Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 VÁLTOZÁSOK A SZAKMAI ÉS AZ ÜZEMBEN TARTÓI VIZSGÁLATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKBAN KBSZ SZAKMAI NAPOK – REPÜLÉS BUDAPEST, 2011. november 11. dr. Horváth Diána.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 VÁLTOZÁSOK A SZAKMAI ÉS AZ ÜZEMBEN TARTÓI VIZSGÁLATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKBAN KBSZ SZAKMAI NAPOK – REPÜLÉS BUDAPEST, 2011. november 11. dr. Horváth Diána."— Előadás másolata:

1 1 VÁLTOZÁSOK A SZAKMAI ÉS AZ ÜZEMBEN TARTÓI VIZSGÁLATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKBAN KBSZ SZAKMAI NAPOK – REPÜLÉS BUDAPEST, 2011. november 11. dr. Horváth Diána jogi előadó

2 2 MÓDOSÍTÁS SZÜKSÉGESSÉGE A SZABÁLYOZÁS SZINTJEI §a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. október 20-i 996/2010/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet §a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény §a légiközlekedési balesetek, a repülőesemények és a légiközlekedési rendellenességek szakmai vizsgálatának szabályairól szóló 123/2005. (XII. 29.) GKM rendelet §a kizárólag állami légijárművel bekövetkezett légiközlekedési balesetek, repülőesemények és légiközlekedési rendellenességek szakmai vizsgálatának részletes szabályairól, valamint a kizárólag állami légijárművel összefüggő üzembentartói vizsgálat szabályairól szóló 35/2008. (XII. 5.) KHEM-HM-IRM együttes rendelet

3 3 SZABÁLYOZÁS SZINTJEI § 996/2010/EU rendelet - balesetekkel és súlyos repülőeseményekkel kapcsolatos vizsgálatokra alkalmazandó, a kiterjesztés nemzeti hatáskörbe utalt §DE!!! Kbvt. 1/A. § (3) Amennyiben a közlekedésbiztonsági szerv szakmai vizsgálatot indít, repülőesemény és a légiközlekedési rendellenesség vizsgálatára az EU rendelet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. §az EU rendelet azon cikkeinek tételes megjelölése a Kbvt.-ben, melyeket a kizárólag állami légijárművel bekövetkezett balesettekkel és eseményekkel kapcsolatban alkalmazni kell

4 4 A VIZSGÁLT ESETEK KÖRE 1. Kbvt. 7. § A közlekedésbiztonsági szerv által kötelezően vizsgálandó esetkör: §a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklete hatálya alá nem tartozó polgári és állami légijárművel bekövetkezett légiközlekedési balesetek és súlyos repülőesemények Például: történelmi jelentőségű légijármű kutatásra, kísérleti vagy tudományos célra tervezett vagy módosított légijármű repülőgépek, helikopterek és motoros ejtőernyők legfeljebb két üléssel, meghatározott MTOM alatt és átesési seb. ≤ 35 csomó(300/450 kg, 330/495 kg; 475,5/315 kg) egy- és kétüléses könnyű giroplánok MTOM ≤ 560 kg az együléses, legfeljebb 80 kg, vagy kétüléses, legfeljebb 100 kg üres tömegű vitorlázó repülők, ideértve a lábbal indítottakat is pilóta nélküli légijárművek, legfeljebb 150 kg üzemi tömeggel bármely más típusú légijármű, melynek legnagyobb üres tömege üzemanyaggal együtt legfeljebb 70 kg

5 5 A közlekedésbiztonsági szerv döntése alapján vizsgálandó esetkör: § a 216/2008/EK rendelet II. melléklete hatálya alá tartozó légijárművekkel bekövetkezett balesetek és súlyos repülőesemények, valamint azok az egyéb közlekedési események, amelyek megítélése szerint más körülmények között közlekedési balesethez vezethettek volna a közlekedési rendszer egésze szempontjából jelentőséggel bíró eseménysorozat részét képezik a közlekedésbiztonságra európai közösségi szinten gyakorolnak hatást a biztonsággal kapcsolatos tanulságokkal szolgálhatnak §a vizsgálatot az infrastruktúra üzemeltetői, a közlekedési társaságok, a biztonsági hatóságok, továbbá nemzetközi együttműködés keretében az Európai Unió más tagállamának balesetvizsgáló szervezetei kérik A VIZSGÁLT ESETEK KÖRE 2. Kbvt. 7. §

6 6 BALESETEK VIZSGÁLATA BEJELENTÉS 1. 996/2010/EU rendelet 9. cikk Bármely érintett személy (2. cikk 11. pont), akinek tudomása van baleset vagy súlyos repülőesemény bekövetkezéséről, erről késedelem nélkül köteles bejelentést tenni… "érintett személy” a balesetben vagy súlyos repülőeseményben érintett légi jármű tulajdonosa vagy üzemeltetője, személyzetének tagja; az érintett légi jármű karbantartásában, tervezésében, gyártásában vagy a személyzet képzésében részt vevő bármely személy; a légiforgalmi irányításban, a repüléstájékoztatásban vagy a repülőtéri szolgálatokban érintett bármely azon személy, aki a légi jármű tekintetében szolgáltatást nyújtott; a nemzeti polgári légügyi hatóság, vagy az EASA alkalmazottja;

7 7 Kbvt. 10.§ (4) repülőesemény: haladéktalan jelentés, kötelezettek tételes felsorolása légiközlekedési rendellenesség: bejelentés 24 órán belül, kötelezettek tételes felsorolása A bejelentést személyesen vagy az Lt. 65/A. § szerinti baleseti ügyeleti szolgálat útján kell megtenni! JELENTÉSKÖTELES ESEMÉNYEK A 123/2005. (XII.29.) GKM rendelet mellékletei légi üzemeltetés műszaki események karbantartás, javítás léginavigációs szolgálatok, berendezések és földi szolgálat BALESETEK VIZSGÁLATA JELENTÉSKÖTELES ESEMÉNYEK

8 8 BALESETEK VIZSGÁLATA ZÁRÓJELENTÉS-TERVEZET ÉS ZÁRÓJELENTÉS 1. 996/2010/EU rendelet 16. cikk és Kbvt. 16. § §a vizsgálatot a lehető legrövidebb időn belül, lehetőleg 12 hónappal a baleset, esemény bekövetkezése után zárójelentés kiadásával kell lezárni §amennyiben erre nincs mód, a baleset, esemény minden évfordulóján időközi nyilatkozatot kell közzétenni a vizsgálat előrehaladásáról, biztonsági kérdésekről §a zárójelentés kibocsátása előtt biztosítani kell az érintett hatóságoknak, az EASA-nak, és rajtuk keresztül a típustervre vonatkozó engedély birtokosának, a gyártónak és az üzemeltetőnek, hogy észrevételeket tegyenek – konzultáció a szakmai titoktartás szabályainak betartása mellett (EU rendelet 16. cikk (3) bek., 14. cikk) – véleményezési határidő 60 nap (Kbvt. 15/B. § (2a) bek.) §áldozatok, hozzátartozók tájékoztatása a zárójelentés nyilvánosságra hozatala előtt

9 9 BALESETEK VIZSGÁLATA ZÁRÓJELENTÉS-TERVEZET ÉS ZÁRÓJELENTÉS 2. A zárójelentést és BA-t meg kell küldeni: az érintett állam biztonsági vizsgálatot végző, valamint polgári légiközlekedési hatóságának, és az ICAO-nak a nemzetközi standardoknak és ajánlott eljárásoknak megfelelően a jelentésben lévő BA címzettjének a Bizottságnak és az EASA-nak, kivéve: ha nyilvánosan elektronikus formában hozzáférhető, akkor csak hozzáférhetőségről kell tájékoztatni

10 10 BIZTONSÁGI AJÁNLÁSOK vizsgálat vagy egyéb forrás (pl. tanulmány) alapján BA kibocsátása az érintettekkel való konzultációt követően a címzett 90 napon belül értesíti a kibocsátót a meghozott/tervezett intézkedésről, végrehajtáshoz szükséges időről, vagy ha nincs intézkedés, annak indokairól a kibocsátó 60 napon belül tájékoztatja a címzettet a válasz kielégítő vagy nem kielégítő voltáról, a válaszokat nyilvántartja,1321/2007/EK rendelet szerint központi adattárban rögzíti a címzettek nyomon követik a végrehajtott intézkedéseket

11 11 BIZTONSÁGI AJÁNLÁSOK 2. Kbvt. 16. § (9) bek. „A biztonsági ajánlások címzettjei jelentést nyújtanak be a közlekedésbiztonsági szervhez az ajánlások nyomán megtett vagy tervezett intézkedésekről a tárgyévet követő év április 30-ig.”

12 12 ÜZEMBEN TARTÓI VIZSGÁLAT 1. Kbvt. 20. § & Lt. 65/A. § & végrehajtási rendeletek §a kötelezően nem vizsgálandó események adhatók ki § az ágazati törvény alapján létrehozott biztonsági szervezet végzi § meghatározott személyek vonatkozásában kezelheti a KBSZ által is kezelt adatkört (Kbvt. 17. § a) pont aa)-af) alpont és b) pont), de az adattovábbítás személy azonosítására nem lehet alkalmas § biztonsági szervezet jogosult az érintett személy nevét és lakcímét a vele az üzemben tartói vizsgálattal összefüggésben történő kapcsolattartás céljából, az egyéb személyes és különleges adatoktól elkülönítve kezelni § a kezelt adatokat legkésőbb az üzemben tartói jelentés közlekedésbiztonsági szerv részére történő megküldését követő 30. napon helyreállíthatatlan módon törölni kell (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény)

13 13 Lt. 65/A. §  a polgári légijármű üzemben tartójának, az állami légijármű üzemben tartójának és üzemeltetőjének, a polgári repülőtér üzemben tartójának, az állami repülések céljára szolgáló repülőtér üzemben tartójának és üzemeltetőjének, a légiforgalmi szolgálatnak vezetőjük közvetlen alárendeltségében biztonsági szervezetet kell fenntartani vagy a feladatok ellátására szerződést kötni; §áll: baleseti ügyeleti szolgálat + repülésbiztonsági szolgálat § engedélyét az érintett hatóság adja ki, erről tájékoztatja a KBSZ-t § a szolgálatok feladatai a hatóság jóváhagyásával kiszervezhetők ÜZEMBEN TARTÓI VIZSGÁLAT 2.

14 14 A repülésbiztonsági szolgálat: §a közlekedésbiztonsági szerv felhívására lefolytatja az üzembentartói vizsgálatot, § kezeli az üzemben tartónak címzett biztonsági ajánlásokat, § ellenőrzi a légiközlekedés szabályai betartását az üzemben tartó hatáskörében § ellenőrzi a légiközlekedési hatósági határozatok végrehajtását az üzemben tartó hatáskörében § folyamatosan figyelemmel kíséri, elemzi, értékeli az üzemben tartó repülésbiztonsági helyzetét → negyedéves és éves statisztika §az események tapasztalatai alapján megelőző intézkedéseket kezdeményez § kapcsolatot tart az esemény kapcsán eljárást folytató szervekkel ÜZEMBEN TARTÓI VIZSGÁLAT 3.

15 15 A vizsgálat lefolytatása: § a felhívást követően azonnal meg kell kezdeni, határidők § helyszíni szemléről helyszíni szemlejegyzőkönyvet felvenni § ha vizsgálat folytatása során olyan tény merül fel, amely az azt folytató jogosultságait vagy lehetőségeit meghaladja, ennek tényét haladéktalanul jelezni kell a KBSZ felé § a vizsgálat eredményéről a biztonsági szervezet üzemben tartói jelentésben tájékoztatja a KBSZ-t – tervezet nem kell § jelentést az üzemben tartói vizsgálatot lefolytató vizsgáló(k) írják alá, és a repülésbiztonsági szervezet vezetője küldi meg § a KBSZ kiegészítésre visszaküldi, amennyiben a jelentés nem felel meg a tartalmi és formai követelményeknek, vagy az esemény kapcsán felmerült további szakmai kérdések tisztázása szükséges § a KBSZ az üzemben tartói jelentést kiegészítheti a rendelkezésére álló adatok, vizsgálati eredmények alapján, ahhoz biztonsági ajánlás(ok)at tehet § KBSZ honlapján való közzététel, ha a vizsgálat tapasztalatai hozzájárulhatnak a légiközlekedés biztonságának javításához ÜZEMBEN TARTÓI VIZSGÁLAT 3.

16 16 A Kbvt. új VI/A. Fejezete 20/A. § (1) Aki az EU rendelet, valamint e törvény rendelkezéseit megszegve – a katonai célú állami légiközlekedés kivételével – a)az EU rendelet 14. cikke szerinti védelem alatt álló információt közzétesz, b)a vizsgálatot végzők munkáját akadályozza, c)bizonyítékok, lényeges információk vagy dokumentumok átadását megtagadja, azokat elrejti, megváltoztatja vagy megsemmisíti, vagy d) a közlekedési baleset vagy egyéb közlekedési esemény bejelentésére vonatkozó kötelezettségét elmulasztja természetes személy esetén 1 000 000 Ft-ig, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 20 000 000 Ft-ig terjedő bírság szabható ki. BÍRSÁG

17 17 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET ! horvath.diana@kbsz.hu www.kbsz.hu


Letölteni ppt "1 VÁLTOZÁSOK A SZAKMAI ÉS AZ ÜZEMBEN TARTÓI VIZSGÁLATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKBAN KBSZ SZAKMAI NAPOK – REPÜLÉS BUDAPEST, 2011. november 11. dr. Horváth Diána."

Hasonló előadás


Google Hirdetések