Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A képzési támogatásra vonatkozó jogszabályi előírások, adó és járulék fizetési szabályok Kecskemét 2013. október 16. Készítette: Berényiné Bosch Cecília.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A képzési támogatásra vonatkozó jogszabályi előírások, adó és járulék fizetési szabályok Kecskemét 2013. október 16. Készítette: Berényiné Bosch Cecília."— Előadás másolata:

1 A képzési támogatásra vonatkozó jogszabályi előírások, adó és járulék fizetési szabályok Kecskemét 2013. október 16. Készítette: Berényiné Bosch Cecília adótanácsadó

2 Készítette Berényiné Bosch Cecília2 Felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. V. fejezet Egyes támogatásokra vonatkozó rendelkezések 32. § (1) A társadalmi felzárkózást szolgáló európai uniós társfinanszírozású projektek keretében a projektgazda vagy konzorciumi partner (a továbbiakban együtt: támogatást nyújtó) - ha az a képzési programban való részvételt segíti elő és annak nyújtása az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkébe vagy közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusba nem ütközik - felzárkózást elősegítő megélhetési támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújthat a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 18. pontjában meghatározott hátrányos helyzetű személyek számára

3 Készítette Berényiné Bosch Cecília3 DOKUMENTÁLÁS A támogatás nyújtásáról a támogatást nyújtó  a képzésben részt vevő személlyel felnőttképzési szerződést köt,  és a felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás nyújtásáról az állami foglalkoztatási szervezet értesíti. Javaslat: A képzésben részt vevő nyilatkozata.  Megfelel a hátrányos helyzetűek kritériumának  Keresetpótló juttatásban nem részesül  Munkaviszonyban nem áll  Egyéb kereső tevékenységet nem folytat  Egyéb támogatott képzésben és munkaerőpiaci programban nem vesz részt

4 Készítette Berényiné Bosch Cecília4 ADÓ- ÉS JÁRULÉK MENTESSÉG Személyi jövedelemadó törvény 1. számú melléklet. 7.17. az államháztartás valamely alrendszerének költségvetése terhére és/vagy az Európai Unió valamely pénzügyi alapjából támogatott felnőttképzésben, illetve munkaerőpiaci képzésben részt vevő magánszemély számára jogszabály, pályázat, programterv alapján elnyert forrás felhasználására vonatkozó kötelezettségek betartása mellett nyújtott képzési támogatás (kivéve a kereset kiegészítést és a keresetpótló juttatást), felnőttképzési szolgáltatás, a képzés időszaka alatt juttatott étkezési, közlekedési és szállás költségtérítés, megélhetési támogatás. A képzési támogatás az 1997. évi LXXX. Tbj. tv. 5. § tartalma alapján nem keletkeztet biztosítotti jogviszonyt.

5 Készítette Berényiné Bosch Cecília5 Adható-e megélhetési/képzési támogatás GYED-en, GYES-en, GYET-en, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, álláskeresési járadékban, ápolási díjban, rehabilitációs járadékban részesülő személyeknek?

6 Készítette Berényiné Bosch Cecília6 1. GYED JOGOSULTSÁG 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 42/C. § Nem jár a gyermekgondozási díj, ha  a) a jogosult bármilyen jogviszonyban díjazás - ide nem értve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást - ellenében munkát végez, vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja;  b) a jogosult - munkavégzés nélkül - megkapja teljes keresetét, ha a keresetét részben kapja meg, csak az elmaradt kereset után jár gyermekgondozási díj;  c) a jogosult egyéb rendszeres pénzellátásban - ide nem értve az álláskeresési járadékot és segélyt, a vállalkozói és a munkanélküli járadékot, valamint az álláskeresést ösztönző juttatást - részesül [1993. évi III. törvény 4. § (1) bek. i) pont];  d) a gyermeket - a külön jogszabályban foglaltak szerint - ideiglenes hatállyal elhelyezték, átmeneti vagy tartós nevelésbe vették, továbbá ha harminc napot meghaladóan bentlakásos szociális intézményben helyezték el;  e) a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben (bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet) helyezték el, ide nem értve a rehabilitációs, habilitációs foglalkozást nyújtó intézményi elhelyezést;  f) a jogosult előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti.

7 Készítette Berényiné Bosch Cecília7 Mi minősül rendszeres pénzellátásnak? 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 4. § (1) i) rendszeres pénzellátás: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a bérpótló juttatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás;

8 Készítette Berényiné Bosch Cecília8 RENDSZERES PÉNZELLÁTÁS 1.  a táppénz,  a terhességi-gyermekágyi segély,  a gyermekgondozási díj,  az öregségi nyugdíj,  a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság,  a balettművészeti életjáradék,  az átmeneti bányászjáradék,  a rokkantsági nyugdíj,  a rehabilitációs járadék,  a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai,  az öregségi járadék,  a munkaképtelenségi járadék,  az özvegyi járadék,  a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék,

9 Készítette Berényiné Bosch Cecília9 RENDSZERES PÉNZELLÁTÁS 2.  az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -,  a baleseti táppénz,  a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás,  az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás,  az átmeneti járadék,  a rendszeres szociális járadék,  a bányászok egészségkárosodási járadéka,  a rokkantsági járadék,  a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai,  a gyermekgondozási segély,  a gyermeknevelési támogatás,

10 Készítette Berényiné Bosch Cecília10 RENDSZERES PÉNZELLÁTÁS 3.  az időskorúak járadéka,  a rendelkezésre állási támogatás,  a bérpótló juttatás,  foglalkoztatást helyettesítő támogatás,  a rendszeres szociális segély,  az ápolási díj,  a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék,  a közszolgálati járadék, valamint  az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás A fenti felsorolásban nem szerepel felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás, képzési támogatás. Tehát a jog e törvény helyen nem zárja ki, hogy GYED és képzési támogatás egyszerre egy időben ne lenne adható.

11 Készítette Berényiné Bosch Cecília11 2. GYES JOGOSULTSÁG A gyermekgondozási segélyt a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. tv. szabályozza. Ez a jogszabály is a fenti pontban ismertetett Sztv. 4. § (1) i)-re hivatkozik

12 Készítette Berényiné Bosch Cecília12 3. GYET JOGOSULTSÁG 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról 27. § (1) Nem jár gyermekgondozási támogatás annak a személynek, aki  a) az Szt. 4. §-a (1) bekezdésének i) pontjában megjelölt rendszeres pénzellátás valamelyikében részesül, ide nem értve  aa) a gyermekgondozási támogatást, valamint a gyermekgondozási támogatás folyósítása mellett végzett kereső tevékenység után járó táppénzt, baleseti táppénzt, továbbá az Szt. 43/A. §-a szerinti - az Szt. 44. §-ának (2) bekezdésében meghatározott összegű - ápolási díjat;  ab) a gyermekgondozási segélyre való jogosultság esetében a társadalombiztosítási nyugellátást, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerint társadalombiztosítási nyugellátással egy tekintet alá eső ellátást, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást, az egyházi jogi személy által folyósított egyházi, felekezeti nyugdíjat, a korhatár előtti ellátást, a szolgálati járandóságot, a balettművészeti életjáradékot, az átmeneti bányászjáradékot, továbbá a rehabilitációs járadékot, rokkantsági járadékot, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait, a bányászok egészségkárosodási járadékát;  b) olyan gyermek után igényli a támogatást, akit a Gyvt. alapján ideiglenes hatállyal elhelyeztek, átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek, továbbá az Szt. alapján 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el;  d) előzetes letartóztatásban van, illetve szabadságvesztés büntetését tölti.

13 Készítette Berényiné Bosch Cecília13 4. FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG Szünetel a folyósítás, ha a jogosult olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében felzárkózást elősegítő megélhetési támogatást, képzési támogatásként keresetpótló juttatást kap. 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 36. § (1) Ha a jogosult  a) keresőtevékenységet végez, az azt megalapozó jogviszony fennállásának első 90 napjában,  b) közfoglalkoztatásban vesz részt, a közfoglalkoztatásban való részvétel időtartama alatt, vagy  c) olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban vagy képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül, a felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás vagy a keresetpótló juttatás folyósításának időtartama alatt a foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósítása szünetel.

14 Készítette Berényiné Bosch Cecília14 5. ÁLLÁSKERESÉSI JÁRADÉK JOGOSULTSÁG 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 28. § (1) Megszűnik az álláskeresési járadék folyósítása, ha az álláskereső f) olyan képzési lehetőséget fogad el, amelynek során a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét elérő rendszeres támogatásban részesül, a támogatás folyósításának kezdő napjától

15 Készítette Berényiné Bosch Cecília15 6. ÁPOLÁSI DÍJ JOGOSULTSÁG 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 42. § (1) Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha b) rendszeres pénzellátásban - ide nem értve az e) pont szerinti ellátást - részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, ide nem értve a (4) bekezdés szerinti esetet, valamint azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján - keresőképtelenné válása esetén - folyósítanak

16 Készítette Berényiné Bosch Cecília16 7. REHABILITÁCIÓS JÁRADÉK JOGOSULTSÁG 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 10. § (2) A rehabilitációs ellátást meg kell szüntetni, ha a rehabilitációs ellátásban részesülő c) más rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a keresőképtelenségre tekintettel folyósított táppénzt, baleseti táppénzt,

17 Készítette Berényiné Bosch Cecília 17 Adható-e megélhetési/képzési támogatás GYED-en, GYES-en, GYET-en, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, álláskeresési járadékban, ápolási díjban, rehabilitációs járadékban részesülő személyeknek? Juttatás megnevezése Adható, vagy sem Feltételek I. GYED Adható, ha megszűnt a munkaviszonya. Ha GYED mellett még meg van a munkaviszonya nem adható! Nem jár a GYED, ha a jogosult egyéb rendszeres pénzellátásban - ide nem értve az álláskeresési járadékot és segélyt, a vállalkozói és a munkanélküli járadékot, valamint az álláskeresést ösztönző juttatást - részesül [1993. évi III. törvény 4. § (1) bek. i) pont]; De a képzési támogatás a hivatkozott tv. hely szerint nem minősül rendszeres pénzellátásnak II. GYES Adható, ha nincs már munkaviszonya! Ha GYED mellett még meg van a munkaviszonya nem adható! Nem jár a GYES, ha a jogosult egyéb rendszeres pénzellátásban - ide nem értve az álláskeresési járadékot és segélyt, a vállalkozói és a munkanélküli járadékot, valamint az álláskeresést ösztönző juttatást - részesül [1993. évi III. törvény 4. § (1) bek. i) pont]; De a képzési támogatás a hivatkozott tv. hely szerint nem minősül rendszeres pénzellátásnak III. GYET Adható, ha nincs munkaviszonya! Ha GYET mellett van munkaviszonya nem adható! Nem jár a GYET, ha a jogosult egyéb rendszeres pénzellátásban - ide nem értve az álláskeresési járadékot és segélyt, a vállalkozói és a munkanélküli járadékot, valamint az álláskeresést ösztönző juttatást - részesül [1993. évi III. törvény 4. § (1) bek. i) pont]; De a képzési támogatás a hivatkozott tv. hely szerint nem minősül rendszeres pénzellátásnak

18 Készítette Berényiné Bosch Cecília 18 Juttatás megnevezéseAdható, vagy sem Feltételek IV. FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS Nem adható! Ha a személy olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban vagy képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül, ezek folyósításának időtartama alatt a foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósítása szünetel. V. ÁLLÁSKERESÉSI JÁRADÉK Nem adható! Megszűnik az álláskeresési járadék folyósítása, ha az álláskereső olyan képzési lehetőséget fogad el, amelynek során a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét elérő rendszeres támogatásban részesül, a támogatás folyósításának kezdő napjától VI. REHABILITÁCIÓS JÁRADÉK Adható A rehabilitációs ellátást meg kell szüntetni, ha a rehabilitációs ellátásban részesülő más rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a keresőképtelenségre tekintettel folyósított táppénzt, baleseti táppénzt, De a képzési támogatás nem minősül rendszeres pénzellátásnak lásd. 1993. évi III. törvény 4. § (1) bek. i) pont

19 Készítette Berényiné Bosch Cecília19 VII. ÁPOLÁSI DÍJ Az összeg nagyságától függően adható Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, ide nem értve a (4) bekezdés szerinti esetet, valamint azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján - keresőképtelenné válása esetén - folyósítanak (4) A 41. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti ápolási díjra való jogosultság továbbra is fennáll, ha az ápolási díjban részesülő személy a) a Tny. szerint saját jogú nyugdíjnak minősülő ellátásban, b) korhatár előtti ellátásban, c) szolgálati járandóságban, d) balettművészeti életjáradékban, e) átmeneti bányászjáradékban, f) rokkantsági ellátásban vagy g) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 33. § (1) bekezdése alapján, a törvény erejénél fogva rehabilitációs ellátásban részesül, továbbá az ápolási díjat az a)-g) pont szerinti ellátásra való jogosultság keletkezésének időpontjában több mint tíz éve folyósítják.

20 Köszönöm a figyelmet! Sikeres projekt megvalósítást!


Letölteni ppt "A képzési támogatásra vonatkozó jogszabályi előírások, adó és járulék fizetési szabályok Kecskemét 2013. október 16. Készítette: Berényiné Bosch Cecília."

Hasonló előadás


Google Hirdetések