Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tőkés gazdaság és kereskedelem fejlődése Magyarországon.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tőkés gazdaság és kereskedelem fejlődése Magyarországon."— Előadás másolata:

1 A tőkés gazdaság és kereskedelem fejlődése Magyarországon

2 A reformkor törekvései  A föld polgári tulajdonának megteremtése  A szabad munkaerő létrehozása  A hazai tőkés ipar és az önálló vámterület kialakítása  A hitelélet fellendítése (takarékpénztárak, bankok)  A kereskedelmi tőke felhalmozása nagykereskedők kezén, valamint a kereskedelmi tőke ipari vállalkozásokba áramlása, az ipari vállalkozások létrejötte

3 Megkésett tőkés fejlődés az 1848- 1849-es szabadságharc után  Az ipari forradalom előfeltételeinek kialakulása: A külföldi tőke beáramlása (vasútépítésbe, hajózásba, bányászatba, cukoriparba) Az infrastruktúra kialakulása: modern bankrendszer, vasúthálózat, hajózás  Mezőgazdaság tőkés fejlődésének porosz útja  Tőkés ipar kezdetei: vasöntödék, gépgyárak

4 Felgyorsuló tőkés fejlődés az 1867-es Kiegyezés után  Periféria lévén a fejlődés sajátosságai: A külföldi tőke meghatározó szerepe, tőkebeáramlás Modern infrastruktúra kialakítása Bankrendszer: 5 nagybank dominanciája Biztosítási üzletág kiépülése Pest központú vasúthálózat kiépülése. 1880 MÁV létrejötte 1894 – Magyar Királyi Folyam és Tengerhajózási Rt. Modern úthálózat, postai szolgálat, telefonszolgálat létrejötte

5 A századforduló gazdasága  Magánmonopol kapitalizmus időszaka  Az első és a második ipari forradalom összefonódása  Villamossági ipar  Autógyártás: Győri Vagongyár  Fogyasztási iparágak: élelmiszeripar, textilipar, bőr-és papíripar Az századforduló után Magyarország közepesen fejlett agrár-ipari országgá, félperifériává fejlődött.  Jellemzője: duális gazdaságszervezet: kisipar – nagyipar, marad az agrártúlsúly  A monopolkapitalizmus jellemzői: kartellek létrejötte, finánctőke létrejötte: ipari + banktőke + a nagybirtokos arisztokrácia tőkéjének összefonódása.

6 Trianon hatása a magyar társadalomra, gazdaságra  A Monarchia az első világháborús vereség következtében megingott  Magyarország a legkisebb, gazdaságilag, katonailag a leggyengébb, a legkiszolgáltatottabb állam lett  Újrarendeződött az ország gazdasági szerkezete  Új vámhatárok, vámtarifák és gazdaságpolitikák alakultak ki a korábbi egységes piac helyén

7 Magyarország a két világháború közötti időszakban  Új nemzeti valuta: Pengő  Fő feladata: a stabilizáció megteremtése  Át kellett szervezni a belső és külső politikai és gazdasági kapcsolatokat  A világgazdasági válság megtörte a fejlődést  1924-től rövid és hosszú lejáratú hitelek formájában érkezett be külföldi tőke: amerikai, angol, német és francia

8 A külkereskedelem sajátosságai  Önálló külkereskedelmi politikát kellett kialakítani  Ausztria központúság az Anschlussig  1934 gazdasági megállapodások: magyar – olasz – osztrák  1935-1936 Németország a legfontosabb kereskedelmi partner

9 A kor nagy magyar közgazdászai

10 Földes Béla (1848-1945) 

11 Élete  Születés: Lugoson, Krassó vármegye  Tanulmányok: Budapest, Bécs, Lipcse – egyetem  1872 a Fővárosi Statisztikai Hivatal igazgatóhelyettese  Pedagógiai pályára lép: a Kereskedelmi Akadémia tanára  1874 Budapesti Tudományegyetem: magántanári képesítés  Nagyváradi Jogakadémia  1882 ismét a Budapesti Tudományegyetemen tanít

12 Élete  1892 Nemzetgazdasági-és Pénzügytani tanszék  1917 az egyetem rektora  1893 az MTA levelező tagja – 1903-tól rendes tagja  1905 politikai pálya  1917 átmenetgazdasági miniszter  1918 végéig tagja a magyar képviselőháznak  1940-es évek: zsidó származása miatt mellőzik  1945 budapesti gettó

13 Munkássága  Egyetemi hallgató: „A sociális kérdés” – munkapiac szabályozásának szükségessége  Élete fő műve: „Társadalomgazdaságtan”  Gazdaságpolitika Értekezések a valuta-és jegybankpolitikáról Rámutat a gazdaságpolitika, az általános politika és a nemzeti élet közötti összefüggésekre  Pénzügytan Legfontosabb munkája: „Államháztartástan”

14 Munkássága  Szociálpolitika és társadalompolitika 1936 „ A szociális igazság felé” Társadalomerkölcsi problémák elemzése és megoldása  Statisztika Bűnügyi és demográfiai statisztikai kutatások Gazdaságstatisztika Tökéletesítette a statisztika módszerét Morálstatisztikai, demográfiai és gazdaságstatisztikai értekezések

15 Munkássága  Gazdaságtörténet Gabonaárak alakulása Gabonaárak a házasságkötésekre, a halandóságra, a munkabérekre, a megélhetési költségekre gyakorolt hatását vizsgálta  Ausztria és Magyarország „közös ügyei” A magyar közgazdaságtudományt megerősítette és továbbfejlesztette.

16 Heller Farkas (1877-1955)

17 Élete  Tanulmányok: budapesti jogi kar  1898 tisztviselő a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamaránál, majd a Földművelésügyi Minisztériumban  1914 a Műegyetem „nyilvános rendkívüli tanára”  A Magyar Közgazdasági Társaság alelnöke  1925-től szerkeszti a Közgazdasági Szemlét  Az osztrák iskola követője  1948 a marxista Közgazdasági Egyetemnek csak az alkalmazottja lehetett  1949 megfosztják az MTA tagságától

18 Munkássága  Első jelentős szakmai sikere: a határhaszon elméletéről írt könyve  Agrár-és kereskedelempolitika és a tőzsdereform gyakorlati kérdéseivel foglalkozott  1919 közgazdaságtan tankönyvének első kötete  Kvantitatív, korszerű elemzési eszközöket alkalmazó tanulmányok  Élete fő műve: A közgazdasági elmélet története (1943)  1945 és 1947 Elméleti, ill. Alkalmazott közgazdaságtan tankönyv  Figyelme olyan jelenségekre is kiterjedt, amelyeket a hagyományos közgazdaságtan képviselői elhanyagoltak A két világháború közötti időszak legkiemelkedőbb magyar közgazdásza

19 Navratil Ákos (1875-1952)

20 Élete  Tanulmányok: jogi tanulmányok Pesten majd Berlinben  1902 magántanári képesítés közgazdaságtanból  Tanári pályafutás: Kassai Jogakadémia, Kolozsvári Egyetem  1918-1948 Pázmány Péter Tudományegyetem tanára  1927-től az MTA levelező, 1939-től rendes tagja  1945-1946 az Akadémia igazgatótanácsának tagja

21 Munkássága  1895 első publikációja  1895 Smithről írott dolgozatával egyetemi pályadíjat nyer  Legjelentősebb műve: „Közgazdaságtan” – I. kötet (1933), II. kötet (1939)  A gazdasági élet tágabb értelemben vett jelenségeivel is foglalkozik: erkölcsi, jogi, szociálpolitikai és technikai természetű vonatkozások  Elemi és másodlagos gazdasági jelenségek megkülönböztetése A két világháború közötti időszak egyik meghatározó jelentőségű közgazdásza

22 Gaál Jenő ( 1846-1934)

23 Élete és munkássága  Műegyetemi tanár, politikus, az MTA tagja  1872-től az Aradi Kereskedelmi és Iparkamara titkára, az Aradi Gazdasági Egyesület alelnöke  1878-1893 országgyűlési képviselő  Konzervatív szemléletű gazdaságtörténeti, agrárpolitikai és szociálpolitikai munkát írt  Néhány műve: A nemzetgazdaságtan rendszere(1899-1900), Gróf Széchenyi István nemzeti politikája(1903), Magyarország közgazdasági és társadalmi politikája a második ezredév küszöbén(1907), Birtokpolitika(1912)

24 Karvassy Ágoston (1809-1896)

25 Élete és munkássága  Közgazdász, egyetemi tanár, az MTA tagja  1830 jogi doktori oklevél  Munkásságára elsősorban Adam Smith és Friedlich List tanai hatottak  Ő írta az első magyar nyelvű közgazdasági és jogi tankönyvet  Néhány műve: A magyar váltójog(1846), A közönséges váltórendszabály(1850), A közrendészeti tudomány(1862), Az alkotmány és igazságügyi politika(1862), A magyar váltójogi eljárás(1964), Az ausztriai általános polgári törvénykönyv(1870)


Letölteni ppt "A tőkés gazdaság és kereskedelem fejlődése Magyarországon."

Hasonló előadás


Google Hirdetések