Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Csongrád Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Csongrád Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság"— Előadás másolata:

1 Csongrád Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
Köszöntjük Vendégeinket! 2012.

2 333/2011. (XII.29.) Kormányrendelet
2011. évi CLXVII. törvény A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról 333/2011. (XII.29.) Kormányrendelet A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendelet módosításáról

3 Tny. szerinti korhatár előtti öregségi nyugdíjak 2011
Tny. szerinti korhatár előtti öregségi nyugdíjak december hó 31-ig: Az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött személynek járó előrehozott öregségi nyugdíj, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj, korkedvezményes nyugdíj, bányásznyugdíj, korengedményes nyugdíj, az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló rendelet alapján megállapított öregségi nyugdíj, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj, az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló törvény január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj, az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló törvény január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj, szolgálati nyugdíj.

4 Korhatár előtti öregségi nyugdíjak továbbfolyósítása
2012. január 1-jétől öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani: a) az évben vagy azt megelőzően született, korhatár előtti öregségi nyugdíjban részesülő személynek ezt a nyugdíját, b) az évben vagy azt megelőzően született, szolgálati nyugdíjban részesülő személynek a szolgálati nyugdíja csökkentések nélküli teljes összegét, c) annak a korhatár előtti öregségi nyugdíjban részesülő nőnek a korhatár előtti öregségi nyugdíját, aki december 31-én rendelkezik a nők kedvezményes 40 éves jogosultságához meghatározott jogosultsági idővel. Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló törvény alapján megállapított korhatár előtti ellátásba átforduló és a szolgálati nyugdíjból szolgálati járandóságba átforduló ellátások esetében a továbbfolyósított összegeket a személyi jövedelemadó mértékével csökkenteni kell, jogosultság esetén a családi kedvezmény figyelembe vételével.

5 Korhatár előtti ellátás megállapítása
2011. december 31-ét követő kezdő naptól korhatár előtti ellátásra jogosult: a) az, aki december 31-éig az előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez a Tny január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint szükséges aa) életkort betöltötte, és ab) szolgálati időt megszerezte, b) az az évben született nő, aki 59. életévét betöltötte és a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb december 31-éig legalább 37 év szolgálati időt szerzett, c) az, aki a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb december 31-éig a Tny január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint korkedvezményre jogosultságot szerzett,

6 d) az, aki december 31-éig a bányásznyugdíjról szóló rendelet január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint a bányásznyugdíjra való jogosultságot megszerezte, e) az, aki december 31-éig az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló rendelet január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint öregségi nyugdíjra jogosultságot szerzett, f) az, aki esetében a biztosítással járó jogviszonyának megszüntetéséhez szükséges egyoldalú jognyilatkozatot január 1-jét megelőzően a másik féllel írásban közölték, vagy a jogviszonyt megszüntető megállapodást január 1-jét megelőzően írásban megkötötték, feltéve, hogy a biztosítással járó jogviszony megszűnését követő nap évben van, és a jogosult a biztosítással járó jogviszony megszűnését követő napon a december 31-én hatályos szabályok szerint korhatár előtti nyugellátásra jogosult lett volna.

7 Szolgálati járandóság megállapítása
2011. december 31-ét követő kezdő naptól szolgálati járandóságra jogosult: a) akivel a Hszt., illetve Hjt. alapján a felmentését , nyugállományba helyezését január 1-jét megelőzően írásban közölték, ha a szolgálati jogviszony megszűnését követő napon a december 31-én hatályos szabályok alapján folyósított szolgálati nyugdíjra lett volna jogosult, b) aki december 31-én a Hszt., Hjt. Szabályai alapján rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesült, és a nyugdíjjogosultság szempontjából figyelembe vehető szolgálati ideje eléri a 25 évet, beleszámítva a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban eltöltött időt, c) aki 1954-ben vagy azt megelőzően született, én szolgálati viszonyban állt, és a nyugdíjjogosultságnál figyelembe vehető szolgálati ideje én a 25 évet eléri.

8 Korhatár előtti ellátás és szolgálati járandóság megállapításának közös feltételei
• a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, • a korhatár előtti ellátás kezdő napján biztosítással járó jogviszonyban nem áll, • átmeneti bányászjáradékra vagy balettművészeti életjáradékra nem jogosult, • és a korhatár előtti ellátás kezdő napján rendszeres pénzellátásban nem részesül.

9 Öregségi nyugdíjkorhatár
A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatára annak, aki 1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62. életév, 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap, 1953-ban született, a betöltött 63. életév, 1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap, 1955-ben született, a betöltött 64. életév, 1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap, 1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65. életév.

10 Rendszeres pénzellátás
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontja szerinti rendszeres pénzellátások: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj – kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját –,

11 a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a bérpótló juttatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás,, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás. Kivéve: az özvegyi nyugdíj, a baleseti hozzátartozói nyugellátások, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított, ezekkel azonos típusú ellátások.

12 Ellátást szüneteltetni kell
A korhatár előtti ellátásban részesülő személy esetében, ha a tárgyévben az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a kötelező legkisebb munkabér ( ,-Ft. x 18 ) havi összegének 18 szorosát ( azaz: ,-Ft. ), az elérést követő hónap első napjától, a 2008.január 1-jét megállapított korhatár előtti nyugdíjak esetében a június 30-át követően szerzett jövedelmek vehetők figyelembe azokra a hónapokra, amikor a jogosult álláskeresési járadékban részesül. szolgálati járandóság esetén kérelemre szolgálati járandóság esetén, ha a szolgálati járandóságban részesülő személy az e törvényben felsorolt bűncselekményt követett el és az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült. A szüneteltetést követően a korhatár előtti ellátást az időközi nyugdíjemelésekkel növelt összegben kell újból folyósítani.

13 Ellátás megszűnése A korhatár előtti ellátás megszűnik, ha
a jogosult meghal, a jogosult az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti, a jogosult részére nők részére 40 éves jogosultsági idővel kedvezményes öregségi nyugdíjat állapítanak meg, a nyugdíjmegállapító szerv a jogosult kérelmére megszünteti, vagy a korengedményes nyugdíj helyébe lépő korhatár előtti ellátásban részesülő személy és a munkáltatója a Ptk. szerinti hozzátartozói viszonyban áll, és a munkáltató, a munkavállaló, valamint a hozzátartozóik egymás közötti gazdasági viszonyában többségi befolyás áll fenn, Ha a korhatár előtti ellátásban részesülő személy foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor.

14 Tny. 22/A. § szerinti növelésre jogosultság
Aki január 1-je előtt a Tny. 22/A. §-a alapján nyugdíjnövelésre jogot szerzett, ezt a jogát a korhatár előtti ellátás, illetve szolgálati járandóság esetén is érvényesítheti. A 0,5%-os növelés megállapítása kérelemre történik. Ha a keresőtevékenység egész évben fenn állt 2011 évben, akkor a növelés december 31. napjától, ha pedig a keresőtevékenység év közben megszűnt, akkor a megszűnést követő naptól kerül megállapításra az emelés.

15 Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai
2011.évi CXCI.törvény és 321/2011. (XII.29.) Korm.rendelet

16 Ellátásra jogosultság
Komplex minősítés alapján az egészségi állapot 60 százalékos vagy kisebb mértékű, és a Kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át a Tbj.5. §-a szerint biztosított volt, Keresőtevékenységet nem végez és Rendszeres pénzellátásban nem részesül.

17 Ellátások Rehabilitációs ellátásra jogosultak:
A rehabilitálható megváltozott munkaképességű személyek. Rokkantsági ellátásra jogosultak: Az a megváltozott munkaképességű személy akinek rehabilitációja nem javasolt, és akinek A foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy Aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel és az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti.

18 Rehabilitációs ellátás
Legkorábban a kérelem benyújtásának napjától, legfeljebb 3 évre Meghosszabbodik a keresőképtelenség időtartamával Keresőtevékenység időtartamára szünetel Ismételten megállapítható a korábbi komplex minősítés során figyelembe nem vett és azt követően bekövetkezett egészségkárosodás és jogosultsági feltételek fennállása esetén

19 A rehabilitációs ellátás mértéke
Az ellátás mértéke Az ellátás minimum összege (Ft/fő/hó) Az ellátás maximum összege (Ft/fő/hó) 51-60 % közötti egészségi állapot. Foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható  (57 év alatt) Havi átlagjövedelem 35%-a (a minimálbér 30%-a), (minimálbér 40%-a). 31-50 % közötti egészségi állapot. Tartós foglalkozási rehabilitációt igényel Havi átlagjövedelem 45%-a (a minimálbér 40%-a), (minimálbér 50%-a).

20 A rehabilitációs ellátás megszűnése
Ellátásban részesülő meghal, Kérte, Ellátásának időtartama letelt, Más rendszeres pénzellátásban részesül, Egészségi állapotában olyan tartós rosszabbodás következett, amely a rehabilitációt lehetetlenné teszi. Egészségi állapotában olyan tartós javulás következett be, amely alapján nem minősül megváltozott munkaképességűnek. Együttműködési, értesítési kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti. A felülvizsgálat során neki felróható okból nem működik együtt Jognyilatkozat nélkül foglalkoztatják.

21 Rokkantsági ellátás Legkorábban a kérelem benyújtását megelőző hatodik hónap első napjától. Összege:

22 1-30 % közötti egészségi állapot.
Az ellátás mértéke Az ellátás minimumösszege (Ft/fő/hó) Az ellátás maximum összege (Ft/fő/hó) 51-60 % közötti egészségi állapot. Foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményei miatt nem foglalkoztatható, foglalkozási rehabilitációja nem javasolt  Havi átlagjövedelem 40%-a (a minimálbér 30%-a) (minimálbér 45%-a) 31-50 % közötti egészségi állapot. Tartós rehabilitációt igényel, azonban a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményei miatt nem foglalkoztatható, foglalkozási rehabilitációja nem javasolt 60%-a (a minimálbér 45%-a) (minimálbér 150%-a) 1-30 % közötti egészségi állapot és kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható 65%-a (a minimálbér 50%-a) (a minimálbér 150%-a) 1-30 % közötti egészségi állapot. Önellátási képesség teljes vagy részleges elvesztése esetén 70%-a (a minimálbér 55%-a)

23 Rokkantsági ellátás megszűnése
Ellátásban részesülő meghal, Kérte, Más rendszeres pénzellátásban részesül, Egészségi állapotában olyan tartós javulás következett be, amely alapján a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn. Keresőtevékenységet folytat és jövedelme 3 egymást követő havi átlaga meghaladja a minimálbér %-át, értesítési kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti. A felülvizsgálat során neki felróható okból nem működik együtt Jognyilatkozat nélkül foglalkoztatják.

24 Értesítési kötelezettség
Rokkantsági ellátásban részesülő 15 napon belül: Jogosultsági feltételeit megalapozó körülményei változtak, Keresőtevékenységet folytat és jövedelmének 3 havi átlaga meghaladja a minimálbér 150 %-át Rehabilitációs ellátásban részesülő 15 napon belül: Egészségi állapotában tartós javulás vagy rosszabbodás következett be, Keresőtevékenységet folytat, Keresőtevékenysége megszűnt.

25 Átmeneti szabályok 2011.12.31-én folyamatban lévő ügyek:
Kérelem fenntartásáról nyilatkoztatás, A komplex minősítés időpontja határozza meg jogosultság esetén a megállapítás rendjét.

26 Átforduló ellátások 2011. december 31-én folyósított ellátása megnevezése 2012. január 1-jétől folyósítandó ellátás megnevezése MEGJEGYZÉS Rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő, és az öregségi nyugdíjkorhatárt december 31-éig betöltő személy ÖREGSÉGI NYUGDÍJ I-II. csoportos rokkantsági, balestei rokkantsági nyugdíjban részesülők ROKKANTSÁGI ELLÁTÁS Az átalakítás nem érinti a soros felülvizsgálati kötelezettséget. Az minősül az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő személynek, aki december 31-éig az 57. életévét betöltötte. Az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülők Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, vagy 5 éven belül betöltő rendszeres szociális járadékban részesülők Átmeneti járadékban részesülők 57. életévüket december 31-ét követően betöltő valamennyi III. csoportos rakkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban rendszeres szociális járadékban részesülő személynek REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS Felülvizsgálat kérésének határideje: március 31. Aki nem kéri a felülvizsgálatot az ellátása megszűnik május 1. napjával. Rehabilitációs járadék REHABILITÁCIÓS JÁRADÉK Az irányadó jogszabályok december 31-én hatályos rendelkezéseit továbbra is alkalmazni kell azzal, hogy - a meghosszabbítás iránt december 31-én folyamatban lévő ügyek kivételével - az ellátást meghosszabbítani nem lehet.

27 Komplex minősítést követően
Jogosultság esetén az új ellátást a döntést követő harmadik hónap első napjával kell megállapítani, Jogosultsági feltételek közül az előzetes biztosítási időt nem kell vizsgálni. Rokkantsági ellátás összege megegyezik a megállapítást megelőző hónapra járó ellátás összegével.

28 Rehabilitációs ellátás összege
Az ellátás mértéke 51-60 % közötti egészségi állapot. Foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható  A közfoglalkoztatási bér 40 %-a 31-50 % közötti egészségi állapot. Tartós foglalkozási rehabilitációt igényel A közfoglalkoztatási bér 80%-a

29 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása

30 Megváltozott munkaképességű személynek kell tekinteni
Az új jogi szabályozás szerint, akinek egészségi állapota a komplex minősítés szerint 60%-os vagy annál kisebb mértékű, aki legalább 40 % egészségkárosodással rendelkezik, az erről szóló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás időbeli hatálya alatt, akinek a munkaképesség-csökkenése 50–100 % mértékű, az erről szóló szakvélemény időbeli hatálya alatt, vagy aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül.

31 Rehabilitációs hozzájárulás
A munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát kötelező foglalkoztatási szint Vagyis: 100 fő foglalkoztatott – 5 fő megváltozott munkaképességű személy A rehabilitációs hozzájárulás éves összege: a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám, valamint a rehabilitációs hozzájárulás szorzata. Rehabilitációs hozzájárulás mértéke: ,-Ft./fő/év A bevétel a központi költségvetés részét képezi.

32 A munkaadó létszámának megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni
a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyeket, az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai szerint jogszerűen alkalmazott munkavállalót, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó munkavállalót, ideértve az önkéntes tartalékos szolgálati viszonnyal rendelkező munkavállalót is, és a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény alapján más munkáltatónál történő átmeneti munkavégzés során foglalkoztatott munkavállalót.

33 Mentesül a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének kötelezettsége alól
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó fegyveres szerv, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezet.

34 A rehabilitációs hatóság az akkreditált munkáltató részére pályázati úton ( 2012. július 01-től )
támogatást nyújthat a munkahely rehabilitációs célú átalakításához, bér- és költségtámogatást nyújthat, ha a munkáltató megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatását biztosítja.

35 Rehabilitációs kártyára való jogosultság
2004. évi CXXIII. Törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról III/B fejezet A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása Rehabilitációs kártyára való jogosultság Jogosultsági kör Az a megváltozott munkaképességű személy, akinek a rehabilitációs hatóság által komplex minősítés szerint: foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy tartós foglalkoztatási rehabilitációt igényel, Továbbá aki: én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesül, vagy rehabilitációs járadékban részesül.

36 Igénylése Rehabilitációs hatóságnál – továbbítás az adóhatóság részére (jelenleg a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságnál). Kiadás, visszavonás Állami adóhatóság hatásköre. Érvényessége Kezdő időpontja: az a nap amikor az adóhatóság a kártyát kiállította. Záró időpontja: a kártya visszavonásának napja – adóhatóság értesíti a foglalkoztatót Kedvezmény mértéke Adókedvezményt vehet igénybe, melynek mértéke az adó alapjának megállapításával figyelembe vett, a munkáltatót terhelő közterhekkel, és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 27%-a . Kedvezményre jogosult Egy megváltozott munkaképességű személy után egyszerre csak egy munkaadó jogosult, és csak arra az időszakra melyben a Rehabilitációs kártyát letétben tartotta.

37 A rehabilitációs terv tartalmazza
a rehabilitáció -foglalkozást, munkakört (munkaköröket) megjelölő- irányát, a rehabilitációs szükségleteket, a rehabilitációs ellátásban részesülő személynek nyújtandó rehabilitációs szolgáltatásokat, ezek időtartamát, időbeli sorrendjét, a rehabilitációval összefüggésben a foglalkoztatáshoz nyújtott támogatást, ennek mértékét és időtartamát, a kirendeltség foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások biztosításával összefüggő kötelezettségeit, ezek teljesítésének határidejét, az orvosi és a szociális rehabilitációs szolgáltatások igénybevételéhez való segítségnyújtásnak és azok figyelemmel kísérésének a formáit, a sikeres rehabilitáció érdekében szükséges további intézkedéseket, a rehabilitációs ellátásban részesülő személynek a rehabilitációs szolgáltatások igénybevételével összefüggő kötelezettségeit, ezek teljesítésének módját, határidejét és a rehabilitációs ellátásban részesülő személynek a kirendeltségnél történő jelentkezései gyakoriságát, a kapcsolattartás módját.

38 A rehabilitációs szolgáltatások
rehabilitációs célú foglalkozási, orvosi, szociális szolgáltatások.

39 A mentori szolgáltatás keretében biztosítani kell
a rehabilitációs szolgáltatások igénybevétele során történő információnyújtást, az önálló munkába álláshoz szükséges személyes tanácsadást, a beilleszkedéshez történő segítségnyújtást, személyes közreműködést és szükség esetén együttműködést a rehabilitációs szolgáltatást nyújtó szolgáltatókkal, szervezetekkel és személyekkel, rendszeres kapcsolattartást a rehabilitációs ellátásban részesülő személlyel, amely során figyelemmel kell kísérni a mentális, fizikai és egészségi állapotát, a rehabilitációs tervben foglaltak megvalósulását és közre kell működni az akadályok elhárításában, tájékoztatási kötelezettség teljesítését a kirendeltség felé, ha a rehabilitációs tervben foglaltak megvalósulását ellehetetlenítő körülmény merült fel, vagy a rehabilitációs terv módosítása vált szükségessé, közreműködést a rehabilitációs terv módosításában.

40 Kereseti korlát 2012. Kereseti korlát nincs:
Azoknál, akik az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően folytatnak keresőtevékenységet. Minimálbér tizennyolcszorosa (18x93000= ) a kereseti korlát (Tny 83/B.) – ellátást szüneteltetni kell: Valamennyi, korhatár alatti ellátásnál az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig. Azoknak, akiknek az ellátása ig megállapításra került a kereseti korláthoz a 2012.június 30-át követően szerzett jövedelmeket lehet figyelembe venni.

41 Kereseti korlát szerint, ha a jövedelem 3 egymást követő hónapra vonatkozó havi átlaga meghaladja a minimálbér 150 százalékát az ellátást meg kell szüntetni: 2012. január 1-től igényelt rokkantsági ellátások esetén a kezdetektől, valamint rokkantsági ellátásba átforduló ellátások esetén (2011. december 31-én I-II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjasok, III. csoportos 5 éven belüli rokkantnyugdíjas, átmeneti járadékosok, 57.életévet betöltött rendszeres szociális járadékban részesülők) Átforduló ellátások esetében keresetként a július 1-től szerzett jövedelem vehető figyelembe.

42 Kereseti korlátként az ügyfél keresőtevékenységet a 2011
Kereseti korlátként az ügyfél keresőtevékenységet a december 31-én hatályos rendelkezések szerint folytathat a komplex minősítésig (rokkantnyugdíjas: hat egymást követő hónap vonatkozásában nem érheti el a rokkantsági nyugdíj kétszeresét, vagy a minimálbér összegét, rszj január 01-től: négy hónap kereset átlaga nem haladhatja meg a minimálbér 80%-át, ): 2012. január 1-től rehabilitációs ellátásban részesülők (Átforduló ellátások december 31-én III. csoportos rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíjas, ha az 57. életévét még nem töltötte be, valamint a 57.életévét be nem töltött rendszeres szociális járadékban részesülő)

43 Kereső tevékenységet nem végezhet
Rehabilitációs ellátást január hó 01-től igénylő ügyfél. Amennyiben az ügyfél hat egymást követő hónapra vonatkozó keresetének havi átlaga meghaladja a rehabilitációs járadék összegének kétszeresét és a minimálbér összegét az ellátást meg kell szüntetni: Rehabilitációs járadékban részesülők.

44 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Csongrád Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság"

Hasonló előadás


Google Hirdetések