Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EYCK, Jan van (b. before 1395, Maaseik, d. before 1441, Bruges) PORTRÉK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EYCK, Jan van (b. before 1395, Maaseik, d. before 1441, Bruges) PORTRÉK."— Előadás másolata:

1 EYCK, Jan van (b. before 1395, Maaseik, d. before 1441, Bruges) PORTRÉK

2 Jan van Eyck a 15. század legnagyszer ű bb, leghitelesebb portréit hagyta ránk, melyekkel messze megel ő zte korát Jan van Eyck képeinek bemutatása el ő tt lássunk egy rövid bevezetést néhány portréval. Portré= képmás, az egyén személyi ismertet ő jegyeivel történ ő ábrázolásmód a festészetben és a szobrászatban.

3 A festészeti m ű ben el ő állított képmás lehet vagy egyszer ű en rajz, vagy pedig a festés bármely eljárása szerint készült festmény. A rajzolt vagy festett képmás általában nem haladja meg az életnagyságot. Életnagyságon alul, minden méretben készülnek festett képmások. A festett képmás lehet bármily nagyságban egész alak, lehet térdkép, lehet fél alak, lehet mellkép, vagy csupán fej. A képmás a fej helyzete szerint az arcot szemben (en face), vagy oldalnézetben (en profil) ábrázolja. Az oldalnézet sokféle, a szerint amint az arcnak csakis egyik felét arcélben tünteti föl, vagy pedig az arc másik feléb ő l több vagy kevesebb látható amit aztán fél- vagy háromnegyed oldalnézetnek nevezünk. A szobrászati képmás lehet szobor, mely az ember egész alakját életnagyságban, vagy azt meghaladó, vagy annál kisebb méretben ábrázolja. Egész alakú képmás életnagyságnál kisebb méretben ritkán készül, ezeket (is) kisplasztikának nevezzük. A szobrászati képmást, mely az ember fejét és a törzs fels ő részének kisebb vagy nagyobb darabját ábrázolja, mellszobornak vagy büsztnek nevezzük. A domborm ű ben el ő állított képmás szintén csak a fej és a törzs fels ő részének ábrázolására szorítkozik, a méretek tekintetében éppen oly változatos, mint a mellszobor. Ha a domborm ű v ű képmás lapja kerek alakú, akkor annak hagyományos régies elnevezése a médaillon A kisméret ű, maximum 15x15cm befoglaló méret ű lapos domborm ű v ű képmás az éremm ű vészet körébe tartozik, azt éremnek érmének, abban az esetben ha szögletes – vagy a kört ő l eltér ő – alakja van, akkor plakettnek nevezzük.

4 A portrék els ő példái az ókorból ismeretesek. Az els ő történelmi portrék Egyiptom fáraóiról készültek Az egyiptomi domborm ű veken és festményeken a legnagyobb felületek törvénye érvényesült az arc, a kar és a láb oldalnézetben látható, de a szem, váll, mellkas és törzs pedig elölnézetben jelenik meg. A görög szobrászatot a test tökéletes ábrázolása és a mozgás különböz ő fázisainak érzékeltetése foglalkoztatta. Az általános, idealizáló, tipizáló ábrázolás volt jellemz ő, nem ismerünk példát nevesített személy ábrázolására. Az i. e. IV. század végén és a III. század elején kezdtek a római államférfiaknak szobrot állítani. A római arcképet ábrázoló szobrokra a naturalisztikus, realisztikus ábrázolás volt a jellemz ő. A középkorban Jézus, Mária, József, a szentek, az angyalok és az egyházi vezet ő k voltak a preferált téma. A felületet a templomok falai szolgáltatták, illetve az ólomüveg ablakok Kivételre példa a németországi naumburgi dóm nyugati kórusában található 12 gótikus donátor szobor. A hasonlatosságra törekv ő arcképfestés Európában a középkor végén, Burgundiában és Franciaországban indult el újra, majd hamarosan divatba jött Itáliában is. A reneszánsz idején vált igazán népszer ű vé a velencei és a németalföldi m ű vészetek egyik központi m ű fajaként.

5 Az egyik legjelent ő sebb ókori portré Ehnaton fáraó feleségér ő l Nofretitir ő l készült mészk ő büszt. Egy Thotmesz nev ű szobrász készítette Berlin, Neues Museum

6 Delphoi kocsihajtó. Kr.e. 470 körül. Bronz. Mag. 1,80 m. Delphoi, Múzeum A szobor a szigorú stílus egyik legtökéletesebb megtestesít ő je. Az alak mozdulatlanul áll, ruha- red ő inek párhuzamossága is ezt emeli ki. A lovaira figyel ő alak koncentrálását éppen mozdu- latlanná feszül ő egyenessége fejezi ki. A legegyszer ű bb ki- fejezési eszközök alkalmazása mellett megfigyelhet ő a részle- tek, így a haj, a szem, a kéz és a lábfej aprólékos kidolgozása. Kérdés, hogy a fiú, akit a szobor ábrázol, nem más volna, mint a a pythiai játékok gy ő ztese?

7 Augustus portréja. A Prima Porta-i Augustus Kr. u. 1. sz. eleje. Márvány. Mag. 26 cm. Róma, Vatikáni Múzeum Sima, szabályos arca ifjúként mutatja a valószín ű leg már érett korú uralkodót. Szépen rendezett, fejhez simuló haj- fürtjei is ezt a klasszicizáló irányzatot követik, mely meg- ő rizte a princeps felismerhe- t ő ségét.

8 Ekkehard meisseni ő rgróf és felesége, Uta alapító-szobrai a naumburgi dóm nyugati kórusában. A német gótikus szobrászat egyik f ő m ű ve, 13. sz. közepe (200 évvel haláluk után készült)

9 Az uralkodói reprezentáció céljait szolgáló portré jellegzetes példája a II. (Jó) Jánost ábrázoló, valószín ű leg Párizsban készült profilportré, mely az egyik els ő európai arckép. Valószín ű leg a király kíséretéhez tar- tozó udvari fest ő, Girart d’Orléans készítette Francia fest ő : II. (Jó) János arcképe 1250 körül

10 A legkorábbi fennmaradt önálló portré 15. századi Firenzében. MASACCIO Profile of a Man 1426-27 Tempera on wood, 41 x 30 cm Isabella Stewart Gardner Museum, Boston

11 LIPPI, Fra Filippo Portrait of a Man and a Woman c. 1440 Tempera on wood, 64 x 42 cm Metropolitan Museum of Art, New York Az els ő itáliai portré, aminek tájkép a háttere, és az els ő kett ő s portré az itáliai m ű vészetben

12 BELLINI, Gentile Portrait of a Doge 1460-62 Tempera on poplar panel, 53 x 43 cm Museum of Fine Arts, Boston

13 EYCK, Jan van Man in a Turban 1433 Oil on wood, 25,5 x 19 cm National Gallery, London

14 MASTER of Flémalle Portrait of a Man 1400-10 Wood, 40,7 x 28 cm National Gallery, London

15 Tanulságos összehasonlítani a két portrét. A Flemalle-i mester festményén a kend ő végei lelógnak, azt szolgálva, hogy jobban dolgozza ki az arcot, amit arról le- olvasott, a karakter erejét és amelyekkel ki tudja vetíteni a bels ő érzelmi életét. A Jan van Eyck által festett férfi hasonló vörös turbánt visel. Ezen a képen a személyiségb ő l sokkal kevesebb van. A kép nagyobb részét foglalja el a vörös turbán, mint az arc. Lehet, hogy a turbánt hosszabban készítették el ő, a modellt ő l függetlenül és mint egy stúdió csendéletet, a fest ő állította be, csomózta és csíptette, hogy megkeresse legfest ő ibb szempontot. MASTER of Flémalle Portrait of a Man 1400-10 40,7 x 28 cm EYCK, Jan van Man in a Turban 1433 25,5 x 19 cm

16 The Ghent Altarpiece: The Donor 1432 Oil on wood, 149,1 x 54,1 cm Cathedral of St Bavo, Ghent Jodocus Vyd és felesége portréi ugyanolyan részletesek, mint Jan van Eyck egyéb ismert portréi, mint a piros turbános férfi, vagy a Leal Souvenir (mind a National Gallery, London). Jodocus Vyd helyettes polgármester volt Gentben és gondnoka a Szent János templomnak. A leggazdagabb üzletemberek egyike volt a korabeli Flandriában.

17 The Ghent Altarpiece: The Donor's Wife 1432 Oil on wood, 148,7 x 54,2 cm Cathedral of St Bavo, Ghent

18 The Virgin of Chancellor Rolin (detail) 1435 Oil on wood Musée du Louvre, Paris Amikor Van Eyck megfestette, Rolin már a hatvanas éveiben volt. Arca, leny ű gözi a néz ő t, mutatva az energiát és az akarater ő t, tekintete töpreng ő.

19 The Madonna with Canon van der Paele (detail) 1436 Oil on wood, width of detail: 47 cm Groeninge Museum, Bruges A Kanonok kopasz, ráncos feje a régi kánon szerinti pszichológiai elemzés leny ű göz ő példája.

20 Portrait of a Goldsmith (Man with Ring) c. 1430 Wood, 16,6 x 13,2 cm (without frame) Muzeul National de Arta, Bucharest A Dürer aláírás a bal fels ő sarokban nem eredeti.

21 Portrait of Cardinal Niccolò Albergati 1431-32 Oil on wood, 34,1 x 27,3 cm Kunsthistorisches Museum, Vienna Niccolò Albergati, karthauzi szerzetes Bologna püspöke lett 1417-ben és 1426- ban bíboros. 1431-ben V. Márton pápa küldte Burgundiába, hogy közvetítsen az angol király, a francia király és Burgundia hercege között. Jan van Eyck Philip le Bon megbízásából festette a bíboros portréját. A bíboros rövid távú tartózkodása alatt van Eyck csak néhány vázlatot készített, s a portrét csak kés ő bb festette meg.

22 Portrait of a Young Man (Tymotheos) Leal Souvenir 1432 Oil on wood, 34,5 x 19 cm National Gallery, London Az ábrázolt személy kiléte bizonytalan. Görög bet ű kkel van felírva a neve: (Tymotheos). Tény, hogy a neve nem fordul el ő Hollandiában a reformáció el ő tt. Szakért ő k szerint egy tudós humanista (metoním) összekapcsolása a klasszikus ókor egy kiemelked ő alakjával. A felirat nyilvánvalóan egy él ő személyre utal a mellvéden: LEAL SOUVENIR (h ű séges emlékezés).

23 Portrait of Baudouin de Lannoy c. 1435 Oil on oak, 26 x 20 cm Staatliche Museen, Berlin A mogorva, ellentmondást nem t ű r ő Baudouin de Lannoynak, az aranygyapjas rend lovagjának portréja Jan van Eyck egyik remekm ű ve.

24 Portrait of a Man with Carnation c. 1435 Oil on wood, 40 x 31 cm Staatliche Museen, Berlin Az ábrázolt személy a bajor Albrecht, Hainaut grófja által létrehozott Szent Antal Rend érmét viseli.

25 Portrait of Cardinal Albergati c. 1435 Silverpoint, 212 x 180 mm Kupferstichkabinett, Dresden

26 Portrait of Giovanni Arnolfini c. 1435 Oil on oak, 29 x 20 cm Staatliche Museen, Berlin

27 Portrait of Jan de Leeuw 1436 Oil on wood, 24,5 x 19 cm Kunsthistorisches Museum, Vienna Jan De Leeuw (született 1401) tevékeny tagja volt az Aranym ű ves céhnek Bruges-ben.

28 Portrait of Margareta van Eyck 1439 Oil on wood, 32,6 x 25,8 cm Groeninge Museum, Bruges A kis, intim portré Margareta van Eycket, a fest ő feleségét ábrázolja. A francia forradalom el ő tt, a fest ő k társasága tartotta ezt a munkát szinte, mint egy szent ereklyét kezelte.

29 VÉGE 2012 BMS


Letölteni ppt "EYCK, Jan van (b. before 1395, Maaseik, d. before 1441, Bruges) PORTRÉK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések