmazza a lehetséges bemeneteket ä kérdés/felelet ä az űrlap egyszerűsített formája ä az LS tartalmazza a kérdésekre adható válaszokat ä direkt manipuláció ä a rendszer objektumai manipulálhatók ä az LS tartalmazza a lehetséges akciókat a PS manipulálására ä gyakran űrlapokkal és grafikus interfésszel kombinálva ä hibrid

57 ä támogatási üzenetek ä útmutatások a felhasználó tevékenységével kapcsolatban ä help szövegek ä diagnosztika ä eredmény üzenetek ä szöveges - szabad - táblázatos - rácsos - űrlap Prezentációs rendszer lehetőségek ä grafikai - karakteres rajzok (plot) - rajzok - képek ä audio ä kombinációk

58 Eszközök és generátorok DSS eszközök DSS generator Specifikus DSS Általános programnyelv

59 Példa: Szállítási ütemező rendszer Idő, távolság, költség Járművek Linearis programozási algoritmus Linearis programozási algoritmus Lista az utakról A döntéshozó választ a lehetséges utak közül Rendelések

60 Döntések sorozata ä Független döntéshozás, ä független részdöntések sorozata, ä csoportmunkát követelő döntéshozás (Hackathorn és Keen)

61 GDSS definíció ä A Csoportos döntéstámogató rendszer (GDSS=Group Decision Support System) egy olyan számítógép alapú információs rendszer, amely képes nemstrukturált problémák megoldásához segítséget nyújtani döntéshozók együtt dolgozó csoportjának. Egy GDSS-t hardver, szoftver és az alkalmazott módszerek és emberi résztvevők jellemeznek.

62 GDSS feladatok ä A csoporttagok szavazatainak, véleményének, modelleredményeinek numerikus és grafikus összegezése. (Nem feltétlenül összeadása - fontos lehet a megoszlás is) ä A döntési alternatívák közös értékelése, az ötletek anonim gyűjtése, és szelektálása, csoportvezető választás és más konszenzust igénylő akciók lebonyolítása. ä Az információk összes formájának továbbítása a csoporttagok között ill. információcsere a GDSS rendszer adatbázisával. (Kommunikációs hálózat)

63 Condorcet paradoxon ä A: x > y > z ä B: y > z > x ä C: z > x > y Arrow féle lehetetlenségi tétel Moderátorok felelőssége

64 Arrow féle lehetetlenségi tétel ä Bármik is legyenek egy csoport tagjainak preferenciái, a döntésaggregáló módszernek az összehasonlítandó opciókra vonatkozóan elő kell állítania a csoportos preferencia sorrendet. ä Ha egy csoport minden tagja az A opciót választja a B opcióval szemben, akkor a csoportnak szintén az A opciót kell preferálnia a B-vel szemben. ä A csoport preferenciája két opció között kizárólag a csoport tagjainak e két opció közötti választásától függhet. ä Nincs a csoportban diktátor, azaz olyan valaki, aki mindig érvényesíteni tudja a preferenciáit mások rovására is. ä Az előző négy feltétel egyszerre nem teljesülhet

65 Linkek ä OLAP ä http://www.webopedia.com/TERM/O/OLAP.html ä DSS ä http://www.webopedia.com/TERM/D/decision_support_system.html ä Web-based Decision Support Systems: ä http://www.vanguardsw.com/decisionscript/jupiter/default.htm http://www.vanguardsw.com/decisionscript/jupiter/default.htm ä http://www.exsys.com/Demos/RuleBook/Selector/CellPhone/CellPhone DemoPage.html ä http://www.vanguardsw.com/decisionscript/Features.htm ä http://www.vanguardsw.com/decisionscript/Examples.htm http://www.vanguardsw.com/decisionscript/Examples.htm ä http://www.hipre.hut.fi http://www.hipre.hut.fi ä http://www.exsys.com/Demos/RuleBook/Selector/Dogs/DogSelectorDe moPage.html


Letölteni ppt "Vezetést támogató rendszerek Döntés Támogató Rendszerek DTR (DSS)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések