Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új típusú OKJ vizsgák tapasztalatai az iskolarendszerben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új típusú OKJ vizsgák tapasztalatai az iskolarendszerben"— Előadás másolata:

1 Új típusú OKJ vizsgák tapasztalatai az iskolarendszerben
Csontó Béla

2 Jogszabályok 1/2006.(II.17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 18/2004. (V.28.) OM rendelet a vizsgaszervezési jogosultságról 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános rendjéről 21/2007. (V.21.) SZMM rendelet szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról 78/2007. (VIII.31.) GKM rendelet szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról 1/2001. (I.16.) OM rendelet a vizsga- és vizsgáztatási díjról 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

3 Új típusú OKJ-s szakképzések beindítása 2008.
Alapító okirat módosítása - fenntartó jóváhagyása Pedagógiai program módosítása, szakmai program módosítása - fenntartó jóváhagyása Helyi tantervek elkészítése - fenntartó jóváhagyása Személyi és tárgyi feltételek (szvk min. eszköz igény) – iskola vezetés Tanárok felkészítése, új OKJ fogalomrendszere – szakmai munkaközösségek Tanmenetek - szakmai munkaközösségek Képzés beindítása

4 Új fogalmak Modul: programmodul (tananyagegység, tananyag elem) – vizsgakövetelmény-modul (vizsgarész - vizsgafeladatok: írásbeli, interaktív, gyakorlati, szóbeli vizsgatevékenység) Kompetencia alapú képzés (feladat, szakmai ismeret, szakmai készség, módszer, társas, személyes kompetenciák) Kimenet-szabályozás Modulzáró vizsga: Iskolai rendszerű szakképzés esetében az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése egyenértékű a modulzáró vizsga letételével Vizsgarend Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat Vizsgaprogram

5 Szakmai vizsga A szakmai vizsga vizsgarészekből és azon belül vizsgatevékenységekből (írásbeli, interaktív, gyakorlati és szóbeli) áll Egy napra több vizsgarész, vizsgatevékenység szervezhető A vizsgázó egy napra eső vizsgatevékenysége nem haladhatja meg a 8 órát Időhatárok a vizsgatevékenységek lehetséges megszervezésére (8-18 illetve 7-19 óra) A szakmai vizsga időtartama - a vizsgázóra vonatkoztatva – max, 5 (+1) nap Az írásbeli vizsgatevékenység és az utolsó vizsgatevékenység között legalább 3 nap Vizsgára jelentkezési lap (20/2007. SZMM rendelet 6. sz. melléklet) Hi. febr. 15

6 Jelentkezési lap

7 Szakmai vizsga Vizsga bejelentés, szaktárca (NSZFI) Tételigénylés Vizsgarend (a vizsgaszervező által készített azon dokumentum, mely alkalmas a szakmai vizsga, a szakmai vizsgarészek egyértelmű azonosítására, és bemutatja a vizsgatevékenységeket, azok sorrendjét és időpontját)

8 Szakmai vizsga Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat (az a vizsgabizottság által elfogadott dokumentum, amely tartalmazza azokat az adott szakmai vizsgára vonatkozó szabályokat, amelyek a jogszabályi kereteken belül meghatározzák az adott szakmai vizsga lebonyolítása során a bizottsági tagok között kialakított munkamegosztást, ellenőrzési felelősséget. Tartalmazza továbbá a vizsga lebonyolítása során a helyi sajátosságokat figyelembe véve kialakított minden olyan rendelkezést, amely a vizsgázó és a vizsgaszervező számára egyértelművé teszi az adott vizsga lebonyolításának körülményeit) Vizsgaprogram (az a vizsgabizottság által elfogadott dokumentum, amely tartalmazza a vizsgázó adott szakmai vizsga letétele érdekében elengedhetetlen megjelenési kötelezettségeit, annak időpontjával és helyszínével együtt) Valamennyi vizsgatevékenység csak a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban rögzített vizsgabizottsági tag és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő jelenlétében kezdhető meg, illetőleg folytatható!

9 Szakmai vizsga A vizsgafeladatnál jelenlévő vizsgabizottsági tagok és a vb. munkáját segítő szakértők egymástól függetlenül értékelnek %-osan (értékelő lapok) A szakmai vizsga eredménye: szakképesítésenként egy osztályzat – a vizsgarészeken elért összesített teljesítmény %-ok alapján Pótló- vagy javító vizsga esetén a vizsgarész (modul) megismétlése szükséges – (50% vagy az alatti teljesítmény esetén)

10 Szakma vizsga A vizsgabizottság elnöke
A területileg illetékes kamarát, érdekképviseleti szervet képviselő vizsgabizottsági tag A vizsgaszervezőt képviselő tag A vizsga jegyzője A vizsgabizottság munkáját segítő szakértők (kérdező tanár, felügyelő tanár, javító tanár) Vizsgázók Képző intézmény képviselője

11 Szakmai vizsga Nyitó értekezlet: Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat elfogadása Vizsgaprogram elfogadása és kifüggesztése Gyakorlati feladat jóváhagyása Kérelmek elbírálása (pl. felmentés) Vizsgára bocsátás feltételeinek megléte, dokumentumok ellenőrzése

12 Szakmai vizsga Vizsga megkezdése: Vizsgaprogram kihirdetése, tájékoztatás a vizsga menetéről Feltételek meglétének vizsgálata Személyazonosság ellenőrzése Biztonságos, nyugodt körülmények ellenőrzése, biztosítása

13 Szakmai vizsga Munka-, tűz- és egészségvédelmi tájékoztató Értékelési dokumentumok folyamatos vezetése Írásbeli vizsgatevékenység eredményének ellenőrzése A vizsga koordinálása

14 Szakmai vizsga Részeredmények összesítése Végeredmény meghatározása
Dokumentumok kitöltése (bizonyítvány, törzslap, jegyzőkönyvek, osztályozó ív) Bizonyítvány kiadása Europass bizonyítvány kiegészítő Vizsgaösszesítő adatlap küldése

15 Szakmai vizsga Vizsgadíj /Vizsgáztatási díj: minimálbér, vizsgatevékenységek száma vagy időtartama: Vizsgaelnök: 3%-4,5 % (fő) Vizsgabizottsági tagok: 2%-3,5% (fő) Kérdező tanár: 2%-3% (fő, tantárgy) Felügyelő tanár: 2%-3% (óra) Helyettes: 4% (nap) Jegyző: 0,8%-1,2 % (fő) Igazgató: %-100%-50% (fő)

16 Szakmai vizsga dokumentumai
Alapító okirat, szakmai program, helyi tanterv Képzés befejezését bizonyítvány, napló törzslap Jelentkezési lap Felmentés iránti kérelmek, mentesség igazolása (verseny, OKJ bizonyítvány, törzslap kivonat) Megbízó levelek (elnök, tagok, jegyző, szakértők) Írásbeli, interaktív, gyakorlati és szóbeli vizsgafeladatok, értékelőlapok, felkészülési lapok Vizsgarend Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat Vizsgaprogram

17 Szakmai vizsga dokumentumai
Jegyzőkönyvek Osztályozóív Törzslapok Bizonyítványok Europass bizonyítvány-kiegészítőlap Vizsgaösszesítő adatlap

18 Jegyzőkönyvek Minden vizsgabizottsági értekezletről Tartalma:
Első vizsgatevékenység előtt Írásbeli , interaktív vizsgatevékenység jegyzőkönyve Utolsó vizsgatevékenységet követően, teljesítmény értékelése Szabálytalanság, zavaró vagy gátló körülmény esetén Tartalma: értekezlet helye, ideje, jelenlévők neve, vizsgázók (szabálytalanság, pótló- vagy javító vizsga, felmentett) neve, határozatok, óvás, elnök értékelése a szakmai vizsga tapasztalataival kapcsolatban Aláírók: vizsgabizottság elnöke, tagjai, jegyző, szakértők

19 Osztályozó ív Vizsgarészenkénti, azon belül vizsgatevékenységenkénti teljesítmény %-ait tartalmazza Aláírók: vizsgabizottság elnöke Vizsgabizottság tagjai Jegyző Vizsgabizottság munkáját segítő szakértők Vizsgaszervező vezetője Csatolandó a jegyzőkönyvhöz

20 Törzslap kitöltése A.Tü. 576. r.sz. és A.Tü. 576/a r.sz. – új
2 példányban, A/4-es formátumban, eredeti okiratok alapján Tanulói azonosító szám feltüntetése Vizsgarészek teljesítmény %-ának feltüntetése Egyetlen osztályzat Záradékok (3. sz. melléklet) – vizsgaszervező vezetője írja alá + körbélyegző Külív aláírói: vizsgabizottság elnöke, tagjai jegyző vizsgabizottság munkáját segítő szakértők vizsgaszervező vezetője A törzslap 1 példánya a vizsgaszervezőnél marad, 1 példányt a székhely szerinti illetékes főjegyzőnek kell elküldeni a szakmai vizsga befejezését követő 30 napon belül A törzslap nem selejtezhető

21 Szakmai bizonyítvány kitöltése
A.Tü r.sz. - új Törzslappal megegyezően, vizsgarészek teljesítmény %-aival, egyetlen osztályzattal Kitöltés: nem fakuló tintával, nyomtatott betűkkel Aláírók: Vizsgabizottság elnöke Vizsgaszervező vezetője A szakmai vizsgabizottság körbélyegzőjének lenyomatával kell ellátni

22 MAGISZ 2008/2009. tanév azonosító számú, Gépgyártástechnológiai technikus: 48 tanuló azonosító számú, Informatikai hálózattelepítő és –üzemeltető: 60 tanuló azonosító számú, Gazdasági informatikus megnevezésű elágazás: 22 tanuló

23 MAGISZ 2008/2009. tanév Előkészítés Felkészítés OKJ vizsga 2009.
tanárok felkészítése, tanmenetek, tárgyi feltételek tanulók jelentkezése – bejelentés, tételigénylés Felkészítés Írásbeli minták Szóbeli tételek Gyakorlati tételek – tárgyi feltételek OKJ vizsga 2009.

24 Szakmai vizsgák adatai 2009.

25 Írásbeli és interaktív vizsgák
Írásbeli, interaktív és gyakorlati vizsga-feladatok egy szakmai vizsgán, szóbeli vizsgafeladatok több szakmai vizsgán – visszavonásig Az írásbeli és interaktív vizsgatevékenységek országosan egységes vizsgaidőpontjait a szakképesítésért felelős miniszter határozza meg – kötelező közzététel meghatározott időpontig Produktum

26 Gyakorlati vizsgák Képző állítja össze (ez minősítheti az oktatás színvonalát, a bizonyítvány piaci értékét!) Valós munka szituáció Tárgyi feltételek, vizsga időtartama Elnök, kamarai tag jóváhagyása

27 Szóbeli vizsgák Központi tételsorok NSZFI hiteles másolata
Munkahelyzet – nem ismeret számonkérés Kommunikáció

28 MAGISZ 2009. Statisztika: Vizsganapok száma 124/126 sikeres vizsgázó
G.gy.t.t. : 5 nap/20,5 óra (1-3-1) I.h.t.ü. : 4 nap/11,25 óra (1-2-1) G.i. : 2 nap (1-0-1) 124/126 sikeres vizsgázó G.gy.t.t. átlag: 4,4 I.h.t.ü átlag: 4,6 G.i. átlag: 3,9 Vizsga tevékenységek száma: 28/3 szakma Értékelt tevékenységek száma: 1216 Vizsga bizottságok: 5 bizottság (5*2+1 fő) 5 jegyző 19 szakértő felügyelet

29 MAGISZ 2009. Tapasztalatok NSZFI vizsga tervező Egyéb:
Vizsgabizottságok működése, elnökök-tagok felkészültsége Vizsgaszervező – jegyző kulcs szerepe Értékelés – súlyozás („nincs tétje”) Gyakorlati fontossága, színvonala, összetétele (15 vagy 180 perc), tárgyi feltételei Szemlélet változás ( régi – új OKJ képzés és vizsgáztatás) Írásbeli és interaktív vizsgák idő beosztása, nincs szünet, tanulók leterhelése Szóbeli tételsorok színvonala (rész szakképesítések „lehúzó hatása”) NSZFI vizsga tervező Egyéb: CNC-forgácsoló szakképesítés CCNA, WLAN, ITE_I

30 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Új típusú OKJ vizsgák tapasztalatai az iskolarendszerben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések