Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium"— Előadás másolata:

1 A szakképzés-fejlesztés aktualitásai, az új OKJ bevezetésével kapcsolatos feladatok
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium VIDÉKFEJLESZTÉSI, KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET Wayda Imréné képzési igazgató

2 A szakképzés-fejlesztés aktualitásai, az új OKJ bevezetésével kapcsolatos feladatok
§ § § § § § § § § § § § § § § + + =

3 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről 6. § (1) Ez a rendelet április 1-jén lépett hatályba. A 10/2007. (II. 27.) SZMM rendelet az utolsó megjelent módosítása. Jelenleg megjelenés alatt van egy újabb módosítás, de az agrár-szakképesítéseket nem érinti.

4 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről A április 1-jétől hatályos OKJ előírásai szerint a szakképzési évfolyamra beiskolázni akkor lehet, ha az ahhoz illeszkedő szakmai és vizsgakövetelmények és központi programok (felsőfokú szakképzés esetén képzési programok) kiadásra kerültek, valamint a képzés megkezdéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítottak.

5 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről Az iskolarendszeren kívüli szakképzés esetében a résztvevővel képzési szerződést a április 1-jétől hatályos OKJ előírásai szerint akkor lehet kötni, ha a szakképesítés szakmai és vizsga-követelménye kiadásra került.

6 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről 6. oszlop - Kizárólag iskolai rendszerben megszerez-hető szakképesítések 7. oszlop - A szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés maximális időtartama Az év és az óraszám együttes feltüntetése azt jelzi, hogy az adott szakképesítés iskolai rendszerben és iskolarendszeren kívül is oktatható. Ahol csak az óraszám adott, ott iskolarendszeren kívül oktatható a szakképesítés, ha központi program nem került kiadásra. A kizárólag iskolai rendszerben oktatható szakképesítések esetében a maximális képzési idő évben van megadva.

7 Az Országos Képzési szerinti képzés bevezetésével kapcsolatos feladatok
Az SZVK-k rendeletben való megjelentetése A központi programok jóváhagyása Vizsgafeladatok elkészítése, elkészíttetése Helyi képzési programok elkészítése Pedagógiai program módosítása Képzések indítása iskolarendszerben Iskolarendszeren kívül a rendeletben megjelölt időponttól

8 Az Országos Képzési szerinti képzés bevezetéséhez szükséges a rendelet megjelenése, amely tartalmazza a: Jogszabály szövegét 1. számú melléklet: Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai 2. számú melléklet: 44 db SZVK 3. számú melléklet: Bemeneti kompetenciák modulokba rendezve 4. számú melléklet: Külön jogszabályokban foglalt jogosultságok megfeleltetése a 37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel és az 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel kiadott OKJ-ban szereplő szakképesítések között 5. számú melléklet: Fogalom-meghatározások

9 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről A nappali oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 121. §-a (1) bekezdés 21. pontjában előírt, a meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben szerezhető szakképesítésnek kell tekinteni azt a szakképesítést, amelynek megszerzéséhez jogszabály szakmai előképzettséget ír elő.

10 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről A tizennyolcadik életévét betöltött képzésre jelentkezők közül az OKJ-ben szereplő 33-as azonosító számmal kezdődő szakképesítések esetében a tizedik évfolyam elvégzését január 1-jétől azoktól kell megkövetelni, akik az 1998/1999-es tanévet követően fejezték be az általános iskola nyolcadik osztályát.

11 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről A speciális szakiskolában és a készségfejlesztő speciális szakiskolában, valamint a közoktatási törvény 27. §-ának (8) bekezdése szerint szervezett oktatásban résztvevők számára rész-szakképesítés megszerzésére irányuló felkészítés is folyhat.

12 13/2007. (III. 14.) OKM rendelet a szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről A támogatás két részletben kerül kifizetésre az önkormányzatok által leadott igény szerint.. Az első részlet támogatási előleg, amelynek összege 5000 Ft/fő/vizsga. A támogatási előleg igénylésének alapja a évben szakmai vizsgát tett, szakmai vizsgára jelentkezett és a várhatóan javító, pótló szakmai vizsgára jelentkező tanulók létszáma. A támogatás második részletének alapja a évben szakmai vizsgát tett (megkezdett) tanulók tényleges létszáma november 23-ig kell lejelenteni. A támogatási igények benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása jogvesztő.

13 A támogatást igényelhetik a) a helyi önkormányzatok,
13/2007. (III. 14.) OKM rendelet a szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről A támogatást igényelhetik a) a helyi önkormányzatok, b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmények fenntartói, c) a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények (a továbbiakban együtt: fenntartók) az általuk közoktatási feladatként ellátott, 2007-ben megszervezett szakmai vizsgák lebonyolításához.

14 19/2007. (III. 23.) OKM rendelet a 2007/2008. tanév rendjéről
4. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium illetékességi körébe tartozó, iskolarendszerű szakképzések szakmai vizsgáinak írásbeli és szóbeli (gyakorlati) vizsgaidőpontjai: a) írásbeli: 2007. október 3. 14 óra szóbeli és gyakorlati: 2007. október 4-26. b) írásbeli: 2008. február 4. 2008. február 5-28. c) írásbeli: 2008. május 19. 8 óra 2008. május 20.-június 27.

15 19/2007. (III. 23.) OKM rendelet a 2007/2008. tanév rendjéről
A szakközépiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze május 30-án is megszervezhető (írásbeli pótnap) abban az esetben, ha a vizsgázó szakmai vizsgát, valamint érettségi vizsgát is tesz és az írásbeli vizsgák azonos napra eső időpontjai nem teszik lehetővé a mindkét vizsgán való részvételt. A vizsgaidőpontok egybeeséséről, az írásbeli pótnap igénybevételének szükségességéről a szakközépiskola a vizsgabejelentés és tételigénylés megküldésével egyidejűleg értesíti a szakképesítésért felelős minisztert és a szakmai vizsga írásbeli tételét biztosító intézményt.

16 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről
A rendelet hatálya kiterjed az Szt §-aiban szabályozott, az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) meghatározott szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés (a továbbiakban együtt: szakképesítés) megszerzésére irányuló szakmai vizsgára, az abban részt vevőkre, a vizsga lebonyolításával kapcsolatban kötelezettséggel vagy jogosultsággal rendelkezőkre.

17 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről
A szakmai vizsga időtartama legfeljebb három nap. A vizsgabizottság, ha a vizsgaszervezés helyi sajátosságai ezt indokolják, a vizsga időtartamát a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban egy nappal meghosszabbíthatja. A vizsgabizottság elnöke a szakmai vizsga megkezdése előtt ellenőrzi, a bizottság döntése alapján jóváhagyja a vizsga szervezési és lebonyolítási szabályzatát és a bekezdés szerinti vizsgaprogramot.

18 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről
Egy napra több vizsgarész, vizsgatevékenység szervezhető. A vizsgázó egy napra eső vizsgatevékenységeinek összes ideje nem haladhatja meg a 6 órát. Az egyes vizsgatevékenységek idejeként - a 6 órás időkeret számításakor - a vizsgatevékenység végrehajtására meghatározott maximális időt kell figyelembe venni. Modulzáró vizsgát év közben csak akkor kell szervezni, ha a szakmai és vizsgakövetelmény tartalmazza, egyébként a képzés befejezése után kell valamennyi modulból vizsgát tenni.

19 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről
Valamennyi vizsgatevékenység csak a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban rögzített vizsgabizottsági tag és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő jelenlétében kezdhető meg, illetőleg folytatható. A vizsgabizottság elnöke és tagjai a vizsgatevékenységek ellenőrzésekor maximum 30 percig helyettesíthetik egymást.

20 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről
A gyakorlati vizsgafeladatokat a vizsgaszervező dolgozza ki és a vizsgaszervező javaslatára - a vizsga megkezdése előtt - a vizsgabizottság elnöke a 9. § (3) bekezdése szerint felkért vizsgabizottsági taggal egyetértésben hagyja jóvá. A feladatnak, illetve a javítási-értékelési útmutatónak alkalmasnak kell lennie a rész-szakképesítéshez szükséges kompetenciák mérésére, illetve értékelésére is.

21 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet, továbbá a módosításáról szóló 20/2004. (VII. 27.) OM rendelet és 9/2006. (III. 27.) OM rendelet. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet hatálybalépését megelőzően hatályos Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei szerint megkezdett képzések szakmai vizsgáit a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet rendelkezései szerint kell előkészíteni és lefolytatni.

22 Szakmai vizsga összegző értékelése
A szakképesítés megszerzéséhez valamennyi követelménymodul esetében el kell érni a modulonként megállapított elégséges szintet. Egy követelménymodul elégséges szint-jének teljesítéséhez el kell érni a modul egészének 50%-át.

23 Szakmai vizsga összegző értékelése
A szakmai vizsga összegzett teljesítménye az egyes modulokhoz tizedes törtként képzett, a modulban elért értéknek és a modul súlyának szorzatai összegeként adódik. Az ennek megfe-lelő százalékérték alapján az osztályzatokat a következőképpen kell megállapítani: elért 50% esetén elégséges (2), elért 60% esetén közepes (3), elért 70% esetén jó (4), elért 80% esetén jeles (5).

24 Példa: A szakképesítésben X modul aránya 60%, teljesítése 50%
Y modulé 40%, teljesítése 80%. Összegzett értékelés: 0,6*0,5 + 0,4*0,8 = 0,30 + 0,32 = 0, 62 ; 62%, Közepes (3) A vizsgázó a szakmai vizsgáról tanúsítványt kap, melyben – akkor is ha valamelyik modul elégtelensége miatt a szakképesítést nem szerzi meg – valamennyi teljesített modulra vonat-kozóan fel kell tüntetni a modul teljesítésének (kerekített) százalékban kifejezett értékét.

25 FONTOS!!!!!!! Minden információt a honlapra helyezünk fel. (pl. az írásbeli tételek átvételének időpontja, versenyfelhívás, szaktanári továbbképzés, stb. Vizsgabejelentőt, tételigénylést az FVM VKSZI-be és az FVM Szakigazgatási Főosztályára egyaránt meg kell küldeni. Elnököt lehet javasolni, de fenntartjuk a változtatás jogát.

26 Pályázatok Vizsgáztatási jogosultság
Szakmai vizsgaelnöki, szakmai szakértői A bírálati díj változott május 7-e után beadott szakmai szakértői pályázatok esetében a mindenkori minimálbér 30%-a, hosszabbítás esetében a fele, azaz 15%. Amennyiben a szakértői tevékenységet bővíteni kívánják, az új eljárásnak minősül, tehát 30% a bírálati díj mértéke.

27 Köszönöm megtisztelő figyelmüket !
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium VIDÉKFEJLESZTÉSI, KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET Wayda Imréné képzési igazgató Forrás: Nemzeti Szakképzési Intézet FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet Jogszabályok


Letölteni ppt "Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium"

Hasonló előadás


Google Hirdetések